Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Zeitun-eg.org] ÝÜÜÜÜíáã ÇáÞÏíÓ ÇáÚÙíã ÇáÇäÈÇ ÇÈÑÇã ÇÓÞÝ ÇáÝíæã æ ÇáÌíÒÉ ÇáãÊäíÍ

Expand Messages
 • tatto tatti
  هل تعلم ان نيافة الانبا ابرآم اسقف الفيوم الحالى قام بمنع ان يباع الفيلم أو أن يعرض فى
  Message 1 of 2 , Jun 11, 2006
   åá ÊÚáã Çä äíÇÝÉ ÇáÇäÈÇ ÇÈÑÂã ÇÓÞÝ ÇáÝíæã ÇáÍÇáì ÞÇã ÈãäÚ Çä íÈÇÚ ÇáÝíáã Ãæ Ãä íÚÑÖ Ýì ÇáÝíæã¿
   æ åÐÇ ÌÇÁ ÑÏÇ Úáì ãÇ ÌÇÁ Ýì ÇáÝíáã ãä ÃÎØÇÁ ÊÇÑíÎíå æ ÊÃáíÝ ÞÕÕ ÛíÑ ãæÌæÏå Ýì ÍíÇÉ ÇáÇäÈÇ ÂÈÑÇã ÇáÞÏíÓ ÃÓÇÓÇ, æ ÇÊÕá äíÇÝÊå ÈãÎÑÌ ÇáÝíáã äÝÓå æ ØáÈ ãäå ÇáÊÚÏíá, æ áã íÚÈà ÈãÇ íÞæáå ÇáÇÓÞÝ ÇáÍÇáì, áåÐÇ , ÝÃåÇáì ÇáÝíæã íÞÇØÚæä åÐÇ ÇáÝíáã ãäÐ ÙåæÑå.
   æ äÑÌæÇ ãä ÇáÌãíÚ ÇÊÈÇÚ åÐÇ.
   ÔßÑÇ


   † ÌÜÜÜÜ ÓãíÑ ÜÜÜÜÜæä† <activecover@...> wrote:
   ÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíáã ÇáÞÏíÓ ÇáÚÙíã ÇáÇäÈÇ ÇÈÑÇã

   ÇÓÞÝ ÇáÝíæã æ ÇáÌíÒÉ ÇáãÊäíÍ
    
    
   áÊÍãíá ÇáÝíáã ÇÖÛØ Úáí ÇáæÕáå ßáíß íãíä æ ÇÎÊÇÑ
   save target as
    
    
    
   áÅÑÓÇá ÇáÑÓÇÆá ááÌÑæÈ ÅÑÓá Úáì
   elfady@yahoogroups.com
   ÔÇÑß ãÚäÇ Ýì äÔÑ ßáãÉ Çááå
   ÇÐÇ ßÇä áÏíß ÕÏíÞ ÊÑíÏå Çä íÔÊÑß Ýì ÇáÌÑæÈ ÇÑÓá áå åÐå ÇáÑÓÇáÉ áíÔÊÑß ãäåÇ
   ÒæÑ ãæÞÚ ÇáÌÑæÈ
   http://groups.yahoo.com/group/elfady/

   áÇ ÊäÓì ÊÑÔíÍ ãÌãæÚå ÇáÝÇÏì ßá 12 ÓÇÚå

   ÇÐÇ ßÇä ãÇ äÞÏãå íäæá Úáì ÇÚÌÇÈßã 

    ãÌãæÚå ÇáÝÇÏì ÇáÈÑíÏíå
    
   Google
    
    
    


    
    
   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.