Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Thanks for the Correction

Expand Messages
 • jaybee555
  ... Yes. Thanks for the correction. A doctor friend had already corrected me. The mispelling is found in the book. Have to continue that thread. Regards JayBee
  Message 1 of 2 , May 1, 2007
   At 11:25 PM 4/30/2007 -0700, you wrote:
   >It must be Bikaji Cama, not Vikaji Gama, sir.
   >
   >balu

   Yes. Thanks for the correction.
   A doctor friend had already corrected me.
   The mispelling is found in the book.
   Have to continue that thread.

   Regards

   JayBee


   >--- jaybee555 <jaybee555@...> wrote:
   >
   >>
   >> My Friends,
   >>
   >> You would not have heard of Madame Vikaji
   >> Rustamji Gama.
  • jaybee555
   ... I stand corrected. Thank you. Regards JayBee
   Message 2 of 2 , Aug 30, 2007
    At 03:33 AM 8/30/2007 -0700, you wrote:
    >Shd it not be 'Odyssey"?

    I stand corrected.
    Thank you.

    Regards

    JayBee


    >
    >Nakkeeran
    >--- jaybee555 <jaybee555@...> wrote:
    >
    >>
    >>
    >> «ýÀ÷¸§Ç,
    >>
    >> ¾üºÁÂõ ¿¡ý ±Ø¾¢ÅÕõ þí¸¢Ä£‰ ¦¾¡¼Ã¡É
    >> Odessey of An Elderly Scholar(English) ¿¡ý ²ü¸É§Å
    >> ¾Á¢Æ¢ø ±Ø¾¢Âо¡ý. ¬É¡ø þÐ ´Õ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÀøÄ.
    >> ÀÄ Á¡üÈí¸¨Çî ¦ºö¾¢Õ츢§Èý.
    >> þ¨¾ ²ý ¿¡ý þí¸¢Ä£„¢ø ±Øи¢§Èý?
    >> «¾¢ø ÅÕõ ÀÄ º¢Ú º¢Ú ¿¢¸ú¸Ç¢ý §¸¡÷¨Å¢Öõ
    >> §ÀẢâÂ÷ ºìæÀ¡÷ò¾¢Â¢ý ºÃ¢¨¾Â¢Öõ º¢Ä À¡¼í¸û
    >> þÕ츢ýÈÉ.
    >> «Åü¨Èô ÀÊôÀÅ÷¸ÙìÌ «Ð ÒÄôÀÎõ. «¾¢ø
    >> ¦º¡øÄ Åó¾¢ÕìÌõ «È¢×¨Ã, ¦ºö¾¢Ôõ ¦¾ýÀÎõ. «Ð -
    >> ÌÈ¢ôÀ¡¸ - þ¨Ç»÷¸ÙìÌô ÀÂýÀÎõ.
    >> ÌÈ¢ôÀ¡¸ ÅÃÄ¡üÚò ШȨÂô ÀÊôÀÅ÷¸ÙìÌõ
    >> «¾¢ø ¬ö× ¦ºöÀÅ÷¸ÙìÌõ ¦ÀâÐõ ÀÂÛûǾ¡¸×õ
    >> ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸×õ Å¢ÇíÌõ.
    >> ÀÊò¾¡ø¾¡§É.
    >> ¿¡ý ¦ºö§Åñʨ¾î ¦ºöÐŢθ¢§Èý.
    >> ÀÊôÀÅ÷¸û ÀÊì¸ðÎõ.
    >> ¬¨¸Â¡ø¾¡ý «¨¾ò ¾Á¢Æ¢Öõ þí¸¢Ä£„¢Öõ
    >> ±Øи¢§Èý.
    >>
    >> «ýÒ¼ý
    >>
    >> ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
    >>
    >> ================================
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.