Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ملت مظلوم لبنان و فلسطین

Expand Messages
 • es sh
  با سلام سی سال است که با مناسبت و بی مناسبت به خیابانها آمده ایم و به نمایندگی از طرف ملل
  Message 1 of 1 , Jul 31, 2009
   با سلام
    
   سی سال است که با مناسبت و بی مناسبت به خیابانها آمده ایم و به نمایندگی از طرف ملل مظلوم لبنان و فلسطین بلندترین فریادها را بر سر اسرائیل و حامیانش کشیده ایم؛
   سی سال است که میلیونها هموطن مان هزاران گونه کاستی ناشی از تحریم های رنگ و وارنگ ، ناشی از - از جمله  - کاسه داغ تر از آش بودن برای حقوق ملت های مستضعف لبنان و فلسطین رابه جان دل خریده اند به این امید که از این رهگذر به این دو ملت نشان بدهند ما آنها را تنها نگذاشته ایم؛
    
   سی سال است که آخرین جمعه ماه رمضان مان را با لب تشنه و دهان روزه - در هر هوایی-  میلیونی در خیابان ها فریاد والبنانا، وافلسطینا سرداده ایم تا جهانیان بدانند ما پیروان برحق پیامبر اسلام و امامان مظلوم ایم که به ما آموخته اند: هر آن که فریاد دادخواهی مسلمانی را شنید و دست یاری درازنکرد مسلمان نیست
    
   و به زودی قریب 60 روز است که در هر کوی و برزن کشورمان ، کوردلان می کوشند فریاد عدالت خواهی مان را در نطفه خفه  کنند و دریغ از یک کلمه هم بستگی و هم دردی از این دوملت ستم دیده و مظلوم ؛
    
   هم دردی پیش کش، ایکاش حداقل آنها هم این همه بی شرمانه  چماق حماقت و گمراهی شان را بر سر وتن فرزندان برومند مان فرود نمی آوردند. از خون ما خورده اند، نیرو گرفته اند، بدمستی می کنند، و جام شان را بر سر خودمان می شکنند
    
   در صفحات خاطرات مان حک کنیم و در گوش فرزندان مان بخوانیم : این همه نمک شناسی و حق گذاری این دو ملت مظلوم و رنج دیده ی فلسطین و لبنان را
    
   وه که چه تلخ است هم صدایی این کاسه لیسان  با دیگر کوردلان که حرکت ناب ملت مان را چنین رنگ می زنند که : این تنها هیاهوی مشتی جوانک مرفه است که همه هم و غم شان هرزگی و بی بند وباری غرب زدگان دین گریز است
    
   خداوندا از دست این بندگان مظلوم و بی پناه ات !!! هم به تو پناه می بریم
    
    
   سربلندیم و پایدار ، که بر حق ایم
   عصمت
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.