Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

The War that Changed Tamilian History - #8

Expand Messages
 • jaybee555
  ������������ �ո�� ���� 880-�� The Final Show-down �������� ��������� ����� �����. ��������� ������� �¾���Ţ𼾡� ��ۨ�� ��ɡ��� ��á������ ����� ��Ĩ�¢�
  Message 1 of 2 , Dec 1, 2005
   ¾¢ÕôÒÈõÀ¢Âò¾¢ý «Õ¸¢ø ¸¢À¢ 880-þø
   The Final Show-down ÀøÄÅÕìÌõ À¡ñÊÂÕìÌõ þ¨¼§Â
   ²üÀð¼Ð.

   ¿¢ÕÀÐí¸Å÷Á ÀøÄÅÛìÌ Å¾¡¸¢Å¢ð¼¾¡ø «ÅÛ¨¼Â
   Á¸É¡¸¢Â «Àტ¾Å÷Á ÀøÄÅý ¾¨Ä¨Á¢ø ¨ÁÝâĢÕó¾
   ¸í¸¿¡ðÎ ÁýÉý Ӿġõ À¢Õ¾¢Å£À¾¢, ¬¾¢ò¾ §º¡Æý
   ¬¸¢§Â¡Õõ ÅÃ̽Å÷Á À¡ñÊÂÉ¢ý Àì¸ò¾¢ø Óò¾¨ÃÂ÷¸Ùõ
   §À¡Ã¢ð¼É÷.

   Óò¾¨ÃÂ÷ ±ý§À¡÷ ¦ÅÇ¢¿¡ðÊÉ÷ ±ýÀ÷. º¢Ä÷
   «Å÷¸û ¾Á¢Æ¸ì ÌÊ¢É÷¾¡õ ±ýÀ÷. ºí¸ ¸¡Äõ ÓÊó¾À¢ýÉ÷
   ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¾¨Äà츢 º¢Ä ÌÊ¢Éâø þÅ÷¸Ùõ ´ÕÅ÷.
   ¸¡Å¢Ã¢ ÀÄ ¸¢¨Ç¸Ç¡¸ô À¢Ã¢óÐ ¸¼Ä¢ø ¸ÄìÌõ ¿¢ÄôÀ̾¢¨Â
   Óò¾¨ÃÂ÷ ¬ñ¼É÷. þÐ À¨Æ §º¡Æ¿¡ðÊý ´Õ À̾¢Â¡Ìõ.
   þÅ÷¸û ¾ï¨º ӾĢ þ¼í¸¨Ç ÁðÎÁøÄ¡Áø ÒÐ째¡ð¨¼
   Á¡Åð¼ò¾¢ý ´Õ À̾¢¨ÂÔõ ¾¢Õ Á¡Åð¼ò¾¢ý º¢Ú
   À̾¢¨ÂÔõ ¾í¸û źõ ¨Åò¾¢Õó¾É÷. ºó¾¢Ã§Ä¨¸ ±ýÛõ
   ÀÄÁ¢Ìó¾ °¨Ãò ¾í¸û §¸¡¿¸ÃÁ¡¸ì ¦¸¡ñÊÕó¾É÷.
   ÀøÄÅ ÁýÉ÷¸Ç¢ý «Ãº¢ø ¦ÀÕõÀíÌ ¦¸¡ñÊÕó¾É÷.
   À¨¼Ô¾Å¢ ¾ó¾É÷. «¨ÁîÍ, À¨¼ò¾¨Ä¨Á §À¡ýÈ
   ¦À¡ÚôÒ¸¨ÇÔõ ¨Åò¾¢Õó¾É÷.
   þÅ÷¸Ç¡ø §º¡Æ÷¸û À¨Æ¡¨È, ¯¨Èä÷ §À¡ýÈ
   °÷¸Ç¢ø ¨ÁÂõ ¦¸¡ñÊÕ츧ÅñÊ¢Õó¾Ð.

   ¦¸¡ÎõÀ¡é÷ ±ýÛõ º¢Ú¿¡ð¨¼ þÕí§¸¡§ÅÇ¢÷
   ±ýÛõ ÀÆí¸¡Ä §ÅûÌÊ¢É÷ ¬ñÎÅó¾É÷. «Å÷¸Ùõ
   ÀÄ ÁýÉ÷ ÀÃõÀ¨Ã¸Ù¼ý Á½×È× ¦¸¡ñ¼Å÷¸û.

   «Êì¸Ê ²üÀð¼ ¦ÀÕõ¦ÀÕõ À¨¼¦ÂÎôÒ츨ÇÔõ
   §À¡÷¸¨ÇÔõ ¾í¸Ç¢ý¸£Æ¢Õó¾ º¢üÈú÷¸Ç¢ý À¨¼¸Ç¢ý
   Ш½§Â¡Îõ ¾ÇÀò¾¢ÂòмÛõ ÀøÄÅ÷¸û ¿¼ò¾
   §ÅñÊ¢Õó¾Ð.

   Óò¾¨ÃÂ÷¸Ç¢ý ¿¡ð¨¼ ‚Á¡È‚ÅøÄÀ À¡ñÊÂý
   ¨¸ôÀüȢ즸¡ñ¼¾¡ø «Å÷¸û À¡ñÊÂ÷¸Ç¢ý ¸£ú
   §À¡Ã¢ð¼É÷.

   «Ã¢º¢Ä¡üÈí¸¨Ãô §À¡Ã¢ø À¡ñÊÂ÷¸û §¾¡øި¼ó¾
   À¢ýÉ÷ Óò¾¨ÃÂ÷¸Ç¢ý ¿¡ðÊý ´Õ À̾¢¨Âî §º¡Æ÷¸û
   ¨¸ôÀüȢ즸¡ûÙÁ¡Ú ÀøÄÅ÷¸û «ÛÁ¾¢ò¾É÷.

   ¾ï¨º Å¢ƒÂ¡Ä §º¡ÆÉ¢ý ¨¸ìÌ Åó¾Ð. Àñ¨¼Â
   §º¡Æ¿¡ðÊý ¦ÀÕõÀ̾¢Ôõ «ùÅ¡§È þ¨½òÐ즸¡ûÇôÀð¼Ð.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.