Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Zeitun-eg.org/StMina-Monastery.org] åÏíÉ ÃÚíÇÏ ÇáÞíÇãÉ ÇáãÌíÏÉ ãä ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä

Expand Messages
 • Helana Asaad
  طبعاً ميرسى جداً على الكتاب الرلائع ده ربنا يعوض تعبكم انا كنت محتاجة اى مصدر (كتاب-
  Message 1 of 2 , May 3, 2008
   ØÈÚÇð ãíÑÓì ÌÏÇð Úáì ÇáßÊÇÈ ÇáÑáÇÆÚ Ïå
   ÑÈäÇ íÚæÖ ÊÚÈßã
   ÇäÇ ßäÊ ãÍÊÇÌÉ Çì ãÕÏÑ (ßÊÇÈ- ÝíÏíæ) ÈíÊßáã Úáì ÇáÎãÇÓíä ÇáãÞÏÓÉ æÇáÃÔÎÇÕ ÇáÐíä ÞÇÈáåã ÇáãÓíÍ ÎáÇá ÇáÝÊÑÉ (ÇáÎãÓíä íæã
   ÑÈäÇ íÚæÖ ÊÚÈßã
   ÃäÇ ãÍÊÌÇåÇ ÖÑæÑì

   arbible <mnkamel@...> wrote:
   åÏíÉ ÃÚíÇÏ ÇáÞíÇãÉ ÇáãÌíÏÉ ãä ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
   äÙÑÇð ááÅÞÈÇá ÇáåÇÆá Úáì ßÊÇÈ ÇáãÄÑÎ "ÌÇß ÊÇÌÑ" (ÃÞÈÇØ æãÓáãæä ãäÐ ÇáÝÊÍ ÇáÚÑÈí Åáì ÚÇã 1922) ãä ãÕÑ æÞÇÑÇÊ ÇáÚÇáã ÇáÎãÓ¡ æäÙÑÇð áÕÚæÈÉ ÅÑÓÇá ÇáßÊÇÈ ÈÇáÈÑíÏ Åáì ãÕÑ ÞÑÑäÇ æÖÚ ÇáßÊÇÈ Úáì ÝÇíá PDF
   (39 MB)


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.