Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ThirumuRai Series - 988

Expand Messages
 • shaivam.org
  ��ջ�ɺ���� ��Ǣ� ���츨�측�� ��� : ����ҸĢ �� : ���� ���� ��ȡ� ���Ө� ���� ��� ���� ��������� ���� ���ئ�� ҸĢ�� Ţ��� �ʦ��� Ţ��ɡ�� ���
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2007
  • 0 Attachment
   ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ «ÕǢ ¾¢Õ츨¼ì¸¡ôÒ
   ¾Äõ : ¾¢ÕôҸĢ
   Àñ : ¸¡ó¾¡Ã ÀïºÁõ
   ãýÈ¡õ ¾¢ÕÓ¨È

   ¿¡ÄÊ §Áø ¨ÅôÒ

   ¾¢ÕüÈõÀÄõ

   Òñ½¢Â÷ ¦¾¡Ø¦¾Ø ҸĢó¿¸÷
   Å¢ñ½Å÷ «Ê¦¾¡Æ Å¢Çí¸¢É¡¨É
   ¿ñ½¢Â »¡ÉºõÀó¾ý Å¡ö¨Á
   Àñ½¢Â «Õó¾Á¢ú ÀòÐõ ÅøÄ¡÷
   ¿¼¨Ä¨ŠþýÈ¢ô§À¡ö ¿ñÏÅ÷ º¢ÅÛĸõ
   þ¼Ã¡Â¢É þýÈ¢ò¾¡õ ±öÐÅ÷ ¾Å¦¿È¢§Â.

   ¾¢ÕüÈõÀÄõ

   thirunyAnacamban^thar aruLiya thirukkaDaikkAppu
   thalam : thiruppukali
   paN : gAn^thAra panycamam
   Third thirumuRai

   n^AlaDi mEl vaippu

   thirucciRRambalam

   puNNIyar thozuthezu pukalin^n^agar
   viNNavar aDithoza viLaN^ginAnai
   n^aNNiya nyAnacamban^than vAymai
   paNNiya arun^thamiz paththum vallAr
   n^aDalaiyavai inRippOy n^aNNuvar civanulakam
   iDarAyina inRiththAn eythuvar thavan^eRiyE.

   thirucciRRambalam

   Meaning:
   On the Lord, Who shined saluted by the celestials
   at the city of thiruppukali saluted by virtuous,
   thirunyAnacambandhar, who reached out,
   made truthful precious thamiz ten (songs)
   those who are capable, without trembling
   will reach the world of Lord shiva;
   Without any hurdles will get to the austere path.

   Notes:
   1. n^aDalai - shivering in fear; n^aNNuthal - to reach;
   iDar - hurdle.   -------------------------------------------------------------------------------------------
   Name of hara encompass ! World be free from sufferings !!
   Shaivam Home Page at http://www.shaivam.org
   -------------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------
   Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get answers from real people who know.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.