Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Zeitun-eg.org] ÂÈ ÇÚÊÑÇÝì

Expand Messages
 • mary fawzy
  عزيزتى جاكلين أريد أن أخبرك أنى أشعر بكل مل تقوليه لأنى مررت به جميعا الى أن قابلت ذاك
  Message 1 of 3 , May 14, 2006
  • 0 Attachment
   ÚÒíÒÊì ÌÇßáíä
   ÃÑíÏ Ãä ÃÎÈÑß Ãäì ÃÔÚÑ Èßá ãá ÊÞæáíå áÃäì ãÑÑÊ Èå ÌãíÚÇ Çáì Ãä ÞÇÈáÊ ÐÇß ÇáÃÈ ÇáÑÇÆÚ (ãÑÔÏì ÇáÑæÍì) æÞÏ æÌÏÊå ÊãÇãÇ ßãÇ Íßì ÞíÑæÇäì ÇáÇ Ãäå ÃÎÈÑäì áÇ ÊÊÑßì ÃÈ ÃÚÊÑÇÝß æÃäÇ ãæÌæÏ Ýì Ãì æÞÊ ÊÍÊÇÌíäì ßãÇ ÃÎÈÑäì Ãä ÃÕáì áÃÈ ÃÚÊÑÇÝì Ãä íÚØíå Çááå ßáãÉ áÃÌáì.ÈÚÏ Ðáß ÊÚãÞÊ ÚáÇÞÊì ÌÏÇ ÈÐáß ÇáÃÈ æ ãÚ Ðáß áã ÃÊÑß
   ÃÈ ÅÚÊÑÇÝì ÈÝÖá ÅÑÔÇÏ åÐÇ ÇáÃÈ.áÐÇ ÝáÇ ÊÛíÑì ÃÈíß æ áßä ÃÈÍËì Úä ÃÈ ãÑÔÏ íÓäÏß æÕÏÞíäì áíÓ ãä ÇáÓåá Ãä ÊÛíÑì ÃÈ ÅÚÊÑÇÝß ÈÚÏ Óäíä ÝáÃÈ ÃÈ æ ÇáÃÈ áÇ íÊÛíÑ.
   ÕáæÇÊßã
   ãÇÑì
   jackie+yg <jackieyg84@...> wrote:
   ßáÇãß Ìãíá íÇ ÞíÑÇæÇäì Úä ÃÈ ÅÚÊÑÇÝß ÌÚáäì ÃÛíÑ ãäß æÌÚáäì ÃÊãäì áæ ßÇä áì æÇÍÏ ãËá ÃÈ ÅÚÊÑÇÝì íÔÚÑ ÈÃæÌÇÚì æ íÝÑÍ áÝÑÍì ¡ ÃÈ Êßæä áå äÙÑÇÊ ÇáãÓíÍ ÇáËÇÞÈÉ áíäÙÑ ÝíÚÑÝ ãÇ Ýì ÎÈÇíÇ ÞáÈì ÇáãÌÑæÍ ãä ÇáæÍÏÉ ¡ ÃÈ íÈßì áì ÈÏãæÚå æíÕáì áì ÈãíØÇäíÇÊå ÝíÑÝÚäì ÈÞæÉ ÕáÇÊå æíåÏíäì ÈÍßãÊå æíÚÒíäì ÈßáÇãå ¡ ÃÈ ãÑíÜÜÜÍ íÚÊÈÑäì ÅÈäÊå æáíÓ ãä ÌãáÉ ÇáÎÑÝÇä ÇáÐíä íÑÚÇåã ¡ ÃÊÓÇÆá áæ ßÇä ÇáãÓíÍ áå ÛÑÖ Ãä Ãßæä æÍíÏÉ Ýì ÍíÇÊì ÇáÑæÍíÉ áíßæä åæ ÈäÝÓå ÃÈì æãÑÔÏì æãÚíäì ÇáÐì íÞíãäì ãä ÓÞØÇÊì ÝíÌÚáäì ÃÞæì ãä ßá ÇáÐíä Íæáì ÇáãÊãÊÚíä ÈÚáÇÞÊåã ÈÃÈ ÅÚÊÑÇÝåã¿
   áÇ ÃÚáã ¡ æáßä ÃÚáã ÔíÆÇ æÇÍÏÇ Ãä Ýì ßá áÍÙÇÊ ÖÚÝì ææÍÏÊì Åáì ÇáÃä áã ÃÌÏ ÛíÑ ÇáãÓíÍ áíãáà ÝÑÇÛ æÍÏÊì - áã ÃÌÏ ÛíÑå áíÕíÑäì ÃÍßã ãä ÃÚÏÇÆì - áã ÃÌÏ ÛíÑå íÔÝÚ Ýì ÈÃäÇÊ ÑæÍå
   æáßä ááÃÓÝ¡ ÓÑÞ ãäì ÅÈáíÓ åÐÇ ÇáÝÑÍ æåÐå ÇáÚáÇÞÉ ÇáÍíÉ ÝÃäÒáÊ Úíæäì ãä Úáíå áÃäÙÑ áåÄáÇÁ ÇáãÊãÊÚíä ÈÓÄÇá ÇáäÇÓ Úáíåã ÝÊÓÇÆáÊ áãÇÐÇ áíÓ áì ãËáåã¿ ãÇÐÇ ÍÏË¿ áÇ ÃÚáã !! áã ÃÚÏ ãßÊÝíÉ ÈÍÖä ÍÈíÈì !! æÃÕÈÍÊ ÃÈÍË Úä ÍÖä ÈÔÑì..ÃÕÈÍÊ ãÍÊÇÌÉ áÍÖä ãáãæÓ..æáíÏ ÈÔÑíÉ..æáßä åá ÓÃÌÏ¿ æåá ÓíÔÈÚäì Ãã ÓíÍÒääì ¿
   ÓÇãÍäì íÇÑÈì áÃäì áã ÃÚÏ ÃÑÇß æáßäì ãÍÊÇÌÉ Ýì åÐÇ ÇáæÞÊ ãä íÌÓÏ áì ÍÈß æÑÚÇíÊß ãä ÌÏíÏ ÝÅÑÓá áì ãä ÊÑÇå ÕÇáÍÇ æ ÃæÕíå Úáì ÍÊì áÇ íÎØÝäì ÇáÚÏæ ãäß..Èá ÈÕáÇÉ ãä ÊÑÓáå ÃÑÌÚ ÞæíÉ Ýíß ÝÃËÈÊ æ ÃËÈÊ ÅÎæÊì Ýíß..ÅÑÓá áì íÇ ÑÈ ÇáæÇÍÉ ÇáÊì ÃÓÊÑíÍ ÝíåÇ áÃÊÞÇÈá ãÚß æÇÓÊÞì ãä íäÈæÚß ÝÃÓÞì ÅÎæÊì æÃÊáÇãÓ ãÚ ÃÍÖÇäß ãä ÌÏíÏ
    
   ÃÑÌæ Ãä ÊÕáì áÃÌáì áíÎáÕäì ÇáÑÈ ãä ÇáÍÑÈ ÇáÚäíÝÉ ÇáÊì ÃäÇ ÝíåÇ æáßì ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÇáÑÈ Ãä íÚØíäì äÚãÉ Ýì Úíæä ÃÈ ÅÚÊÑÇÝì ÇáÌÏíÏ ÇáÖíÞ ÇáæÞÊ ÌÏÇ áßì íÑÔÏäì Ýì ÎÏãÊì æÝì ÚáÇÞÊì ÈÃÈì ÇáÓãÇæì ..æ ÔßÑÇ áß áÃäß ÈßáÇãß ÝÌÑÊ Ýì ãÇ ßäÊ  ÇÍãáå ãä ÃÍÒÇä æ ÃÝßÇÑ Ýì ÞáÈì ÝßÇÏ ÞáÈì Ãä íÊÝÊÊ ãä ÇáÍÒä æßÇÏÊ äÝÓì Ãä ÊÛÔì ÚáíåÇ ãä ÇáÖíÞ æáßä ÇáÑÈ íÑÓá ãáÇßå áíÞæíäì æíÑÓá áì äÚãÉ ãä áÏäå..Õáì áÇÌáì - ÃÎÊß / ÌÇßáíä íÓÑì 

   ÞíÑæÇäí <qyrwany@...> wrote:
   ÇÈì ÇáÍÈíÈ ÇÈ ÇÚÊÑÇÝì æãÑÔÏì ÇáÑæÍì:
    
   ÇÊÐßÑ Ýì Çæáì ÌáÓÇÊì ãÚß Çäì ØáÈÊ ãä ÇáÓíÏ ÇáÑÈ Çä íåÈäì ÝåãÇ æÑÇÍå  æÞÏ ßäÊ .... ÎíÑ ÇÈ áì æãÇÒÇáÊ ...
   ÊÚáãÊ Çä ÇÑì íÓæÚ Ýì ÔÎÕß ÇáãÈÇÑß ..
    
   ÇåÊãÇãß Èì ÝÇÞ ßá ÇÏÑÇßì ... áã íÃÊì Úáí ÝßÑì Çäì Ýì íæã ÓÃÞÇÈá ÔÎÕ ãËáß íÇ ÇÈì Øíáå ÍíÇÊì ...
    
   ÇÑÇß ÏæãÇ ÂÈÇ ÍäæäÇ ..íßÝíäì æÞÊ ÍÒäì æÞÊ ÝÑÍì Çä ÇåÑÈ Çáì ÍÖäß ÇáÏÇÝìÁ .. ÇÊÐßÑ ÈÚÏ Çä ÛÈÊ Úäì Óäå ßÇãáå ßã ßÇäÊ ÍÑÇÑå ÇááÞÇÁ ÈíääÇ ...
    
   Çáåì Çäì ÇÔßÑß áÇäß ÏæãÇ ÊÚÊäì Èì .. ÏæãÇ ÊÑÓá ãä íÚÊäì Èì .. ãäÐ ÈÏÇíå ÎáíÞÊß æÇäÊ ÌÚáÊ áßá ÇäÓÇä ãáÇßÇ ÍÇÑÓÇ æáßä ãíÒÊäì Úä Çáßá ÈãáÇßÇ ÍÇÑÓÇ ÇÎÑ áì åæ ÇÈ ÇÚÊÑÇÝì ...
    
   ßá ÒãÇä ãÑæÑå Úáí íÌÏå ÒãÇäÇ ááÍÈ ..ãåãÇ ÚÙãÊ ÎØÇíÇì æÇÝÚÇáì ÇÌÏå íÍÈäì áã ÇÑì Ýì ÍíÇÊì ãËá ÍÈå ...
    
   ÇÊÐßÑ íÇ ÇÈì ÍíäãÇ ÇÑÊãì Ýì ÍÖäß æßÃä ÍÖäß áì ßãÎÈà ááÑíÍ "æíßæä ÇäÓÇä ßãÎÈÅ ãä ÇáÑíÍ "ÇÔ 2:32
    
   áæáÇß íÇ ÇÈì ÇáãÍÈ ãÇ ßäÊ Çáì Çáíæã æãä ÑæÍß ÇÓÊãÏÊ ÑæÍì ßá ãÇ ÇßÊÈå áÐáß ÇåÏíß íÇ ÇÈì ßá ßáãå ßÊÈÊåÇ Ýåì ãä ÑæÍß æáß . æÇä ßäÊ ÇØáÈ ÝÓÃØá ßãÇ ØáÈ ÇáíÔÚ äÕíÈ ÑæÍíä ãäß íÇ ÇÈì Úáì " ÝÞÇá ÇáíÔÚ áíßä äÕíÈ ÇËäíä ãä ÑæÍß Úáíø" 2ãá 9:2
    
   íÇ ÇÈì ÞÏ ÇÚØÇß ÇáÓíÏ ÞÏÑå áÊÚíä ÇáãÚí ..æÊÓÏ ÚæÒ ÇáãÍÊÇÌ ..æÊÔÏÏ ÇáÑßÈ ÇáãÎáå ..æÊÞæã ÖÇá ÇáØÑíÞ .. ÇÊãäì Çä ÇÑÇß ÞÑíÈÇ ÊÚæÏ áì ÓÇáãÇ Ýì ÇÍÓä ÍÇá ÝÍÖäì Ýì ÔæÞÇ Çáíß ..
   ÕáÇå :
   Çáåì ãáßì æÑÌÇÆì Çäì ÇÕáì áÇÌá ÇÈì ÇáÍÈíÈ æÇÑÌæß Çä ÊåÈå ÇáÝåã æÇáãÚæäå áßì íÓÊãÑ Ýì Úæäì æÚæä ÇáÇÎÑíä .. Çäì ÇÕáì áÇÌá ßá ÇäÓÇä áíÓ áå ÇÈ ÇÚÊÑÇÝ Çä ÊÌÏ áå ÇÈ ÇÚÊÑÇÝ íäÇÓÈå íÝåãå æíÏÑß ÇÝßÇÑå æíÚØíå ÇáÍßãå æÇáÝåã æÇáãÔæÑå ..Çäì ÇÕáì áÇÌá ÇáÐíä åã ÈáÇ ãÑÔÏ ÍÊì áÇ íÓÞØæä ÓÑíÚÇ ßÇæÑÇÞ ÇáÔÌÑ Çãíä ..


   ÕáæÇ áÇÌáì
     ÞíÑæÇäì               

   New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.


   Love cheap thrills? Enjoy PC-to-Phone calls to 30+ countries for just 2¢/min with Yahoo! Messenger with Voice.

   Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.