Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÍíÇÊì Ýì ÇáÎØíÉ íÇ ÍÈíÈ

Expand Messages
 • barsom keroles
  حياتى فى خطية يا حبيب حياتى فى خطية يا حبيب عشت بعيد عنك غريب لاكن ديما كنت منى قريب وعشت
  Message 1 of 1 , Sep 25, 2006
   ÍíÇÊì Ýì ÎØíÉ íÇ ÍÈíÈ
    
   ÍíÇÊì Ýì ÎØíÉ íÇ ÍÈíÈ
    
     
   ÚÔÊ ÈÚíÏ Úäß ÛÑíÈ
    
    
   áÇßä ÏíãÇ ßäÊ ãäì ÞÑíÈ
    
    
   æÚÔÊ ãä ÇÌáì Ýì ÊÚÐíÈ
    
    
   ãä ÇÌá ÎØíÊì ÓãÚÊ ÕÑÇÎß
    
    
   æÈÚÏ Úäì ßá ÇáãåÇáß
    
   ãÔ åÚíÔ ÊÇäì Ýì äÓíÇäß
    
    
   åÈÚÏ Úä ÇáÎØíÉ ãä ÍäÇäß
    
    
   áãÓÊ ÞáÈì æåÑÈÊ ÇáÎØíÉ
    
    
   æÖÇÚÊ ÇÝßÇÑ ÇÈáíÓ ÇáÐßíÉ
    
   ÎáÇÕß áì ÇßÈÑ åÏíÉ
    
    
   ÇäÊ íÇ Íäæä íÇ ÚÙíã ÇáÚØíÉ
    
    
   åÝÊÍáß ÇáÈÇÈ íÇ ÑÈì
    
    
   ÊÚÇáì ÇÏÎá Ýì ÞáÈì
    


   Stay in the know. Pulse on the new Yahoo.com. Check it out.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.