Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ßíÝ ÃÊÛíÑ ¿

Expand Messages
 • Dalia Ghabrous
  كيف أتغير ..؟ أما انا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ( يوحنا 10: 10) الإنسان
  Message 1 of 2 , Nov 28, 2006
   ßíÝ ÃÊÛíÑ ..¿
   " ÃãÇ ÇäÇ ÝÞÏ ÃÊíÊ áÊßæä áåã ÍíÇÉ æáíßæä áåã ÃÝÖá "   ( íæÍäÇ 10: 10)
   ÇáÅäÓÇä íÊãíÒ ßãÎáæÞ Çäå ÞÇÈá ááÊÛííÑ Ýì ØÈÇÚå æÝì ÚÇÏÇÊå æÝì Óáæßå . íãßä Çä íßæä åÐÇ ÇáÊÛííÑ ááÃÝÖá æíãßä Çä íßæä ááÃÑÏà ÍÓÈ ÇÊÌÇå ÇáÅäÓÇä Ýì ÇáÊÛííÑ .
   áßä ÃËÞ ÚÒíÒì Çäß ÊÔÇÑßäì Çä ÇáÛÇáÈíÉ Ýì ÏÇÎáåÇ ÑÛÈÉ ááÊÛíÑ ááÃÝÖá áßä ßíÝ ¿
   ãäåã ãä áÇ íÓÊØíÚ Çä íÎÑÌ æáæ ááÍÙÇÊ ÎÇÑÌ ÏæÇãÉ ÇáÍíÇÉ æÇáØãæÍÇÊ áíÌáÓ ãÚ äÝÓå áÍÙÇÊ íÝßÑ ÝíåÇ ßíÝ íÊÛíÑ ¿ æããä íØáÈ ÇáÊÛíÑ ¿ . ÝãÚ æÌæÏ ÑÛÈÉ ÍÞíÞíÉ ááÊÛíÑ áßä åãæã ÇáÍíÇÉ æãÔÛæáíÇÊåÇ æÇáÊÒÇãÇÊåÇ áÇ ÊÊÑßå æáæ ááÍÙÇÊ ÝÊÖíÚ Úáíå ÝÑÕÉ ÇáÊÛíÑ ÝíãÑ ÇáÚãÑ æÊäÊåì ÇáÍíÇÉ æáÇ íÌÏ Çäå ÍÞÞ ÔÆ .
   ÃÎÑæä ÇÊÌåæÇ ÇÊÌÇåÇÊ ÎÇØÆÉ :
   ·        ÇÊÌåæÇ ááÚáã æÇáÝáÓÝÉ : áßä áã íÌÏæÇ ÇáÊÛíÑ .. ÅÐ ßã ãä ÇáãÑÇÊ ÓãÚäÇ Úä ãÚáãíä íÚÇáÌæÇ ãÔÇßá ÇáãÌÊãÚ æáßä æÌÏæÇ ÃäÝÓåã íÚÇäæä ãä äÝÓ Êáß ÇáãÔÇßá . åá ÓãÚÊ Úä ÏåÔÉ ÇáäíÇÈÉ æåì ÊÍÞÞ ãÚ ÏßÊæÑ íÚÇáÌ ãÏãäì ÇáãÎÏÑÇÊ æÅÐ åæ äÝÓå íÊÚÇØì ÇáãÎÏÑÇÊ !!
   ·        ÇÊÌåæÇ ááÃÎáÇÞíÇÊ : ÈíÖæÇ ÇáÞÈæÑ ãä ÇáÎÇÑÌ æÊÌÇåáæÇ Çä ÏÇÎáåÇ ßá äÊÇäÉ .. Çì Çäåã ÊÙÇåÑæÇ ÈÇáÇÚãÇá ÇáÍÓäÉ æáßä ÞáæÈåã ãáíÆÉ ÈÇáäÌÇÓÉ .
   ·        ÇÊÌåæÇ ááÃæÇãÑ æÇáäæÇåì : áÊåÐíÈ ØÑÞ ÇáÃäÓÇä æáßä ÝÔá æÇÖÚì åÐå ÇáÃæÇãÑ æÇáäæÇåì Ýì ÊäÝíÐ Êáß ÇáÃæÇãÑ .. Èá ÃÍíÇäÇð Ãæá ãä ßÓÑæåÇ .
   ·        ÇÊÌåæÇ ááÊÏíä : ãä æÌåÉ äÙÑåã ÃäåÇ ÃÝÖá ØÑíÞÉ æÃÞÏÓ ØÑíÞÉ ÝäÇÏæÇ ÈÃãæÑ áã íÊÐæÞæåÇ æÊÚÇáíã áã íÎÊÈÑæåÇ æÕÇÑÊ ÍíÇÊåã ÚÐÇÈ Èíä ÊÏíä ÙÇåÑì æÎØÇíÇ ÏÇÎáíÉ .
   ãä åäÇ äÓÃá ßíÝ ÇáÊÛíÑ ¿
   Åäå ãä ÏÇÎá ÇáÞáÈ .. íÊÛíÑ ÇáÞáÈ ÝÊÊÛíÑ ÇáÍíÇÉ æÇáÓáæß .. áßä ãä íÞÏÑ Çä íÛíÑ ÇáÞáÈ Óæì ÇáÑÈ íÓæÚ ÇáÐì íÑíÏ Çä íÓßä ÏÇÎá ÞáæÈäÇ áíÛíÑåÇ Ýåæ ÞÇá " åäÐÇ æÇÞÝ Úáì ÇáÈÇÈ æÃÞÑÚ Åä ÓãÚ ÃÍÏ ÕæÊì æÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÃÏÎá Åáíå æÃÊÚÔì ãÚå æåæ ãÚì " ( ÑÄíÇ íæÍäÇ 3: 20 )
   ÇÞÑà ÇíÖÇ ÇáÂíÇÊ ÇáÊÇáíÉ ãÚì :
   " ÞáÈÇð äÞíÇð ÇÎáÞ Ýì íÇ Çááå æÑæÍÇð ãÓÊÞíãÇð ÌÏÏ Ýì ÏÇÎáì " ( ãÒãæÑ 51: 10 )
   " ÝæÞ ßá ÊÍÝÙ ÇÍÝÙ ÞáÈß áÇä ãäå ãÎÇÑÌ ÇáÍíÇÉ " ( ÃãËÇá 4: 23 )
   ÕÏíÞì ÇÐÇ ßäÊ ÊÑíÏ ÇáÊæÈÉ æÇáÊÛííÑ ÇáÂä .. Õáì ãÚì åÐå ÇáÕáÇÉ :
   ÃíåÇ ÇáÑÈ íÓæÚ .. íÇ ãä ÈæÌæÏß ÛíÑÊ ÇáÇÑÖ ÇáÎÑÈÉ æÇáÎÇáíÉ Çáì ÎáíÞÉ ÔåÏÊ ÚäåÇ ( ÇäåÇ ÍÓäÉ ) .. ÃÑÌæ Çä ÊÞÊÑÈ ãä ÎÑÇÈì æãä ÞáÈì ÇáäÌÓ áÊÛíÑ ÙáãÊì ÈäæÑß .. æÊÛíÑ ÎØÇíÇì ÈÈÑß .. æÊÛíÑ ÝÓÇÏì ÈØåÇÑÊß .. ÊÚÇáì íÇ ÑÈì íÓæÚ ÇÏÎá ÞáÈì áÊÌÏ ÑÇÍÊß Ýìø æÃÌÏ ÑÇÍÊì Ýíß ... Âãíä
                                                                         True Life
    


   "Love doesn't consist in gazing @ each other, but in looking together in the same direction" - "Love is to put someone else's interests above your own" - Time heals nothing, deal with your problems and give a voice to ur feelings
   Dalia


   Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.

  • Abraham
   Before & After ...! In Genesis Book God said Gen 1:2 (Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God
   Message 2 of 2 , Dec 7, 2006
    Before & After ...!

    In Genesis Book God said Gen 1:2 (Now the earth was formless and
    empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of
    God was hovering over the waters), this was my life before, God forme
    me in perfect shape "am not pretending to the " PERFECTION" but God
    created for me complete human body Glory and exalt be HIS Name. When
    I became perceived, I choosed the way to live far away from GOD.
    forme my life through the ethics, models (looking for new cloths),
    educations, but all vain and try to catch the wind. My life became
    fomless and darkness stay at deep of my life, of my heart, that is
    the SIN. I was empty inside, trying to full my time, my life ... by
    vain and temprory things, finly I got nothing ecept the darkness,
    formless & the empty. But the LORD SPIRIT is hovering on my life
    waiting and knoking on my door life, I said to the LORD "LORD come to
    my life and let your SPIRIT forme me new form, fill my life with your
    love with your words, am all yours." Therefore, if anyone is in
    Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come (2
    Cor 5:17)

    Abraham

    --- In alzawag_tv@yahoogroups.com, Dalia Ghabrous <d_ghabrous@...>
    wrote:
    >
    > ßíÝ ÃÊÛíÑ ..¿
    > " ÃãÇ ÇäÇ ÝÞÏ ÃÊíÊ áÊßæä áåã ÍíÇÉ æáíßæä áåã ÃÝÖá " ( íæÍäÇ 10:
    10)
    > ÇáÅäÓÇä íÊãíÒ ßãÎáæÞ Çäå ÞÇÈá ááÊÛííÑ Ýì ØÈÇÚå æÝì ÚÇÏÇÊå æÝì Óáæßå .
    íãßä Çä íßæä åÐÇ ÇáÊÛííÑ ááÃÝÖá æíãßä Çä íßæä ááÃÑÏà ÍÓÈ ÇÊÌÇå ÇáÅäÓÇä Ýì
    ÇáÊÛííÑ .
    > áßä ÃËÞ ÚÒíÒì Çäß ÊÔÇÑßäì Çä ÇáÛÇáÈíÉ Ýì ÏÇÎáåÇ ÑÛÈÉ ááÊÛíÑ ááÃÝÖá
    áßä ßíÝ ¿
    > ãäåã ãä áÇ íÓÊØíÚ Çä íÎÑÌ æáæ ááÍÙÇÊ ÎÇÑÌ ÏæÇãÉ ÇáÍíÇÉ æÇáØãæÍÇÊ
    áíÌáÓ ãÚ äÝÓå áÍÙÇÊ íÝßÑ ÝíåÇ ßíÝ íÊÛíÑ ¿ æããä íØáÈ ÇáÊÛíÑ ¿ . ÝãÚ æÌæÏ
    ÑÛÈÉ ÍÞíÞíÉ ááÊÛíÑ áßä åãæã ÇáÍíÇÉ æãÔÛæáíÇÊåÇ æÇáÊÒÇãÇÊåÇ áÇ ÊÊÑßå æáæ
    ááÍÙÇÊ ÝÊÖíÚ Úáíå ÝÑÕÉ ÇáÊÛíÑ ÝíãÑ ÇáÚãÑ æÊäÊåì ÇáÍíÇÉ æáÇ íÌÏ Çäå ÍÞÞ ÔÆ
    .
    > ÃÎÑæä ÇÊÌåæÇ ÇÊÌÇåÇÊ ÎÇØÆÉ :
    > · ÇÊÌåæÇ ááÚáã æÇáÝáÓÝÉ : áßä áã íÌÏæÇ ÇáÊÛíÑ .. ÅÐ ßã ãä
    ÇáãÑÇÊ ÓãÚäÇ Úä ãÚáãíä íÚÇáÌæÇ ãÔÇßá ÇáãÌÊãÚ æáßä æÌÏæÇ ÃäÝÓåã íÚÇäæä ãä
    äÝÓ Êáß ÇáãÔÇßá . åá ÓãÚÊ Úä ÏåÔÉ ÇáäíÇÈÉ æåì ÊÍÞÞ ãÚ ÏßÊæÑ íÚÇáÌ ãÏãäì
    ÇáãÎÏÑÇÊ æÅÐ åæ äÝÓå íÊÚÇØì ÇáãÎÏÑÇÊ !!
    > · ÇÊÌåæÇ ááÃÎáÇÞíÇÊ : ÈíÖæÇ ÇáÞÈæÑ ãä ÇáÎÇÑÌ æÊÌÇåáæÇ Çä ÏÇÎáåÇ
    ßá äÊÇäÉ .. Çì Çäåã ÊÙÇåÑæÇ ÈÇáÇÚãÇá ÇáÍÓäÉ æáßä ÞáæÈåã ãáíÆÉ ÈÇáäÌÇÓÉ .
    > · ÇÊÌåæÇ ááÃæÇãÑ æÇáäæÇåì : áÊåÐíÈ ØÑÞ ÇáÃäÓÇä æáßä ÝÔá æÇÖÚì
    åÐå ÇáÃæÇãÑ æÇáäæÇåì Ýì ÊäÝíÐ Êáß ÇáÃæÇãÑ .. Èá ÃÍíÇäÇð Ãæá ãä ßÓÑæåÇ .
    > · ÇÊÌåæÇ ááÊÏíä : ãä æÌåÉ äÙÑåã ÃäåÇ ÃÝÖá ØÑíÞÉ æÃÞÏÓ ØÑíÞÉ
    ÝäÇÏæÇ ÈÃãæÑ áã íÊÐæÞæåÇ æÊÚÇáíã áã íÎÊÈÑæåÇ æÕÇÑÊ ÍíÇÊåã ÚÐÇÈ Èíä ÊÏíä
    ÙÇåÑì æÎØÇíÇ ÏÇÎáíÉ .
    > ãä åäÇ äÓÃá ßíÝ ÇáÊÛíÑ ¿
    > Åäå ãä ÏÇÎá ÇáÞáÈ .. íÊÛíÑ ÇáÞáÈ ÝÊÊÛíÑ ÇáÍíÇÉ æÇáÓáæß .. áßä ãä
    íÞÏÑ Çä íÛíÑ ÇáÞáÈ Óæì ÇáÑÈ íÓæÚ ÇáÐì íÑíÏ Çä íÓßä ÏÇÎá ÞáæÈäÇ áíÛíÑåÇ
    Ýåæ ÞÇá " åäÐÇ æÇÞÝ Úáì ÇáÈÇÈ æÃÞÑÚ Åä ÓãÚ ÃÍÏ ÕæÊì æÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÃÏÎá
    Åáíå æÃÊÚÔì ãÚå æåæ ãÚì " ( ÑÄíÇ íæÍäÇ 3: 20 )
    > ÇÞÑà ÇíÖÇ ÇáÂíÇÊ ÇáÊÇáíÉ ãÚì :
    > " ÞáÈÇð äÞíÇð ÇÎáÞ Ýì íÇ Çááå æÑæÍÇð ãÓÊÞíãÇð ÌÏÏ Ýì ÏÇÎáì " ( ãÒãæÑ 51:
    10 )
    > " ÝæÞ ßá ÊÍÝÙ ÇÍÝÙ ÞáÈß áÇä ãäå ãÎÇÑÌ ÇáÍíÇÉ " ( ÃãËÇá 4: 23 )
    > ÕÏíÞì ÇÐÇ ßäÊ ÊÑíÏ ÇáÊæÈÉ æÇáÊÛííÑ ÇáÂä .. Õáì ãÚì åÐå ÇáÕáÇÉ :
    > ÃíåÇ ÇáÑÈ íÓæÚ .. íÇ ãä ÈæÌæÏß ÛíÑÊ ÇáÇÑÖ ÇáÎÑÈÉ æÇáÎÇáíÉ Çáì ÎáíÞÉ
    ÔåÏÊ ÚäåÇ ( ÇäåÇ ÍÓäÉ ) .. ÃÑÌæ Çä ÊÞÊÑÈ ãä ÎÑÇÈì æãä ÞáÈì ÇáäÌÓ áÊÛíÑ
    ÙáãÊì ÈäæÑß .. æÊÛíÑ ÎØÇíÇì ÈÈÑß .. æÊÛíÑ ÝÓÇÏì ÈØåÇÑÊß .. ÊÚÇáì íÇ ÑÈì
    íÓæÚ ÇÏÎá ÞáÈì áÊÌÏ ÑÇÍÊß Ýìø æÃÌÏ ÑÇÍÊì Ýíß ... Âãíä
    >
    True Life
    >
    >
    >
    > "Love doesn't consist in gazing @ each other,
    but in looking together in the same direction" - "Love is to put
    someone else's interests above your own" - Time heals nothing, deal
    with your problems and give a voice to ur feelings
    > Dalia
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > ---------------------------------
    > Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.