Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [agathiyar] "A" vanthathu

Expand Messages
 • jaybee
  Message 1 of 3 , Jul 31, 2000
  • ananth
   ����� ������� ����� ���̬ ������ �󧾡� �â�����- ����� ����� ������ ��� �����ú�
   Message 2 of 3 , Aug 1, 2000
    ¬¸¡Ãõ §¸ð¼Å÷ìÌ ¬À¡Ãõ ¾ó¾¾ü̬
    ¸¡¸¡Ãõ ¾ó§¾¡õ «Ã¢ÂÅ÷ìÌ- ¬¸¡Ãõ
    ¬¸¡Ãõ ÁðÎÁýÚ ¬Îõ º¢¾õÀú¢
    ¾¡¸¡Ã ÅòÐ×ó ¾¡ý.

    '¬' ±ýÈ ±ØòÐûǾ¡ ±ýÚ §¸ð¼ §ƒÀ£ «Å÷¸ÙìÌ ¬ ±ýÈ ±ØòÐ ¿¢¨Èó¾ À¡¼¨Äò ¾ó¾ †Ã¢
    «Å÷¸ÙìÌ ¬¸¡, ¬¸¡ ±ýÈ ´Ä¢¨Âò ¾ó§¾¡õ (´Ä¢ ±ØôÀ¢ ¿õ Á¸¢ú¨Âò
    ¦¾Ã¢Å¢ò§¾¡õ). ¬¸¡Ãõ ±ýÈ ±ØòÐ ÁðÎõ («¾¡ÅÐ, ¿¡õ ±ØÐÅÉ ÁðÎõ) ¿ÁìÌ ¯ñ¨Á¡É
    ¯½Å¡ö Å¢¼¡Ð. º¢¾õÀÃò¾¢ø «È¢× (º¢ò) ±ýÛõ ¬¸¡º ¦ÅǢ¢ø ¿¼Á¡Îõ ¦ÀÕõ¦À¡Õ§Ç
    ¬ýÁ¡×ìÌ ¯½Å¡Ìõ. «ù×ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç ¿¡õ ¿¢ÉôÀ¾ü¸¡¸§Å ¯¼ÖìÌ ¯½ÅÇ¢ô§À¡õ ±ýÚõ
    ¦¸¡ûÇÄ¡õ. (ãýÈ¡õ «Ê¢ø 'ÁýÈ¡Îõ (ÁýÈò¾¢ø ¬Îõ) ±ýÚ ÀÊ쨸¢ø ÅÃÄ¡õ.)


    At 12:58 PM 01/08/00 +0800, you wrote:

    > «ýÒûÇ †Ã¢,
    >
    > «Õ¨ÁÂ¡É ¦ÅñÀ¡. ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÆì¸õ§À¡ø
    > Å¢¨Ç¡Ê¢Õ츢ȣ÷¸û.
    >
    > >¬ ±ýÈ ±ØòÐ Å󾾡 ­ø¨Ä¡ ±ýÚ À¡÷ì¸ ¬¨É§Á§Ä ¬ÇÛôÒõ ­Å÷, ¬¨É §Áø >Åó¾Å¡¢ý
    > ¬À¡÷òÐ
    > >(¬ - ¬ýÁ¡) «Å÷ ¬½¡ ¦Àñ½¡ ±ýÚ À¡÷òÐ (À¡øÀ¡÷òÐ) - «Ð¾¡ý «Å§Ã >¦º¡øĢŢ𼡧Ã
    > >¨ÁÉ÷ Á¡¾¢¡¢ ­ÕôÀ¾¡¸. ;-)
    > >¯í¸¨Ç §¿¡¢ø À¡ò§¾ ¬¸Ïõ º¡Á¢
    >
    > À¡÷ì¸Ä¡õ. ¦ºô¼õÀ÷ ¬È¡õ§¾¾¢ ¸¡¨Ä¢ø ¦ºý¨É¢ø
    > ­Õô§Àý. ÁÚÀÊÔõ 23¬õ §¾¾¢ ­Õô§Àý.
    >
    > «ýÒ¼ý
    >
    > ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
    >
    >At 03:26 PM 7/30/00 +0530, you wrote:
    > >>>>
    >
    >>§fÀ¢ ¦º¡ýÉ¡÷:
    >>¬¨ÉÁ£Ð ¬ÃÅ¡ÃÁ¡¸ Åó¾ ¬¨Ç ¬ÊôÀ¡Ê ¬÷ôÀ¡ð¼Á¡¸
    >>¬¾Ã×¼ý ¬í¸¢Äò¾¢ø ÅçÅüÈÉ÷.
    >>
    >>(«¸Ã ¦¿Êø ¸¡½¡Áø §À¡öÅ¢ð¼Ð. «¾¨ÉôÀ⧺¡¾¢òÐô
    >>À¡÷츧Š­ó¾ Á¼ø. «¸Ã ¦¿Êø Åó¾Ð Åá¾ÐÌÈ¢òÐ
    >>¡áÅÐ ¦º¡ýÉ¡ø ¿ýÈ¢Ô¨¼§Âý.)
    >>
    >>¬À¡÷ì¸ ¬¨É§Áø ¬ÇÛôÒõ ¬º¡Á¢
    >>¬À¡÷òÐô À¡øÀ¡÷ò¾¡ ¬÷ôÀ¡¢ò¾¡÷? - ¬À¡Õõ
    >>¬À¡Õõ ±ýÛõ ¦¾¡Æ¢øÀ¡÷ôÀ¡÷ ¦º¡ýɨ¾ô§À¡ø
    >>¬À¡÷ò§¾ý ¬À¡÷ò§¾ý ¬õ.
    >>
    >>¬ ±ýÈ ±ØòÐ Å󾾡 ­ø¨Ä¡ ±ýÚ À¡÷ì¸ ¬¨É§Á§Ä ¬ÇÛôÒõ ­Å÷, ¬¨É §Áø Åó¾Å¡¢ý ¬À¡÷òÐ
    >>(¬ - ¬ýÁ¡) «Å÷ ¬½¡ ¦Àñ½¡ ±ýÚ À¡÷òÐ (À¡øÀ¡÷òÐ) - «Ð¾¡ý «Å§Ã ¦º¡øĢŢ𼡧Ã
    >>¨ÁÉ÷ Á¡¾¢¡¢ ­ÕôÀ¾¡¸. ;-) - ¬÷ôÀ¡¢ò¾¡Ã¡ - ­ø¨Ä Àº¢Â¢ø ­Õó¾Å÷ (ÀòÐõ ÀÈì¸)
    >>Á¡ð¨¼Ôõ À¡¨ÄÔõ À¡÷òÐ ¬÷ôÀ¡¢ò¾¡Ã¡? ÅÕ¸¢ÈÅ÷¸¨Ç ±øÄ¡õ "¬" À¡÷ì¸î ¦º¡øÄ¢
    >>ÍÃÁ¡É¢¨Âî ¦º¡Õ¸¢ °º¢§À¡Îõ ¦¾¡Æ¢ø¦ºöÅ¡÷ ¦º¡ýɨ¾ô§À¡ø ¬ ±ýÈ ±Øò¨¾ô À¡÷ò§¾ý.
    >>¬! ¬! À¡÷ò§¾ý. - °º¢ §À¡ÎÈ¡Õí§¸¡ º¡Á¢§Â¡ù! ÅĢ츢.
    >>
    >>¾í¸û ¸ðΨâø ÁðÎõ¾¡ý ¬¨Å ¬Ïõ... (¸¡Ïõ - Å¡Â¢Ä ¦Åò¾¢¨Ä). ÁüÈÀÊ ¬, ¬?¡!
    >>
    >>¯í¸¨Ç §¿¡¢ø À¡ò§¾ ¬¸Ïõ º¡Á¢.
    >>
    >>«ýÒ¼ý
    >>
    >>¦fÂÀ¡Ã¾¢
    >>
    >>«ýýýýýÒ¼ý
    >>?¡¢ ¸¢Õ?½ý.
    >====================================
    >__________________________________________________ Do You Yahoo!? Talk to
    >your friends online with Yahoo! Messenger.
    ><http://im.yahoo.com>http://im.yahoo.com </blockquote></x-html>


    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Talk to your friends online with Yahoo! Messenger.
    http://im.yahoo.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.