Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

.::ÇáÚÏÏ(7) ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ::.

Expand Messages
 • "مجلة المسيح للابد"
  نرجوا تمرير المجلة بكل المجموعات الهدف الثقافه الروحيه للجميع مجلة المسيح للابد
  Message 1 of 1 , May 31, 2006
   Jesus 
   äÑÌæÇ ÊãÑíÑ ÇáãÌáÉ Èßá ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáåÏÝ ÇáËÞÇÝå ÇáÑæÍíå ááÌãíÚ
   ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ
    ÇáÔåÑíå ÇáÇáßÊÑæäíå
   ~~~ † ~~~
   äÑÌæÇ ãÑÇÓáÊäÇ ÈÑÇíß Ýì ÇáãÌáÉ Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ Çä ÇÚÌÈÊß ÇáãÌáå
   ~~~ † ~~~
   ÇäÊÙÑ ÊÍãíá ÇáãÌáå
   ~~~ † ~~~
   ÑÌÇÁ ãÍÈå áÇ ÊÍÊÝÙ ÈåÇ áäÝÓß ÇÑÓáåÇ áÃÎÑíä
   äÑÌæÇ Çä ÊäÇá ÇÚÌÇÈßã
   +++++++++++++†++++++++++++
   ÔÜÜ+ÜÜÜÜÜÚÇÑ ÇáãÌáÉ
   ÓáÇã æäÚãå áÌãíÚ ÞÑÇÁ ãÌáÊäÇ ÇáÇÍÈÇÁ äÔßÑßã Úáì ËÞÊßã ÇáÛÇáíå áäÇ äÔßÑ ÇáÑÈ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ ÇáÊì ÈåÇ ääÇá ÇÚÙã ÈÑßÉ ãä ÇÓã ÇáÑÈ íÓæÚ æäØáÈ ãä ÇáÑÈ íÓæÚ Çä íÈÇÑß ÇáÎÏãå ÍÊì ÊËãÑ æÊÒÏÇÏ æÇä íÓÇåã ÈÞÑÇÁ ÇßËÑ ááãÌáå ÍÊì íäÊÔÑ ÇÓã ÇáÑÈ Çáì ÇáÇÈÏ æÇáì ÇáÏåÑ . ÑÌÇÁ ãÍÈå ßá ãä íÑíÏ Çä íÔÊÑß ÈãÌãæÚÊÉ Çæ ãæÞÚå ÍÊì íÕá ÇáíåÇ ÇáãÌáå Çæ Çì ÔÎÕ íÑíÏ Çä íÕáå äÓÎå ãä ÇáãÌáÉ Úáì ÈÑíÏÉ ÇáÇáßÊÑæäì ÇáÎÇÕ Çæ Çì ÔÎÕ íÑíÏ äÔÑ ßÊÇÈÇÊå ÈÇáãÌáÉ Çæ Çì ãÞÇá ãäÞæá ãä ßÊÈ ãÓíÍíå ããíÒÉ æãÎÊÇÑÉ Çæ íÑíÏ ÇáÇÚáÇä Úä Çì Ôì ÈÇáãÌáÉ ÝíÞæã ÈåÐÇ Úáì ÇáÝæÑ æíÑÓá áäÇ ØáÈÉ ÈÇáÊÍÏíÏ Úáì ÈÑíÏäÇ ÇáÇáßÊÑæäì
   ÇÍÈÇÆäÇ ÇáãÌáÉ ãÝÊæÍÉ ááÌãíÚ æáÌãíÚ ÇäæÇÚ ßÊÇÈÇÊßã ÇáÍÑÉ æÞáãß ÇáÍÑ ÇßÊÈ ßãÇ ÔÆÊ æÈÏæä Çì ÊÞíÏ Èá ÈÍÑíÉ ÊÇãÉ ÝÇáãÌáå ãäÔÇÆÉ ãä ÇÌá ÎÏãÉ ÇáÌãíÚ æÎáÇÕ ÇáäÝæÓ ÈÇÓã ÇáÑÈ íÓæÚ æáÎÏãÉ æäÔÑ ÇÓã ÇáÑÈ íÓæÚ æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ æãä ÇÌá ÇáÞÇÆãíä ÚáíåÇ æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáãÓíÍíå æÇáßäíÓÉ ÇáÇÑËæÐßÓíå
   Çãíä
   ßáãÉ ÇáÚÏÏ
   æÕÝå ãÌÇäíå
   ÓÇáÊ ÚÌæÒ íÝíÖ æÌååÇ ÈÔÑÇ æÍíæíÉ Çì ãæÇÏ ÇáÊÌãíá ÊÓÊÚãáì ¿ ÝÇ ÇÌÇÈÊ ÞÇÆáÉ : ÇÓÊÎÏã áÔÝÊì ÇáÍÞ , æáÕæÊì ÇáÕáÇÉ , æáÚíäì ÇáÑÍãÉ æÇáÔÝÞå , æáíÏì ÇáÇÍÓÇä , æáÞæÇãì ÇáÇÓÊÞÇãÉ , æáÞáÈì ÇáÍÈ æÇáÊæÇÖÚ : ÇÍÈÇÆì äÑíÏ Çä äßæä ÌãíÚäÇ ÈÔÑÊäÇ ÑÇÆÚå ÇáæÕÝ æäÓÊÎÏã Êáß ÇÏæÇÊ ÇáÊÌãíá ÍÊì äßæä ÏÇÆãÇ ããíÒíä ÈÌãÇáäÇ ÇáÑæÍì æÌãÇáäÇ ÇáÚÞáì æäÕíÑ ÏÇÆãÇ ÇÈäÇÁ ááÑÈ . ÇÍÈÇÆì äÑÌæ ÇáÕáÇÉ ÏÇÆãÇ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ æÇáÞÇÆãíä ÚáíåÇ æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáßäíÓå ÇáæÇÍÏÉ ÇáÇÑËæÐßÓíÉ ÈÕáæÇÊ ÕÇÍÈ ÇáÞÏÇÓÉ æÇáÛÈØÉ ÇáÈÇÈÇ ÇáãÚÙã ÇáÇäÈÇ ÔäæÏÉ ÇáËÇáË æÔÑíßÉ Ýì ÇáÎÏãÉ ÇáÑÓæáíÉ äíÇÝå ÇáÍÈÑ ÇáÌáíá ãØÑÇääÇ ÇáãßÑã ÇáÇäÈÇ ÈíÔæì æÕáæÇÊ æÔÝÇÚÇÊ ÇáÞÏíÓÉ ÇáØÇåÑÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã æÌãíÚ ãÕÇÝ ÇáÞÏíÓíä æÇáÔåÏÇÁ æÇáãáÇÆßÉ Êßæä ãÚ ÇáÌãíÚ Çãíä
   ÈÞáã / ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ
    
   ÔãæÚ ãÖíÆå
   ÎØÇÈ Çáì ÇááÉ
   ßÇäÊ ÃÓÑÉ ÕÛíÑÉ ÊÚíÔ Ýí åäÇÁ: ÇáÃÈ¡ æÇáÃã¡ æÇáØÝáÇä.. ÕÈì.. æÕÈíÉ.. æáßä ÃäÞáÈ ÇáåäÇÁ ÔÞÇÁ ÚäÏãÇ ãÇÊ ÇáÃÈ æÇáÃã Ýí ÍÇÏË ãÄáã¡ æÈÞì ÇáØÝáÇä íÊíãíä Ýí ÇáÈíÊ¡ ÇáÐí ÔÚÑ ÈÃäå ÃÊÓÚ ÚáíåãÇ ÃßËÑ ããÇ íÌÈ . æÓßÊ ãÇáß ÇáÚãÇÑÉ¡ æáã íØÇáÈåã Ýí ÈÇÏìÁ ÇáÃãÑ ÈÅíÌÇÑ ÇáãÓßä. æÃåÊã Èåã ÇáÌíÑÇä æÕÇÑæÇ íÑÓáæä Åáíåã ßá íæã ÈÚÖ ÇáØÚÇã. æáßä åÄáÇÁ ÇáãÍÓäíä - ááÃÓÝ - áã íÊÍãáæÇ ÇáÇÓÊãÑÇÑ Ýí ÊÞÏíã ÇáãÚæäÉ.....! æÌáÓ ÇáæáÏ æÃÎÊå íÊÈÇÍËÇä Ýí ÃãæÑåã¡ ßãÇ íÝÚá ÇáßÈÇÑ: ãÇ ÑÃíß íÇ ÃÎÊí¿ æãÇ ÑÃíß íÇ ÃÎí¿.....æÈÚÏ ÊÝßíÑ Øæíá¡ ÃÓÊÞÑ ÑÃíåã Úáì ÃãÑ ÇÚÊÞÏÇ Ýíå ÇáÎáÇÕ¡ ÝÎÑÌ ÇáÕÈí æÚÇÏ æãÚå æÑÞÉ æÞáã æÙÑÝ.. Ëã ßÊÈ ÇáÕÈí Úáì ÇáæÑÞÉ" Åáì ÑÈäÇ ÇáÐí Ýí ÇáÓãÇÁ "
     ÃÎÐÊ ãäÇ ÃãäÇ æÃÈÇäÇ¡ æÊÑßÊäÇ æÍíÏíä Ýí åÐÇ ÇáÈíÊ ÇáßÈíÑ ÚáíäÇ¡ ÇáÐí ÌÇÁ ÕÇÍÈå ÃãÓ æØáÈ ãäÇ ÅÎáÇÁå.  æÅÐÇ ÑÝÖäÇ ÝÅäå ÓíØÑÏäÇ. æÓääÇã Ýí ÇáÔÇÑÚ æíÞÊáäÇ ÇáÈÑÏ. ÃáÇ íßÝì ÃääÇ áÇ äÌÏ ØÚÇã äÃßáå¡ ÍÊì äÍÑã ãä ÇáÑßä ÇáÐí ääÇã Ýíå¿ äÑÌæ ãäß íÇ ÑÈäÇ ÇáÐí Ýí ÇáÓãÇÁ. Ãä ÊÃãÑ ÕÇÍÈ ÇáÈíÊ ÈÃä íÊÑßäÇ Ýíå¡ æáß æÇÝÑ ÇáÔßÑ. æäÍä - Úáì ßá ÍÇá - ÃæáÇÏß....
      ßÊÈ ÇáÃÎ æÇáÃÎÊ ÇÓãíåãÇ æÚäæÇäåã Ýí Ðíá ÇáÎØÇÈ ææÖÚÇ ÇáæÑÞÉ Ýí ÙÑÝ¡ æßÊÈÇ Úáì ÇáÙÑÝ: "Åáì ÑÈäÇ ÇáÐí Ýí ÇáÓãÇÁ - ÈÇáÈÑíÏ ÇáãÓÊÚÌá - ãÚ ÑÌÇÁ ÇáÑÏ". æÃáÞíÇ ÇáÙÑÝ Ýí ÕäÏæÞ ÇáÈÑíÏ¡ æÈÇÊÇ íäÊÙÑÇä ÇáÑÏ.   ææÕá ÇáÎØÇÈ Åáì ÅÏÇÑÉ ÇáÈÑíÏ¡ ÝÌÚá ÇáãæÙÝæä íÊäÇÞáæäå ãä íÏ Åáì íÏ¡ ÇáæÇÍÏ ÈÚÏ ÇáÂÎÑ¡ æíÊåÇãÓæä ÝíãÇ Èíäåã æÞÏ ÃËÇÑ Ðáß ÇáÚäæÇä ÇáÚÌíÈ¡ ÚÌÈåã.
      æÇäÊåì ÇáÎØÇÈ Åáì ãÏíÑ ÇáÊæÒíÚ¡ ÇáÐí Íãáå ÈÏæÑå Åáì ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã. æÃÍá ÇáãÏíÑ áäÝÓå ÝÊÍ ÇáÎØÇÈ æÞÑÇÁÉ ãÇ Ýíå¡ Ëã æÖÚå Ýí ÌíÈå æÃäÕÑÝ Åáì ÈíÊå. æÌáÓ ÇáÑÌá Åáì ÇáãÇÆÏÉ ãÚ ÒæÌÊå¡ æåì ÇãÑÃÉ ÔÏíÏÉ ÇáÇåÊãÇã ÈÔÆæä ãäÒáåÇ¡ ÊÍÈ ÒæÌåÇ æíÈÇÏáåÇ ÒæÌåÇ ÍÈÇð ÈÍÈ. æáßä Çááå áã íÑÒÞåÇ æáÏÇð. æßÇä åÐÇ íÍÒ Ýí äÝÓåÇ æÝì äÝÓå. æÝì ÃËäÇÁ ÊäÇæá ÇáØÚÇã ÞÇá ÇáÒæÌ: " íÇ ÍÈíÈÊí¡ áÞÏ æÕáäí Çáíæã ÎöØÇÈ ÍæáÊå ÅáíäÇ ÇáÚäÇíÉ ÇáÅáåíÉ... Åäå ãæÌå Åáì ÇáãäÞÐ ÇáÃßÈÑ¡ æåæ ÇáÐí ÃÑÇÏ Ãä íäÊåí ãÓíÑå ÅáíäÇ.. áíßæä Ðáß ÇáÎØÇÈ äÝÓå ãäÞÐÇð áäÇ ãä ÍÇáÉ íÔßæ ãäåÇ ßáÇäÇ..
      æáã ÊÝåã ÇáÒæÌÉ¡ ÝÞÇáÊ: æÖÍ íÇ ÍÈíÈí...
   áÇ ÃÝåã ãÇÐÇ ÊÚäì... ÝäÊäÇæá ÇáÑÌá ÇáÎØÇÈ ãä ÌíÈå¡ æÏÝÚå Åáì ÒæÌÊå.. æÞÑÃÊå ÇáÒæÌÉ.... æÇäÍÏÑÊ ãä ÚíäåÇ ÏãÚÉ ÊÈÚÊåÇ ÏãÚÉ ÃÎÑì.. æÞÇáÊ æåì ÊÖã ÇáÎØÇÈ Åáì ÕÏÑåÇ: íÌÈ Ãä ÊÑÏ Úáì ÇáØÝáíä ÈÃä ÇáÎØÇÈ æÕá¡ æÃä ÑÈäÇ ÇáÐí Ýí ÇáÓãÇÁ Íæáå ÅáíäÇ áßí ääÝÐ ãÇ Ýíå¡ æääÞÐ ÇáØÝáíä ãä ÔÞÇÆåã. ÓæÝ äÊÎÐåã ÃÈäÇð æÇÈäÉ áäÇ..   æÝì Çáíæã ÇáÊÇáí¡ ßÇä ÇáÃÎ æÃÎÊå ÞÏ ÃÎÐÇ ãßÇäåã Èíä ÇáÒæÌ æÇáÒæÌÉ¡ æßÇä ÇáÎØÇÈ ãäÞÐÇð ááÃÓÑÊíä " áÞÏ ÃÕÈÍ ááÑÌá æÒæÌÊå æáÏÇä¡ æÃÕÈÍ ááØÝáíä æÇáÏÇä ! ".
   ÅÐÇ ßäÊ Ýí ÍÇá íÑËí áåÇ ÝáÇ ÊÑËí áÍÇáß Èá ÖÚ ÅíãÇäß ÈÇááå æÃÕÑÎ Åáíå æåæ ÓíÓãÚß æíäÞÐß ãä ßá ÖíÞ " ÇÏÚäí Ýí íæã ÇáÖíÞ ÃäÞÐß ÝÊãÌÏäí" ãÒãæÑ 50 : 15
   ÈÞáã / ÃãíÜÜÜÑÉ íæÓÜÜÝ

   ÇÔÊíÇÞ ÇáÑæÍ
   ÈÚÖ ÇÞæÇá ÇáÇÈÇÁ ÇáÑæÍííä
   ßá äÝÓì ãÊæÌÚÉ ÈÌÑæÍ ÇáÎØíÉ ÇáÊì áÇ ÊáÊÆã Çä åí ÇÊÊ Çáì ÇáãÓíÍ æØáÈÊ ÈÊæÓá æÇãäÊ ÈÉ ÇíãÇäÇ ÍÞíÞíÇð ÝÇäåÇ ÊÔÝì
   + ÇáÞÏíÓ ãÞÇÑíæÓ ÇáßÈíÑ +
   ÇáæÌÉ ÇáÐì íÊÞÏÓ ÈÚáÇãÉ Çááå áÇíäÍäì ááÔíØÇä æáßäÉ íÍÝÙ äÝÓÉ áÇßáíá ÇáÑÈ
   + ÇáÞÏíÓ ßÈÑíÇäæÓ +
   ÈæÇÓØÉ ÇáÕáíÈ íÓÊØíÚ ÇáÇäÓÇä Çä íØÑÏ ßá ÎÏÇÚ ÇáÔíØÇä
   + ÇËäÇÓíæÓ ÇáÑÓæá +
   ÍíË æÌÏÊ ÇÔÇÑÉ ÇáÕáíÈ ÖÚÝ ÇáÔÑ æÊáÇÔÊ ÞæÉ ÇáÚÑÇÝå
   + ÇáÞÏíÓ ÇæÛÓØíäæÓ +
   ÈÞáã / ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ

   ÏÚæÉ ááÔÈÇÈ
   ÃäÊ ÊÑÇÈ
   ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ æåæ ÇáßÇÆä Ýì ÍÖä ÇáÇÈ ãäÐ ÇáÇÒá "ÃÎáì äÝÓÉ ÃÎÐÇð ÕæÑÉ ÚÈÏ .. æÇÐ æÌÏ Ýì ÇáåíÆÉ ßÅäÓÇä æÖÚ äÝÓÉ æÇØÇÚ ÍÊì ÇáãæÊ" ( Ýì 2 : 7 - 8 ) áßä ÇáÇäÓÇä ãÇÐÇ ßÇä¿ ßÇä ãÌÑÏ ÍÝäå ÊÑÇÈ áÐáß ÞÇá Çááå áÂÏã Úä ÇáÇÑÖ "ÔæßÇ æÍÓßÇð ÊäÈÊ áß ÈÚÑÞ æÌåß ÊÇßá ÎÈÒÇð ÍÊì ÊÚæÏ Çáì ÇáÇÑÖ ÇáÊì ÇÎÐÊ ãäåÇ áÇäß ÊÑÇÈ æÇáì ÇáÊÑÇÈ ÊÚæÏ (Êß3:18-19 ÇáÇäÓÇä åæ ÍÝäå ãä ÇáÊÑÇÈ : Çíä ÇáßÑÇãÉ æÇáÚÙãÉ Çíä ÇáÌÇÉ æÇáãáÇÈÓ ÇáÝÎãÉ ¿ ÇÚãá ãÇÊÔÇÁ Ýì ÇáäåÇíÉ ÓæÝ ÊÕíÑ ÍÝäå ãä ÇáÊÑÇÈ áÇäß ÊÑÇÈ æÇáì ÇáÊÑÇÈ ÊÚæÏ ÇÐÇ ÚÑÝÊ Çäß ÊÑÇÈ æÇáì ÇáÊÑÇÈ ÊÚæÏ Çì ÇÐÇ ÚÑÝÊ ÍÞíÞÉ äÝÓß ÍíäÆÐ ÊäÇá ÇáßÑÇãÉ ÇáÊì íÚØíåÇ Çááå áß æáíÓÊ ÇáßÑÇãÉ Çáì ÊÛÊÕÈåÇ åá ÊÑíÏ Çä ÊÕíÑ ÇáåÇ ¿ åÇ ÞÏ ÕÑÊ ÍÝäå ÊÑÇÈ íÇßáß ÇáÏæÏ . æÕÑÊ åÒÁÇð ááÐÈÇÈ ÇáÇÒÑÞ æááÍÔÑÇÊ ÇáÇßáÉ ÊåÒÇ Èß ÇáØÈíÚå æÊÊÓáì Èß ÇáÍÔÑÇÊ æáã íÊæÞÝ ÇáÇãÑ Úáì ãÇÍÏË ÈÇáÌÓÏ ÇäãÇ ÇáÑæÍ ÇíÖÇ ÓÇÞåÇ ÇáÔíØÇä ÓæÞ ÇáÚÈíÏ ãßááÉ ÈÇáÓáÇÓá ÇáÑæÍíÉ Çáì ÈíÊ ÇáÓÌä Ýì ÇáÙáãÉ åäÇß Ýì ÇáÌÍíã åÇ ÞÏ ÝÞÏÊ ãÌÏß æÈåÇÆß æÓÚÇÏÊß åÐå äÊíÌÉ ÇáÓåì æÑÇÁ ÇáÇáæåíå ÝáÇÈÏ ÇáÇÊÖÇÚ Ýåæ ÈÏÇíÉ ÇáØÑíÞ
   ãäÞæá Úä - ÇáÇÊÖÇÚ - äíÇÝÉ ÇáÍÈÑ ÇáÌáíá ÇáÇäÈÇ ÈíÔæì
   ÈÞáã / ÃãíÜÜÑÉ íæÓÜÜÝ

   ÛÐÇÁ ÇáÑæÍ
   ãÊäæÚ (ãÞÇáÇÊ -Çæ- ÔÑÍ æÊÇãá ÈÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ -Çæ- áÇåæÊ ÚÞíÏì)¿
   ÞÜÜÜÜÜæÉ ÇáÕÜÜÜÜáÇÉ
   ÇáÕáÇÉ åí ÕáÉ ÊÞÑÈäÇ ÈÑÈ ÇáãÌÏ íÓæÚ æÈÏæä ÇáÕáÇÉ  äßæä ÚÇÆãíä Ýì ÈÍæÑ ÚãíÞÉ áÇ äÚÑÝ ÃÎÑåÇ ãä ÃæáåÇ ÝÇáÕáÇÉ ÈãËÇÈÉ ÚäÞæÏ ÍíÇÉ Ãæ ÈãÚäì ÃÎÑ åí ÍÈá ÇáäÌÇÉ áäÝæÓäÇ ÝÅäåÇ ÊÚØíäÇ ÔÑßÉ ÃÚãÞ ãÚ ÑÈ ÇáãÌÏ .... ÑÈ ÇáãÌÏ ÕÇÍÈ ÇáÇÓã ÇáÚÙíã íÓæÚ Ãì ÇáÚÙãÉ ÇáÞæÉ ÇáÍäÇä ÇáØíÈÉ ÇáÌãÇá ÇáÝÇÆÞ ÇáæÕÝ ÇáÐí áÇ ÊæÌÏ ßáãÇÊ ÊÕÝ ÚÙãÉ ÌãÇáÉ æÈÕáÇÊäÇ ÊÕíÑ ÍíÇÊäÇ ãÚå äÔÇÑßå æíÔÇÑßäÇ Ýí ßá ÔÆ ÝÑÍ Âã ÍÒä ÖíÞ Âã ÔÏÉ Âã ÍÑíÉ
   ÝãÇ ÃÌãá Ãä ÊäÊÙÑ äÝæÓäÇ ÇáÑÈ Ýí ÃæÞÇÊ ÕáæÇÊäÇ Êßæä ãÔÊÇÞÉ Èá ãÊáåÈå ááÞÇÁ ãÚå ãÔÊÚáÉ ÈÞæÉ æäÚãå ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ ÊäÊÙÑ ÈÞæÉ áÇ íæÌÏ áåÇ ãËíá Ãä ÊáÊÞí æÊÎÊáí ÈÍÈíÈåÇ íÓæÚ ÝÇÏì äÝæÓäÇ ÝíÞæá ÇáãÑäã ãÇ ÃÍáì ÓÇÚÉ ÇáÕáÇÉ áãÇ äÞÝ ÞÏÇã Çááå áÇ äÔÚÑ ÈÃÎÑ ÓæÇå ãÇ ÃÍáì ÓÇÚÉ ÇáÕáÇÉ .. ÝãÇ ÃÌãá æÃÚÙã Ãä äáÊÞí ÈÇáÑÈ äÑÇå æíÑÇäÇ Ýí ÕáÇÊäÇ ÝÇä ÕáÇÊäÇ íãßääÇ Úãá ÇáãÚÌÒÇÊ ÈåÇ áÇä ÕáÇÊäÇ ßÈÎæÑ ÊÕÚÏ ÈáÇ ÝÊæÑ ÝÇä ÃÍÈÈÊ ÕáÇÊß ÓÊÍÈß æÇä ÃÑÏÊ Ãä ÊäÇá ÇáÕáÇÉ ÇáÏÇÆãÉ ÇáÎÇáíÉ ãä ÇáÝÊæÑ æÇÙÈ Úáì ÇáÕáÇÉ ÃßËÑ æÃßËÑ æÇÍÕá Úáì ÇáÛÕÈ Ýì ÇáæÞæÝ Ýì ÇáÕáÇÉ ÝíÞæá ÞÏÇÓÉ ÇáÈÇÈÇ ÔäæÏÉ ÇáËÇáË ÊÛÕÈ Úáì äÝÓß Ýì ÇáÕáÇÉ ÝåÐÉ äÚãå æÈÑßÉ æÍíäåÇ ÓÊÇÎÏ äÚãå ÇáÕáÇÉ ÇáÏÇÆãÉ æÇä ÃÍÓÓÊ Çäß ÝÇÊÑ Ýí ãÔÇÚÑß æÝì ÕáÇÊß ÝßÑ Ýí Þæá ãÚáãäÇ ÏÇææÏ ÇáäÈí æåæ íÞæá ßáãÇÊß ßÇáÔåÏ Ýí ÃÝæÇåäÇ ÝÅääÇ Ýí æÞÊ ÕáÇÊäÇ áíÓ áãÌÑÏ ÃÏÇÁ æÇÌÈ Èá ÍÈ ãäÇ ááå äÊáÐÐ ÈæÕÇíÇå Ýåæ ÞÇá áäÇ ãä ÃÍÈäí ÍÝÙ æÕÇíÇí ÝäÍä áÓäÇ äÕáì ÎæÝÇ ÅäãÇ ÍÈÇ .. ÍÈÇ Ýí ÑÈ Çáßæä æÝÇÏì ÇáÃäÇã ÎÇáÞ Çáßá æÇáå Çáßá ÇáÛíÑ ãÍÏæÏ æÇáÐí áÇ íÞÏÑ Ãä íÍÏå ÇÍÏ ÝãÇ ÃÌãá Ãä äÞÝ Ýí ÕáÇÊäÇ Åáì Çááå äÊÖÑÚ Åáíå æÍÏÉ äÓÌÏ ÃãÇã ÚÙãÉ ÛäÇå æÇä äÑÝÚ ÃÚíääÇ Åáì ÝæÞ Åáì ÞÏÓÉ ÇáÃÚÙã ãä ßá ÔÆ ÝÈÕáÇÊäÇ äÍä ãÍÊãæä ÈÏã æÇÓã ÇáãÓíÍ æÇÎíÑÇ ÇØáÈ ãäß íÇÑÈ ÇáÃßæÇä æÃÞæá ÝáÊÈÇÑßäÇ ÈÈÑßÊß æáÊÚØäÇ äÚãÊß æáÊÏÈÑ ÍíÇÊäÇ ßãÔíÆÊß ÇáÕÇáÍÉ ÇáãÍííÉ æáÊÌÚáäÇ Ãä äÓÌÏ áÇÓãß ÇáÚÙíã ÇáãÈÇÑß ÇáÐí áå ßá ÇáãÌÏ æÇáÅßÑÇã æÇáÚÒÉ æÇáÓÌæÏ ãä ÇáÂä æÇáì ÇáÃÈÏ Ããíä
   ÈÞáã / ÃãíÜÜÜÜÑ
   ÇÈä ÇáäÚãå + ÎÇÏã ßáãÉ ÇáÑÈ
   ÞÏíÓ ÇáÚÏÏ
   ãÑíã ÇáÚÐÑÇÁ

   æõáÏÊ åÐå ÇáÚÐÑÇÁ ÈãÏíäÉ ÇáäÇÕÑÉ ÍíË ßÇä æÇáÏÇåÇ íÞíãÇä¡ æßÇä æÇáÏåÇ ãÊæÌÚ ÇáÞáÈ áÃäå ÚÇÞÑ. æßÇäÊ ÍäÉ ÃãåÇ ÍÒíäÉ ÌÏðÇ ÝäÐÑÊ ááå äÐÑðÇ æÕáøóÊ Åáíå ÈÍÑÇÑÉ æÇäÓÍÇÞ ÞáÈ ÞÇÆáÉ: "ÅÐÇ ÃÚØíÊäí ËãÑÉ ÝÅäí ÃÞÏãåÇ äÐÑðÇ áåíßáß ÇáãÞÏÓ". ÝáãÇ ÌÇÁ ãáÁ ÇáÒãÇä ÇáãÚíä ÍÓÈ ÇáÊÏÈíÑ ÇáÅáåí ÃñÑÓöá ãáÇß ÇáÑÈ æÈÔÑ ÇáÔíÎ íæÇÞíã æÇáÏåÇ ÇáÐí ÃÚáã ÒæÌÊå ÍäÉ ÈãÇ ÑÃì æÓãÚ¡ ÝÝÑÍÊ æÔßÑÊ Çááå¡ æÈÚÏ Ðáß ÍÈáÊ ææáÏÊ åÐå ÇáÞÏíÓÉ æÃÓãÊåÇ ãÑíã. áãÇ ÈáÛÊ ãÑíã ãä ÇáÚãÑ ËáÇË ÓäæÇÊ ãÖÊ ÈåÇ ÃãåÇ Åáì Çáåíßá ÍíË ÃÞÇãÊ ÅËäÊí ÚÔÑÉ ÓäÉ¡ ßÇäÊ ÊÞÊÇÊ ÎáÇáåÇ ãä íÏ ÇáãáÇÆßÉ. æÅÐ ßÇä æÇáÏÇåÇ ÞÏ ÊäíÍÇ ÊÔÇæÑ ÇáßåäÉ áßí íæÏÚæåÇ ÚäÏ ãä íÍÝÙåÇ¡ áÃäå áÇ íÌæÒ áåã Ãä íÈÞæåÇ Ýí Çáåíßá ÈÚÏ åÐå ÇáÓä. ÝÞÑÑæÇ Ãä ÊÎØÈ ÑÓãíðÇ áÔÎÕò íÍá áå Ãä íÑÚÇåÇ æíåÊã ÈÔÆæäåÇ¡ ÝÌãÚæÇ ãä ÓÈØ íåæÐÇ ÇËäí ÚÔÑ ÑÌáÇð ÃÊÞíÇÁ áíæÏÚæåÇ ÚäÏ ÃÍÏåã æÃÎÐæÇ ÚÕíåã æÃÏÎáæåÇ Åáì Çáåíßá¡ ÝÃÊÊ ÍãÇãÉ ææÞÝÊ Úáì ÚÕÇ íæÓÝ ÇáäÌÇÑ¡ ÝÚáãæÇ Ãä åÐÇ ÇáÃãÑ ãä ÇáÑÈ áÃä íæÓÝ ßÇä ÕöÏíÞðÇ ÈÇÑðÇ¡ ÝÊÓáãåÇ æÙáÊ ÚäÏå Åáì Ãä ÃÊì ÅáíåÇ ÇáãáÇß ÌÈÑÇÆíá æÈÔÑåÇ ÈÊÌÓÏ ÇáÇÈä ãäåÇ. ÈÚÏ ÕÚæÏ ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ Åáì ÇáÓãÇÁ¡ ÅÐ ßÇäÊ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ãáÇÒãÉ ÇáÕáÇÉ Ýí ÇáÞÈÑ ÇáãÞÏÓ æãäÊÙÑÉ Ðáß ÇáæÞÊ ÇáÓÚíÏ ÇáÐí Ýíå ÊõÍóá ãä ÑÈÇØÇÊ ÇáÌÓÏ¡ ÃÚáãåÇ ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ ÈÇäÊÞÇáåÇ ÓÑíÚðÇ ãä åÐÇ ÇáÚÇáã ÇáÒÇÆá. æáãÇ ÏäÇ ÇáæÞÊ ÍÖÑ ÇáÊáÇãíÐ æÚÐÇÑì ÌÈá ÇáÒíÊæä¡ æßÇäÊ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÖØÌÚÉ Úáì ÓÑíÑåÇ æÅÐÇ ÈÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ ÞÏ ÍÖÑ ÅáíåÇ æÍæáå ÃáæÝ ãä ÇáãáÇÆßÉ¡ ÝÚÒÇåÇ æÃÚáãåÇ ÈÓÚÇÏÊåÇ ÇáÏÇÆãÉ ÇáÐÇåÈÉ ÅáíåÇ¡ ÝÓõÑøóÊ ÈÐáß æãÏÊ íÏåÇ æÈÇÑßÊ ÇáÊáÇãíÐ æÇáÚÐÇÑì¡ Ëã ÃÓáãÊ ÑæÍåÇ ÇáØÇåÑÉ ÈíÏ ÇÈäåÇ æÅáååÇ ÝÃÕÚÏåÇ Åáì ÇáãÓÇßä ÇáÚáæíÉ. ÃãÇ ÇáÌÓÏ ÇáØÇåÑ ÝßÝäæå æÍãáæå Åáì ÇáÌÓãÇäíÉ¡ æÝíãÇ åã ÐÇåÈæä Èå ÇÚÊÑÖåã ÈÚÖ ÇáíåæÏ áíãäÚæÇ ÏÝäå¡ æÃãÓß ÃÍÏåã ÈÇáÊÇÈæÊ ÝÇäÝÕáÊ íÏÇå ãä ÌÓãå æÈÞíÊÇ ãÚáÞÊíä ÍÊì Âãä æäÏã Úáì ÓæÁ ÝÚáå¡ æÈÊæÓáÇÊ ÇáÊáÇãíÐ ÇáÞÏíÓíä ÚÇÏÊ íÏÇå Åáì ÌÓãå ßãÇ ßÇäÊ. áã íßä ÊæãÇ ÇáÑÓæá ÍÇÖÑðÇ æÞÊ äíÇÍÊåÇ æÇÊÝÞ ÍÖæÑå ÚäÏ ÏÝäåÇ ÝÑÃì ÌÓÏåÇ ÇáØÇåÑ ãÚ ÇáãáÇÆßÉ ÕÇÚÏíä Èå¡ ÝÞÇá áå ÃÍÏåã: "ÃÓÑÚ æÞÈøöá ÌÓÏ ÇáØÇåÑÉ ãÑíã"¡ ÝÃÓÑÚ æÞÈøóáå. æÚäÏ ÍÖæÑå Åáì ÇáÊáÇãíÐ ÃÚáãæå ÈäíÇÍÊåÇ ÝÞÇá áåã: "ÃäÇ áÇ ÃÕÏÞ ÍÊì ÃÚÇíä ÌÓÏåÇ¡ ÝÃäÊã ÊÚÑÝæä ßíÝ ÔßßÊ Ýí ÞíÇãÉ ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ". ÝãÖæÇ ãÚå Åáì ÇáÞÈÑ æßÔÝæÇ Úä ÇáÌÓÏ Ýáã íÌÏæå ÝÏåÔ Çáßá æÊÚÌÈæÇ¡ ÝÚÑøóÝåã ÊæãÇ ÇáÑÓæá ßíÝ Ãäå ÔÇåÏ ÇáÌÓÏ ÇáØÇåÑ ãÚ ÇáãáÇÆßÉ ÕÇÚÏíä Èå¡ æÞÇá áåã ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ: "Åä ÇáÑÈ áã íÔà Ãä íÈÞì ÌÓÏåÇ Ýí ÇáÃÑÖ". æßÇä ÇáÑÈ ÞÏ æÚÏ ÑÓáå ÇáÃØåÇÑ Ãä íÑíåÇ áåã Ýí ÇáÌÓÏ ãÑÉ ÃÎÑì¡ ÝßÇäæÇ ãäÊÙÑíä ÅÊãÇã Ðáß ÇáæÚÏ ÇáÕÇÏÞ ÍÊì Çáíæã ÇáÓÇÏÓ ÚÔÑ ãä ÔåÑ ãÓÑì ÍíË Êã ÇáæÚÏ áåã ÈÑÄíÊåÇ. æßÇäÊ Óäæ ÍíÇÊåÇ Úáì ÇáÃÑÖ ÓÊíä ÓäÉ ÌÇÒÊ ãäåÇ ÇËäÊí ÚÔÑÉ ÓäÉ Ýí Çáåíßá æËáÇËíä ÓäÉ Ýí ÈíÊ ÇáÞÏíÓ íæÓÝ ÇáÈÇÑ æÃÑÈÚÉ ÚÔÑÉ ÓäÉ ÚäÏ ÇáÞÏíÓ íæÍäÇ ÇáÅäÌíáí ßæÕíÉ ÇáÑÈ ÇáÞÇÆá áåÇ: "åÐÇ ÇÈäß" æáíæÍäÇ: "åÐå Ããß". ÞÏ ÈäíÊ Ãæá ßäíÓÉ Úáì ÇÓãåÇ ÈãÏíäÉ ÝíáÈí¡ æÐáß Ãäå áãÇ ÈÔÑ ÇáÑÓæáÇä ÈæáÓ æÈÑäÇÈÇ Èíä ÇáÃãã Âãä ßËíÑæä ãäåã ÈãÏíäÉ ÝíáÈí æÈäæÇ ÝíåÇ ßäíÓÉ Úáì ÇÓã ÇáÈÊæá æÇáÏÉ ÇáÅáå. ÈÇÑßÊ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÃÑÖ ÈÈÑßÉ ÎÇÕÉ ãÑÊíä: ÇáÃæáì Ýí ÇÎÊÕÇÕåÇ ãÕÑ ááåÑæÈ ÅáíåÇ ãÚ ÇáØÝá íÓæÚ æíæÓÝ ÇáäÌÇÑ ãä æÌå åíÑæÏÓ¡ æÇáËÇäíÉ Ýí ÊÌáíåÇ Ýí ãäÇÙÑ ÑæÍÇäíÉ äæÑÇäíÉ ÏÇÎá ÞÈÇÈ ÇáßäíÓÉ ÇáãÏÔäÉ Úáì ÇÓãåÇ ÇáØÇåÑ Ýí ãäØÞÉ ÇáÒíÊæä ãä ÖæÇÍí ãÏíäÉ ÇáÞÇåÑÉ æÝæÞåÇ æÐáß Ýí íæã 2 ÅÈÑíá ÓäÉ 1968ã (24 ÈÑãåÇÊ ÓäÉ 1684 Ô) æÇáÐí ÇÓÊãÑ áÚÏÉ áíÇáí ãÊæÇáíÉ. ÊõÚíøöÏ ÇáßäíÓÉ ÈÊÐßÇÑ ãíáÇÏåÇ Ýí íæã ÇáÃæá ãä ÈÔäÓ¡ æÊÐßÇÑ ÏÎæáåÇ Çáåíßá Ýí ÇáËÇáË ãä ÔåÑ ßíåß¡ æÊÐßÇÑ äíÇÍÊåÇ Ýí ÇáÍÇÏí æÇáÚÔÑíä ãä ÔåÑ ØæÈÉ¡ æÊÐßÇÑ ÕÚæÏ ÌÓÏåÇ Åáì ÇáÓãÇÁ Ýí íæã ÇáÓÇÏÓ ÚÔÑ ãä ÔåÑ ãÓÑì¡ æÊÐßÇÑ ÈäÇÁ Ãæá ßäíÓÉ Úáì ÇÓãåÇ Ýí ÇáÍÇÏí æÇáÚÔÑíä ãä ÔåÑ ÈÄæäÉ¡ æÊÐßÇÑ ÊßÑíÓ ÇáßäíÓÉ ÇáÊí Úáì ÇÓãåÇ ÈÏíÑ ÇáãÍÑÞ æÇáÊí ÈÇÑßåÇ ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ ÈÍáæáå ÝíåÇ ãÚ ÊáÇãíÐå æÞÊ ÊßÑíÓåÇ Ýí ÇáÓÇÏÓ ãä ÔåÑ åÇÊæÑ¡ æÊÐßÇÑ ÊÌáíåÇ Ýí ßäíÓÉ ÇáÒíÊæä Ýí 24 ÈÑãåÇÊ. ÇáÓäßÓÇÑ: 3 ßíåß¡ 21 ØæÈÉ¡ 24 ÈÑãåÇÊ¡ 1 ÈÔäÓ¡ 21 ÈÄæäÉ¡ 16 ãÓÑì.
   ÈÞáã / ÃãíÜÜÜÜÑ
   ÇÈä ÇáäÚãå + ÎÇÏã ßáãÉ ÇáÑÈ
   †
   ÃíÜÜÜÜÜå æÕÜÜÜæÑå
   ÇäÊ ãÊßáì ãä ÞÈá ãíáÇÏì ,
   ÝÃäÊ Åáåì ãäÐ ßäÊ ÌäíäÇð
   + ãÒ10:22 +
   †
   æäÑÌæÇ ßÊÇÈå ÇáÇÓã ÈÇáÑÓÇáå æÚäæÇä ÇáÑÓÇáÉ ãÓÇÈÞå ÇáÚÏÏ
   ÇáãÓÇÈÞå ÇáÑæÍíå
   ~~~ † ~~~
   ãÓÇÈÞÉ ÇáÚÏÏ
   -1-
   ÇÐßÑ ÇÓãÇÁ ÎãÓ ÞÏíÓíä Çæ ÞÏíÓÇÊ íÈÏà ÅÓã ßá ãäåã ÈÍÑÝ ÇáíÇÁ ãÚ ÐßÑ ÕÝÉ ßá ãäåã
   -2-
   ÇÐßÑ ãÚáæãÉ ãæÌÒÉ Çæ ÝßÑÉ Úä ÓÇÆÍ æÔåíÏ æãÊæÍÏ æäÇÓß æßá ãäåã ÊÓãì ÈÇÓã ãÑÞÓ
    
   ÈÞáã / ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ
   ÊÑÓá ÇáÇÌÇÈÇÊ Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäì
   Íæá ÇáÚÇáã
   Ïáíá ÇáÇÎÈÇÑ ÇáÌÏíÏÉ
   ~~~ † ~~~
   ÊÍÊÝá ÇáßäíÓå ÈÚíÏ ÇáÕÚæÏ ÈÑßÉ ÚíÏ ÇáÕÚæÏ ÇáãÌíÏ ÊÔãáäÇ ÌãíÚÇð ÈÔÝÇÚÉ ÇáÚÐÑÇÁ Ãã ÇáäæÑ æÌãíÚ ÇáÞÏíÓíä .
   æáÅáåäÇ ÇáãÌÏ ÇáÏÇÆã Åáì ÇáÃÈÏ Ããíä  
   ~~~ † ~~~
   ÍÕáÊ ãäÙãÉ ÃÞÈÇØ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏå Úáì äÕ ÇáÈíÇä ÇáÕÇÏÑ ãä ÇáßäÇÆÓ ÇáãÓíÍíå ÈãÕÑ ÈÎÕæÕ Ýíáã ÔÝÑÉ ÏÇÝäÔì æåÐå ÕæÑÉ ãä ÇáÈíÇä

   ~~~ † ~~~
   ÇáÇÞÈÇØ æ ÇáãÓáãæä íÍÊÝáæä ÈãæáÏ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÝæÞ ÌÈá ÇáØíÑ ÈÇáãäíÇ æÇßËÑ ãä 2 ãáíæä ÔÎÕ íÍÊÝáæä Ýì ÇááíáÉ ÇáßÈíÑÉ
   ÈÞáã / ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ

   ÇáÇÈÑÇÌ ÇáãÓíÍíå
   ÈÑÌ ÇáÍãá : 21ãÇÑÓ . 20ÇÈÑíá
   áÇ ÊÓÊØíÚ Ãä Êßæä ÐÇÊ ÊÃËíÑ ÑæÍì Ýì ÅäÓÇä ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ åäÇß ãÍÈÉ Èíäß æÈíäå -
   ÈÑÌ ÇáËæÑ : 21ÇÈÑíá . 20ãÇíæ
   ÇáÎÇÏã ÇáãÊæÇÖÚ íåÊã ÈÊÍÖíÑ ÏÑÓå æáÇ íÓÊÚÑÖ ãÚáæãÇÊå æíÍÊÑã ÚÞáíÇÊ ÇáÓÇãÚíä ãåãÇ ÕÛÑæÇ -
   ÈÑÌ ÇáÌæÒÇÁ : 21ãÇíæ . 20íæäíæ
   ÇáÊßÑíÓ åæ äãæ Ýì ÇáÍÈ ÍÊì íÕÈÍ ÇáÞáÈ ßáå ááå Ýì ãäÇÌÇÊå Ãæ ÎÏãÊå-
   ÈÑÌ ÇáÓÑØÇä : 22íæäíæ . 22íæáíæ
   Åä áã Êßä Ýì íãíä Çááå ÝáÇ íãßäß ÅÐÇð Ãä ÊÎÏã -
   ÈÑÌ ÇáÇÓÏ : 23íæáíæ . 22ÇÛÓØÓ
   ÞÏ ÊÈÏà ÇáÑæÍ ÈÇáÎØíÉ æíÔÊÑß ÇáÌÓÏ ãÚåÇ ¡ æÇáÚßÓ ÕÍíÍ ¡ ÇáÑæÍ ÊäÔÛá ÈÚæÇØÝ ÇáÈÑ æãÍÈÉ Çááå ÝÊÌÐÈ ÇáÌÓÏ ãÚåÇ Ýì ÑæÍíÇÊåÇ-
   ÈÑÌ ÇáÚÐÑÇÁ : 23ÇÛÓØÓ . 22ÓÈÊãÈÑ
   ÚäÏãÇ äÍÈ ÇáãÎÏæãíä ßãÇ íÍÈåã Çááå æÚäÏãÇ äÍÈåã ßãÇ íÍÈäÇ Çááå ÝÍíäÆÐ äÕá Åáì ãËÇáíÉ ÇáÎÏãÉ -
   ÈÑÌ ÇáãíÒÇä : 23ÓÈÊãÈÑ . 22ÇßÊæÈÑ
   ßíÝ ÊÊäÇÒá Úä ÕæÑÊß ÇáÅáåíÉ áÊÕíÑ ßÕæÑÉ ÚÇáã ÓÇÞØ ãäÍÑÝ -
   ÈÑÌ ÇáÚÞÑÈ : 23ÇßÊæÈÑ . 22äæÝãÈÑ
   áÚá ÅäÓÇäÇð íÓÃá ÈÃíåãÇ äÈÏà ÈÎÔæÚ ÇáÌÓÏ Ãã ÎÔæÚ ÇáÑæÍ ¿ ÅÈÏÅ ÈÃíåãÇ ¡ Åä ÈÏÃÊ ÈÎÔæÚ ÇáÑæÍ ÓíÎÔÚ ÇáÌÓÏ ãÚåÇ æÅä ÈÏÃÊ ÈÎÔæÚ ÇáÌÓÏ ÓíÎÔÚ ÇáÑæÍ ãÚå -
   ÈÑÌ ÇáÞæÓ : 22äæÝãÈÑ . 21ÏíÓãÈÑ
   ÈÛÖ ÇáäÙÑ Åä ßÇäÊ ÇáÎØíÉ ÖÏ ÇáäÇÓ Ãæ ÖÏ äÝÓß Ýåì ÎÕæãÉ ãÚ Çááå æÅäÝÕÇá Úäå-
   ÈÑÌ ÇáÌÏì : 22ÏíÓãÈÑ . 12íäÇíÑ
   ÑÈãÇ äÑì Ýì ÇáÃÈÏíÉ ÎÏÇãÇð ãÇ ßäÇ äÓãÚ Úäåã ¡ æÑÈãÇ ÈÚÖ ÇáÎÏÇã ÇáÙÇåÑíä ÇáÂä áÇ äÑÇåã Ýì ÇáÃÈÏíÉ-
   ÈÑÌ ÇáÏáæ : 20íäÇíÑ . 18ÝÈÑÇíÑ
   áÇÈÏ ãä ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÑæÍì ÇáÐì íãÊáÆ Ýíå ÇáÎÇÏã ãä ÑæÍ Çááå áíÃÎÐ ãäå ãÇ íÚØíå-
   ÈÑÌ ÇáÍæÊ : 19ÝÈÑÇíÑ . 20ãÇÑÓ
   ÈÏáÇð ãä Ãä ÊÌÑÍ ÇáäÇÓ ÍÇæá Ãä ÊßÓÈåã-
   ÈÞáã / ÝíæáÇ ÚæÒÉ
   ßÇÑíßÇÊíÑ ÇáÚÏÏ
   ~~~ † ~~~
   ÈÞáã / ÃãíÜÜÑÉ íæÓÜÜÝ

   ÇÝÊÍ ÞáÈß æäÍä ãÚß
   ~~~ † ~~~
   ÇÏÚäì Ýì æÞÊ ÇáÖíÞ ÇäÞÐß ÝÊãÌÏäì
   åßÐÇ ÞÇá ÇáÑÈ áäÇ äÍä ãÚß ÈßáãÉ æÇÓã ÇáÑÈ Ýì ÌãíÚ ÇÓÊÝÓÇÑÇÊß æÌãíÚ ÇáÍáæá æÈÞæÉ ßáãÉ ÇáÑÈ Çì ãÔÇßá áÏíß Çæ Çì ÇÓÊÝÓÇÑÇÊ ÓäÞæã ÈÍáåÇ äÓÊÞÈá ÌãíÚ ãÔÇßáßã Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ
   ÇáíÇåæ ãÓäÌÑ
   ÇáåæÊ ãíá ãÓäÌÑ
   æíãßäß ÇáÇÖÇÝå ÚÈÑ ÇáãÇÓäÌÑ ááÊÍÏË ÈãÔÇßáß ÈÍÑíÉ Ýì åÐÉ ÇáÇæÞÇÊ
   ÇíÇã ÇáÇÍÏ æÇáÌãÚå ãä ßá ÇÓÈæÚ
   ãä ÇáÓÇÚå ÇáÎÇãÓÉ ÚÕÑÇð ÍÊì ÇáÓÇÚå ÇáËÇãäÉ ãÓÇÁð        8:5
   æäÞÈá ÇáÇÖÇÝå ãä Çì ÔÎÕ áÍá ÇáãÔÇßá Çæ ÇáÇÓÊÝÓÇÑ ÝÞØ æáíÓ ÈÛÑÖ ÇáÊÚÇÑÝ æÇáÑÈ íÈÇÑßß ÍíÇÊßã æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ

   ÇÚáÇäÇÊ ãÌÇäíå
    
   ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ
   íÓÜÜÜÜ ÇÈä ÜÜÜÜæÚ † ãíäÇ
   ÃÓÑÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ
    
   ÕáæÇ áÇÌá ÇáÎÏãÉ æÇáÞÇÆãíä ÚáíåÇ æÕáæÇ áÇÌá ÖÚÝì ÇÎæßã Ýì ÇáãÓíÍ ÇãíÜÜÜÜÑ
   ãÌáå ÔåÑíå ÇáßÊÑæäíå ÊÕÏÑ ãä ãÌãæÚÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ ÇáÈÑíÏíå 
   Jesus4Ever.Group
   ~~~ † ~~~
   ÇáÇÕÏÇÑ
   (7)
   äÑÌæÇ Çä ÊäÇá ÇáãÌáå ÇÚÌÇÈßã ÊÕáß åÐå ÇáÑÓÇáÉ ãÑÉ æÇÍÏÉ ßá ÇÓÈæÚíä
   ÊÕáß åÐÉ ÇáÑÓÇáÉ áÇäß ãÔÊÑß ÈãÌãæÚÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ ÇáÈÑíÏíå
   Çä ßÇäÊ ÊÒÚÌß åÐÉ ÇáÑÓÇáÉ Çæ ááÇÓÊÝÓÇÑ Çæ ááÇÚáÇä ÈÇáãÌáå  
   Ýíãßäß ãÑÇÓáÊì Úä ØÑíÞ åÐÇ ÇáÈÑíÏ
   ááÇÓÊÝÓÇÑ íãßäß ÇÖÇÝÊì Úáì ÇáãÓäÌÑ åæÊ ãíá Úáì ÇáÈÑíÏ ÇáÊÇáì
   ÇáÏÎæá áãæÞÚ ÇáãÌáÉ
   ÇáÏÎæá ááãÌãæÚÉ
   www.jesusgroup.15x.com.
   æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ æÇáÞÇÆãíä ÚáíåÇ
   ãÍÑÑí ÇáãÌáÉ
   ÇãíÜÜ܆ÜÜÜÜÑ
   æ
   ãÜÜÜÜÜÇÑíÜÜÜÇä
   æ
   ãÌáÉ ÇáãÓíÜÍ ááÇÈÜÏ
   ÇáÔåÑíå ÇáÇáßÊÑæäíå
   "+†+"
   Çä ßäÊ ÊÑíÏ äÔÑ ãÞÇáÇÊß ÈÇáãÌáå æÇä Çä ßäÊ ÊÑíÏ ÇáÇÔÊÑÇß ÈÇáÎÏãÉ Çæ Çì ãÏíÑ ãÌãæÚÉ íÑíÏ äÔÑ ÇáãÌáå ÈãÌãæÚÊÉ ÈÕÝå ãÓÊãÑÉ Çæ ãÊÞØÚå Çæ ÊÑíÏ Çä ÊÕáß ÇáãÌáå Úáì ÈÑíÏß ÇáÎÇÕ Èß Ïæä ÇáÇÔÊÑÇß ÈãÌãæÚÇÊ Çæ ÊÑíÏ ÇáßÊÇÈÉ ÈÇáãÌáå ÝÑÇÓáäÇ ÝæÑÇ Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ
   áÇÑÓÇá ãÞÇáÇÊß æßÊÇÈÇÊß Çæ ØáÈÇÊ ÇáÇÔÊÑÇß ÝÊÑÓá ÌãíÚåÇ Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ
   æäÑÌæÇ ãä ÇáÑÈ íÓæÚ Çä íÈÇÑß ÇáÎÏãå
   "+†+"
   ááÇÓÊÝÓÇÑ Úä Çì
    ÔÆ ÑÇÓáäÇ Úáì åÐÇ ÇáÈÑíÏ
   æÕáæÇ ãä ÇÌá ÇáÎÏãÉ æÇáÞÇÆãíä ÚáíåÇ
   ãÌáÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ
    ÇáÔåÑíå ÇáÇáßÊÑæäíå
   ãÞÏãÉ ãä ãÌãæÚÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ


   ÑÈì áÇ ÇÑíÏ Çáßæä Èá ÇÑíÏß æÍÏß ËÞÊì Ýíß æÍíÇÊì Èß æÊßÝíäì äÚãÊß † ÇÈä ÇáäÚãå
   ãÌãæÚÉ ÇáãÓíÍ ááÇÈÏ ÇáÈÑíÏíÉ ÊÑÍÈ Èßã


   Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.