Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Malaysian government's ban on certain names (such as Karuppusamy)

Expand Messages
 • schinnas
  ... karrupusamy.html ... ��ĺ�� ��� ���� ��Ȣ ��� ������ ��� ��â�Ţ���. �������� ��� ���â� ��� ̨� �����? ��� �� ��� (��� �����) �������,
  Message 1 of 2 , Aug 1, 2006
   --- In agathiyar@yahoogroups.com, "jaybee555" <jaybee555@...> wrote:
   > º¢Ä ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¨Åì¸ìܼ¡Ð ±ýÚ Á§Äº¢Â þóÐ ºí¸õ
   > Á§Äº¢Â «Ãº¡í¸ò¾¢ý À¾¢×òШÈ¢¼õ ÀâóШà ¦ºö¾¢Õ츢ÈÐ.
   > «Ð×õ þô§À¡Ð ºð¼Á¡¸¢Å¢ð¼Ð.
   >
   > Á§Äº¢Â þóÐ ºí¸õ ¾¨¼¦ºöÂî ¦º¡øÄ¢ ¾¨¼¦ºöÂô
   > ÀðÊÕìÌõ ¦ÀÂ÷¸Ç¢ø ´ýÚ - '¸ÕôÀº¡Á¢'
   >
   > ±ô§ÀüÀð¼ º¡¾¨É!
   > ±ô§ÀüÀð¼ º¢ó¾¨É!
   > ±ô§ÀüÀð¼ ¦¾¡ñÎ!
   > ±ô§ÀüÀð¼ §º¨Å!
   >
   > ¸ÕôÀº¡Á¢ ±ýÉ ¦ºö¾¡§Ã¡ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.
   > þó¾ ä¬÷±ø¨Äô À¡÷ì¸×õ.
   >
   > http://howsy.blogspot.com/2006/07/banned-khiow-khoo-sor-chai-
   karrupusamy.html
   >
   > ¬É¡ø þó¾ Á¡¾¢Ã¢ôÀð¼ ÀÂí¸Ãò¾ý¨Á À¨¼ò¾
   > Òò¾¸í¸¨Çò ¾¨¼¦ºöŨ¾ô ÀüÈ¢§Â¡, ¾Á¢úôÀ¼í¸Ç¢ø
   > ÅÕõ ÀÂí¸Ãì ¸¡ðº¢¸¨ÇôÀüÈ¢§Â¡ ¸Å¨ÄôÀΞ¢ø¨Ä.


   Á§Äº¢Â þóÐ ºí¸ò¨¾ô ÀüÈ¢ ±ýÉ ¦º¡øÅÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¸ÕôÀº¡Á¢ ±ýÈ ¦ÀÂâø ±ýÉ
   Ì¨È ¸ñ¼¡÷¸û? ±í¸û °÷ Àì¸õ (¸å÷ Á¡Åð¼õ) ¦Åû¨ÇÁ¢, ¸ÕôÀº¡Á¢, ¦À⺡Á¢, º¢
   ýɺ¡Á¢, ¿øĺ¡Á¢, ¦À¡ýÛÁ¢, º¢Åº¡Á¢, ÌÆ󨾺¡Á¢ §À¡ýÈ ¦ÀÂ÷¸û Á¢¸×õ À¢Ãº¢
   ò¾Á¡É¨Å - ±ÉÐ ¦ÀÂâÖõ º¢ýɺ¡Á¢ ±ýÈ ±ÉÐ ¾ó¨¾Â¡÷ ¦ÀÂ÷ §º÷ó§¾ þÕ츢ÈÐ. ¸åâø
   þЧÀ¡Ä ¦ÀÂ÷¸Ç¢ø 'º¡Á¢' ¯ûÇ ÀÄ÷ ´ýÚ §º÷óÐ ¬ÃõÀ¢ò¾ ´Õ ¿¢¾¢ ¿¢ÚÅÉò¾¢ý
   ¦ÀÂ÷ "ÍÅ¡Á¢ ¨ÀÉ¡ýŠ"! (ÌÈ¢ôÒ: º¢ýɺ¡Á¢, ÌÆ󨾺¡Á¢ §À¡ýÈ ¦ÀÂ÷¸û ÓÕ¸¨Éô ÌÈ¢
   ôÀ¨Å. ¦À⺡Á¢ ±ýÛõ ¦ÀÂ÷ ÌÈ¢ôÀРŢ¿¡Â¸¨Ã¡ «øÄÐ º¢Å¨É¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä).

   An idle mind is a devil's workshop ±ýÚ ±ÉÐ ¾ó¨¾Â¡÷ «Êì¸Ê ¦º¡øÅ¡÷. Á§Äº¢Â
   þóÐ ºí¸ò¾¢ý þ󾨸 ¦ºÂøÀ¡Î¸¨Çô À¡÷ìÌõ§À¡Ð «Å÷¸ÙìÌ ¯ÕôÀÊÂ¡É §Å¨Ä¦Åðʧ¡
   ºã¸ ¦À¡Úô§À¡ þÕôÀ¾¡¸ò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ±ÉÐ þó¾ ¸Î¨ÁÂ¡É ¸ÕòÐ ¾ÅÈ¡ÉÐ, «ÊôÀ¨¼ÂüÈÐ -
   þýÉ¢ýÉ ¸¡Ã½í¸Ç¢É¡ø, ºã¸ §¾¨Å¸Ç¢É¡ø þóÐ ºí¸õ þЧÀ¡ýÈ ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¾¨¼ ¦ºö Àâ
   óШà ¦ºö¾Ð ±ýÚ Â¡ÃÅРŢÇ츢ɡø Á¸¢ú§Â.

   «ýÒ¼ý,
   º¢Å¡
   (º¢ÅÌÁ¡÷ º¢ýɺ¡Á¢).

   > «ýÒ¼ý
   > ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.