Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ÇåáÇ Èßã

Expand Messages
 • ahmedeldeep2002
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوانى الاعزاء فى اولى رسالة من جروب منتدى
  Message 1 of 18 , Sep 3, 2006
  • 0 Attachment

   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå  æÈÑßÇÊå

    ÇåáÇ Èßã ÇÎæÇäì ÇáÇÚÒÇÁ Ýì Çæáì ÑÓÇáÉ ãä ÌÑæÈ ãäÊÏì ÇáãåäÏÓ

    æåÏÝ åÐå ÇáÌÑæÈ åæ ãÊÇÈÚÉ ÇÚÖÇÁ ÇáãäÊÏì ÇáßÑÇã áÇÎÑ ÇÎÈÇÑ ÇáãäÊÏì æÇáÊæÇÕá ÝíãÇ Èíäåã ÈÇáãÔÇÑßÇÊ æÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊãíÒÉ Ýì ÇáãäÊÏì

   æäÊãäì Çä äÊÚÇæä ÌãíÚÇ ãä ÇÌá ÊÍÞíÞ åÐÇ

  • tota_mech_09
   بارك الله فيكم ولكم ونتمني من الله ان يجعله عمل خالصا لوجهه الكريم بس انا ليه طلب كنت
   Message 2 of 18 , Sep 3, 2006
   • 0 Attachment
    بار� اففم �ٍ�ك نف�ك نلتكلٍ كل اففم ال ٍجغفم غكف خافصا فنجمم اف�رٍك
    بس الا فٍم ظفب �لت ظفبتم �بف �دم نل�ضظنفٍ
    الا ظافبم بافسلم افانفٍ كٍ�الٍ�ا نلزفت افسلم دٍ فالٍ ب�رمم اف�سك دا
    انٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ
    بس فا ك�ر كلم فال كا�ٍش تحنٍف ندا لعاك جاكغم اف�امرم
    افكمك الٍ بظفب كل�ك اٍ حاجم فتبسٍظ كلمج افكٍ�الٍ�ا غفشال احبم نات�ن� �ٍم
    نف�ك جزٍف افش�ر
    نٍارٍت تغبرنلٍ نتردن غفٍا
    نبفاش لعاك افتظلٍش دا
    نش�رررررررررررررررررررررررررررررررا


    ظافبم ك�منرم
   • Tasbeeh Mahmoud
    بارك الله فيكم ولكم ونتمني من الله ان يجعله عمل خالصا لوجهه الكريم بس انا ليه طلب كنت
    Message 3 of 18 , Sep 3, 2006
    • 0 Attachment
      
     ÈÇÑß Çááå Ýíßã æáßã æäÊãäí ãä Çááå Çä íÌÚáå Úãá ÎÇáÕÇ áæÌåå ÇáßÑíã
     ÈÓ ÇäÇ áíå ØáÈ ßäÊ ØáÈÊå ÞÈá ßÏå æäÝÖØæáí
     ÇäÇ ØÇáÈå ÈÇáÓäå ÇáÇæáí ãíßÇäíßÇ æäÒáÊ ÇáÓäå Ïí áÇäí ÈßÑåå ÇáÞÓã ÏÇ 
     Çæííííííííííí
     ÈÓ áÇ ãÝÑ ãäå áÇä ãÇÝíÔ ÊÍæíá æÏÇ äÙÇã ÌÇãÚå ÇáÞÇåÑå
     Çáãåã Çäí ÈØáÈ ãäßã Çí ÍÇÌå áÊÈÓíØ ãäåÌ ÇáãíßÇäíßÇ ÚáÔÇä ÇÍÈå æÇÊÝæÞ
     Ýíå
     æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ
     æíÇÑíÊ ÊÚÈÑæäí æÊÑÏæ ÚáíÇ
     æÈáÇÔ äÙÇã ÇáÊØäíÔ ÏÇ
     æÔßÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÇ


     ØÇáÈå ãÞåæÑå     Do you Yahoo!?
     Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail.

    • Tasbeeh Mahmoud
     Tasbeeh Mahmoud wrote: بارك الله فيكم ولكم ونتمني من الله ان يجعله عمل خالصا لوجهه
     Message 4 of 18 , Sep 3, 2006
     • 0 Attachment
      Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@...> wrote:

       
      ÈÇÑß Çááå Ýíßã æáßã æäÊãäí ãä Çááå Çä íÌÚáå Úãá ÎÇáÕÇ áæÌåå ÇáßÑíã
      ÈÓ ÇäÇ áíå ØáÈ ßäÊ ØáÈÊå ÞÈá ßÏå æäÝÖØæáí
      ÇäÇ ØÇáÈå ÈÇáÓäå ÇáÇæáí ãíßÇäíßÇ æäÒáÊ ÇáÓäå Ïí áÇäí ÈßÑåå ÇáÞÓã ÏÇ 
      Çæííííííííííí
      ÈÓ áÇ ãÝÑ ãäå áÇä ãÇÝíÔ ÊÍæíá æÏÇ äÙÇã ÌÇãÚå ÇáÞÇåÑå
      Çáãåã Çäí ÈØáÈ ãäßã Çí ÍÇÌå áÊÈÓíØ ãäåÌ ÇáãíßÇäíßÇ ÚáÔÇä ÇÍÈå æÇÊÝæÞ
      Ýíå
      æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ
      æíÇÑíÊ ÊÚÈÑæäí æÊÑÏæ ÚáíÇ
      æÈáÇÔ äÙÇã ÇáÊØäíÔ ÏÇ
      æÔßÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÇ


      ØÇáÈå ãÞåæÑå      Do you Yahoo!?
      Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail.


      Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small Business.

     • Eng Ahmed El Deep
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا ونتمنى ان نتعاون جميعا وعلى العموم
      Message 5 of 18 , Sep 3, 2006
      • 0 Attachment

       ������ ����� ����� ���� �������

       ���� ���� ���� ������ �� ������ �����

       ���� ������ ����� ����� ��� ������� ����������� ��� ��� ���� ����� ������ ����� ������

       ��� �������� ������

       ������� ��������

       �������

       ���� ������� �� �������

       ��� ����� ������ ��� ����� ������� ����������� ������ �� ��� ���� �� �� ������� �� �����

        
        

        

        

               Eng Ahmed El Deep


       From: "tota_mech_09" <tota_mech_09@...>
       Reply-To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
       To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
       Subject: [almohandes-official-group] Re: ���� ���
       Date: Sun, 03 Sep 2006 19:51:42 -0000
       >���� ���� ���� ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ����� ����� ������
       >�� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��������
       >��� ����� ������ ������ �������� ����� ����� �� ���� ����� ����� ��
       >�������������
       >�� �� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �������
       >����� ��� ���� ���� �� ���� ������ ���� ���������� ����� ���� ������ ���
       >���� ���� �����
       >������ ������� ����� ����
       >����� ���� ������� ��
       >�����������������������������������
       >
       >
       >����� ������
       >
       >
       >Yahoo! Groups Links
       >
       ><*> To visit your group on the web, go to:
       > http://groups.yahoo.com/group/almohandes-official-group/
       >
       ><*> To unsubscribe from this group, send an email to:
       > almohandes-official-group-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       ><*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
       > http://docs.yahoo.com/info/terms/
       >
      • bdrawy_77
       بسم الله الرحمن الرحيم بصى يا طالبه مقهورة بالنسبه انك مش بتحبى قسم ميكانيكا انتى ايه
       Message 6 of 18 , Sep 5, 2006
       • 0 Attachment
        ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
        ÈÕì íÇ ØÇáÈå ãÞåæÑÉ ÈÇáäÓÈå Çäß ãÔ ÈÊÍÈì ÞÓã ãíßÇäíßÇ ÇäÊì Çíå Çááì
        ÏÎáß ÇáÞÓã Ïå ãä ÇáÇæá
        Úáì ÇáÚãæã ÇáÍá ÇáæÍíÏ ÇáãÍÊÑã Çááì ããßä ÇäÇ ÇÏã åæáß åæå Çäß ÊÇÎÏì
        ßæÑÓÇÊ Ýì ÇáãæÇÏ Çááì ÇäÊì ãÔ ÝÇåãÇåÇ
        Çæ ÊÍæáì ãä Çáßáíå æÊÏÎáì ßáíå ÇäÊì ÊÚÑÝì ÊÊÚÇãáì ãÚÇåÇ
        ÇäÇ ÇÓÝ
        ÈÓ ÊÞÑíÈÇ ÞÓã ãíßÇäíßÇ ãÔ åíÈÞì ÇÕÚÈ ãä ÞÓã Þæì æÇáÇÊ ßåÑÈíå ÌÇãÚÉ
        ÇáãäÕæÑÉ
        ãÚ ÇáÓáÇãå
       • ahmed saed
        السلام عليكم المفروض من الاول مكنتيش تدخلى مجال انتى مش بتحبيه الحقى الموضوع من الاول
        Message 7 of 18 , Sep 7, 2006
        • 0 Attachment
         ÇáÓáÇã Úáíßã
         ÇáãÝÑæÖ ãä ÇáÇæá ãßäÊíÔ ÊÏÎáì ãÌÇá ÇäÊì ãÔ ÈÊÍÈíå ÇáÍÞì ÇáãæÖæÚ ãä ÇáÇæá æÛíÑì ÇáÞÓã Çæ ÇáßáíÉ ÍÊì Êßæäì ÈÊÍÈì ãÌÇáß ÍÊì ÊÓÊØíÚä ÇáÊãíÒ


         Do you Yahoo!?
         Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail.
        • aaaali1425
         شكرا على الاهتمام ايه المشرفين والقائمين على المنتدى اتمنا لكم التوفيق
         Message 8 of 18 , Sep 7, 2006
         • 0 Attachment
          ÔßÑÇ Úáì ÇáÇåÊãÇã Çíå ÇáãÔÑÝíä æÇáÞÇÆãíä Úáì ÇáãäÊÏì
          ÇÊãäÇ áßã ÇáÊæÝíÞ
         • Tasbeeh Mahmoud
          السلام عليكم بس كنت عايزه اعرف حضرتك ان اختيار القسم مش من اختياري دا كان من اختيار
          Message 9 of 18 , Sep 9, 2006
          • 0 Attachment


           ÇáÓáÇã Úáíßã
           ÈÓ ßäÊ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÍÖÑÊß Çä ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÓã ãÔ ãä ÇÎÊíÇÑí ÏÇ ßÇä ãä ÇÎÊíÇÑ æÇáÏí áÇäí ãÇ ÑÍÊÔ ãÚÇå æÞÊ ÊÞÏíã ÇáæÑÞ
           æáÇä ÙÑæÝí ãÎÊáÝå æÏÇ áÇäí ãÍæáå ãä ÌÇãÚå ÇÞÇáíã
           ÝãÔ ãä ÍÞí ÇáÊÍæíá
           æÇäÇ äÒáÊ ÇáÓäå Ïí æÈÑÏå ãÔ ÚÇíÒíä íÍæáæáí
           æÇäÇ ÏáæÞÊí ÑÖíÊ ÈÞÖÇÁ ÑÈäÇ
           ÈÓ ÇáãÔßáå ÇÒÇí ÇÞæí äÝÓí Ýí ÇáãÌÇá ÏÇ
           æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ


           All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
          • Eng Ahmed El Deep
           فعلا كلامك صحيح لان جامعة القاهرة لاتقبل المحولين اليها الا فى اقسام الهندسة
           Message 10 of 18 , Sep 9, 2006
           • 0 Attachment

            ���� ����� ���� ��� ����� ������� ������ �������� ����� ��� �� ����� ������� ����������� ��������
             

             

             

                         Eng Ahmed El Deep


            From: Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@...>
            Reply-To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
            To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
            Subject: Re: [almohandes] ����� ��
            Date: Sat, 9 Sep 2006 05:20:40 -0700 (PDT)            ������ �����
            �� ��� ����� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ������� �� ��� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� �����
            ���� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����� ������
            ��� �� ��� �������
            ���� ���� ����� �� ����� �� ������ �������
            ���� ������ ���� ����� ����
            �� ������� ���� ���� ���� �� ������ ��
            ���� ���� �����


            All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.


           • Tasbeeh Mahmoud
            ÈÓ ßÏå ÈÑÏå ãÍÏÔ ÞÇááí ÇáÍá Çíå ... All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster. ÈÓ ßÏå
            Message 11 of 18 , Sep 9, 2006
            • 0 Attachment
             ÈÓ ßÏå ÈÑÏå ãÍÏÔ ÞÇááí ÇáÍá Çíå
              


             All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
            • zahid abbas
             السلام عليكم........... ممكن نعرف السؤال او المشكلة ونعطيك الحل المناسب...............مع تحياتي
             Message 12 of 18 , Sep 11, 2006
             • 0 Attachment
              ÇáÓáÇã Úáíßã...........
              ããßä äÚÑÝ ÇáÓÄÇá Çæ ÇáãÔßáÉ æäÚØíß ÇáÍá ÇáãäÇÓÈ...............ãÚ ÊÍíÇÊí
              ÇáãåäÏÓ ÒÇåÏ ÇáÚÇãÑí

              Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@...> wrote:
              ÈÓ ßÏå ÈÑÏå ãÍÏÔ ÞÇááí ÇáÍá Çíå
               

              All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.


              All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.

             • Tasbeeh Mahmoud
              السلام عليكم بس كنت عايزه اعرف حضرتك ان اختيار القسم مش من اختياري دا كان من اختيار
              Message 13 of 18 , Sep 11, 2006
              • 0 Attachment


               ÇáÓáÇã Úáíßã
               ÈÓ ßäÊ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÍÖÑÊß Çä ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÓã ãÔ ãä ÇÎÊíÇÑí ÏÇ ßÇä ãä ÇÎÊíÇÑ æÇáÏí áÇäí ãÇ ÑÍÊÔ ãÚÇå æÞÊ ÊÞÏíã ÇáæÑÞ
               æáÇä ÙÑæÝí ãÎÊáÝå æÏÇ áÇäí ãÍæáå ãä ÌÇãÚå ÇÞÇáíã
               ÝãÔ ãä ÍÞí ÇáÊÍæíá
               æÇäÇ äÒáÊ ÇáÓäå Ïí æÈÑÏå ãÔ ÚÇíÒíä íÍæáæáí
               æÇäÇ ÏáæÞÊí ÑÖíÊ ÈÞÖÇÁ ÑÈäÇ
               ÈÓ ÇáãÔßáå ÇÒÇí ÇÞæí äÝÓí Ýí ÇáãÌÇá ÏÇ
               æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ


               Get your own >web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small Business.
              • Sami AL-Salti
               hi I am a master degree mechanical engineer. To be be a good grade student in this departmwnt you need to be a hard work student. regards Sami Tasbeeh Mahmoud
               Message 14 of 18 , Sep 12, 2006
               • 0 Attachment
                hi
                I am a master degree mechanical engineer. To be be  a good grade student in this departmwnt you need to be a hard work student.
                regards
                Sami

                Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@...> wrote:


                ÇáÓáÇã Úáíßã
                ÈÓ ßäÊ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÍÖÑÊß Çä ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÓã ãÔ ãä ÇÎÊíÇÑí ÏÇ ßÇä ãä ÇÎÊíÇÑ æÇáÏí áÇäí ãÇ ÑÍÊÔ ãÚÇå æÞÊ ÊÞÏíã ÇáæÑÞ
                æáÇä ÙÑæÝí ãÎÊáÝå æÏÇ áÇäí ãÍæáå ãä ÌÇãÚå ÇÞÇáíã
                ÝãÔ ãä ÍÞí ÇáÊÍæíá
                æÇäÇ äÒáÊ ÇáÓäå Ïí æÈÑÏå ãÔ ÚÇíÒíä íÍæáæáí
                æÇäÇ ÏáæÞÊí ÑÖíÊ ÈÞÖÇÁ ÑÈäÇ
                ÈÓ ÇáãÔßáå ÇÒÇí ÇÞæí äÝÓí Ýí ÇáãÌÇá ÏÇ
                æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ


                Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.

               • zahidmeta78
                ... student in this departmwnt you need to be a hard work student. ... اختيار والدي لاني ما رحتش معاه وقت تقديم الورق ...
                Message 15 of 18 , Sep 13, 2006
                • 0 Attachment
                 --- In almohandes-official-group@yahoogroups.com, Sami AL-Salti
                 <samisalt@...> wrote:
                 >
                 > hi
                 > I am a master degree mechanical engineer. To be be a good grade
                 student in this departmwnt you need to be a hard work student.
                 > regards
                 > Sami
                 >
                 > Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@...> wrote:
                 >
                 >
                 > ÇáÓáÇã Úáíßã
                 > ÈÓ ßäÊ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÍÖÑÊß Çä ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÓã ãÔ ãä ÇÎÊíÇÑí ÏÇ ßÇä ãä
                 ÇÎÊíÇÑ æÇáÏí áÇäí ãÇ ÑÍÊÔ ãÚÇå æÞÊ ÊÞÏíã ÇáæÑÞ
                 > æáÇä ÙÑæÝí ãÎÊáÝå æÏÇ áÇäí ãÍæáå ãä ÌÇãÚå ÇÞÇáíã
                 > ÝãÔ ãä ÍÞí ÇáÊÍæíá
                 > æÇäÇ äÒáÊ ÇáÓäå Ïí æÈÑÏå ãÔ ÚÇíÒíä íÍæáæáí
                 > æÇäÇ ÏáæÞÊí ÑÖíÊ ÈÞÖÇÁ ÑÈäÇ
                 > ÈÓ ÇáãÔßáå ÇÒÇí ÇÞæí äÝÓí Ýí ÇáãÌÇá ÏÇ
                 > æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ
                 >
                 > ---------------------------------
                 > Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help.
                 Yahoo! Small Business.
                 >
                 >
                 > ããßä äÚÑÝ ÇáÞÓã ÈÊÇÚß ÍÊì äÓÇÚÏß æßãÇä äÏÚãß ÈÇáãäÇåÌ æÇáäÕÇÆÍ
                 >
                 > ---------------------------------
                 > Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and
                 30+ countries) for 2¢/min or less.
                 >
                • Suhaibb Mohammad
                 يسلمو على الاهتمام انا تخصص هندسةميكاترونكس/ الجامعة الاردنية ، بتمنى توديلي معلومات
                 Message 16 of 18 , Oct 2, 2006
                 • 0 Attachment
                  íÓáãæ Úáì ÇáÇåÊãÇã
                  ÇäÇ ÊÎÕÕ åäÏÓÉãíßÇÊÑæäßÓ/ ÇáÌÇãÚÉ ÇáÇÑÏäíÉ ¡ ÈÊãäì ÊæÏíáí ãÚáæãÇÊ Úä åÐÇ ÇáÊÎÕÕ ÎÕæÕÇ Çäí ÓäÉ Çæáì æããßä ÇÍæá ÈÓåæáÉ áÇí åäÏÓÉ ËÇäíÉ ......


                  zahidmeta78 <zahidmeta78@...> wrote:
                  --- In almohandes-official -group@yahoogrou ps.com, Sami AL-Salti
                  <samisalt@.. .> wrote:
                  >
                  > hi
                  > I am a master degree mechanical engineer. To be be a good grade
                  student in this departmwnt you need to be a hard work student.
                  > regards
                  > Sami
                  >
                  > Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@ ...> wrote:
                  >
                  >
                  > ÇáÓáÇã Úáíßã
                  > ÈÓ ßäÊ ÚÇíÒå ÇÚÑÝ ÍÖÑÊß Çä ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÓã ãÔ ãä ÇÎÊíÇÑí ÏÇ ßÇä ãä
                  ÇÎÊíÇÑ æÇáÏí áÇäí ãÇ ÑÍÊÔ ãÚÇå æÞÊ ÊÞÏíã ÇáæÑÞ
                  > æáÇä ÙÑæÝí ãÎÊáÝå æÏÇ áÇäí ãÍæáå ãä ÌÇãÚå ÇÞÇáíã
                  > ÝãÔ ãä ÍÞí ÇáÊÍæíá
                  > æÇäÇ äÒáÊ ÇáÓäå Ïí æÈÑÏå ãÔ ÚÇíÒíä íÍæáæáí
                  > æÇäÇ ÏáæÞÊí ÑÖíÊ ÈÞÖÇÁ ÑÈäÇ
                  > ÈÓ ÇáãÔßáå ÇÒÇí ÇÞæí äÝÓí Ýí ÇáãÌÇá ÏÇ
                  > æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ
                  >
                  > ------------ --------- --------- ---
                  > Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help.
                  Yahoo! Small Business.
                  >
                  >
                  > ããßä äÚÑÝ ÇáÞÓã ÈÊÇÚß ÍÊì äÓÇÚÏß æßãÇä äÏÚãß ÈÇáãäÇåÌ æÇáäÕÇÆÍ
                  >
                  > ------------ --------- --------- ---
                  > Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and
                  30+ countries) for 2¢/min or less.
                  >                    With all of my love
                    To know what life means call me
                  Suhaibb Mohammad Al-Zuoed
                  Phone No . ( 962 ) 5 3862122
                  Email address : S_LOVEHIM@...
                   


                  Do you Yahoo!?
                  Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail.

                 • Eng Ahmed El Deep
                  السلام عليكم يمكنك الدخول على الموضوع الاتى لتتعرف على الميكاترونكس الميكاترونيكس
                  Message 17 of 18 , Oct 3, 2006
                  • 0 Attachment


                   ������ �����

                   ����� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ������������

                   ������������� ���� ���� ������ � �������� ���� �� ���� ������� ������ �������� 

                    

                    

                    

                                       Eng Ahmed El Deep


                   From: Suhaibb Mohammad <s_lovehim@...>
                   Reply-To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
                   To: almohandes-official-group@yahoogroups.com
                   Subject: Re: [almohandes] Re: ����� ��
                   Date: Mon, 2 Oct 2006 00:59:52 -0700 (PDT)

                   ����� ��� ��������
                   ��� ���� ���������������/ ������� �������� � ����� ������ ������� �� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ����� ......


                   zahidmeta78 <zahidmeta78@ yahoo.com> wrote:
                   --- In almohandes-official -group@yahoogrou ps.com, Sami AL-Salti
                   <samisalt@.. .> wrote:
                   >
                   > hi
                   > I am a master degree mechanical engineer. To be be a good grade
                   student in this departmwnt you need to be a hard work student.
                   > regards
                   > Sami
                   >
                   > Tasbeeh Mahmoud <tota_mech_09@ ...> wrote:
                   >
                   >
                   > ������ �����
                   > �� ��� ����� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ������� �� ��� ��
                   ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� �����
                   > ���� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����� ������
                   > ��� �� ��� �������
                   > ���� ���� ����� �� ����� �� ������ �������
                   > ���� ������ ���� ����� ����
                   > �� ������� ���� ���� ���� �� ������ ��
                   > ���� ���� �����
                   >
                   > ------------ --------- --------- ---
                   > Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help.
                   Yahoo! Small Business.
                   >
                   >
                   > ���� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ����� �������� ��������
                   >
                   > ------------ --------- --------- ---
                   > Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and
                   30+ countries) for 2�/min or less.
                   >                     With all of my love
                     To know what life means call me
                   Suhaibb Mohammad Al-Zuoed
                   Phone No . ( 962 ) 5 3862122
                   Email address : S_LOVEHIM@YAHOO. COM
                    


                   Do you Yahoo!?
                   Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail.


                  • Issa
                   شباب ممكن نتعرف اكثر عشان نتساعد في حل المشاكل
                   Message 18 of 18 , Nov 3, 2008
                   • 0 Attachment
                    ÔÈÇÈ ããßä äÊÚÑÝ ÇßËÑ
                    ÚÔÇä äÊÓÇÚÏ Ýí Íá ÇáãÔÇßá
                   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.