Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ThirumuRai Series - 1192

Expand Messages
 • shaivam.org
  ��ջ�ɺ���� ��š�� ��� : ����ո� �� : ���� ���� ���Ө� ��������� ��� ������ ��ŧ� ������ �� ������ Ӿ�š ������ ����� �Ũ� ���� �ո� ��� �̧��
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2008
   ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ §¾Å¡Ãõ
   ¾Äõ : ¾¢ÕÁÕ¸ø
   Àñ : þó¾Çõ
   þÃñ¼¡õ ¾¢ÕÓ¨È
   ¾¢ÕüÈõÀÄõ
   º¢ó¾¡ ¦ÂÛÁ¡ø º¢Å§É ¦ÂÛÁ¡ø
   Óó¾¡ ¦ÂÛÁ¡ø Ó¾øÅ¡ ¦ÂÛÁ¡ø
   ¦¸¡ó¾¡÷ ÌÅ¨Ç ÌÄ×õ ÁÕ¸ø
   ±ó¾¡ö ¾Ì§Á¡ þÅû ²ºÈ§Å.
   ¾¢ÕüÈõÀÄõ
   thirunyAnacamban^thar thEvAram
   thalam : thirumarugal
   paN : indhaLam
   Second thirumuRai
   thirucciRRambalam
   cin^thA yenumAl civanE yenumAl
   mun^thA yenumAl muthalvA yenumAl
   kon^thAr kuvaLai kulavum marukal
   en^thAy thakumO ivaL EcaRavE.
   thirucciRRambalam
   Meaning:
   "Oh my Conscience!", she says; "Oh shiva!", she says;
   "Oh the Ancient!", she says; "Oh the Prime!", she says;
   Oh my Mother at the thirumarukal where kuvaLai bunches
   are abundant, is her misery bearable?
   ¦À¡ÕÙ¨Ã:
   "º¢ó¨¾§Â!" ±ý¸¢ýÈ¡û; "º¢Å§É!" ±ý¸¢ýÈ¡û;
   "Ó󨾧Â!" ±ý¸¢ýÈ¡û; "Ó¾øŧÉ!" ±ý¸¢ýÈ¡û;
   ¦¸¡ò¾¡¸ì ÌŨǸû Á¢Ìó¾ ÁոĢø ¯ûÇ
   ±õ ¾¡ö §À¡ýÈŧÉ, þÅû ÐýÀõ ¾¡í¸ìÜʾ¡?
   Notes:
   1. þò¾¢ÕôÀ¾¢¸õ ÓØÅÐõ »¡ÉºõÀó¾ô ¦ÀÕÁ¡É¢ý
   ¸Õ¨½ô ¦ÀÕ츢¨É Á¢¸ì ¸¡½Ä¡õ. ¾¡ý ¾£ñ¼¡¾
   ¸¡¾Ä¨É «Ã× ¾£ñÊ ÐÂÃò¾¢ø þÃ× ÓبÁÔõ
   þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨ «ÃüȢ ¦Àñ½¢ý ÐÂÃõ §À¡ì¸¢
   «Åû ¸¡¾Ä¨É ¯Â¢ôÀ¢òÐ Á½õ Ò½Õõ ¦ÀÕÅ¡ú×
   ÅÌò¾Ð þò¾¢ÕôÀ¾¢¸õ. (ÅÃÄ¡Ú: http://www.shaivam.org/nachamb3.html )
   þýÚõ º÷ôÀ§¾¡„ò¾¡ø ¾¢ÕÁ½õ ¾¨¼ÔÚÀÅ÷¸û
   À¡Êô ÀÄý¦ÀÚõ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ. (ÓØôÀ¾¢¸õ: http://www.shaivam.org/siddhanta/pal.htm )
   2. ¦¸¡óÐ - âí¦¸¡òÐ; ÌÄ×¾ø - Á¢Ì¾ø; ²ºÈ× - ÐýÀõ.
   (¾¢ÕÅ¡º¸ò¾¢ø ¾¢Õ§ÅºÈ× ±ý§È À¾¢¸õ ¯ñÎ.
   http://www.shaivam.org/tamil/thirumurai/thivacha_038.htm )   -------------------------------------------------------------------------------------------
   Name of hara encompass ! World be free from sufferings !!
   Shaivam Home Page at http://www.shaivam.org
   -------------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------
   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.