Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

SthambaNam-malzhaikkattu

Expand Messages
 • jaybee
  �������, ����Ţ򨾨�� ������š�. ������ �� ���츨�. ��ĺ�¡Ţ� �������¢� ��� ��â� ����Ħ���Ȣ� ���� �������. ����� ��� ������� ���������. ���� ������
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2000
  • 0 Attachment
   «ýÀ÷¸§Ç,

   ¾õÀÉÅ¢ò¨¾¨Âò ¦¾¡¼÷§Å¡õ.
   «¾üÌÓý ´Õ ¿¢ƒì¸¨¾.

   Á§Äº¢Â¡Å¢ý ¦¾ý§¸¡Ê¢ø ¯ûÇ ¦Àâ Á¡¿¢Ä¦Á¡ýÈ¢ý
   ¦ÀÂ÷ §ƒ¡§†¡÷. §ƒ¡Ü÷ ±ýÚ ¾Á¢Æ÷¸û «¨ÆôÀ¡÷¸û. º¢í¨¸ì
   ¸¡Ã÷¸û ¸¡ö¸È¢, «Ã¢º¢, ÀÕôÒ - ´Õ¸¡Äò¾¢ø ¦Àð§Ã¡ø - ¬¸¢Â¨Å
   Å¡í¸¢ Á¸¢úó¾ ­¼õ. º¢í¨¸ô ÀÆÉ¢ ¦º¡øÅЧÀ¡ø ÀÃÀÃôÒÁ¢Ìó¾
   Å¡ú쨸 «Å÷¸Ù¨¼ÂÐ. ¬¸§Å ¦¸¡ïºõ ­ÇôÀ¡È ­íÌ ÅÕÅ¡÷¸û.
   «õÁ¡¿¢Äò¾¢ý ¸£Æ츨âø §¸¡ò¾¡ò¾¢í¸¢ ±ýÈ Á¡Åð¼Óõ
   «ô¦À¨Ãì ¦¸¡ñ¼§¾¡÷ °Õõ ­Õ츢ÈÐ. 1981-¬õ ¬ñÎ
   ¦¸Äóò¾¡ý ±ýÈ Á¡¿¢Äò¾¢ý ¾¨Ä¿¸÷ §¸¡ò¾¡ À¡ÕŢĢÕóÐ
   600 ¨Áø¸ÙìÌ «ôÀ¡Ä¢Õó¾ §¸¡ò¾¡ò¾¢í¸¢ìÌ Á¡üÈôÀð§¼ý.
   §¸¡Ç¡È¡É ­¼õ. «íÌûÇ ÁÕòÐÅÁ¨É¢ø ­Éôâºø
   ¿¼óЦ¸¡ñÊÕó¾Ð. §ÁÖõ ÀÄ À¢Ãî¨É¸û. ¬¸§Å «ó¾
   Á¡Åð¼ò¾¢ø ¦º¡Ìº¡É °÷ ¸¢¨¼ì¸¡Áü§À¡öÅ¢ð¼Ð. ±ýÉ ¦ºöÅÐ?
   ô§Ã¡§Á¡„ý.
   §À¡ö÷ó¾ ºÁÂò¾¢ø «íÌ ¦Àâ ¦Àâ À¢Ãî¨É¸û
   ­ÕóЦ¸¡ñÊÕó¾É. ÁÕòÐÅÁ¨É¢ø ÁðÎÁøÄ. ¦Àâ ­¼ò¾¢Ö§Á.
   Á§Äº¢ÂôÀ¢Ã¾Á÷ Á¸¾£÷ ¾ýÛ¨¼Â ¸Ãí¸¨Ç, 㺡 †£ò¾¡õ
   ±ýÈÅÕ¨¼Â Ш½Ô¼ý ÅÖô¦ÀÈö ÓÂýÚ¦¸¡ñÊÕó¾
   ºÁÂõ. §¾÷¾ø ¦¿Õí¸¢ì¦¸¡ñÊÕó¾Ð. 㺡 †£ò¾¡Á¢ý ¦º¡ó¾ò
   ¦¾¡Ì¾¢¾¡ý §¸¡ò¾¡ò¾¢í¸¢.
   ­Ð ´Õ Àì¸õ ­Õì¸.....

   «ó¾ Á¡¿¢Äõ ´Õ Íøò¾¡§Éð. «ó¾ °÷ Íøò¾¡ý Á¢¸×õ
   ž¡ÉÅ÷. «ÅÕ¨¼Â ãò¾ Á¸ý ÐíìÌ Ó†õÁÐ.«Å§Ã Àð¼ò
   ¾¢ÇÅúḠ­Õó¾Å÷. ¬É¡ø ¿ÎÅ¢ø ²§¾¡ Àľ¸Ã¡Ú¸Ç¡ø, «Å÷
   À¾Å¢¿£ì¸õ ¦ºöÂôÀðÎ «ÅÕ¨¼Â ¾õÀ¢Â¡÷ «ó¾ ­¼ò¾¢ø ¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀðÎ
   Å¢ð¼¡÷.
   Íøò¾¡ÛìÌ ¯¼ø¿Äõ ÌýÈ¢ÂÐ. «Å÷ ¯Â¢÷ŢΞüÌ
   ºüÚÓýÉ÷ ÐíÌ Ó†õÁÐ «Å¨ÃôÀ¡÷ì¸î¦ºýÈ¡÷. À¨Æ Íøò¾¡Ûõ
   ­ÈóЧÀ¡É¡÷. ­ÈìÌÓýÉ÷ ¾ý¨É§Â Á£ñÎõ Àð¼ò¾¢ÇÅúá¸
   ÀƢ Íøò¾¡ý ¿¢ÂÁ¢òÐŢ𼾡¸î ¦º¡ýÉ¡÷. ¾¡§É «Îò¾ Íøò¾¡É¡¸
   ¬¸¢ì¦¸¡ñ¼¡÷. «Ð Ò¨¸óЦ¸¡ñ§¼Â¢Õó¾Ð.
   «ô§À¡Ð «ÅÕ¨¼Â ¿¡ðÊý ¦ÀÕíÌÊô¦ÀÕÁì¸û ÀÄâý
   ¬¾Ã×õ «í¸¢¸¡ÃÓõ «ÅÕìÌ §ÅñÊ¢Õó¾Ð.
   ӆõÁÐ ´ù¦Å¡Õ °÷ º¢üê÷, ¸¢Ã¡Áõ ±ýÚ ¦†Ä¢ì¸¡ô¼Ã¢ø
   ¦ºýÚ ¬í¸¡í¸¢Õó¾ Áݾ¢¸Ç¢ø ƒ¤Á¡'«ò ¦¾¡Ø¨¸¨Â ¿¢¸úò¾Ä¡É¡÷.
   «ò¦¾¡Ø¨¸Â¢ý§À¡Ð «ÅÕ¨¼Â ¦ÀÂâ§Ä§Â ·À¡òÅ¡(Fatwa)
   µ¾ôÀð¼Ð. «Ð§Å ´Õ ÓÊÅ¡É «í¸£¸¡Ãõ¾¡ý.
   §¸¡ò¾¡ò¾¢í¸¢ ¦Àâ Á¡Åð¼ÁøÄÅ¡! ÀÄ °÷¸û. ¸¢Ã¡Áí¸û,
   Ì츢áÁí¸û. º¢Ä °÷¸û ¸¡ðοÎÅ¢Öõ ºÐôÒ ¿¢Äí¸Ç¢É¢¨¼§ÂÔõ
   ­ÕìÌõ. «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ °÷¸ÙìÌõ Ì츢áÁí¸ÙìÌõ ¦ºøÄÄ¡É¡÷.
   «Å÷ ±ó¾¦Å¡Õ ­¼ò¾¢üÌõ ÅÕõ§À¡¦¾øÄ¡õ «ó¾ Á¡Åð¼ò¨¾î
   §º÷ó¾ ¦Àâ «¾¢¸¡Ã¢¸û, «¦ºõÀ¢Ä¢ ¯ÚôÀ¢É÷, ¦ÀÕó¾É측Ã÷¸û
   «¨ÉÅÕ§Á ÅçÅñÎõ.
   «ùŨ¸Â¢ø ¿¡Ûõ ¸ð¼¡Âõ ¦ºøħÅñÊ Ýú¿¢¨Ä.

   ´Õ¾¼¨Å, §¸¡ò¾¡ò¾¢í¸¢Â¢Ä¢ÕóРż째 ¦ºýÚ, ¸¢Æ째
   ¾¢ÕõÀ¢, ¸¼ü¸¨Ã ŨÃìÌõ ¦ºýÚ, §¿÷ ¦¾ü¸¡¸ò ¾¢ÕõÀ¢, ÀĨÁø¸û
   ¸¡Î¸Ç¢ý ¿Î§Å ¦ºýÚ, º¢í¸ôâÕìÌ «Õ§¸ ¸¼Ä¢ý ±¾¢÷츨âø
   ­ÕìÌõ ´Õ º¢üêÕìÌý§Èý. ±ýÉ ¦ºöÅÐ, «Ð¾¡ý À¡¨¾.
   Íøò¾¡ý 12-30ìÌ ÅÕ¸¢È¡÷ ±ýÈ¡ø ¿¡í¸û 10-00째
   «í¸¢Õ츧ÅñÎõ. Dress protocol §ÅÚ. §¸¡ðÊý Àð¼¨Éìܼì
   ¸ÆüÈÓÊ¡Ð. º¡ôÀ¢¼¡Áø ¸¡ò¾¢Õ츧ÅñÎõ. ¿¢ýÚ¦¸¡ñ§¼Â¢Õì¸
   §ÅñÎõ. ´ýÚìÌì ܼ §À¡¸ÓÊ¡Ð. ¸¡ò¾¢ÕìÌõ§À¡Ð «Ãð¨¼
   «Êì¸ÓÊ¡Ð. Official §¸¡û¦º¡øÄ¢¸û ­ÕôÀ÷. «ôÀʧÂ
   ÌÈ¢ô¦ÀÎòÐ즸¡ñΧÀ¡ö, ¿¼ÅÊ쨸 ±ÎôÀ÷.
   ­ùÅÇ×õ Å¡ÃÅ¢ÎÓ¨ÈÂýÚ!!!

   §ÁüÜȢ º¢üêÕìÌî ¦ºøÖõ§À¡Ð Á¨Æ ¦ÀöЦ¸¡ñÊÕó¾Ð.
   «íÌ ¦ºýÚ §º÷ó¾À¢ýÉ÷ ­ýÛõ Á¨Æ.
   Íøò¾¡ý ÒÈôÀðÎŢ𼾡¸î ¦ºö¾¢ Åó¾Ð.
   º¢È¢Ð §¿Ãò¾¢ø Á¨Æ ̨Èó¾Ð. ¦†Ä¢ì¸¡ô¼Ã¢ý ºô¾õ §¸ð¸
   ¬ÃõÀ¢òÐ, ºô¾õ ¦¿Õí¸¢Åó¾Ð. Á¨Æ ­ô§À¡Ð àüÈÄ¡¸ Á¡È¢ÂÐ.
   ¦†Ä¢ì¸¡ô¼÷ §ÁÄ¢ÕóÐ ­Èí¸ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. ÒÛôÒÛ¦ÅýÚ
   º¢Ú º¡ÃÄ¡¸ Å¢Çí¸¢ÂÐ. «¨ÉÅÕõ ¦†Ä¢ì¸¡ô¼ÕìÌ ºüÚò ¾ûÇ¢
   Å⨺¡¸ ¿¢ý§È¡õ.

   ¦†Ä¢ì¸¡ô¼÷ ¿¢ýÈÐ.
   Íøò¾¡ý ­Èí¸¢Åó¾¡÷.
   ܼ§Å ÁüÈ «ÃñÁ¨Éô À¡Ð¸¡ÅÄ÷¸Ùõ Åó¾É÷.
   ­Á¡õ¸û ±¾¢÷¦¸¡ñ¼¨Æò¾É÷.
   «ô§À¡Ð Íøò¾¡ý Ó¸õÁÐ ¦º¡ýÉ¡÷.
   '²ý Á¨Æ¨Âô ¦ÀöÂÅ¢ðË÷¸û? ±ýÉò¨¾ô ÀÊò¾¢Õ츢ȣ÷¸û?
   Ì÷'¬É¢ý ­ò¾¨É¡ÅÐ ÍáŢý ­ýÉ ­ýÉ ¬ÂòÐ츨Çî
   ¦º¡øĢ¢Õ츧ÅñΧÁ? Á¨Æ šáÁ§Ä§Â ¾Îò¾¢Õì¸Ä¡§Á?' ±ýÚ
   ¦º¡øÄ¢, «ó¾ ¬ÂòÐ츨ÇÔõ ¦º¡øĢ측ðÊÉ¡÷.

   §Á¸í¸û Ţĸ¢ ¬¸¡ÂÓõ ¦¾Ã¢ó¾Ð. ¯îº¢ ÝâÂý ¦¾Ã¢óÐ,
   Íû¦ÇýÚ ¦Åö¢ø «Êì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð.

   ­ôÀÊò¾¡ý Íøò¾¡ý ӆõÁÐ, À¡÷òÐ즸¡ñÊÕìÌõ§À¡§¾
   ÀÄÕõ «È¢Â, ¦ÀöЦ¸¡ñÊÕó¾ Á¨Æ¨Âì¸ðÊÉ¡÷.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   ====================================
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.