Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

... !! ÔÈÇÈ ÈíßÑå ÃãÑíßÇ ...

Expand Messages
 • ÇáÜÜÈÜÜÜÇÔÜÜÜÜÇ ™
  هاى مان .. انا جاى النهاردة اقولكم حاجة مهمة خالص كنت عايز اقولكم بالنيابة عن نفسى وعن
  Message 1 of 1 , Oct 31 3:48 PM
  • 0 Attachment

    

   Icon Sa1

    


   åÇì ãÇä .. ÇäÇ ÌÇì ÇáäåÇÑÏÉ ÇÞæáßã ÍÇÌÉ ãåãÉ ÎÇáÕ ßäÊ ÚÇíÒ
   ÇÞæáßã ÈÇáäíÇÈÉ Úä äÝÓì æÚä ÇáÔáÉ ÈÊÇÚÊì

   "I hate America so mush"
   íÚäì ÈßÑå ÇãÑíßÇ ãææÊ ÈÔßá ÝÙíÚ Úáì ÝßÑÉ ÇäÇ ßäÊ ÒãÇä ÇßÊÑ æÇÍÏ ÈíÍÈ ÇãÑíßÇ ÈÓ ÎáÇÕ its over
   ãä ÓÇÚÉ ÇáæÍæÔ Ïæá ãÇ ÏÎáæÇ ÇáÚÑÇÞ æÇäÇ ÈßÑåã Èßá ÐÑÉ Ýì ßíÇäì
   Ãæå sorry ¡ ÇáÊáíÝæä ÈíÑä ÏÞíÞÉ æÍÇÑÌÚáßã

    

   ÕÇÍÈäÇ: Çáæ åÇì where r u íÇ ãÇä
   ÕÇÍÈå: åÇì ÇäÇ Ýì ÇáÈíÊ Ãíå ÑÃíß äÑæÔä ÇáäåÇÑÏÉ æßÏÇ ¿
   ÕÇÍÈäÇ: áà ÇäÇ ãÔÛæá ÇáäåÇÑÏÉ ÇáÔáÉ ßáåÇ ÇáäåÇÑÏÉ ÑÇíÍÉ ÇáÓíäãÇ
   ÕÇÍÈå: Whats New åäÇß ¿
   ÕÇÍÈäÇ: Ýíáã ÇãÑíßÇäì ÌÏíÏ ÈÓ Ãíå .. ÎÑÇÝÉ !! ÇßÔä ãÍÕáÔ ÈÊÇÚ  ÓáÝÓÊÑ  ÅÓÊÇäæäì
   ÕÇÍÈå: Ãæå I Must See it .. ÃäÇ ÑÇíÍ ãÚÇßæ !!
   ÕÇÍÈäÇ: ÇÔæÝß åäÇß ok ?? íáÇ Bye

   Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42

    

   sorry äÑÌÚ áãæÖæÚäÇ ÇÍäÇ ßäÇ ÈäÞæá Ãíå¿ ! Âå
   "I hate Amercia so mush"
   ÚäÏäÇ Ýì ÇáÌÇãÚÉ ãÙÇåÑÇÊ ßá ÇáØáÈÉ ÈÊßÑå ÃãÑíßÇ .. ÇäÇ ßäÊ ÈåÊÝ ãÚÇåã "America go to hell" 
   ÈßÑå ÇáÈáØÌÉ ÇáÃãÑíßíÉ æÇáåíãäÉ ÇáÃãÑíßíÉæÇáÜÜ ... Ãæå Its too much
   Ïå ßÊíÑ Ãæì ¡ ãÚÇíÇ ãßÇáãÉ Ú ÇáãæÈÇíá áÍÙÉ æÌÇíáßã

   ÕÇÍÈäÇ: åÇì ãÇÏì ... æÇÍÔäì ØÍä
   ÕÇÍÈå: æÇäÊ ßãÇä æÍÔäì ÎÇáÕ .. ÇÓßÊ ÇãÈÇÑÍ ßäÊ Ú ÇäÊ æÔÝÊ ÍÇÌÇÊ ÊÌää ßáíÈÇÊ æÔÇÊ æÍÇÌÇÊ ßÊíÑÉ ÎÇáÕ
   ÕÇÍÈäÇ: ßá Ïå Ú ÇáäÊ æãÇ ÔÝæßÔ ... Úáì ÝßÑÉ ÇäÇ ÚãáÊ ÇãÈÇÑÍ ÔÇÊ ãÚ  ÓÇäÏÑÇ !
   ÕÇÍÈå: ÈÊÇÚÊ ÊßÓÇÓ ¿¿
   ÕÇÍÈäÇ: ÃíæÉ ... ÇÊßáãäÇ ÓÇÚÊíä Úä ßá ÍÇÌÉ .. ÊÕæÑ ÇáÃÓÚÇÑ åäÇß äÇÑ .. æÇáÜ Boy Friend ÈÊÇÚåÇ ãÒÚáåÇ ÎÇáÕ ¡ ÊÕæÑ ãÔÝÊåæÔ Ýì ÇáÜ Week End ¿
   ÕÇÍÈå: íÇÇÇå .. ÈÌÏ ¿¿  æÃíå ÃÎÈÇÑ ÌæáíÇäÇ ¿¿
   ÕÇÍÈäÇ: ãÇ ÏÎáÊÔ ÃãÈÇÑÍ ÃÕáåÇ ÈÊÒæÑ ÌæÑÌ Ýì äíæíæÑíß
   ÕÇÍÈå: ØíÈ ÎáÇÕ äÔÇÊ ÈßÑÉ ãÚ ÔáÉ äíæíæÑß
   ÕÇÍÈäÇ: Bye .. ok

   Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42

    

    Âå ... ßäÇ ÈäÞæá Ãíå ¿ .. ßäÇ ÈäÞæá
   "Ihate America so mush"
   Çáãåã ÇáØáÈÉ ÍÑÞæÇ Úáã ÃãÑíßÇ Ýì ÇáãÙÇåÑÇÊ .. ßäÊ ÝÑÍÇä æÈÊäØØ æÈÃÕÑÎ ÈÃÚáì ÕæÊì "Damn Amercia" ..
   æØÈÚÇ Òí ãÇÊæ ÚÇÑÝíä ÇáÜÜ  .. ¡ ÇáÜÜÜ ... ÃææÝ ÇáãæÈÇíá ÈíÑä ÊÇäì ãÚáÔ íÇ ÔÈÇÈ ÓÇãÍæäì

   ÕÇÍÈäÇ: åÇì ÔíÊæ ÍÈíÈì
   Óì ÔíÊæ: åÇì ãÇä Ãíå ÑÃíß äÊÛÏì ÓæÇ ÇáäåÇÑÏÉ Ýì ßäÊÇßì ¿
   ÕÇÍÈäÇ: ãÔ åíäÝÚ íÇ ÍÈíÈì ÃÕá ÇáÔáÉ ßáåÇ åÊÊÛÏì Ýì ãÇßÏæäÇáÏÒ .. ÇáÒäÌÑ ÓæÈÑíã íåæÓ .. æÈÚÏíä ÃäÇ ÇÊÎäÞÊ ßá íæã ßäÊÇßì æ ÈíÊÒÇåÊ
   Óì ÔíÊæ: ÎáÇÕ íÇ Úã ãÇÊÒæÆíÔ !! åÇÑæÍ ãÚÇßã
   ÕÇÍÈäÇ: åÇÞÈáß åäÇß Bye æßÏÇ 

   Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42 Marsa42

    

   äßãá ãæÖæÚäÇ .. ÈÕÑÇÍÉ ÃãÑíßÇ ÊÓÊÍÞ Çááì ÈíÍÕáåÇ Ýì ÇáÚÑÇÞ .. ÃãÑíßÇ ÊÓÊÍÞ ÇáãæÊ Ýì ßá ãßÇä .. æÃÍäÇ ßãÇä áÇÒã äÍÇÑÈ ÃãÑíßÇ .. áÇÒã äÞÇæã .. áÇÒã äËÈÊ áåã Çä ÃÍäÇ ßÚÑÈ ÈäßÑåã .. ÈäßÑå ßá ÍÇÌÉ ÃãÑíßÇäì ... ÈäßÑåÜÜ  .. ... Ãæå .. ãÚáÔ íÇÔÈÇÈ Ýí message ÌÇäí Ú ÇáãæÈÇíá .. Just a sec !!

   Ãæå No !
   ãÔ ãÚÞæáÉ.. ÏæÏì ÈíÞæá "ÎíáæÏì åíÊÓ" ÞäÇÉ ÝíÏíæ æ ãÓÎÜÜÜ .. ÂÞÕÏì ßáíÈ ¡ ÈÊÐíÚ ÂÎÑ ßáíÈ áÜ "ÇäÑíß ÌáÇÓ" -ãØÑÈ ÇÌäÈì ÌÇãÏ ØÍä !! Ãæå No
   I am so sorry íÇ ÌãÇÚÉ ¡  ãÖØÑ ÃÓíÈßã ÃÕá ÇáßáíÈ Ïå íÌää .. Íäßãá ãæÖæÚäÇ ÈÚÏíä .. æãÇ ÊäÓæÔ

   "I hate Amercia so mush"

    


    

   Åíå ÑÃíßã Ýì ÕÇÍÈäÇ ¿

   789

   ãáØæææææÔ
   ááßÇÊÈ / ÔÇÈ ÌÑÆ .. ãä ãäÊÏíÇÊ ÌÑÆ
   ÍÞæÞ ÇáØÈÚ æÇáäÔÑ æÇáÊæÒíÚ æÇááØÔ æÃí ÍÇÌÉ Ýí Ãí ÍÊÉ
   ÛÜÜÜÜÜÜÜ  ãÍÝæÙÉ  ÜÜÜÜíÜÜÜÜÜÜÑ
   .. ÈÓ áØÝÇ¡ ÇÐßÑæÇ ÇáãÕÏÑ æÇÐßÑæäÇ ÈÇáÎíÑ ..
    
    
    
    
   bar_flare_md_blk.gif
   Clap ÇáÈÜÜÜÜÜÜÇÔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇ Clap
   --------------------
   !! åÐÇ Çíãíá æãÇÓäÌÑ æßááááá Ôí æÈÔæÝ ÇÐÇ ãÇÕÇÑ Úáíå ÔÛá íãßä ÇÞáÈå ÈÞÇáÉ
   Marsa88
   : ááÊÑÇÝÓ ÚÈÑ ÇáãÓäÌÑ
   bar_flare_md_blk.gif
   ________________________________
   Free POP3 Email from www.gawab.com
   Sign up NOW and get your account @...!!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.