Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Perumal will Save!

Expand Messages
 • jaybee555
  ������� ������ �������� �� Ţź�¢. ��â� ������ ���. ������� ���ԧ� ������� �����즸��š�; ������� �������š� ��� ����쨸 ����� ���. ����� ��� ��� �����
  Message 1 of 1 , May 1, 2006
   ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡÷

   ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡û ´Õ Ţź¡Â¢. ¦Àâ ¦ÀÕÁ¡û Àì¾ý.
   ±ô§À¡Ðõ ±¨¾Ô§Á '¦ÀÕÁ¡§Ç À¡÷òÐ즸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç
   ¸¡ôÀ¡üÚÅ¡÷' ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸ «ÅÛìÌ ¯ñÎ. «¨¾§Â «Åý Á¢¸
   ¬ÆÁ¡¸ ¿õÀ¢É¡ý.
   ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ¿øÄ Å¢Åº¡ÂÁ¡¸ þÕó¾Ð.
   «Ð «ÅÛ¨¼Â ¿õÀ¢ì¨¸¨Â §ÁÖõ §ÁÖõ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð.

   ´Õ¿¡û......
   ÀÂí¸Ã Á¨Æ ¦Àö¾Ð. «¾É¡ø ¦ÀÕ¦ÅûÇõ ²üÀð¼Ð.
   ¾ñ½£÷ ²È¢ì¦¸¡ñ§¼Â¢Õó¾Ð.
   §¿Ãõ ¬¸ ¬¸ ¾ñ½£Ã¢ý µð¼Óõ «¾¢¸Á¡¸¢ÂÐ.
   Á츦ÇøÄ¡õ Üð¼õ Üð¼Á¡¸ ¦ÅÇ¢§ÂÈ¢ ¯ÂÃÁ¡É
   þ¼í¸ÙìÌî ¦ºýÈÉ÷.
   ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡û ÁðÎõ §À¡¸Å¢ø¨Ä. ÁüÈÅ÷¸û ÜôÀ¢ð¼¾üÌõ
   '±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç À¡÷òÐ즸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ÷' ±ýÚ
   ¦º¡øĢŢð¼¡ý.

   ¾ñ½£Ã¢ý Áð¼õ ²È¢ÂÐ.
   Å£ðÊÄ¢Õó¾ ÀÃñ§Áø ²È¢ì¦¸¡ñ¼¡ý.
   «Å¨Éò §¾Ê º¢Ä÷ À¼¸¢ø Åó¾É÷. «Å÷¸û «Å¨É
   Å£ðÊÄ¢ÕóÐ ÅóÐ À¼¸¢ø ²È¢ì¦¸¡ûÙÁ¡Ú ÜÅ¢ «¨Æò¾É÷.
   ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡û ÁÚòÐÅ¢ð¼¡ý. '±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç À¡÷òÐì
   ¦¸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ÷' ±ýÚ ¦º¡øĢŢð¼¡ý.
   «Å÷¸û ¾ôÀ¢î ¦ºýÚÅ¢ð¼¡÷¸û.

   ¾ñ½£÷ þýÛõ «¾¢¸Á¡¸ ²È¢ÂÐ.
   Å£ðÊý ܨèÂô À¢Ã¢òÐ즸¡ñÎ ¦ÅǢ¢ø ¾¨Ä¨Â
   ¿£ðÊ즸¡ñÎ ¿¢ýÈ¡ý.
   «ô§À¡Ð þý¦É¡Õ À¼Ì Åó¾Ð.
   «Å÷¸Ùõ «Å¨É «¨Æò¾É÷.
   Á£ñÎõ ÁÚòÐÅ¢ð¼¡ý. Á£ñÎõ ¦º¡ýÉ¡ý: "±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç
   À¡÷òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ¡÷".
   «Å÷¸Ùõ ¦ºýÚÅ¢ð¼É÷.

   þýÛõ ¾ñ½£÷ ²È¢Å¢ð¼Ð.
   ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡û ܨâý Á£Ð ²È¢ «Á÷óЦ¸¡ñ¼¡ý.
   «ô§À¡Ð ´Õ À¼Ì «Å¨Éò §¾Ê Åó¾Ð.
   «Å÷¸û «¨Æò¾¾üÌõ «Åý ÅÃÅ¢ø¨Ä. '±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç
   À¡÷òÐ즸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ÷' ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ «Å÷¸¨Ç
   «ÛôÀ¢Å¢ð¼¡ý.

   ¾ñ½£÷ þýÛõ «¾¢¸Á¡¸ ²È¢ ¦ÀÕ즸ÎòÐ µÊÂÐ.
   ¦Àò¾ ¦ÀÕÁ¡¨Çò ¾ñ½£÷ þØòЦºøÄ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð.

   «ô§À¡Ð ´Õ ¦†Ä¢¸¡ô¼÷ «íÌ Åó¾Ð. «¾¢ø þÕó¾Å÷¸û
   «ÅÛ측¸ ´Õ ¨Ä¨É þÈ츢ŢðÎ «¾¢ø ¦¾¡ò¾¢ì¦¸¡ûÙõÀÊ
   ¦Äªð ŠôÀ£ì¸÷ ãÄÁ¡¸î ¦º¡ýÉ¡÷¸û.
   ±ôÀÊÔõ ¾ñ½£÷ ÅÊóÐÅ¢Îõ. ¾ôÀ¢Å¢¼Ä¡õ ±ýÈ
   ¿õÀ¢ì¨¸Ô¼ý «Åý ÁÚòÐÅ¢ð¼¡ý. '±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç À¡÷òÐì
   ¦¸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ÷' ±ýÚ ¦º¡øĢŢð¼¡ý.
   ¦†Ä¢¸¡ô¼÷ ãýÚ ¿¡ýÌ ¾¼¨Å Åð¼ÁÊòÐÅ¢ðÎ, þÕð¼
   ¬ÃõÀ¢ì¸×õ ¾¢ÕõÀ¢ô §À¡öÅ¢ð¼Ð.

   þÃñÎ ¿¡ð¸û ¸Æ¢òÐ, ¾ñ½£÷ ÅÊó¾ À¢ýÉ÷ ¦¿ÎóàÃò¾¢ø
   º¸¾¢Â¢ø À¡¾¢ Ò¨¾óи¢¼ó¾ ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡Ç¢ý ¯¼¨Äì
   ¸ñ¦¼Îò¾É÷.

   ¦Àò¾¦ÀÕÁ¡Ç¢ý ¿õÀ¢ì¨¸Â¡Öõ Àì¾¢§Â¡¸ò¾¡Öõ
   ¸÷Á§Â¡¸ò¾¡Öõ ºÃ½¡¸¾¢òÐÅò¾¡Öõ ¨ÅÌó¾òÐìÌî ¦ºýÈ¡ý.

   «íÌ «Åý ¸Õ¼¡úšâ¼õ §¸ð¼¡ý, "¿¡ý '±øÄ¡õ ¦ÀÕÁ¡§Ç
   À¡÷òÐ즸¡ûÅ¡÷; ¦ÀÕÁ¡§Ç ¸¡ôÀ¡üÚÅ÷' ±ýÚ ÀââýÁ¡¸
   ¿õÀ¢§É§É? ²ý ¦ÀÕÁ¡û ±ý¨Éì ¸¡ôÀ¡üÈÅ¢ø¨Ä?" ±ýÚ
   §¸¡ÀÁ¡¸ì §¸ð¼¡ý.
   ¸Õ¼¡úÅ¡÷ «Å¨É ´Õ ¾¢Ûº¡¸ô À¡÷ò¾¡÷.

   À¢ÈÌ ¦º¡ýÉ¡÷:

   "¦ÀÕÁ¡û ãýÚ À¼Ì¸¨Ç «ÛôÀ¢¨Åò¾¡÷. ´Õ ¦†Ä¢¸¡ô¼¨ÃÔõ
   «ÛôÀ¢¨Åò¾¡÷. ¿£¾¡§É ²È¢ì¦¸¡ûÇ ÁÚò¾¡ö?"

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   =================
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.