Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[agathiyar] Re: Finding Raghu kaalam

Expand Messages
 • jayabarathi
  ... ��� �������, á� ���� ������ �â� ����Ģ��� ������������ ����. �â� ���� ����Ǣ� ���� �ۺâ�� ���� ������� Ţ����. ���� ������ �Ȣ��� Pneumonics
  Message 1 of 4 , Jan 31 11:23 PM
   At 12:05 AM 2/1/99 -0500, you wrote:
   >«¸ò¾¢Â÷¸ÙìÌ,
   >
   >­Çõ ž¢ø ±ý ¾ó¨¾ ¸üÚ즸¡Îò¾ ´Õ º¢ýÉ Ýò¾¢Ãõ ­õÓ¨È
   >±Øи¢§Èý. ­Ð Ã¡Ì ¸¡Äõ (¿õÒÅÐ, ¿õÀ¡Áø ­ÕôÀÐ À¢ýÉ÷)
   >¸ñ¼È¢Â ¯¾×õ º¢È¢Â š츢Âõ. (¦ÅÚõ Å¡ö Ó¸Á¡öì ¸üÈÐ.
   >š츢Âò¾¢ø À¢¨Æ¢ÕôÀ¢ý ¾¢Õò¾×õ.) Ã¡Ì ¸¡Äõ, ±Á ¸ñ¼õ,
   >ÌÇ¢¨¸ ¸¡Äõ ±øÄ¡õ 1 1/2 Á½¢ §¿Ãõ ÁðΧÁ ±ýÀÐ ¦¾Ã¢ó¾¢ÕìÌõ.
   >­É¢ Ýò¾¢Ãõ:
   > ' ¾¢ÕÁ¡§Ä º¦¿Ð'
   >
   >­¾¢ø ´ù¦Å¡Õ ±ØòÐõ »¡Â¢üÚì ¸¢Æ¨Á¢ø ¬ÃõÀ¢òÐ ´Õ Å¡Ã
   >¿¡¨Çì ÌÈ¢ìÌõ. «ù¦ÅØò¾¢ý ¯Â¢÷ô À̾¢±ñ¨½ '1 1/2'
   >¬ø ¦ÀÕ츢 ÅÕõ ±ñ§½, «ý¨È ­Ã¡Ì ¸¡Äõ ¬ÃõÀÁ¡Ìõ §¿Ãõ.
   >
   >¯õ. »¡Â¢Ú -> '¾¢' ; ¾¢ = ò + ­
   > '­' ±ýÀÐ ¯Â¢¦ÃØò¾¢ø ãýÈ¡ÅÐ ¯ÚôÒ («, ¬, ­). 3 ³
   >1 1/2 ¬ø ¦ÀÕ츢 ÅÕõ ¦¾¡¨¸ 4 1/2. ­¾É¡ø »¡Â¢üÚì ¸¢Æ¨Á¢ø
   >Ã¡Ì ¸¡Äõ 4 1/2 Á½¢ìÌ ¬ÃõÀÁ¡¸¢ÈÐ ±Éì ¦¸¡û¸. ¯ñ¨Á¢ø
   >»¡Â¢Ú «ýÚ Ã¡Ì ¸¡Äõ 4 1/2 Á½¢ Ó¾ø 6 Á½¢Å¨Ã ±É×õ ¦¾Ç¢¸.


   «ýÒ ¿ñÀ÷¸§Ç,

   "Ã¡Ì ¸¡Äõ" ±ÉÀÎÅÐ Ýâ ¯¾Âò¾¢Ä¢ÕóÐ
   ¸½¢ì¸ôÀ¼§ÅñÊ §¿Ãõ. Ýâ ¯¾Âõ «ÂÉí¸Ç¢ý ¸¡Äò¨¾
   «ÛºÃ¢òÐ ÓýÛõ À¢ýÛÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ. §Á§Ä «ýÒÁ½¢
   ÜÈ¢ÔûÇ Pneumonics ±ýÛõ ÌȢ£Π­ó¾¢Â¡×측¸ ²üÀÎò¾ô
   Àð¼Ð. §¾¡Ã¡ÂÁ¡¸ ­ó¾¢Â¡×ìÌ Ýâ ¯¾ÂÁ¡¸ ¸¡¨Ä 6-00
   Á½¢¨Âì ¸Õи¢È¡÷¸û. ¬É¡ø ¬É¢, ¬Ê ¬¸¢Â Á¡¾í¸Ç¢ø
   Ýâ ¯¾Âõ 6-00ìÌ ÓýÉ¡§Ä§Â ²üÀðÎÅ¢Îõ. Á¡÷¸Æ¢, ¨¾
   Á¡¾í¸Ç¢ø 6-20ìÌ §Áø ¾¡ý Ýâ ¯¾Âõ.
   ÀÚ¢ø¨Ä. ­ó¾¢Â¡Å¢ý Standard Time(IST)ÀÊ, ­ó¾
   ¿¢ä§Á¡É¢ìŠ ºÃ¢Â¡¸ ­ÕìÌõ. ¬É¡ø «¾¢ø À¡Õí¸û ´Õ
   Å¢º¢ò¾¢Ãõ. ­Ð ÓüÈ¢Öõ ºó¾÷ôÀźÁ¡Éо¡ý. 6-00 Á½¢ìÌ
   Ýâ ¯¾Âõ ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¾É¡ø ­Ð ºÃ¢Â¡ö ÅÕ¸¢ÈÐ.
   ¬É¡ø ­ó¾ì ¸½ìÌ ±øÄ¡¿¡Î¸ÙìÌõ ºÃ¢Â¡¸
   ÅáÐ.
   ¯¾¡Ã½Á¡¸ "¾¢ÕÁ¡§Ä" ±ýÀ¾¢ø "¾¢" ±ýÛõ ±ØòÐì
   ¸½ì¸¢ýÀÊ À¡÷ò¾¡ø »¡Â¢ÈýÚ Á¡¨Ä 4-30Ä¢ÕóÐ 6-00
   Ũà ±ýÈ¡¸¢ÈÐ. Á§Äº¢Â¡/º¢í¸ôââý Standard Time «ùÅ¡ÈøÄ.
   ­ó¾ ¿¡Î¸û ¯ñ¨Á¢§Ä§Â 100À¡¨¸¸¢Æ츢ĢÕóÑ 106À¡¨¸
   ¸¢ÆìÌìÌûÇ¡¸ «¼íÌõ. ­í̾¡ý Ã¡Ì ¸¡Äõ À¡÷ì¸ìÜÊÂ
   ­óÐì¸û «¾¢¸õ Å¡ú¸¢§È¡õ. ¬É¡ø Á§Äº¢Â Standard Time
   120À¡¨¸ ¸¢ÆìÌ측¸ ¿¢÷½Â¢ì¸ô Àð¼Ð. «¾¡ÅÐ §¿Ãõ ÓýÉ¡ø
   ¾ûÇ¢¨Åì¸ôÀðÊÕ츢ÈÐ. ¸¢Ã£ýÅ¢î §¿Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ
   6Á½¢ 40¿¢Á¢¼í¸§Ç §ÅÚÀ¡Î ­Õò¾ø §ÅñÎõ. ¬É¡ø ¿¼ôÀ¢ø
   8Á½¢ §¿Ãõ Å¢ò¾¢Â¡ºôÀθ¢ÈÐ «øÄÅ¡? «Ð ­¾É¡ø¾¡ý.
   ¬¸§Å ±í¸ÙìÌ Ýâ ¯¾Âõ ±ýÀÐ ±í¸Ç¢ý §¿ÃôÀÊ
   ¸¡¨Ä 7-20ìÌ §Áø¾¡ý.
   ­ó¾ §¿Ãò¨¾ ¨ÅòРá̸¡Äõ ¸½¢ìÌõ§À¡Ð,
   »¡Â¢ÈýÚ Ã¡Ì ¸¡Äõ ±í¸ÙìÌ Á¡¨Ä 6-00Ä¢ÕóÐ
   7-30ŨÃ-«¾¡ÅÐ ÝâÂÁ¨È× Å¨Ã.
   «ôÀÊ¡ɡø ¯í¸Ù¨¼Â ¿¢äÁ¡É¢ìŠ ±í¸ÙìÌô
   ¦À¡Õó¾Å¢ø¨Ä. ­Ð§À¡Ä§Å¾¡ý ÁüÈ ¿¡Î¸ÙìÌõ. Áɺ¢Ä¡Â¢ð§¼¡?
   ­¨¾Å¢¼ ¿øÄ ÅƢ¢Õ츢ÈÐ. «¾¡ÅÐ ´Õ á̸¡Ä
   period ±ýÀÐ ãý§ÈÓ측ø ¿¡Æ¢¨¸ «øÄÐ ´Õ ӆ¥÷ò¾
   ¸¡Äõ «øÄÐ ´ñ½¨Ã Á½¢ §¿Ã «Ç¨Å즸¡ñ¼Ð.
   ­¨¾ ´Õ time-block ¬¸ ±ÎòÐ즸¡ûǧÅñÎõ.
   ­ôÀÊôÀð¼ 㧽Ӹ¡ø ¿¡Æ¢¨¸ time-blocks, ´Õ
   À¸ø §¿Ãò¾¢ý ¸¡Ä «ÇÅ¢ø ±ò¾¨É ¯ûÇÉ? (´Õ À¸ø
   «øÄÐ ­Ã× ±ÉôÀÎõ ÀýÉ¢¦ÃñÎ Á½¢§¿Ã ¸¡Ä «Ç¨Å
   ´Õ «§†¡Ã¡ò¾¢Ãõ ±ýÚ ÜÚÅ¡÷¸û. ¾Á¢Æ¢ø "À¸ø" ±ýÛõ
   «§†¡Ã¡ò¾¢Ã §¿Ãò¨¾ "±ø" ±ýÚ ÜÚÅ¡÷¸û. ¯-õ "±øÄ¢Öõ
   ­ÕðÊÖõ ±¾¢÷ôÀÎõ «ñ½Õõ") ±ðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ
   «øÄÅ¡? Ýâ ¯¾Âò¨¾ zero hours ¬¸ ¨ÅòÐì
   ¦¸¡ñË÷¸Ç¡É¡ø zero ŢĢÕóÐ ´ýȨà Á½¢§¿Ãõ «øÄÐ
   㧽Ó측ø ¿¡Æ¢¨¸ ŨÃÔûÇРӾġõ time-block. «¾¢ø
   Ã¡Ì ¸¡Äõ ÅáÐ. ¬¸§Å «¨¾ò ¾ûǢŢÎí¸û.
   Á£¾¢ ²Ø §¿Ãì¸ð¼í¸¨Ç(?) «¾¡ÅÐ time-blocks-³
   Å¡Ãò¾¢ý ²Ø ¿¡ð¸ÙìÌõ ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ ´Ð츧ÅñÎõ.
   ­¾¢ø +1-30 Á½¢Â¢Ä¢ÕóÐ +3-00 Á½¢§¿Ãõ ŨÃÔûǨ¾
   "´ýÚ" ±É츽츢Îí¸û. «¾¢Ä¢ÕóÐ Ýâ ¯¾Âò¾¢üÌ
   ÓýÛûÇ §¿Ãì¸ð¼õ ²Æ¡Å¾¡¸¢Å¢Îõ.
   ­¾ýÀÊ À¡÷ò¾¡ø »¡Â¢ÈýÚ ²Æ¡ÅÐ §¿Ãì¸ð¼ò¾¢ø
   Ã¡Ì ¸¡Äõ Å¢Øõ. (¯í¸û ¸½ìÌôÀÊ Á¡¨Ä 4-30 to 6-00
   ±ýÀÐ «ó¾ ²Æ¡ÅÐ §¿Ãì¸ð¼ó¾¡ý.) ¾¢í¸ÇýÚ ´ýÈ¡ÅÐ
   ¸ð¼õ. ­¾ýÀÊìÌ »¡, ¾¢, ¦º, Ò, Å¢, ¦Å, º ¬¸¢Â ¸¢Æ¨Á¸ÙìÌ
   Өȧ 7-1-6-4-5-3-2 ±ýÈ Å⨺¢ø «¨ÁÔõ.
   ­¾¨É§Â «ôÀʧ reciprocate Àñ½¢É¡ø
   1-2-3-4-5-6-7 ±ýÈ §¿Ãì¸ð¼ Å⨺ìÌ ¾¢-º-¦Å-Ò-Å¢-¦º-»¡
   ±ýÚ «¨Á¸¢ÈÐ. ­Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø M-Sa-F-W-Th-T-S
   ±ýÚ «¨Á¸¢ÈÐ.
   ºÃ¢. ­ÐŨâø ¦º¡øĢŢð§¼ý. ­ô§À¡Ð ¿£í¸§Ç
   ­¨¾ ¨ÅòÐ ´Õ ¿¢äÁ¡É¢ìŠ Ò¨ÉÔí¸û, À¡÷ì¸Ä¡õ.
   ­Ð ±ó¾ ¿¡ðÎìÌõ ±ó¾ standard timeÓìÌõ
   ¦À¡Õó¾¢ÅÕõ.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   >
   >­§¾ §À¡ø Áü¦È¡Õ š츢ÂÓõ ¯ûÇÐ. ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û ±Ø¾×õ.
   >
   >­¨¾ò ¾ØÅ¢ ¿¡ý ÅÌò¾ '±Á¸ñ¼' Ýò¾¢Ãõ. ;-) ­¾üÌ ±ýÉ¡ø
   >š츢Âõ «¨Áì¸ ­ÂÄÅ¢ø¨Ä. ¬¸§Å ­ÃñÎ laws ¨ÅòÐ ­¨¾ì
   >¸ñ¼È¢ó§¾ý.
   >- 4 1/2 Ó¾ø 6 Å¨Ã Ã¡Ì ¸¡Äõ ±ó¾ ¿¡Ç¢Öõ «ÛºÃ¢ì¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä.
   >- ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ç¢ý ±Á¸ñ¼Óõ Óó¨¾Â ¿¡û ±Á¸ñ¼ò¾¢ý Óý§É
   > ÅÕõ. (¦ÅûǢ츢ƨÁ ¾Å¢Ã)
   >
   >¸½ì¸¢Îõ Ó¨È: 4 1/2 Ó¾ø 6 ±ýÀÐ ¸¢¨¼Â¡Ð. ­¾üÌ Óý ¯ûÇ
   >1 1/2 Á½¢ §¿Ãõ 3 - 4 1/2. ­¾¨É ¦ÅûÇ¢ì ¸¢Æ¨ÁìÌ ¯Ã¢ò¾¡Ì¸.
   >«ÎòÐ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á¢ý ±Á¸ñ¼õ 1 1/2 - 3; »¡Â¢Ú - 12 - 1 1/2;
   >±É ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ 1 1/2 Á½¢ §¿Ãõ Óý§É ¦ºøħÅñÊÂÐ.
   >
   >
   >«ýÒ(¼ý).
   >À¢.Ì.: Ã¡Ì ¸¡Äõ, ±Á ¸ñ¼õ, ÌÇ¢¨¸ ¸¡Äõ ±øÄ¡õ 1 1/2 Á½¢ §¿Ãõ ÁðΧÁ.
   ====================================

   ------------------------------------------------------------------------
   eGroup home: http://www.eGroups.com/list/agathiyar
   Free Web-based e-mail groups by eGroups.com
  • Subramanian
   ... ��� �¾�� �� �� ���즸��� �� ���� ���� ��Ө� ��и����. �� á� ���� (�����, ������ ����� �����) ��Ȣ� ���� ��Ȣ� š츢��. ... ��� ���� ���ȡ� š츢���
   Message 2 of 4 , Feb 1, 1999
    anbumani@... wrote:
    >>>>
    ­Çõ ž¢ø ±ý ¾ó¨¾ ¸üÚ즸¡Îò¾ ´Õ º¢ýÉ Ýò¾¢Ãõ ­õÓ¨È
    ±Øи¢§Èý. ­Ð Ã¡Ì ¸¡Äõ (¿õÒÅÐ, ¿õÀ¡Áø ­ÕôÀÐ À¢ýÉ÷)
    ¸ñ¼È¢Â ¯¾×õ º¢È¢Â š츢Âõ.
    -----
    ­§¾ §À¡ø Áü¦È¡Õ š츢ÂÓõ ¯ûÇÐ. ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û ±Ø¾×õ.

    >>>>

    «¸ò¾¢Â ¿ñÀ÷¸ÙìÌ Å½ì¸õ..!

    ¦ÁªÉõ ¸¨Äò¾ «ýÒìÌ Á½¢Â¡É ¿ýÈ¢..!

    «ó¾ Áü¦È¡Õ š츢Âõ..?

    ¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á ºó¨¾Â¢ø ¦Å¢Ģø Òؾ¢Â¢ø Å¢¨Ç¡¼î ¦ºøÅÐ
    »¡ÂÁ¡ (¿¢Â¡ÂÁ¡)..?

    ¾¢í¸û 7.30-9.00ø ¬ÃõÀ¢òÐ ºÉ¢,¦ÅûÇ¢,Ò¾ý,Ţ¡Æý,¦ºùÅ¡ö,»¡Â¢Ú
    ±É §Áü¸ñ¼ š츢Âò¾¢ý Ó¾¦ÄØò¨¾ ¯À§Â¡¸ôÀÎò¾×õ.
    ¾¢-7.30-9.00 ; º-9.00-10.30 ; ¦Å-10.30-12.00 etc

    ¦Áö¨ÂÔõ, ¯Â¢¨ÃÔõ À¢Ã¢òÐ 1.30¬ø ¦ÀÕ츢
    ÁÉ츽ìÌ §À¡ðΠá̸¡Äò¨¾ ¸ñÎÀ¢ÊìÌõ ÅÆ¢Ôõ ¯ñÎ ±ýÀÐ ­ô§À¡Ð
    ¾¡ý ¦¾Ã¢ó¾Ð ;-) ¿ýÈ¢..«ýÀ(§Ã)..!

    ¦Ã¡õÀ×õ §º¡õÀÄ¡¸ ±ñÏÀÅ÷¸û... ìÇ¢ì¸×õ...
    http://www.transindia.com/tamil/calendar.html
    «Æ¸¡É ¾Á¢ú ¾¢ÉôÀÊ ¸¡Äñ¼÷ À¡÷òÐ ±øÄ¡ Å¢ÀÃí¸¨ÇÔõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
    á̸¡Äõ, ±Á¸ñ¼õ, ÓÜ÷ò¾ §¿Ãõ, ±ó¾ §¸¡Â¢Ä¢ø ±ó¾ò ¾¢ÕŢơ, ÒÈôÀ¡Î etc.,
    ±ýÉ ­ó¾ ¦¼öÄ£ „£ð ¸¢Æ¢òÐ Àø¦À¡Ê ¸ð¼ ÓÊ¡Р«ùÅÇ×¾¡ý.. ;-)

    ­ó¾ š츢Âò¨¾ò ¾Å¢Ã ­ý§É¡÷ š츢ÂÓõ ¯ñÎ. «Ð ­ô§À¡Ð
    ¿¢¨ÉÅ¢ø ÅÃÅ¢ø¨Ä. ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û ±Ø¾×õ.

    ¿ýÈ¢..!!
    ÍôÃÁ½¢Âý

    º.À¢.Ì: ­ó¾ ¨¾ô âºò¾¢üÌõ, §¿üÚ «¨Áó¾ once in a blue-moon
    day(night.?)..
    ¦Àª÷½Á¢ìÌõ (´§Ã ¸¡Äñ¼÷ Á¡¾ò¾¢ø 2 ¦Àª÷½Á¢) ²¾¡ÅÐ
    ºõÀó¾Óñ¼¡..?


    ------------------------------------------------------------------------
    eGroup home: http://www.eGroups.com/list/agathiyar
    Free Web-based e-mail groups by eGroups.com
   • jayabarathi
    ... ��� �������, ��� ����� ���� ��������¡ ���� ���š���¡ ��ġ�. �� ����� ���� ���� ���� ���� ���򧾡� ����� ����� - ������â��� �Ţ�. �� common month
    Message 3 of 4 , Feb 1, 1999
     At 01:31 PM 2/1/99 +0500, you wrote:
     >anbumani@... wrote:
     >
     >¿ýÈ¢..!!
     >ÍôÃÁ½¢Âý
     >
     >º.À¢.Ì: ­ó¾ ¨¾ô âºò¾¢üÌõ, §¿üÚ «¨Áó¾ once in a blue-moon
     >day(night.?)..
     > ¦Àª÷½Á¢ìÌõ (´§Ã ¸¡Äñ¼÷ Á¡¾ò¾¢ø 2 ¦Àª÷½Á¢) ²¾¡ÅÐ
     > ºõÀó¾Óñ¼¡..?
     >

     «ýÒ ¿ñÀ÷¸§Ç,

     ´§Ã Á¡¾ò¾¢ø ­ÃñÎ ¦Àª÷½Á¢§Â¡ «øÄÐ
     «Á¡Å¡¨º§Â¡ ÅÃÄ¡õ. ´Õ ¸¡Äñ¼÷ Á¡¾õ ±ýÀÐ ÓôÀÐ
     «øÄÐ ÓôÀò§¾¡Õ ¿¡ð¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð - ·¦ÀôÕÅâ¨Âò
     ¾Å¢È. ´Õ common month ±ýÀÐ ÓôÀÐ ¿¡ð¸û ¦¸¡ñ¼Ð.
     Å¡É¢Âø¸½ìÌôÀÊÁ¡¾í¸Ç¢ø ­ÃñΠŨ¸ÔñÎ.
     ´ý¨È Ý̢嬃 ¨ÅòÐì ¸½ì¸¢Î¸¢§È¡õ. «¾¨É ¦ºªÃ
     Á¡Éõ (Solar Calender) ±ýÚ ¦º¡ø¸¢§È¡õ. Å¡É¢ø ÝâÂý
     ¦ºøÖõÀ¡¨¾¨Â(Ecliptic Path) ÀýÉ¢Ãñ¼¡¸ô À¢Ã¢ò¾¢Õ츢ȡ÷¸û.
     ´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢×õ 30 À¡¨¸ ¿£Çõ ¦¸¡ñ¼Ð. ´ù¦Å¡ýÚõ «¾¢ø
     ­Õì¸ìÜÊ Ó츢 ¿ðºò¾¢ÃìÜð¼ò¾¢ý ¦ÀÂáø
     «¨Æì¸ôÀθ¢ÈÐ. ­Åü¨Èò¾¡ý ¿¡õ ÀýÉ¢ÃñΠẢ¸û
     (Signs of Zodiac) ±ýÚ ÜÚ¸¢§È¡õ. ´Õ Ả¢ý ÀâÁ¡½õ
     ÓôÀÐ À¡¨¸¸û. ÝâÂý «¨Éò¨¾Ôõ
     ¸¼óÐ Á£ñÎõ ÒÈôÀð¼ ­¼òÐ째 ÅÕžüÌ 365.25 ¿¡ð¸û
     ¬¸¢ýÈÉ. ­¾¨É ´Õ ¦ºªÃÁ¡É ¬ñÎ ±ýÚ ¦º¡ø¸¢§È¡õ
     (Solar Year).
     ¬É¡ø ­ó¾ Ả¸û ´ù¦Å¡ý¨ÈÔõ ¸¼ôÀ¾üÌ
     ºÁÁ¡É ¸¡Ä «Ç¨Å ÝâÂý ±ÎòÐ즸¡ûž¢ø¨Ä. «¾¡ÅÐ
     365.25/12 =30.4375 ¿¡ð¸û ±ýÚ ºÁÁ¡¸ ­Õ측Ð. ÜÎõ;
     ̨ÈÔõ. ¸¡Ã½õ ±ýÉ? ¢ ÝâÂɢĢÕóÐ âÁ¢Â¢ÕìÌõ
     àÃõ 9.3 §¸¡Ê ¨Áø¸û. ­Ð ºÃ¡ºÃ¢¾¡ý. Ýâ¨ÉîÍüÈ¢ âÁ¢
     µÎõ À¡¨¾ ÓüÈ¢Öõ Åð¼ÅÊÅÁ¡É¾¢ø¨Ä. ¿£ûÅð¼õ(Elliptical).
     ¬¸§Å ­ó¾ô À¡¨¾Â¢ý ´Õ ­¼õ ÝâÂÛìÌ «Õ¸¢Öõ «¾ý
     ±¾¢÷ôÒÈõ ¯ûÇÐ, àÃò¾¢Öõ ­ÕìÌõ. ­Åü¨È ӨȧÂ
     Aphelion, Perihelion ±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷¸û. AphelionÉ¢ý §À¡Ð
     âÁ¢ Å¢¨ÃÅ¡¸ ¿¸Õõ; 30À¡¨¸Â¢ý àÃÓõ ̨È×¾¡ý. ¬¸§Å
     AphelionÉ¢ý «Õ§¸ ¯ûÇ Ã¡º¢¨Âì ¸¼ôÀ¾üÌ âÁ¢ ±ÎòÐì
     ¦¸¡ûÙõ ¸¡Ä «Ç× Ì¨ÈÅ¡¸ ­ÕìÌõ. 29.5 ¿¡ð¸û¾¡ý.
     Á¡÷¸Æ¢ Á¡¾ò¾¢ø âÁ¢ AphelionÉ¢ø ºïºÃ¢ìÌõ. «ó¾ Á¡¾ò¾¢ø
     ÝâÂý ¾Û÷ Ả¢ø ¦ºøž¡¸ò §¾¡ýÚõ. ¬¸§Å Á¡÷¸Æ¢
     Á¡¾õ «ÇÅ¢ø ̨ÈÅ¡¸ò §¾¡ýÚõ. ­Ð §À¡Ä ¨¾ Á¡¾Óõ
     ÓôÀÐ ¿¡ð¸ÙìÌî ºüÚì ̨ÈÅ¡¸ ­ÕìÌõ.
     ¬É¡ø PerihelionÉ¢ý §À¡Ð àÃÓõ Üξø; §Å¸Óõ
     ¸õÁ¢. PerihelionÉ¢ø Á¢ÐÉõ, ¸¼¸õ ¬¸¢Â Ả¸û Å¢ÇíÌõ.
     ­Åü¨È Өȧ ¬É¢, ¬Ê Á¡¾í¸Ç¢ø ÝâÂý ¸¼ìÌõ.
     «ó¿ ­Õ Á¡¾í¸Ùõ ÓôÀò¾¢ÃñÎ ¿¡ð¸û ¦¸¡ñ¼¨Å¡¸Â¢ÕìÌõ.
     ÁüÈ Á¡¾í¸û ¿¡ýÌõ ÓôÀÐ ¿¡ð¸û ¦¸¡ñ¼¨Å.
     ­ý¦É¡Õ Á¡¾ì¸½¢ôÒ Ó¨ÈÔõ ­Õ츢ÈÐ. ­¨¾
     º¡ó¾¢Ã Á¡Éõ(Lunar Calender)±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷¸û. ­Ð ´Õ
     «Á¡Å¡¨ºìÌõ «Îò¾ «Á¡Å¡¨ºìÌõ ­¨¼ôÀð¼ ¸¡Ä
     «ÇÅ¡Ìõ; «øÄÐ ´Õ ¦Àª÷½Á¢Â¢Ä¢ÕóÐ Áü¦È¡Õ ¦Àª÷½Á¢.
     º¡ó¾¢ÃÁ¡É Á¡¾ò¾¢ý ¸¡Ä «Ç× 29.53 ¿¡ð¸û.
     ¬¸§Å ´Õ ¦ºªÃÁ¡É Á¡¾òÐìÌõ º¡ó¾¢ÃÁ¡É
     Á¡¾òÐìÌõ ­¨¼§Â ¸¡Ä «ÇÅ¢ø Å¢ò¾¢Â¡ºõ ­Õ츢ÈÐ.
     «Ð§À¡Ä§Å ´Õ common monthÐìÌõ º¡ó¾¢ÃÁ¡É Á¡¾òÐìÌõ
     ­Õ츢ÈÐ. ´Õ Calender Á¡¾Óõ «¨¾Å¢¼ ¿£ÇÁ¡Éо¡ý. ÓôÀÐ,
     ÓôÀò¦¾¡ýÚ «øÄÐ ÓôÀò¾¢ÃñÎ ¿¡ð¸û ¦¸¡ñ¼ Á¡¾ò¾¢ø
     ­ÕÀò¦¾¡ýÀ¾¨Ã ¿¡ð¸û¦¸¡ñ¼ º¡ó¾¢ÃÁ¡É Á¡¾õ «¼í¸
     ÓÊÔõ. «ùÅ¡Ú «¼íÌõ§À¡Ð Ó¾ø ¦Àª÷½Á¢Â¢ý ÓÊ×õ
     «Îò¾ ¦Àª÷½Á¢Â¢ý ¦¾¡¼ì¸Óõ ´Õ ¸¡Äñ¼÷ Á¡¾ò¾¢üÌû
     ÅóÐÅ¢Îõ. «ó¾ Á¡¾ò¾¢ø ¿£í¸û âý ¿¢Ä¨Å ­ÃñÎ Ó¨È
     ú¢ôÀ£÷¸û.
     ¾Á¢ú츽츢ø "«¾¢¸ Á¡ºõ" ±ý¦È¡Õ Å¢„Âõ ¯ñÎ.
     «¨¾ §Å¦È¡Õ ºÁÂõ À¡÷ô§À¡õ.

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

     =======================================
     ------------------------------------------------------------------------
     eGroup home: http://www.eGroups.com/list/agathiyar
     Free Web-based e-mail groups by eGroups.com
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.