Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [agathiyar] paalai

Expand Messages
 • jaybee
  ����� �á����,At 09:12 PM 1/12/01 +0530, you wrote: ����� ��������, ������ ����� ��Ȣ� �������� ���򾢨��� ���� ���ɡ� �â� �����. ���� (Chhatim)
  Message 1 of 5 , Mar 1, 2001
  • 0 Attachment
   «ýÒûÇ ­Ã¡Á¸¢Õ,

   At 09:12 PM 1/12/01 +0530, you wrote:
   >«ýÒûÇ ­¨½Âò¾¡ÕìÌ,
   >
   >¦¸¡ðÊì ¸¢Æí¨¸ô ÀüÈ¢ô §Àº¢ÂÀ¢ý ¿¢Äò¾¢¨½¨Â ´ðÊ ­ý¦É¡Õ «Ã¢Â ¦ºö¾¢.
   >
   >À¡¨Ä (Chhatim)
   >ŢﻡÉô ¦ÀÂ÷: «øŠ§¼¡É¢Â¡ Š§¸¡Ä⊠(Alstonia Scholaris (L) Br.)
   >ÌÎõÀõ: «§À¡ºÂ¢§Éº¢
   >
   >
   >Å¢Çì¸õ:
   >
   >25Á£. ¯ÂÃõ Ũà ÅÇÃì ÜÊ ­õÁÃõ ±ô§À¡Ðõ ÀͨÁ¡¸ ­ÕìÌõ; ¸ºôÀ¡É À¡¨Äì ¦¸¡ñ¼Ð.
   >ÁÃôÀ𨼠¸ÊÉÁ¡ÉÐ; ¸ÕﺡõÀø ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÐ. ¸¢¨Ç¸û Åð¼ «Î측ö ­ÕìÌõ. ÁÃò¾¢ý
   >«ÊôÀ¡¸õ ÓðÎì ¦¸¡Îì¸ô ÀðÊÕìÌõ. ­¨Ä¸û 4 - 7 Ũà Åð¼ «Î측¸×õ, 10-20 ¦º.Á£.
   >¿£Çò¾¢ø §¾¡ø §À¡ýÚõ ¸¡½ôÀÎõ. âì¸û º¢È¢Â¾¡¸, ÀͨÁ ¸Äó¾ ¦Åû¨Ç ¿¢Èò¾¢ø, ¿ÚÁ½õ
   >Á¢ÌóÐ, ÀÄ â츨ÇÔ¨¼Â ¦¸¡òÐì¸Ç¡ö ­ÕìÌõ. ÀÆí¸û Á¢¸×õ ¿£ÇÁ¡¸×õ (30-60 ¦º.Á£)
   >ÌÚ¸¢Ôõ, ´Îí¸¢Ôõ ¸¡½ôÀÎõ. «¨Å ­¨½ ­¨½Â¡¸ò ¦¾¡íÌÅмý «¼÷ò¾¢Â¡É ¦¸¡òÐ츨ÇÔõ
   «¨ÁòÐì ¦¸¡ûéõ.
   >
   >Å¢¨ÇÔõ ­¼õ:
   >
   >­õÁÃõ ­ó¾¢Â¡ ÓØÅÐõ ®ÃôÀ¨º «¾¢¸Á¡É ­¼í¸Ç¢ø ¸¡½ôÀθ¢ÈÐ.
   >
   >À¡¨Ä ÁÃò¨¾ ¡áÅÐ À¡÷ò¾¢Õ츢ȣ÷¸Ç¡? «¾üÌ §ÅÚ ²¾¡ÅÐ ¦ÀÂ÷
   >­ó¾ì ¸¡Äò¾¢ø ¯ñ¼¡?
   >
   >«ýÒ¼ý,
   >­Ã¡Á.¸¢.


   ¾Á¢úò¾¡ò¾¡ ¯§Åº¡, À¡¨Ä¨Âô ÀüÈ¢ ¾õÓ¨¼Â ¿øÖ¨Ã째¡¨Å
   ¿¡ý¸¡õ À̾¢Â¢ø ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.

   «¾¢Ä¢ÕóÐ ÍÕ츢ò¾Õ¸¢§Èý.

   1873-¬õ ÅՄõ ¾¢Õô¦ÀÕóШÈô Òá½ò¨¾ Á¸¡Å¢òÅ¡ý
   Á£É¡ðº¢Íó¾ÃõÀ¢û¨Ç ­ÂüÈ¢ «Ãí§¸üȢɡ÷. «ôÒá½ò¾¢ý º¢Ä ¦ºöÔð¸û
   ÀðËîºÃõ ¬ÚÓ¸ò¾¡ À¢û¨Ç¢ý Å£ðÊø ­Õó¾ ¸¡Äò¾¢ü¦ºöÂôÀð¼É.
   ´Õ¿¡û À¢üÀ¸Ä¢ø ÀðËîºÃõ ‚§¾Ûҧú÷ §¸¡Â¢Ä¢ý ­Ãñ¼¡ÅÐ
   §¸¡ÒÚ¢Ģø ¯ð¸¡÷ó¾¢Õ󧾡õ.
   .....¸Å¢»÷ ¾¨ÄÅ÷, Òá½ò¾¢ý º¢Ä À̾¢¸¨Ç ­ÂüÈò¦¾¡¼í¸¢É¡÷.
   ¿¡ý (±ØОü¸¡¸) ²ð¨¼ ±ÎòШÅòÐ즸¡ñ§¼ý.

   «ýÚ À¡¼§ÅñÊÂÐ ¾¢Õ¿¡ðÎôÀ¼Äò¾¢ý À¡¨Ä ¿¢ÄòÐ ÅÕ½¨É.

   'À¡¨Ä ÁÃò¨¾ ¿£÷ À¡÷ò¾¢Õ츢ȣá?' ±ýÚ ¬º¢Ã¢Â÷ ±ý¨Éì §¸ð¼¡÷.
   '¬õ. À¡÷ò¾¢Õ츢§Èý. «¾ý ÀÆò¨¾ìÜ¼î º¢Ú À¢Ã¡Âò¾¢ø
   ¯ñÊÕ츢§Èý.', ±ý§Èý.
   'ÀÆõ Õº¢Â¡¸ ­ÕìÌÁ¡?' ±ýÚ «Å÷ §¸ð¼¡÷.
   '¾¢ò¾¢ôÀ¡¸ ­ÕìÌõ. «¾¢ø ´ÕŨ¸Â¡É À¨º ¯ñÎ. ¬¾Ä¢ý
   ÀÆò¨¾ò ¾¢ýÈ¡ø ¯¾Î ´ðÊ즸¡ûÙõ', ±ý§Èý.
   À¢û¨ÇÂÅ÷¸Ù¨¼Â Ó¸õ ÁÄ÷ó¾Ð. «Å÷ ±ýÉ¢¼õ §¸ð¼ Å¢„Âò¨¾
   ¯¼§É ¯À§Â¡¸¢òÐ즸¡ûÇ ±ñ½¢É¡÷.
   Å£¾¢Â¢§Ä Å¢¨ÄìÌ Å¢üÈ À¡¨ÄÀÆò¨¾ ¿¡ý ­ÇõÀ¢Ã¡Âò¾¢ø ¦¿ø¨Äì
   ¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸¢ ¯½¼ÐñÎ.«ô¦À¡ØÐ ¿¡ý ¦ÀüÈ «ÛÀÅò¾§Â ¦º¡ý§Éý.
   «Å÷ «ó¾î¦ºö¾¢¨Âò ¾õ ¸Å¢¨¾Â¢§Ä ¦À¡Õò¾¢Å¢ð¼¡÷.

   µíÌ ¿õ ¦ÀÂ÷ ­ó¿¢Äõ ¯üȦ¾ýÚ ¯ÈóÐ
   Å£íÌ À¡¨Ä¸û ¬Å¢Â¢ü ÀØôÀÉ §Áý§Áø
   ¬íÌ §ÁÅ¢Âì ¸É¢Ô½¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Ð «¾Ãõ
   ¿£íÌÈ¡Áø µð¼ò¦¾¡Îõ ¦À¡Õóоø ¿¢º§Á.

   («¾Ãõ - ¸£Ø¾Î; µð¼õ - §ÁÖ¾Î)

   ¸¨¼º¢ ­ÃñÎ «Ê¸Ç¢ý ¸ÕòÐ: «í¸¢ÕìÌõ ¸É¢¨Â ¯ñ¼¡ø
   «¾ý À¢ÍÀ¢ÍôÀ¡ø ¸£Ø¾Î §Á־𧼡Π´ðÊ즸¡ñÎ, ÀÆõ
   š¢ÛûÇ¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Áø Å¢ÇíÌõ.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   ============================
   >
   >
   >
   >

   _________________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Get your free @... address at http://mail.yahoo.com
  • RM. Krishnan
   ... ������ �¡, ���, �� ���������� ��ġ� ��� ���� ��� ���� �󾧾�?. ��� �� ���� ��ĸ��� ���� �� ������ ��� ��ġ�� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����
   Message 2 of 5 , Mar 1, 2001
   • 0 Attachment
    At 05:58 PM 3/1/01 +0800, you wrote:

    >«ýÒûÇ ­Ã¡Á¸¢Õ,
    >
    >At 09:12 PM 1/12/01 +0530, you wrote:
    > >«ýÒûÇ ­¨½Âò¾¡ÕìÌ,
    > >
    > >¦¸¡ðÊì ¸¢Æí¨¸ô ÀüÈ¢ô §Àº¢ÂÀ¢ý ¿¢Äò¾¢¨½¨Â ´ðÊ ­ý¦É¡Õ «Ã¢Â ¦ºö¾¢.
    > >
    > >À¡¨Ä (Chhatim)
    > >ŢﻡÉô ¦ÀÂ÷: «øŠ§¼¡É¢Â¡ Š§¸¡Ä⊠(Alstonia Scholaris (L) Br.)
    > >ÌÎõÀõ: «§À¡ºÂ¢§Éº¢
    > >
    >
    >
    > ¾Á¢úò¾¡ò¾¡ ¯§Åº¡, À¡¨Ä¨Âô ÀüÈ¢ ¾õÓ¨¼Â ¿øÖ¨Ã째¡¨Å
    >¿¡ý¸¡õ À̾¢Â¢ø ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.
    >
    > «¾¢Ä¢ÕóÐ ÍÕ츢ò¾Õ¸¢§Èý.
    >
    > 1873-¬õ ÅՄõ ¾¢Õô¦ÀÕóШÈô Òá½ò¨¾ Á¸¡Å¢òÅ¡ý
    >Á£É¡ðº¢Íó¾ÃõÀ¢û¨Ç ­ÂüÈ¢ «Ãí§¸üȢɡ÷. «ôÒá½ò¾¢ý º¢Ä ¦ºöÔð¸û
    >ÀðËîºÃõ ¬ÚÓ¸ò¾¡ À¢û¨Ç¢ý Å£ðÊø ­Õó¾ ¸¡Äò¾¢ü¦ºöÂôÀð¼É.
    > ´Õ¿¡û À¢üÀ¸Ä¢ø ÀðËîºÃõ ‚§¾Ûҧú÷ §¸¡Â¢Ä¢ý ­Ãñ¼¡ÅÐ
    >§¸¡ÒÚ¢Ģø ¯ð¸¡÷ó¾¢Õ󧾡õ.
    > .....¸Å¢»÷ ¾¨ÄÅ÷, Òá½ò¾¢ý º¢Ä À̾¢¸¨Ç ­ÂüÈò¦¾¡¼í¸¢É¡÷.
    >¿¡ý (±ØОü¸¡¸) ²ð¨¼ ±ÎòШÅòÐ즸¡ñ§¼ý.
    >
    > «ýÚ À¡¼§ÅñÊÂÐ ¾¢Õ¿¡ðÎôÀ¼Äò¾¢ý À¡¨Ä ¿¢ÄòÐ ÅÕ½¨É.
    >
    > 'À¡¨Ä ÁÃò¨¾ ¿£÷ À¡÷ò¾¢Õ츢ȣá?' ±ýÚ ¬º¢Ã¢Â÷ ±ý¨Éì §¸ð¼¡÷.
    > '¬õ. À¡÷ò¾¢Õ츢§Èý. «¾ý ÀÆò¨¾ìÜ¼î º¢Ú À¢Ã¡Âò¾¢ø
    >¯ñÊÕ츢§Èý.', ±ý§Èý.
    > 'ÀÆõ Õº¢Â¡¸ ­ÕìÌÁ¡?' ±ýÚ «Å÷ §¸ð¼¡÷.
    > '¾¢ò¾¢ôÀ¡¸ ­ÕìÌõ. «¾¢ø ´ÕŨ¸Â¡É À¨º ¯ñÎ. ¬¾Ä¢ý
    >ÀÆò¨¾ò ¾¢ýÈ¡ø ¯¾Î ´ðÊ즸¡ûÙõ', ±ý§Èý.
    > À¢û¨ÇÂÅ÷¸Ù¨¼Â Ó¸õ ÁÄ÷ó¾Ð. «Å÷ ±ýÉ¢¼õ §¸ð¼ Å¢„Âò¨¾
    >¯¼§É ¯À§Â¡¸¢òÐ즸¡ûÇ ±ñ½¢É¡÷.
    > Å£¾¢Â¢§Ä Å¢¨ÄìÌ Å¢üÈ À¡¨ÄÀÆò¨¾ ¿¡ý ­ÇõÀ¢Ã¡Âò¾¢ø ¦¿ø¨Äì
    >¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸¢ ¯½¼ÐñÎ.«ô¦À¡ØÐ ¿¡ý ¦ÀüÈ «ÛÀÅò¾§Â ¦º¡ý§Éý.
    >«Å÷ «ó¾î¦ºö¾¢¨Âò ¾õ ¸Å¢¨¾Â¢§Ä ¦À¡Õò¾¢Å¢ð¼¡÷.
    >
    > µíÌ ¿õ ¦ÀÂ÷ ­ó¿¢Äõ ¯üȦ¾ýÚ ¯ÈóÐ
    > Å£íÌ À¡¨Ä¸û ¬Å¢Â¢ü ÀØôÀÉ §Áý§Áø
    > ¬íÌ §ÁÅ¢Âì ¸É¢Ô½¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Ð «¾Ãõ
    > ¿£íÌÈ¡Áø µð¼ò¦¾¡Îõ ¦À¡Õóоø ¿¢º§Á.
    >
    > («¾Ãõ - ¸£Ø¾Î; µð¼õ - §ÁÖ¾Î)
    >
    >¸¨¼º¢ ­ÃñÎ «Ê¸Ç¢ý ¸ÕòÐ: «í¸¢ÕìÌõ ¸É¢¨Â ¯ñ¼¡ø
    >«¾ý À¢ÍÀ¢ÍôÀ¡ø ¸£Ø¾Î §Á־𧼡Π´ðÊ즸¡ñÎ, ÀÆõ
    >š¢ÛûÇ¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Áø Å¢ÇíÌõ.
    >
    >«ýÒ¼ý
    >
    >¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

    ÁÕòÐÅ÷ ³Â¡,

    «ôÀ, ­ó¾ À¢ÍÀ¢ÍôÀ¡É À¡Ä¡ø ¾¡ý À¡¨Ä ±ýÈ ¦ÀÂ÷ Å󾧾¡?. À¢ý «ó¾ ÁÃò¾¢ý ­¨Ä¸¨Çô
    §À¡ø ²Ø ÍÃí¸ÙìÌ §Áø ­øÄ¡Áø ­¨º À¨¼ò¾ §À¡Ð ÀñÏìÌõ À¡¨Ä ±ýÈ ¦ÀÂ÷ ¸¢ðʧ¾¡?

    ¾Á¢ú ­Ä츢Âò¾¢Öõ, ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ­ôÀÊ ­Âü¨¸ìÌõ Å¡ú쨸ìÌõ ¯ûÇ ­¨¼Â¡ð¼õ
    (interaction), «¾É¡ø Å¢¨Çó¾ ¦º¡ü¸û Å¢Âì¸ ¨Å츢ýÈÉ.

    ­ó¾ Å¢ÂôÀ¢ý Å¢¨ÇÅ¡¸ò¾¡ý ¦¸¡ý¨ÈìÌõ ¦À¡ýÛìÌõ ¿ÎÅ¢ø ¯ûÇ ­¨¼Â¡ð¼ò¨¾ô ÀüÈ¢ ¿ñÀ÷
    ¬º£ô À£Ã¡ý §¸ðÎì ¦¸¡ñ¼¾¢üÌ ­½í¸ ´Õ ¸ðΨà ±Ø¾¢ «ÛôÀ¢ ¨Åò§¾ý. «Å÷¸Ç¢ý ¸¡Éø
    ¬ñÎ ÁÄâø «Ð ¦ÅÇ¢ÅÃì ÜÎõ.

    «ÎòÐ ­ô§À¡Ð ¸¼õ¨Àô ÀüÈ¢ô ÀÊì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ ­Õ츢§Èý. «ó¾ì ¸¼õÀý ¾¡ý ¯¾Å¢ ¦ºöÂ
    §ÅñÎõ.

    «ýÒ¼ý,
    ­Ã¡Á.¸¢.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.