Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Ajda Pekkan fans] Sabeatizm... Ve Ajda Pekkan Yahudi mi? Maili açýp okuyun ve biri aydýnlatsýn...

Expand Messages
 • husy bee
  sabetaizm osmanlıdaki baskıyla beraber yahudilikten kopmuş ve gerçek anlamdada müslüman olamamış bir topluluğun hikayesi...zannettiğiniz gibi özel
  Message 1 of 3 , Jun 14, 2004

   sabetaizm osmanl�daki bask�yla beraber yahudilikten kopmu� ve ger�ek anlamdada m�sl�man olamam�� bir toplulu�un hikayesi...zannetti�iniz gibi �zel t�renleri farkl� inan� bi�imleri olan bir topluluk de�il ...y�llar i�inde dini rit�ellerinden kopmu�lar... t�rkiyede m�sl�man oldu�u halde  islamiyete mesafeli insanlar�n olu�turdu�u toplulu�a art�k sabetaist yak��t�rmas� yap�l�yor...bu insanlar m�sl�mal��a kapal� ,y�zlerini bat�ya d�nm�� �ekilde ya�arlar...genelde bat�dan ithal hersey bu toplulu�un �nc�l���ndedir.....yahudi hi� de�iller ama yahudilerle  iyi anla��rlar...bildi�iniz gibi ajdadanda bug�ne kadar hi� bir islami mesaj almad�k ne ba��nda �rt�l� resmi ne namaz k�lan ne hacca gitme iste�ini belirten bir haber duymad�k...do�ald�rki islamiyetle zay�f bir ba�� vard�r ...t�rkiyede (bende dahil olmak �zere )bu �ekilde n�fus ka��d�nda m�sl�man yazan ama islamiyetle bir ba�� bulunmayan san�r�m 6-7 milyon insan ya�amaktad�r...insanlar�n bunu dile getirmeleri hele halk�n g�z� �n�ndeki insanlar�n bunu s�ylemelri �ok zor...hala ger�ek anlamda �zg�rl�k ve demokrasi ya�ad���m�z d�nya i�in hayal gibi g�r�n�yor...tanr� inanc�ysa muhakkaki dinlerle s�n�rl� de�ildir..inan�yorumki ajda tanr�ya �ok ba�l� bir ki�ilik..ama san�r�m islamiyetin �izdi�i �ekilde de�il...
   Onder Ozkan <alp20tr@...> wrote:
   San�r�m Ay�e Arman'�n Efendi kitab�n�n yazar� ile
   yapt��� r�portaj� okuyan vard�r san�r�m.Bir T�rk ve
   M�sl�man olarak beni derinden etkiledi.Bu konuyu sade
   bir vatanda� olarak burada b�rak�yorum.�te yandan
   r�portaj�n h�z�yla internette k�sa bir ara�t�rma
   yapt�m.�brani as�ll� yahudilerin i�inde Ajda Pekkan'da
   var.Bu do�ru en az�ndan �yle yaz�yor,peki 6 ya��mdan
   beri benim ve ailemin her ferdinin m�zi�ini
   dinlemekten �te hayran� oldu�umuz bu insan neden bunu
   a��klam�yor.Ben bir insan olarak ay�r�m yapm�yorum.Ama
   bu �kenin en kritik noktalar�nda olan bu se�ilmi�
   ailleler , ferdleri ve bu insanlar ay�r�m yap�yorlar
   m�??? Bu konuyu Ajda Pekkan'a da soruyorum.Seni ne
   ilgilendiriyor demeyin.Ama bu kitab� yazan profesor
   ben duyarl�y�m diyor.Bende bir vatanda� olarak bunu
   ��renmek hakk�m diyorum.Bu insanlar o halde
   medyada,siyasette,sanatta,alem gibi dergilerde(ki bu
   dergiler birer veri
   imi�),m�zkte,sanayide,televizyonlarla ve t�m ileti�im
   ve g�rsel ara�larla evimizin i�ine kadar giren ve g�z
   �n�nde olan insanlar...
   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
   http://messenger.yahoo.com/   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
   Check out Music Videos, Internet Radio, Artist Photos, Music News!
   LAUNCH Music on Yahoo!
   http://us.click.yahoo.com/Wkrq7C/JARHAA/n1hLAA/zmUplB/TM
   --------------------------------------------------------------------~->

   Listeye mesaj atmak i�in : ajdapekkan@egroups.com
   Liste yoneticisine mesaj atmak i�in : ajdapekkan-owner@egroups.com
   Listeden ayrilmak i�in : ajdapekkan-unsubscribe@egroups.com
   Yahoo! Groups Links

   <*> To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/ajdapekkan/

   <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
   ajdapekkan-unsubscribe@yahoogroups.com

   <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   http://docs.yahoo.com/info/terms/   Do you Yahoo!?
   Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger

  • Safak Emre DOGAN
   Konu hakkında yorum yapmadan sunu soyleyeyim... Ben Ajda Pekkan ın bası ortulu bir fotoğrafını gormustum. Etrafında birkaç bası kapalı kadınla
   Message 2 of 3 , Jun 16, 2004
    Konu hakk�nda yorum yapmadan sunu soyleyeyim... Ben Ajda Pekkan'�n bas� ortulu bir foto�raf�n� gormustum. Etraf�nda birka� bas� kapal� kad�nla sakall� sofu bir hocan�n etraf�nda toplanm�� oturuyorlard�. San�r�m Mevlid falan okunuyordu ve Ajda'n�n evi olmas� muhtemel bir mekand�. Ancak mekandan emin degilim. Ajda Pekkan'�n dini inan���n�n bizi pek ilgilendirmemesi gerekti�ini de d���n�yorum, �ahsen. Sonu�ta bu statik b�i de�il ki? Yani ben bir sene �nce bir dine ba�l� oldu�umu sanabilirim fakat aradan bir sene ge�ince belki o dinden so�urum ya da ba�ka bir dine ilgi duyar�m v.s. Art�k bu kadar h�zl� bir ileti�imin ya�and��� bir �a�da, bir insan�n dinini a��klamas� (Amerika'daki "High Budism" vakas�) reklam ya da bir sosyal s�n�fa girme kayg�s�yla ilintiliymi� gibi geliyor. Bu arada Ajda Pekkan �lkesindeki dini ile ve gelenekselle asla ters d��medi, hatta bizzat bu y�nde davran��larda bulunuyor. Bayramlarda v.s. kay�ts�z kalm�yor, bunun �ok �rne�i var. Bence konu�maya de�mez bir konu... Tabi merak�n�za sayg� duyuyorum, umar�m yanl�� anlamad�n�z.
     
    Herkese Sevgiler
    Safak Emre DOGAN

    husy bee <husybee@...> wrote:

    sabetaizm osmanl�daki bask�yla beraber yahudilikten kopmu� ve ger�ek anlamdada m�sl�man olamam�� bir toplulu�un hikayesi...zannetti�iniz gibi �zel t�renleri farkl� inan� bi�imleri olan bir topluluk de�il ...y�llar i�inde dini rit�ellerinden kopmu�lar... t�rkiyede m�sl�man oldu�u halde  islamiyete mesafeli insanlar�n olu�turdu�u toplulu�a art�k sabetaist yak��t�rmas� yap�l�yor...bu insanlar m�sl�mal��a kapal� ,y�zlerini bat�ya d�nm�� �ekilde ya�arlar...genelde bat�dan ithal hersey bu toplulu�un �nc�l���ndedir.....yahudi hi� de�iller ama yahudilerle  iyi anla��rlar...bildi�iniz gibi ajdadanda bug�ne kadar hi� bir islami mesaj almad�k ne ba��nda �rt�l� resmi ne namaz k�lan ne hacca gitme iste�ini belirten bir haber duymad�k...do�ald�rki islamiyetle zay�f bir ba�� vard�r ...t�rkiyede (bende dahil olmak �zere )bu �ekilde n�fus ka��d�nda m�sl�man yazan ama islamiyetle bir ba�� bulunmayan san�r�m 6-7 milyon insan ya�amaktad�r...insanlar�n bunu dile getirmeleri hele halk�n g�z� �n�ndeki insanlar�n bunu s�ylemelri �ok zor...hala ger�ek anlamda �zg�rl�k ve demokrasi ya�ad���m�z d�nya i�in hayal gibi g�r�n�yor...tanr� inanc�ysa muhakkaki dinlerle s�n�rl� de�ildir..inan�yorumki ajda tanr�ya �ok ba�l� bir ki�ilik..ama san�r�m islamiyetin �izdi�i �ekilde de�il...
    Onder Ozkan <alp20tr@...> wrote:
    San�r�m Ay�e Arman'�n Efendi kitab�n�n yazar� ile
    yapt��� r�portaj� okuyan vard�r san�r�m.Bir T�rk ve
    M�sl�man olarak beni derinden etkiledi.Bu konuyu sade
    bir vatanda� olarak burada b�rak�yorum.�te yandan
    r�portaj�n h�z�yla internette k�sa bir ara�t�rma
    yapt�m.�brani as�ll� yahudilerin i�inde Ajda Pekkan'da
    var.Bu do�ru en az�ndan �yle yaz�yor,peki 6 ya��mdan
    beri benim ve ailemin her ferdinin m�zi�ini
    dinlemekten �te hayran� oldu�umuz bu insan neden bunu
    a��klam�yor.Ben bir insan olarak ay�r�m yapm�yorum.Ama
    bu �kenin en kritik noktalar�nda olan bu se�ilmi�
    ailleler , ferdleri ve bu insanlar ay�r�m yap�yorlar
    m�??? Bu konuyu Ajda Pekkan'a da soruyorum.Seni ne
    ilgilendiriyor demeyin.Ama bu kitab� yazan profesor
    ben duyarl�y�m diyor.Bende bir vatanda� olarak bunu
    ��renmek hakk�m diyorum.Bu insanlar o halde
    medyada,siyasette,sanatta,alem gibi dergilerde(ki bu
    dergiler birer veri
    imi�),m�zkte,sanayide,televizyonlarla ve t�m ileti�im
    ve g�rsel ara�larla evimizin i�ine kadar giren ve g�z
    �n�nde olan insanlar...
    __________________________________
    Do you Yahoo!?
    Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
    http://messenger.yahoo.com/    ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
    Check out Music Videos, Internet Radio, Artist Photos, Music News!
    LAUNCH Music on Yahoo!
    http://us.click.yahoo.com/Wkrq7C/JARHAA/n1hLAA/zmUplB/TM
    --------------------------------------------------------------------~->

    Listeye mesaj atmak i�in : ajdapekkan@egroups.com
    Liste yoneticisine mesaj atmak i�in : ajdapekkan-owner@egroups.com
    Listeden ayrilmak i�in : ajdapekkan-unsubscribe@egroups.com
    Yahoo! Groups Links

    <*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ajdapekkan/

    <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ajdapekkan-unsubscribe@yahoogroups.com

    <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/    Do you Yahoo!?
    Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger

    Listeye mesaj atmak i�in : ajdapekkan@egroups.com
    Liste yoneticisine mesaj atmak i�in : ajdapekkan-owner@egroups.com
    Listeden ayrilmak i�in : ajdapekkan-unsubscribe@egroups.com     

    Safak Emre DOGAN


    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Mail is new and improved - Check it out!

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.