Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [agathiyar] TSCII Tools pages updated

Expand Messages
 • Asif Meeran
  «ýÀ¢ý À¡Äîºó¾¢Ãý, ¿ñÀ÷ Á½¢Åñ½ý ¦º¡øĢ¢ÕìÌõ ¯Ãø ­Âí̸¢ÈÐ..«¾¢Ä¢ÕóÐ ÁÐÃõ ±ØòÐÕ¨Å
  Message 1 of 2 , May 1 12:58 AM
   «ýÀ¢ý À¡Äîºó¾¢Ãý,

   ¿ñÀ÷ Á½¢Åñ½ý ¦º¡øĢ¢ÕìÌõ ¯Ãø ­Âí̸¢ÈÐ..«¾¢Ä¢ÕóÐ ÁÐÃõ ±ØòÐըŠ­È츢§Éý..
   «Å÷ ±Ø¾¢Â¢ÕìÌõ ¦ºÂÄ¢¨ÂÔõ..¬¸§Å,¿£í¸û Á£ñÎõ ÓÂüº¢ ¦ºöÐ À¡÷ì¸×õ..

   ¿ñÀ÷ Á½¢,
   «¾¢Ä¢ÕóÐ Times ÁüÚõ Comics ±ØòÐÕì¸¨Ç ­Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä§Â,²ý ±ýÚ Å¢Çì¸ ÓÊÔÁ¡?

   «ýÒ¼ý,
   ¬º¢ô Á£Ã¡ý

   >The URL you have given does not exist, I mean that is
   >the message I receive when I click on the link you have
   >give. Please check and correct the link.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.