Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Thaathai and Aththaa

Expand Messages
 • jaybee555
  ��ۨ�� ���� ��񼸡� ��׸Ǣ� ��� ��â(���). ����š�� ��â��� ��� ��ġ�� ����������. �ɡ� ���ɡ ��� ����� �á즸�θ���� ������츢���, ����§ǡ?
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2007
   ±ýÛ¨¼Â À¨Æ ¿£ñ¼¸¡Ä ¬ö׸Ǣø ´ýÚ
   ÌÁâ(ì¸ñ¼õ). ¦À¡ÐÅ¡¸ì 'ÌÁâì¸ñ¼õ' ±ýÚ
   ±øÄ¡Õõ ¦º¡ø¸¢È÷¸û. ¬É¡ø ¿¡§É¡ '¸ñ¼õ'
   ±ýÀ¨¾ ôá즸ðθÙìÌû §À¡ðÊÕ츢§Èý,
   ¦¸ñʧǡ?
   ¸¡Ã½Á¢øÄ¡Áø §À¡¼Á¡ð§¼ý, þø¨Ä¡?
   «Ð ´Õ Àì¸õ þÕì¸ðÎõ.
   ÌÁâ ¬ö×ìÌò ¦¾¡¼÷À¡¸ ¯ûÇ ÀÄ Å¢„Âí¸Ç¢ø
   «ðÄ¡ñðʊ ±ýÀÐõ «¼íÌõ.
   ¿ÁìÌ ±ôÀÊ ÌÁâ§Â¡, «Ð§À¡Ä§Å ¸¢§Ãì¸÷¸ÙìÌ
   «ðÄ¡ñðʊ.
   ÌÁâ ¬ö×ì ¸ðΨÃ, «Ð ºõÀó¾Á¡É ÌÈ¢ôÒ¸¨Çî
   ºüÚ ÓýÉ÷ ±ÎòÐô À¡÷òÐ즸¡ñÊÕó§¾ý.
   «ðÄ¡ñʊ ¦¾¡¼÷À¡¸ ¿¡ý ±Ø¾¢¨Åò¾¢Õó¾
   ÌÈ¢ôÒ¸û º¢Ä þÕó¾É.

   ¾ó¨¾¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ü¸û ÀüȢ¨Å.

   ¾¢Ã¡Å¢¼ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ãÄò¨¾§Â¡, «¨Å ±ó¾ ¦Á¡Æ¢ì ÌÎõÀò¨¾î º¡÷ó¾¨Å/¦¾¡¼÷Ò
   ¦¸¡ñ¼¨Å ±ýÀ¨¾§Â¡
   þýÚŨà ¡Õõ ¸ñÎÀ¢Êì¸Å¢ø¨Ä.

   º¢Ä ¾É¢ ¦Á¡Æ¢¸û þÕ츢ýÈÉ.

   «¨Å ¾É¢Âý¸Ç¡¸§Å Å¢ÇíÌõ. «Åü¨ÈîÍüÈ¢Öõ
   ÀÃÅ¢ ¿¢üÌõ ¦Á¡Æ¢¸ÙìÌõ «ÅüÈ¢üÌõ ±ùÅ¢¾ ¦¾¡¼÷Òõ
   þÕì¸Á¡ð¼¡Ð. «¨Å ±ó¾ ¦Á¡Æ¢ìÜð¼ò¨¾î §º÷ó¾¨Å
   ±ýÀÐܼò ¦¾Ã¢ÂÁ¡ð¼¡Ð. «¨Å ±ý «íÌ þÕ츢ýÈÉ
   ±ýÀÐõ Á÷ÁÁ¡¸ þÕìÌõ.

   «ôÀÊ¡ôÀð¼ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚ À¡Šì ¦Á¡Æ¢
   (Basque).
   þÐ Š¦Àöý ¿¡ðÊý ´Õ º¢Ú À̾¢Â¢ø §ÀºôÀθ¢ÈÐ.

   À¡Šì þÉò¾Å÷ Š§ÀÉ¢‰, ·À¢¦Ãïî, þò¾¡Ä¢Âý
   §À¡ýÈ ±ó¾ ¦Á¡Æ¢/þÉòмÛõ ¦¾¡¼÷Ò ¯ûÇÅ÷¸û
   þø¨Ä.

   1962-¬õ ¬ñÊø ±ýÛ¨¼Â ãò¾ º§¸¡¾Ã÷ ´ÕÅ÷
   Š¦ÀöÛìÌî ¦ºýÈ¢Õó¾¡÷. «ô§À¡Ð À¡÷¦…§Ä¡É¡ ±ýÛõ
   ¿¸ÃòÐìÌõ ¦ºýÈ¢Õó¾¡÷.
   «íÌ ÅÆ¢ ¾ÅȢŢð¼Ð. §†¡ð¼ø ŢġºÓõ ¨¸Â¢ø
   þø¨Ä. «ô§À¡Ð À¡Šì þÉò¨¾î §º÷ó¾ À¡¾¢Ã¢Â¡÷ ´ÕÅ÷
   «Å¨Ãì ÜðÊî ¦ºýÚ Àò¾¢ÃÁ¡¸ «Å÷ ¦ºøÄ §ÅñÊÂ
   þ¼ò¾¢ø §º÷ò¾¡÷.
   ¾¨ÁÂÉ¡÷ ´Õ ¾Á¢Æ÷ ±ýÚ «È¢ó¾Ðõ «ó¾ À¡¾¢Ã¢Â¡÷
   Á¢¸×õ ¬îºÃ¢ÂôÀð¼¡÷.
   À¡Šì ¦Á¡Æ¢Ôõ ¾Á¢Øõ ¦¾¡¼÷ÒûÇ ¦Á¡Æ¢¸û ±ýÈ
   ¬öÅ¢ø «Å÷ ®ÎÀðÊÕó¾¡÷. ¬É¡ø «ÐŨÃìÌõ ±ó¾ò
   ¾Á¢Æ¨ÃÔõ «Å÷ ºó¾¢ò¾Ð ¸¢¨¼Â¡Ð.

   ¾ó¨¾ ±ýÛõ ¦º¡ø ºõÀó¾Á¡¸ «øÄÅ¡ ¬ÃõÀ¢ò§¾ý.

   À¡Šì ¦Á¡Æ¢ - ³ò¾¡
   ì¦ÅýîÍÅ¡ - (¦¾ýɦÁâó¾¢Â ¦Á¡Æ¢) - ¨¾ò¾¡
   Ð÷츢 - «ò¾¡
   ż «¦Áâó¾¢Â …¢ä - «ò§¾ö
   ¦¾ýɦÁâó¾¢Â ¿¡†¤Å¡ðø - ¾¡¾¡
   Áò¾¢Â¾¨Ã츼ø Á¡ø𼡠¾£× - ¾¡¾¡
   ·À¢øÄ¢ô¨ÀýŠ ¾ì¸Ä¡ì - ¾¡¾ö
   þí¸¢Ä¡ó¾¢ý À¨Æ ¦Åø‰ - ¾¡ò
   ÕÁ¡É¢Âý - ¾¡¾¡
   À…¢·À¢ì ·À¢ƒ¢ - ¾¡¾¡
   À…¢·À¢ì …§Á¡Å¡ - ¾¡¾¡

   ¾Á¢Æ¢ø «ò¾ý ±ýÛõ ¦º¡øÖõ þÕ츢ÈÐ.
   ¾¡¨¾ ±ýÛõ ¦º¡øÖõ þÕ츢ÈÐ.
   §Áü¸ñ¼ ÀðÊÂÄ¢ø ¦º¡øÄôÀðÊÕìÌõ ¦Á¡Æ¢¸û
   ´ýÚ¼ý ´ýÚ ¦¾¡¼÷À¢øÄ¡Áø ¯Ä¦¸íÌõ º¢¾È¢ì
   ¸¢¼ôÀ¨Å.
   ·À¢ƒ¢, …§Á¡Å¡ ´Õ Àì¸õ. ¾ì¸Ä¡ì þý¦É¡Õ
   Àì¸õ. À¡Šì, Á¡øðˊ §Å¦È¡Õ Àì¸õ. ż «¦Áâó¾¢Â
   ¦Á¡Æ¢¸û Áü¦È¡Õ Àì¸õ. ¦¾ýɦÁÃ¢ì¸ ¦Á¡Æ¢¸û §ÅÚ
   Àì¸õ. ¦Åø‰ ¦Á¡Æ¢ þý¦É¡Õ Àì¸õ.
   ¦Åø‰ ¦Á¡Æ¢ þí¸¢Ä¡ó¾¢ø §ÀºôÀð¼¡Öõܼ
   «Ð ¾É¢ò¾ý¨Á Å¡öó¾Ð. Òá¾É ¦¸øðÊì ¦Á¡Æ¢Ô¼ý
   ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼Ð.
   ¦¸øðÊì þÉÓõ ´Õ Á÷ÁÁ¡É þÉõ¾¡ý.
   þáÁ¸¢Õ., ¿Ì§À¡Ä¢ÂÉ¡÷ §À¡ý§È¡ÕìÌ þÐ
   ºõÀó¾Á¡¸ ²¾¡ÅÐ ¦º¡øžüÌ þÕì¸ìÜÎõ.

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   ==============================
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.