Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

VIP

Expand Messages
 • karam
  هاى انجى رايك عجبنى جدا مع انى بتمنى ادخل معاكى فى مناقشى واتعرف عليكى اخوكى كرم
  Message 1 of 11 , Jul 11 11:32 AM
   åÇì ÇäÌì ÑÇíß ÚÌÈäì ÌÏÇ ãÚ Çäì ÈÊãäì ÇÏÎá ãÚÇßì Ýì ãäÇÞÔì æÇÊÚÑÝ Úáíßì
   ÇÎæßì ßÑã>
   >
   >
   > karam_sss

   >
  • Bastaurous Khalil
   الاخت انجى وصلتنى رسالتك وبالرغم من ارائى التى قد تكون متحررة قليلا الا اننى شخصيا لا
   Message 2 of 11 , Jul 11 3:12 PM

                                                                                             ÇáÇÎÊ ÇäÌì                                                                                                                        

                                                        æÕáÊäì ÑÓÇáÊß æÈÇáÑÛã ãä ÇÑÇÆì ÇáÊì ÞÏ Êßæä ãÊÍÑÑÉ ÞáíáÇ

                                                     ÇáÇ Çääì ÔÎÕíÇ áÇ ÇÚÊÞÏ æáÇ ÇÄãä æáÇ ÇÞÈá ÝßÑÉ Çä ÝÊÇÉ ãÓíÍíÉ

                                                               ÞÏ Êßæä ÞÏ æÞÚÊ Ýì åÐÇ ÇáÎØÇ æÒáÊ Ýì åÐå ÇáÎØíÆÉ

               æÎÕæÕÇ ÇÐÇ ßÇäÊ ÊÚíÔ Ýì ãÌÊãÚ ÔÑÞì ÊÚÑÝ åì ÊãÇãÇ ßíÝ íÝßÑ æíÊÚÇãá ãÚ åÐå ÇáÍÇáÇÊ 

       æÈãÇ Çääì ÇäÓÇä ÚÇÏì ãä ÇáÈÔÑ æáÓÊ ÇáåÇ æÚÑÝÊ Çæ ÚáãÊ ãÇÖì åÐå ÇáÝÊÇÉ ÝÇääì ßÇäÓÇä ÚÇÏì

          áä ÇÓÊØíÚ Çä ÇÊÚÇíÔ ãÚ ãÇÖì ÓíÈÞì ÏÇÆãÇ ßÍÇÆØ ÚÇÒá íãäÚäì ãä ÇÞÇãÉ ÚáÇÞÉ ÔÑÚíÉ ØÈíÚíÉ 

                                        æÕÏÞíäì ãÇÖì ãÔæå æÚáÇÞÉ ÇäÊåÊ ÈÎØíÆÉ áä ÊÈÞì ÇÈÏÇ Ýì Ùá ÇáßÊãÇä

    Úáì åÐå ÇáÝÊÇÉ ãä ÑÇÆì ÇáÇ ÊÝßÑ Ýì ÇáÒæÇÌ æÚáíåÇ ÇæáÇ ÊÕÍíÍ ÇáÚáÇÞÉ ÈíäåÇ æÈíä ÎÇáÞåÇ                      Ç

    æÇÐÇ ÚÑÝÊ ÍÞÈÞÉ ÇáÊæÈÉ æÇáØÑíÞ Çáì ÇáÑÈ åäÇ ÝÞØ ÓÊÚÑÝ åì ßíÝ ÊÊÚÇãá ÈæÖæÚ ÈáÇ ÇÒáÇá ãÚ ãä Óíßæä

                                                                                                                               ÒæÌåÇ

                                                                          ÚÒíÒÊì ÇáÇÎÊ ÇäÌì ÇáÇÓã ÇáÕÍíÍ åæ ÈÓØæÑæÓ

          
    Bastaurous Khalil
    Alte Siedlung 8
    22952 Lütjensee
    Telefon: 04154989288
    Handy:  01718038930

    From: Angie Atef <copticengy@...>
    Reply-To: alzawag_tv@yahoogroups.com
    To: alzawag_tv@yahoogroups.com
    Subject: [alzawag_tv] ãÌãæÚÉ ÒæÇÌ ÓÚíÏ ÌÏÇ Çáì ÇáÇÎ ÈÓÊÇæÑæÓ
    Date: Mon, 10 Jul 2006 12:17:38 -0700 (PDT)

    ÃáÇÎ ÇáÚÒíÒ ÈÓÊÇæÑæÓ¡
    ÃÊãäì Çßæä ßÇÊÈÉ ÇáÃÓã ÕÍ¡ ÇäÇ ãÔ åÇÑÛì Úáíß áßä æÇÖÍ Çä ÞÕÏí ßÇ æÕáßÔ ßæíÓ¡
    ÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÎØíÉ åì ááãÊÚÉ Ðì ãÇ ÍÖÑÊß ÈÊÞæá Ýåì ãÑÝæÖÉ ááÃËäíä ãÇÝíÔ ÈäÊ åÇÊÞÈá ÊÚíÔ ãÚ ÎÇÆä "ÒÇäì" æ áÇ ÑÇÌá åÇíÍÈ Çäå íÚãá äÝÓ ÇáÝßÑÉ. áßä ÇäÇ ÞáÊ ÔÑæØ ááÞÈæá ÃåãåÇ äÚãÉ åÏã ããÇÑÓÉ ÇáÎØíÉ æ ÇáÛÝÑÇä æ ÇáäÓíÇä Çááì ÑÈäÇ ÈíÚÇãáäÇ ÈíåÇ æ ÚÇíÒ íãÊÚäÇ ÈÇä ÇÍäÇ ßãÇä äãÇÑÓåÇ ãÚ ÈÚÖ æ ÎÕæÕÇ Ýì ÇáÒæÇÌ.
    ÃÎÊß
     ÃäÌì
     


    Angie A.Saddik


    Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.    Keine Lust mehr auf Toni998 oder Alex78. Dann jetzt bei MSN Hotmail einen seriösen Namen anlegen. Anmelden und gewinnen!
   • Angie Atef
    الأخ كرم أهلا و سهلا بيك بس ايه هى المناقشة اللى عايز اننا نتناقش فيها؟ ربنا معاك ..أنجى
    Message 3 of 11 , Jul 12 6:33 AM
     ÇáÃÎ ßÑã
     ÃåáÇ æ ÓåáÇ Èíß ÈÓ Çíå åì ÇáãäÇÞÔÉ Çááì ÚÇíÒ ÇääÇ äÊäÇÞÔ ÝíåÇ¿
     ÑÈäÇ ãÚÇß ..ÃäÌì


     Angie A.Saddik


     Sneak preview the all-new Yahoo.com. It's not radically different. Just radically better.
    • G M
     الاخت العزيزه انجى احييك على رأيك كما اتمنى ان تفراه كل فتاه مسيحيه دكتور زاهى فريد
     Message 4 of 11 , Jul 12 6:45 AM
      ÇáÇÎÊ ÇáÚÒíÒå ÇäÌì
       
      ÇÍííß Úáì ÑÃíß ßãÇ ÇÊãäì Çä ÊÝÑÇå ßá ÝÊÇå ãÓíÍíå
       
      ÏßÊæÑ  ÒÇåì ÝÑíÏ


      Bastaurous Khalil <Bastaurous_Khalil@...> wrote:

                                                                                               ÇáÇÎÊ ÇäÌì                                                                                                                        

                                                          æÕáÊäì ÑÓÇáÊß æÈÇáÑÛã ãä ÇÑÇÆì ÇáÊì ÞÏ Êßæä ãÊÍÑÑÉ ÞáíáÇ

                                                       ÇáÇ Çääì ÔÎÕíÇ áÇ ÇÚÊÞÏ æáÇ ÇÄãä æáÇ ÇÞÈá ÝßÑÉ Çä ÝÊÇÉ ãÓíÍíÉ

                                                                 ÞÏ Êßæä ÞÏ æÞÚÊ Ýì åÐÇ ÇáÎØÇ æÒáÊ Ýì åÐå ÇáÎØíÆÉ

                 æÎÕæÕÇ ÇÐÇ ßÇäÊ ÊÚíÔ Ýì ãÌÊãÚ ÔÑÞì ÊÚÑÝ åì ÊãÇãÇ ßíÝ íÝßÑ æíÊÚÇãá ãÚ åÐå ÇáÍÇáÇÊ 

         æÈãÇ Çääì ÇäÓÇä ÚÇÏì ãä ÇáÈÔÑ æáÓÊ ÇáåÇ æÚÑÝÊ Çæ ÚáãÊ ãÇÖì åÐå ÇáÝÊÇÉ ÝÇääì ßÇäÓÇä ÚÇÏì

            áä ÇÓÊØíÚ Çä ÇÊÚÇíÔ ãÚ ãÇÖì ÓíÈÞì ÏÇÆãÇ ßÍÇÆØ ÚÇÒá íãäÚäì ãä ÇÞÇãÉ ÚáÇÞÉ ÔÑÚíÉ ØÈíÚíÉ 

                                          æÕÏÞíäì ãÇÖì ãÔæå æÚáÇÞÉ ÇäÊåÊ ÈÎØíÆÉ áä ÊÈÞì ÇÈÏÇ Ýì Ùá ÇáßÊãÇä

      Úáì åÐå ÇáÝÊÇÉ ãä ÑÇÆì ÇáÇ ÊÝßÑ Ýì ÇáÒæÇÌ æÚáíåÇ ÇæáÇ ÊÕÍíÍ ÇáÚáÇÞÉ ÈíäåÇ æÈíä ÎÇáÞåÇ                      Ç

      æÇÐÇ ÚÑÝÊ ÍÞÈÞÉ ÇáÊæÈÉ æÇáØÑíÞ Çáì ÇáÑÈ åäÇ ÝÞØ ÓÊÚÑÝ åì ßíÝ ÊÊÚÇãá ÈæÖæÚ ÈáÇ ÇÒáÇá ãÚ ãä Óíßæä

                                                                                                                                 ÒæÌåÇ

                                                                            ÚÒíÒÊì ÇáÇÎÊ ÇäÌì ÇáÇÓã ÇáÕÍíÍ åæ ÈÓØæÑæÓ

       


             Bastaurous Khalil
      Alte Siedlung 8
      22952 Lütjensee
      Telefon: 04154989288
      Handy:  01718038930

      From: Angie Atef <copticengy@...>
      Reply-To: alzawag_tv@yahoogroups.com
      To: alzawag_tv@yahoogroups.com
      Subject: [alzawag_tv] ãÌãæÚÉ ÒæÇÌ ÓÚíÏ ÌÏÇ Çáì ÇáÇÎ ÈÓÊÇæÑæÓ
      Date: Mon, 10 Jul 2006 12:17:38 -0700 (PDT)

      ÃáÇÎ ÇáÚÒíÒ ÈÓÊÇæÑæÓ¡
      ÃÊãäì Çßæä ßÇÊÈÉ ÇáÃÓã ÕÍ¡ ÇäÇ ãÔ åÇÑÛì Úáíß áßä æÇÖÍ Çä ÞÕÏí ßÇ æÕáßÔ ßæíÓ¡
      ÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÎØíÉ åì ááãÊÚÉ Ðì ãÇ ÍÖÑÊß ÈÊÞæá Ýåì ãÑÝæÖÉ ááÃËäíä ãÇÝíÔ ÈäÊ åÇÊÞÈá ÊÚíÔ ãÚ ÎÇÆä "ÒÇäì" æ áÇ ÑÇÌá åÇíÍÈ Çäå íÚãá äÝÓ ÇáÝßÑÉ. áßä ÇäÇ ÞáÊ ÔÑæØ ááÞÈæá ÃåãåÇ äÚãÉ åÏã ããÇÑÓÉ ÇáÎØíÉ æ ÇáÛÝÑÇä æ ÇáäÓíÇä Çááì ÑÈäÇ ÈíÚÇãáäÇ ÈíåÇ æ ÚÇíÒ íãÊÚäÇ ÈÇä ÇÍäÇ ßãÇä äãÇÑÓåÇ ãÚ ÈÚÖ æ ÎÕæÕÇ Ýì ÇáÒæÇÌ.
      ÃÎÊß
       ÃäÌì
       


      Angie A.Saddik

      Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.


      Keine Lust mehr auf Toni998 oder Alex78. Dann jetzt bei MSN Hotmail einen seriösen Namen anlegen. Anmelden und gewinnen!


      Do you Yahoo!?
      Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail Beta.

     • vivianty 2010
      هالوووووو سلام الرب معاكم احب ان اشترك معاكم ودي اول مرة اشترك فيها ف الجروب دة انا
      Message 5 of 11 , Jul 12 6:54 AM
       åÇáææææææ ÓáÇã ÇáÑÈ ãÚÇßã
       ÇÍÈ Çä ÇÔÊÑß ãÚÇßã æÏí Çæá ãÑÉ ÇÔÊÑß ÝíåÇ Ý ÇáÌÑæÈ ÏÉ
       ÇäÇ ÔÇíÝÉ Çä ÇáÈäÊ áãÇ ÈÊÞÚ Ý ÎØíÉ ÇáÒäí
       ÇÍÓä áíåÇ ÇäåÇ áãÇ ÊíÌí ÊÊÎØÈ áÍÏ
       ÇäåÇ ÊÞæáÉ ÇáÕÑÇÍÉ æáæ Úãáå ÚãáíÉ ÈÑÖÉ ÊÞæáÉ ÇáÕÑÇÍÉ ÚÔÇä ÍíÇÊåã ãÔ ÊÊÈäí Ú ÛÔ
       æáæ æÇÝÞ íÇÑíÊ íßæä ÇÈæäÇ ÍÇÖÑ ãæÇÝÞÊÉ Ïí
       ÕÏÞäì íÇ ÇÎ ÈÓØæÑæÓ ÇáÚÒáÉ ãÔ Íá áÇä ÇáÈäÊ Ïí ããßä ÊÝÞÏ ÇáÇãá Ý ÇáÊæÈÉ æÊÝÞÏ ÇáÇãá Ý ÇáÍíÇÉ
       æÇßíÏ ÇäåÇ áæ ÊÇÈÊ ÈÕÏÞ ÑÈäÇ åíÏíáåÇ ÇáÇäÓÇä Çááì íÓÊÇåáåÇ æíäÓí ÇáãÇÖí Òí ãÇÑÈäÇ ÈíäÓí ßá ãÓãÇÑ ÈäÏÞÉ Ý ÇíÏÉ
       ÈÓ Çáãåã ÇáÊæÈÉ æÇä íßæä ÚäÏåÇ Çãá Ý ÇáÍíÇÉ ÇáÌÏíÏÉ æÚÏã ÇáÈÏÁ ãÚ Çì ÔÎÕ Ý ÛÔ æÎÏÇÚ
       ÇÎÊßã
       ÝíÈí
       Bastaurous Khalil <Bastaurous_Khalil@...> wrote:

                                                                                                ÇáÇÎÊ ÇäÌì                                                                                                                        

                                                           æÕáÊäì ÑÓÇáÊß æÈÇáÑÛã ãä ÇÑÇÆì ÇáÊì ÞÏ Êßæä ãÊÍÑÑÉ ÞáíáÇ

                                                        ÇáÇ Çääì ÔÎÕíÇ áÇ ÇÚÊÞÏ æáÇ ÇÄãä æáÇ ÇÞÈá ÝßÑÉ Çä ÝÊÇÉ ãÓíÍíÉ

                                                                  ÞÏ Êßæä ÞÏ æÞÚÊ Ýì åÐÇ ÇáÎØÇ æÒáÊ Ýì åÐå ÇáÎØíÆÉ

                  æÎÕæÕÇ ÇÐÇ ßÇäÊ ÊÚíÔ Ýì ãÌÊãÚ ÔÑÞì ÊÚÑÝ åì ÊãÇãÇ ßíÝ íÝßÑ æíÊÚÇãá ãÚ åÐå ÇáÍÇáÇÊ 

          æÈãÇ Çääì ÇäÓÇä ÚÇÏì ãä ÇáÈÔÑ æáÓÊ ÇáåÇ æÚÑÝÊ Çæ ÚáãÊ ãÇÖì åÐå ÇáÝÊÇÉ ÝÇääì ßÇäÓÇä ÚÇÏì

             áä ÇÓÊØíÚ Çä ÇÊÚÇíÔ ãÚ ãÇÖì ÓíÈÞì ÏÇÆãÇ ßÍÇÆØ ÚÇÒá íãäÚäì ãä ÇÞÇãÉ ÚáÇÞÉ ÔÑÚíÉ ØÈíÚíÉ 

                                           æÕÏÞíäì ãÇÖì ãÔæå æÚáÇÞÉ ÇäÊåÊ ÈÎØíÆÉ áä ÊÈÞì ÇÈÏÇ Ýì Ùá ÇáßÊãÇä

       Úáì åÐå ÇáÝÊÇÉ ãä ÑÇÆì ÇáÇ ÊÝßÑ Ýì ÇáÒæÇÌ æÚáíåÇ ÇæáÇ ÊÕÍíÍ ÇáÚáÇÞÉ ÈíäåÇ æÈíä ÎÇáÞåÇ                      Ç

       æÇÐÇ ÚÑÝÊ ÍÞÈÞÉ ÇáÊæÈÉ æÇáØÑíÞ Çáì ÇáÑÈ åäÇ ÝÞØ ÓÊÚÑÝ åì ßíÝ ÊÊÚÇãá ÈæÖæÚ ÈáÇ ÇÒáÇá ãÚ ãä Óíßæä

                                                                                                                                  ÒæÌåÇ

                                                                             ÚÒíÒÊì ÇáÇÎÊ ÇäÌì ÇáÇÓã ÇáÕÍíÍ åæ ÈÓØæÑæÓ

        


               Bastaurous Khalil
       Alte Siedlung 8
       22952 Lütjensee
       Telefon: 04154989288
       Handy:  01718038930

       From: Angie Atef <copticengy@...>
       Reply-To: alzawag_tv@yahoogroups.com
       To: alzawag_tv@yahoogroups.com
       Subject: [alzawag_tv] ãÌãæÚÉ ÒæÇÌ ÓÚíÏ ÌÏÇ Çáì ÇáÇÎ ÈÓÊÇæÑæÓ
       Date: Mon, 10 Jul 2006 12:17:38 -0700 (PDT)

       ÃáÇÎ ÇáÚÒíÒ ÈÓÊÇæÑæÓ¡
       ÃÊãäì Çßæä ßÇÊÈÉ ÇáÃÓã ÕÍ¡ ÇäÇ ãÔ åÇÑÛì Úáíß áßä æÇÖÍ Çä ÞÕÏí ßÇ æÕáßÔ ßæíÓ¡
       ÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÎØíÉ åì ááãÊÚÉ Ðì ãÇ ÍÖÑÊß ÈÊÞæá Ýåì ãÑÝæÖÉ ááÃËäíä ãÇÝíÔ ÈäÊ åÇÊÞÈá ÊÚíÔ ãÚ ÎÇÆä "ÒÇäì" æ áÇ ÑÇÌá åÇíÍÈ Çäå íÚãá äÝÓ ÇáÝßÑÉ. áßä ÇäÇ ÞáÊ ÔÑæØ ááÞÈæá ÃåãåÇ äÚãÉ åÏã ããÇÑÓÉ ÇáÎØíÉ æ ÇáÛÝÑÇä æ ÇáäÓíÇä Çááì ÑÈäÇ ÈíÚÇãáäÇ ÈíåÇ æ ÚÇíÒ íãÊÚäÇ ÈÇä ÇÍäÇ ßãÇä äãÇÑÓåÇ ãÚ ÈÚÖ æ ÎÕæÕÇ Ýì ÇáÒæÇÌ.
       ÃÎÊß
        ÃäÌì
        


       Angie A.Saddik

       Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.


       Keine Lust mehr auf Toni998 oder Alex78. Dann jetzt bei MSN Hotmail einen seriösen Namen anlegen. Anmelden und gewinnen!


       Do you Yahoo!?
       Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail Beta.
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.