Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kadhai Kadhaiyaam KaaraNamaam - Re: Mottai Thalai Raasaa

Expand Messages
 • jaybee555
  ... ��ġ�� ���� ������¢� ��ģ� ���Ţ� ����� ��� �����. Ӿġ� ���� �� ��� �����. ��� 1714-�� ��� 54-�� �¾�� ������ ���. ������ �¾�� ����.
  Message 1 of 12 , Feb 1, 2006
  • 0 Attachment
   --- In agathiyar@yahoogroups.com, "Narayan Swaminathan"
   <nswaminathan@s...> wrote:
   >
   > «ýÒûÇ §fÀ¢:
   >
   > ¸¨¾ ±ýÉÛ §¸ð¼¡ þ¾¡Éö¡ ¸¨¾Û ¦º¡øÄ¢ðÎô §À¡¸¡Á,
   > ¸¢Æ츢ó¾¢Â ¸õ¦ÀÉ¢, Ţ짼¡Ã¢Â¡ á½¢, º¢ôÀ¡öì ¸Ä¸õ,
   > º£¨Á Å÷ò¾¸õÛ ±í¸¢§Â¡ §À¡Â¢ðËí¸.
   >
   > ²ý áf¡ ¾¨Ä ¦Á¡ð¨¼Â¡îº¡õ?
   > ¦ÃñÎ Á¨ÉÅ¢Á¡÷¸Ç¡Ä¡? «Ãºý àí¸Èîº, «Åý ¾¨Ä墀 ãò¾¡û
   > ¿¨Ãò¾ Óʨ ±Îì¸, þ¨Ç¡û ¸Úò¾ Óʨ ±Îì¸, ÓÆ¢îºôÀ
   > ¾¨Ä ¦Á¡ð¨¼Â¡ ¬Â¢Îò¾¡?
   >
   > ¦Á¡¾øÄ ¸¨¾Âî ¦º¡øÖí¸ º¡÷.
   >
   > ÍÅ¡Á¢¿¡¾ý
   > Ä¡S ²ïºÄS


   þí¸¢Ä¡óÐ ÁýÉ÷ ÀÃõÀ¨Ã¢ø þí¸¢Ä£‰ Ãò¾ò¨¾Å¢¼
   ¦ƒ÷Áý Ãò¾§Á ƒ¡Š¾¢.
   Ӿġõ ƒ¡÷ˆ ´Õ «ºø ¦ƒ÷Áý. «Å÷ 1714-þø ¾ÁÐ
   54-¬õ ž¢ø Àð¼òÐìÌ Åó¾¡÷. «ÚÀ§¾Ø ž¢ø þÈó¾¡÷.
   «ÅÕìÌôÀ¢ýÉ÷ «ÅÕ¨¼Â Á¸ý þÃñ¼¡õ ƒ¡÷ˆ
   1727-þø ¾ÁÐ 44-¬ÅРž¢ø Àð¼òÐìÌ ÅóÐ ÓôÀò§¾Ø
   ¬ñθû ¬ðº¢ìÌôÀ¢ÈÌ ¾ÁÐ 77-¬ÅРž¢ø 1760-þø
   þÈó¾¡÷.
   ¬É¡ø «ÅÕ¨¼Â Á¸ý¸û «ÉÅÕõ «ÅÕìÌ ÓýÉ÷
   þÈó¾É÷.
   ¬¸§Å «ÅÕ¨¼Â §ÀÃÉ¡¸¢Â ãýÈ¡õ ƒ¡÷ˆ ¾ÁÐ
   þÕôÀò¾¢Ãñ¼¡ÅРž¢ø 1760-þø Àð¼òÐìÌ Åó¾¡÷.
   þÅ÷ «ÚÀ¾¡ñθû ¬ðº¢ ÒâóÐÅ¢ðÎ, ¾ÁÐ
   ±ñÀò¦¾¡ýÈ¡õ ž¢ø 1820-þø þÈó¾¡÷.
   þÅÕìÌô À¢ý þÅÕ¨¼Â Á¸ý ¿¡ý¸¡õ ƒ¡÷ˆ ¾ÁÐ
   57-¬õ ž¢ø 1820-þø ¬ðº¢ìÌ ÅóÐ ¾ÁÐ 67-¬õ ž¢ø
   1830-¬õ ¬ñÊø þÈó¾¡÷.
   ¿¡Ä¡õ ƒ¡÷ƒ¤ìÌô À¢û¨Ç¢øÄ¡¾¾¡ø «ÅÕ¨¼Â
   ¾õÀ¢Â¡¸¢Â ¿¡ý¸¡õ Å¢øÄ¢Âõ ¾ÁÐ «ÚÀòÐ ¿¡ý¸¡õ ž¢ø
   1830-¬ðº¢ìÌ ÅóÐÅ¢ðÎ ²Æ¡ñθû ¬ðº¢ìÌô À¢ýÉ÷
   ¾ÁÐ 71-¬ÅРž¢ø 1837-þø þÈó¾¡÷.
   þÅÕìÌõ À¢û¨Ç¢ø¨Ä.
   «ÅÕ¨¼Â ¾õÀ¢ ´ÕÅ÷ ÁðÎõ ¯Â¢Õ¼ý þÕó¾¡÷.
   «Å÷ Å¢øÄ¢Âõ ¯Â¢Õ¼ý þÕìÌõ§À¡§¾ ¦ƒ÷Áɢ¢ø
   «Å÷¸Ù¨¼Â â÷Å£¸ ¿¡¼¡¸¢Â †§É¡ÅÕìÌ «ÃºÃ¡¸
   ÓÊÝð¼ôÀðÎ «íÌ ¦ºýÚÅ¢ð¼¡÷.
   «Å÷¸Ù¨¼Â º§¸¡¾Ã÷¸Ç¢ø ´ÕÅḢ ¦¸ñð
   §¸¡Á¸É¡ÕìÌ ÁðÎõ ´§Ã ´Õ ¦Àñ. «ó¾ ´§Ã ´Õ ¦ÀñšâÍ
   ÁðΧÁ ±ïº¢ÂÐ.
   Ţ짼¡Ã¢Â¡.
   «ÅÕ¨¼Â À¾¢¦Éð¼¡ÅРž¢ø 1837-¬õ ¬ñÎ
   Àð¼òÐìÌ Åó¾¡÷.
   «ÅÕìÌ ²Ø ¦Àñ þÃñÎ ¬ñ ÌÆ󨾸û.
   ¬ñ¸Ç¢ø ãò¾Å÷ ¦À÷ðË ±ýÚ ¦ºøÄÁ¡¸ «¨Æì¸ô
   Àð¼ ±ðÅ÷ð.
   Ţ짼¡Ã¢Â¡×õ «ÅÕ¨¼Â ¸½Å÷ «ø¦À÷ðÎõ
   ±ðÅ÷¨¼ Á¢¸ì ¸ñÊôÒ¼ý ÅÇ÷ò¾É÷. «Å÷ ´Õ Hopeless Case
   ±ýÚõ «Åâ¼õ ±ó¾ ¿øÄ Ì½í¸§Ç¡ ¾ý¨Á¸§Ç¡ «È§Å
   ¸¢¨¼Â¡Ð ±ýÚ ÓبÁ¡¸ Ţ짼¡Ã¢Â¡ ¿õÀ¢É¡÷.
   ±øÄ¡Å¢¾Á¡É ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸Ùõ «Åâ¼õ þÕó¾É.
   ¬É¡ø ̽ò¾¡ø Á¢¸ ¿øÄÅ÷.
   þÕÀò¾¢ÃñΠž¢ø ¦¼ýÁ¡÷ì ¿¡ðÊý þÇÅú¢Â¡¸¢Â
   «¦Ä셡ñðá¨Åò ¾¢ÕÁ½õ ÒÃ¢ó¾ ¦À÷ðË¢ý §Ä¡Ä¡Âò
   ¾ý¨Á¸¨Ç ¡áÖõ ¸ðÎôÀÎò¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.
   «¦Ä셡ñðá×õ ¸ñÎõ ¸¡½¡¾ÐÁ¡¾¢Ã¢ þÕóÐÅ¢ð¼¡÷.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢


   =======================
  • jaybee555
   ¦Ã¡õÀ×õ §„¡ìÌô§À÷ÅÆ¢. ÀÄ «ÃñÁ¨É¸Ç¢Öõ ţθǢÖõ Á¡È¢ Á¡È¢ò¾íÌÅ¡÷. ̾¢¨Ãô Àó¾ÂòÐìÌò
   Message 2 of 12 , Feb 1, 2006
   • 0 Attachment
    ¦Ã¡õÀ×õ §„¡ìÌô§À÷ÅÆ¢. ÀÄ «ÃñÁ¨É¸Ç¢Öõ
    ţθǢÖõ Á¡È¢ Á¡È¢ò¾íÌÅ¡÷.
    ̾¢¨Ãô Àó¾ÂòÐìÌò ¾ÅÈ¡Áø ¦ºøÅÐ. º£ð¼¡ð¼õ,
    ÁüÈŨ¸Â¡É ݾ¡ð¼õ ±øÄ¡§Á ¯ñÎ.

    ´Õ Á¡¾¢Ã¢Â¡É ¦Àñ¸Ù¼ý ÀÆì¸õ ¨ÅòÐ «Êì¸Ê
    ÀÃÀÃôÀ¡É Š§¸ñ¼ø¸û. ºð¼Å¢§Ã¡¾Á¡É ݾ¡ð¼ò¾¢ø
    ®ÎÀðÎô À¢ÊÀðÊÕ츢ȡ÷.
    §Åð¨¼Â¡Î¾ø, Å¢¨Ç¡ðÎì¸û, Àó¾Âí¸û,
    §¸Ç¢ì¨¸¸û ӾĢÂÅüÈ¢ø «¾¢¸Á¡¸ ®ÎÀ¡Î ¸¡ñÀ¢ò¾¡÷.
    ²Ã¡ÇÁ¡É ¦Àñ¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Òõ º¢Ä ÀÄ ¨ÅôÀ¡ðʸÙõ
    ¯ñÎ.
    «Å÷ ´Õ ³Ã¢‰¸¡Ã¢Ô¼ý ¦¸¡ñ¼ ¯ÈŢɡø «Ãº
    ÌÎõÀò¾¢ý ¦ÀÂ÷ ¦¸ðÎô§À¡öÅ¢ð¼Ð. «ó¾ þÆ¢× ¿¼óÐ
    º¢Ä¿¡ð¸Ç¢ø Ţ짼¡Ã¢Â¡Å¢ý ¸½Å÷ «ø¦À÷ð þÈóÐ §À¡É¡÷.
    «Å÷ þÈó¾¾üÌ ±ðÅ÷ξ¡ý ¸¡Ã½õ ±ýÚ Å¢ì§¼¡Ã¢Â¡ ÌüÈõ
    º¡ðÊÉ¡÷. «Å¨Ãì ¸¨¼º¢Å¨ÃìÌõ Áýɢ츧Å¢ø¨Ä.
    ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ³óÐ Ó¨È º¡ôÀ¢ÎÅ¡÷. ´ù¦Å¡ýÚõ
    ÀòÐ course º¡ôÀ¡Î. §Á¡¼¡ìÌÊÂ÷. ´Õ ¿¡¨ÇìÌô ÀòÐ
    †Å¡É¡ º£¸¡÷¸Ùõ þÕÀÐ º¢¸¦ÃðÎì¸Ùõ Ò¨¸ôÀ¡÷.
    ±øÄ¡ þ¼í¸ÙìÌõ º÷ź¡¾¡Ã½Á¡¸ô §À¡Å¡÷.
    ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷ Å÷ì¸ò¾¢É¨Ã «ÃñÁ¨ÉìÌ «¨ÆòÐ º¸ƒÁ¡¸ô
    ÀÆÌÅ¡÷.
    ´ÕÓ¨È ´Õ ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷ ¾¨ÄŨà º¡ôÀ¡ðÎìÌ
    ÅÃŨÆòÐÅ¢ð¼¡÷. «Åâ¼õ «¾üÌâ ¯¨¼ þø¨Ä.
    ¬¸§Å «Å¨Ã ÁðÎõ ¾õÓ¨¼Â ÀÎ쨸¨È¢ø «§¾
    Å¢Õóн¨Å ¯ñ½î¦ºö¾¡÷.
    þ¦¾øÄ¡§Á ¾¡ö Ţ짼¡Ã¢Â¡×ìÌ Á¢¸×õ ±Ã¢îº¨ÄÔõ
    ÅÕò¾ò¨¾Ôõ ²üÀÎò¾¢É.
    ¬¸§Å «ÅÕìÌ ±ó¾ô ¦À¡Úô¨ÀÔõ ¦¸¡Î측Áø
    Á⡨¾Â¢øÄ¡Áø ¿¼ò¾¢É¡÷. ±ô§À¡§¾¡ ´ÕÓ¨È þÕÅÕõ
    ºó¾¢òÐ즸¡ûÅ¡÷¸û. ´Õ Å¡÷ò¨¾Ü¼ §Àº¢ì¦¸¡ûÇ¡Áø
    «Á÷ó¾¢ôÀ¡÷¸û. ¦À⠬ǡÉÀ¢ÈÌܼ ã¨Ä¢ø ÍÅü¨Èô
    À¡÷ò¾¡÷ô§À¡Ä «Å¨Ã ¿¢Úò¾¢¨ÅòÐŢΚáõ.
    þ¾É¡¦ÄøÄ¡õ ±ðÅ÷Î þýÛõ «¾¢¸Á¡¸ §¸Ç¢ì¨¸¸û
    §„¡ì̸û ӾĢÂÅüÈ¢ø ®ÎÀ¼Ä¡Â¢É¡÷.
    "þó¾ Á¡¾¢Ã¢ «Ãº À¾Å¢Â¢ø þÕô§À¡÷ ¦À¡ÚôÀüÈ
    ¾ÉÁ¡¸ §„¡ìÌô§À÷ÅƢ¡¸ þÕó¾¡ø þó¿¡ðÊý ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷
    Å÷ì¸ò¾¢É÷ Ò¾¢Â ¦¸¡û¨¸¸û ӾĢÂÅü¨Èì ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐì
    ¦¸¡ñÎ «Ãº¢ÂÖìÌ ÅóÐÅ¢ÎÅ¡÷¸û", ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ìܼ
    ÀÂÓÚò¾¢ôÀ¡÷ò¾¢Õ츢ȡ÷.
    Àð¼òÐìÌ ÅçÅñÊ «Îò¾ šâº¡Ç¨Ã þí¸¢Ä¡óÐ
    «ÃºÁÃÀ¢ø Prince of Wales ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷¸û.
    À¢ÈóÐ ´Õ Á¡¾ò¾¢ø «ó¾ Àð¼õ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼
    ±ðÅ÷ð ¾ÁÐ ³õÀò¦¾¡ýÀ¾¡ÅÐ ÅÂÐŨÃìÌõ «ó¾ô
    Àð¼ò¨¾ò ¾¡í¸¢Åó¾¡÷.
    1901-¬õ ¬ñΠŢ짼¡Ã¢Â¡ á½¢ 64-¬ñθû ¬ðº¢
    Òâó¾À¢ÈÌ ¾ÁÐ 81-¬õ ž¢ø þÈìÌõŨà «Å÷ þÇÅúḧÅ
    þÕó¾¡÷.
    «¾ýÀ¢ýÉ÷¾¡ý «Å÷ Àð¼òÐìÌ Åó¾¡÷.
    «Å÷ Àð¼òÐìÌ Åó¾À¢ýÉ÷ «Å¨Ã þôÀÊ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷¸û:

    H.M. Edward VII, By the Grace of God, of the United Kingdom of
    Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond
    the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India.

    «ýÒ¼ý

    ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

    ==========================
   • jaybee555
    �ɡ� ���� �� ��ý� ��Ȣ ��¡Ţ� �����Ǣ�ġ ����ҸǢ�ġ ��ը�� ���¢� �� �������� ������á�� ������츢ȡ���. ��¡Ţ� ������ ��� �Ȣ������������
    Message 3 of 12 , Feb 1, 2006
    • 0 Attachment
     ¬É¡ø ²§¾¡ ´Õ ¸¡Ã½õ ÀüÈ¢ þó¾¢Â¡Å¢ý
     ¿¡½Âí¸Ç¢§Ä¡ Š¼¡õҸǢ§Ä¡ «ÅÕ¨¼Â ¾¨Ä¢ø ÓÊ
     Ýð¼ôÀ¼¡Áø ¦ÅÚó¾¨ÄÂá¸ô §À¡ðÊÕ츢ȡ÷¸û.
     þó¾¢Â¡Å¢ý ºì¸ÃÅ÷ò¾¢ ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÊÕó¾¡Öõ
     þó¾¢Â¡Å¢ý ¿¡½Âõ Š¼¡õÒ Ó¾Ä¢ÂÅüÈ¢ø þôÀÊ.
     À¢Ã¢ðʉ º¡õáˆÂò¾¢ý ÁüÈ º¢Ä À̾¢¸Ç¢ø
     ¦ÅǢ¢¼ôÀð¼ÅüÈ¢¦ÄøÄ¡õ ±ðÅ÷Êý ÓÊÝð¼ôÀ¼
     ¾¨Ä¨Âì ¸¡½Ä¡õ.
     þó¾ Á÷Áõ þó¾¢Â¡Å¢ø ´Õ ¸¨¾¨Âò §¾¡üÚÅ¢òÐ
     Å¢ð¼Ð.
     §„¡ìÌô§À÷ÅƢ¡¸ þÕó¾ ±ðÅ÷ÎìÌò ¾¡§Á
     ºì¸ÃÅ÷ò¾¢Â¡¸ ¬¸§ÅñÎõ ±ýÈ ¬¨º ¿¡ÙìÌ ¿¡û
     «¾¢¸Á¡¸¢Â¾¡õ. «Åռ ¾¡Â¡Ã¢ý§ÁÄ¢Õó¾ ¦ÅÚôÒõ
     «¾¢¸Ã¢òÐ Å󾾡õ. ¾õÓ¨¼Â Óý§É¡÷¸Ç¢ø ¿£ñ¼
     ¬ðº¢¸Ùõ ¬ÔÙõ À¨¼ò¾ þÃñ¼¡õ ƒ¡÷ˆ, ãýÈ¡õ ƒ¡÷ˆ
     ¬¸¢§Â¡Ã¢ý ¸¡Ã½ò¾¡ø «Å÷¸Ù¨¼Â Á¸ý¸û ¬ðº¢ìÌ
     ÅÃÓÊÂÅ¢ø¨Ä. Åó¾Å÷¸Ùõ ̨ÈÅ¡É ¬ñθ§Ç ¬ðº¢
     ÒâÂÓÊó¾Ð. «Ð×õ ¸¢Æθû ¬ÉÀ¢ÈÌ. «Ãº §À¡¸ Å¡ú쨸¨Â
     «ÛÀÅ¢ì¸ÓÊ¡Áü §À¡ÉÐ.
     ¬¨¸Â¡ø ´Õ¿¡û Ţ짼¡Ã¢Â¡¨Åì ¸ò¾¢Â¡ø Ìò¾î
     ¦ºýÚÅ¢ð¼¡Ã¡õ.
     þó¾ ºõÀÅõ À¢Ã¢ðʉ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ¦Àâ þØ쨸
     ²üÀÎò¾ìÜÎõ; º¡õáˆÂò¨¾§Â «Æ¢òÐÅ¢Îõ ±ýÚ ±ñ½¢
     «ó¾î ºõÀÅò¨¾ ãÊÁ¨Èò¾Éáõ. ¬É¡ø «§¾ ºÁÂõ
     ±ðÅ÷ÎìÌ ²¾¡ÅÐ ¾ñ¼¨É ¦¸¡Î츧ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø
     ÓÊ¢øÄ¡Áø ¸¡¨º ¦ÅǢ¢ð¼¡÷¸û ±ýÈ ¸¨¾ þó¾¢Â¡Å¢ø
     ¯ÄÅġ¢üÚ.
     ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð ´ýÀ¾¡ñθû ÁðΧÁ ¬ðº¢ ÒâóÐÅ¢ðÎ
     ¾ÁÐ 68-¬õ ž¢ø 1910-¬õ ¬ñÎ þÈóЧÀ¡É¡÷.
     «ÅÕ¨¼Â ãò¾ Á¸É¡¸¢Â ìÄ¡¦ÃýŠ §¸¡Á¸É¡÷
     «ÅÕìÌ ÓýÉ¡§Ä§Â þÈóЧÀ¡É¡÷. ¬¸§Å þ¨Ç Á¸É¡¸¢Â
     ³ó¾¡õ ƒ¡÷ˆ ¾ÁÐ 44-¬õ ž¢ø Àð¼òÐìÌ Åó¾¡÷. þÅÕìÌ
     þÕÓ¨È ÓÊÝðÊÉ¡÷¸û. þí¸¢Ä¡ó¾¢ø ´ÕÓ¨È. 1012-¬õ
     ¬ñÎ þó¾¢Â¡Å¢ø ÊøĢ¢ø þý¦É¡Õ Ó¨È.
     «ô§À¡Ð ¯Ä¸¢§Ä ±íÌõ ¸¡½¡¾Å¨¸Â¢ø ´Õ Grand Durbar
     ¿¼ó¾Ð.
     «ó¾ ÊøÄ¢ ¾÷À¡¨Ã ÓýÉ¢ðÎ ¯ §Å º¡Á¢¿¡¾öÂ÷,
     ÃÅ£óòÿ¡ò ¾¡Ü÷ ¬¸¢§Â¡÷ Å¡úòÐì ¸Å¢¨¾¸û ±Ø¾¢É¡÷¸û.
     Ţ짼¡Ã¢Â¡/²Æ¡õ ±ðÅ÷¨¼ô ÀüȢ ¸¨¾¨Â ¿¡ý
     1948-1949-þø §¸ðÊÕ츢§Èý. «ò¾¨É ¬ñθû «ó¾ì
     ¸¨¾ ¬ÆÁ¡¸ þó¾¢Â¡Å¢ø §ÅåýÈ¢ ¿¢ÄŢ¢Õ츢ÈÐ.
     þÐ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¸¨¾ÂøÄ. ²¦ÉÉ¢ø ±ðÅ÷Î ¦Áý¨Á¡É
     ¿øÄ ÁÉõ À¨¼ò¾Å÷.
     þо¡Â¡ ¦Á¡ð¨¼ò¾¨Ä ạ ¸¡º¢ý ¸¨¾.

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢     ================================
    • Narayan Swaminathan
     �ơ� ����� �ú�� ������ Ũ�¡� ���� ��¢�ġ� ��� ������ �������� ���� �â¡� ��측�. Ţ짼�â¡ ���á�� 1901� ���� ����, �ơ� ����� �â¨���Ȣɡ�. ���� �̼�
     Message 4 of 12 , Feb 1, 2006
     • 0 Attachment
      ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð «Ãº¨Ã ¾ñÊìÌõ Ũ¸Â¡¸ «ÅÃÐ ÓÊ¢øÄ¡¾
      ¾¨Ä ¿¡½Âò¾¢ø §À¡¼ôÀð¼Ð ±ýÀÐ ºÃ¢Â¡¸ þÕ측Ð.

      Ţ짼¡Ã¢Â¡ Á¸¡Ã¡½¢ 1901ø þÈóÐ §À¡ö, ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð
      «Ã¢Â¨½§ÂȢɡ÷. «ÅÃÐ Á̼õ ÝðÎŢơ ¬¸ŠÎ 1902ø
      ¿¼ó¾Ð. ÓÊ ÝÎõ Óý§À ¿¡½Â Å¡÷ôÒ «î͸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀðÎÅ¢ð¼É.
      «¾É¡ø¾¡ý «ó¾ «î¨ºô ÀÂýÀÎò¾¢ «Êì¸ôÀð¼ þó¾¢Â
      ¿¡½Âí¸Ç¢ø «Å÷ ÓÊ þøÄ¡Áø ¸¡ðº¢ «Ç¢ì¸¢È¡÷.
      ¾¸Åø: http://www.jfcampbell.us/india/edward7/edward7.htm

      º¢Ä ºÁÂõ ¿¡½Âí¸û §º¾Á¨¼óÐÅ¢Îõ. §¸¡Î, ¸£Èø Å¢ØóÐ
      ±ØòÐ «Æ¢óÐÅ¢Îõ. ¦ºøÄ¡ì¸¡Í ±ýÚ «¨¾ Å¡í¸ ÁÚòРŢÎÅ¡÷¸û.
      «¨¾ ±ôÀÊ¡ÅÐ ¾ûǢŢ¼ ÓÂøÅ¡÷¸û. ÓÊ¡Ţð¼¡ø ÌÕðÎ
      À¢î¨ºì¸¡ÃÛìÌ («)¾÷ÁÁ¡öô §À¡ÎÅ¡÷¸û. (À¢î¨ºì¸¡Ãý «¨¾ò ¾¼Å¢ô À¡÷òÐ
      '§À¡ð¼Ð¾¡ý §À¡ð¼¡ý ¾÷Áạ, ¦ºøÄÈ ¸¡º¡ §À¡ð¼¡ ±ýÉ §¸Î?' ±ýÚ
      ¾¢ðÎÅÐõ ¯ñÎ)

      ¬É¡ø ¿¡½Âò ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¢ø ¿¡½Âí¸û
      «îº¢Îõ§À¡Ð À¢¨Æ ²üÀðÎ ¦¾Ã¢Â¡Áø ÒÆì¸òÐìÌ ÅóРŢð¼¡ø
      «ó¾ì ¸¡Í¸ÙìÌ ¸¢Ã¡ì¸¢ «¾¢¸õ. ºÃ¢Â¡¸ Å¡÷ì¸ôÀ¼¡ÁÖõ,
      À¢¨ÆÂ¡É «î§º¡Îõ ¸¡½ôÀÎõ þó¾ ¿¡½Âí¸¨Ç ¿¡½Âõ
      §º¸Ã¢ô§À¡÷ Á¢¸×õ Å¢ÕõÀ¢ §º¸Ã¢ôÀ¡÷¸û. ´Øí¸¡ö «îº¢ð¼ ¿¡½ÂòÐìÌñ¼¡É
      Á¾¢ô¨À Å¢¼ þó¾ À¢¨Æ측͸Ǣý Å¢¨Ä ÀýÁ¼í¸¡¸ þÕìÌõ.

      ¸¢Æ츢ó¾¢Âì ¸õ¦ÀÉ¢, Ţ짼¡Ã¢Â¡ Á¸¡Ã¡½¢, ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð,
      ³ó¾¡õ ƒ¡÷ˆ, ¬È¡õ ƒ¡÷ˆ ÁýÉ÷¸û ¬ðº¢Â¢ø ¦ÅǢ¢¼ôÀð¼
      þó¾¢Â ¿¡½Âí¸Ç¢ø º¢Ä¾¢ø þôÀÊôÀð¼ À¢¨Æ¸û þÕó¾ÉÅ¡õ.
      «Åü¨È ŨÄ¢ø þó¾ ¯ÃÄ¢ø ¸¡½Ä¡õ.
      http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/

      ²Æ¡õ ±ðÅ÷𠸡Äò¾¢ø «îº¢¼ôÀð¼ þó¾¢Â ¿¡½Âí¸û
      þó¾ô Àì¸ò¾¢ø http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/EDW.HTM

      º¢Ä ¸¡Ä½¡ ¿¡½Âí¸Ç¢ø «ÃºÉ¢ý ¦Á¡ð¨¼ ¾¨Ä þÕÓ¨È «îº¡Â¢ÕìÌõ. «¨¾ þí§¸
      §À¡öô À¡Õí¸û. http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Edw7_1903_q_anna_ds.jpg

      ´§Ã åÀ¡ö ¿¡½Âò¾¢ø þÕÓ¨È «îº¡É «Ãº÷ ¾¨Ä þí§¸
      http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Indian_Edw7_1907_rupee_ds.jpg

      «¨Ą̃È¡ö À¼õ «Êì¸ôÀð¼ ¸¡Ä½¡¨Åì ¸¡½ ¸£§Æ ¾ðÎí¸û.
      http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Edw7_1907_q_anna_oc.jpg


      ÍÅ¡Á¢¿¡¾ý
      Ä¡Š ²ïºÄŠ

      ----- Original Message -----
      From: "jaybee555" <jaybee555@...>
      >
      > ¬É¡ø ²§¾¡ ´Õ ¸¡Ã½õ ÀüÈ¢ þó¾¢Â¡Å¢ý
      > ¿¡½Âí¸Ç¢§Ä¡ S¼¡õҸǢ§Ä¡ «ÅÕ¨¼Â ¾¨Ä¢ø ÓÊ
      > Ýð¼ôÀ¼¡Áø ¦ÅÚó¾¨ÄÂá¸ô §À¡ðÊÕ츢ȡ÷¸û.
     • jaybee555
      ... ��. �� ���� ž�¡� �����ġ�. ���� Ҩ��� �� ���¡� �����ġ�. Ţ짼�â¡��� ������ ��Ģ�� ��� ��� �����, ������� ����� ��� �����ġ��, ������
      Message 5 of 12 , Feb 1, 2006
      • 0 Attachment
       At 01:44 PM 2/1/2006 -0800, you wrote:
       >
       >²Æ¡õ ±ðÅ÷ð «Ãº¨Ã ¾ñÊìÌõ Ũ¸Â¡¸ «ÅÃÐ ÓÊ¢øÄ¡¾
       >¾¨Ä ¿¡½Âò¾¢ø §À¡¼ôÀð¼Ð ±ýÀÐ ºÃ¢Â¡¸ þÕ측Ð.


       ¬õ.
       þÐ ²§¾¡ žó¾¢Â¡¸ þÕó¾¢Õì¸Ä¡õ. «øÄÐ Ò¨ÉÂô
       Àð¼ ¸¨¾Â¡¸ þÕó¾¢Õì¸Ä¡õ.
       Ţ짼¡Ã¢Â¡×ìÌ ±ðÅ÷Êý §ÁÄ¢Õó¾ «Ç× ¸¼ó¾
       ¦ÅÚôÒ, þÕÅÕìÌõ þ¨¼§Â þÕó¾ «ýÀ¢øÄ¡¨Á, ±ðÅ÷Êý
       §„¡ìÌô§À¡ìÌ, Àĸ¡Äõ ¸¡ò¾¢Õó¾ ¿¢÷ôÀó¾õ §À¡ýȨÅ
       þó¾ Á¡¾¢Ã¢ì ¸¨¾¨Â ²üÀÎò¾¢Â¢Õì¸Ä¡õ.
       ¬É¡ø ´ýÚ.
       þó¾ì ¸¨¾Â¢ýãÄõ ¯í¸ÙìÌõ ´Õ ¾ü¸¡Ä¢¸
       Numismatics ®ÎÀ¡Î ²üÀðÎÅ¢ð¼Ð:-)

       «ýÒ¼ý

       ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢       >
       >Ţ짼¡Ã¢Â¡ Á¸¡Ã¡½¢ 1901ø þÈóÐ §À¡ö, ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð
       >«Ã¢Â¨½§ÂȢɡ÷. «ÅÃÐ Á̼õ ÝðÎŢơ ¬¸ŠÎ 1902ø
       >¿¼ó¾Ð. ÓÊ ÝÎõ Óý§À ¿¡½Â Å¡÷ôÒ «î͸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀðÎÅ¢ð¼É.
       >«¾É¡ø¾¡ý «ó¾ «î¨ºô ÀÂýÀÎò¾¢ «Êì¸ôÀð¼ þó¾¢Â
       >¿¡½Âí¸Ç¢ø «Å÷ ÓÊ þøÄ¡Áø ¸¡ðº¢ «Ç¢ì¸¢È¡÷.
       >¾¸Åø: http://www.jfcampbell.us/india/edward7/edward7.htm
       >
       >º¢Ä ºÁÂõ ¿¡½Âí¸û §º¾Á¨¼óÐÅ¢Îõ. §¸¡Î, ¸£Èø Å¢ØóÐ
       >±ØòÐ «Æ¢óÐÅ¢Îõ. ¦ºøÄ¡ì¸¡Í ±ýÚ «¨¾ Å¡í¸ ÁÚòРŢÎÅ¡÷¸û.
       >«¨¾ ±ôÀÊ¡ÅÐ ¾ûǢŢ¼ ÓÂøÅ¡÷¸û. ÓÊ¡Ţð¼¡ø ÌÕðÎ
       >À¢î¨ºì¸¡ÃÛìÌ («)¾÷ÁÁ¡öô §À¡ÎÅ¡÷¸û. (À¢î¨ºì¸¡Ãý «¨¾ò ¾¼Å¢ô À¡÷òÐ
       >'§À¡ð¼Ð¾¡ý §À¡ð¼¡ý ¾÷Áạ, ¦ºøÄÈ ¸¡º¡ §À¡ð¼¡ ±ýÉ §¸Î?' ±ýÚ
       >¾¢ðÎÅÐõ ¯ñÎ)
       >
       >¬É¡ø ¿¡½Âò ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¢ø ¿¡½Âí¸û
       >«îº¢Îõ§À¡Ð À¢¨Æ ²üÀðÎ ¦¾Ã¢Â¡Áø ÒÆì¸òÐìÌ ÅóРŢð¼¡ø
       >«ó¾ì ¸¡Í¸ÙìÌ ¸¢Ã¡ì¸¢ «¾¢¸õ. ºÃ¢Â¡¸ Å¡÷ì¸ôÀ¼¡ÁÖõ,
       >À¢¨ÆÂ¡É «î§º¡Îõ ¸¡½ôÀÎõ þó¾ ¿¡½Âí¸¨Ç ¿¡½Âõ
       >§º¸Ã¢ô§À¡÷ Á¢¸×õ Å¢ÕõÀ¢ §º¸Ã¢ôÀ¡÷¸û. ´Øí¸¡ö «îº¢ð¼ ¿¡½ÂòÐìÌñ¼¡É
       >Á¾¢ô¨À Å¢¼ þó¾ À¢¨Æ측͸Ǣý Å¢¨Ä ÀýÁ¼í¸¡¸ þÕìÌõ.
       >
       >¸¢Æ츢ó¾¢Âì ¸õ¦ÀÉ¢, Ţ짼¡Ã¢Â¡ Á¸¡Ã¡½¢, ²Æ¡õ ±ðÅ÷ð,
       >³ó¾¡õ ƒ¡÷ˆ, ¬È¡õ ƒ¡÷ˆ ÁýÉ÷¸û ¬ðº¢Â¢ø ¦ÅǢ¢¼ôÀð¼
       >þó¾¢Â ¿¡½Âí¸Ç¢ø º¢Ä¾¢ø þôÀÊôÀð¼ À¢¨Æ¸û þÕó¾ÉÅ¡õ.
       >«Åü¨È ŨÄ¢ø þó¾ ¯ÃÄ¢ø ¸¡½Ä¡õ.
       >http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/
       >
       >²Æ¡õ ±ðÅ÷𠸡Äò¾¢ø «îº¢¼ôÀð¼ þó¾¢Â ¿¡½Âí¸û
       >þó¾ô Àì¸ò¾¢ø http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/EDW.HTM
       >
       >º¢Ä ¸¡Ä½¡ ¿¡½Âí¸Ç¢ø «ÃºÉ¢ý ¦Á¡ð¨¼ ¾¨Ä þÕÓ¨È «îº¡Â¢ÕìÌõ. «¨¾ þí§¸
       >§À¡öô À¡Õí¸û.
       http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Edw7_1903_q_anna_ds.jpg
       >
       >´§Ã åÀ¡ö ¿¡½Âò¾¢ø þÕÓ¨È «îº¡É «Ãº÷ ¾¨Ä þí§¸
       >http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Indian_Edw7_1907_rupee_ds.jpg
       >
       >«¨Ą̃È¡ö À¼õ «Êì¸ôÀð¼ ¸¡Ä½¡¨Åì ¸¡½ ¸£§Æ ¾ðÎí¸û.
       >http://www.worlderrorcoins.com/BritishIndia/Edw7_1907_q_anna_oc.jpg
       >
       >
       >ÍÅ¡Á¢¿¡¾ý
       >Ä¡Š ²ïºÄŠ
       >
       >----- Original Message -----
       >From: "jaybee555" <jaybee555@...>
       > >
       >> ¬É¡ø ²§¾¡ ´Õ ¸¡Ã½õ ÀüÈ¢ þó¾¢Â¡Å¢ý
       >> ¿¡½Âí¸Ç¢§Ä¡ S¼¡õҸǢ§Ä¡ «ÅÕ¨¼Â ¾¨Ä¢ø ÓÊ
       >> Ýð¼ôÀ¼¡Áø ¦ÅÚó¾¨ÄÂá¸ô §À¡ðÊÕ츢ȡ÷¸û.
       >
       >==========================
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.