Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Yes, Prime Minister - was - A Lone Tamil Celebrates Deepavali with Strangers

Expand Messages
 • jaybee555
  �������� 1990-�� ���� ������ ��� ź���� ����𼡽��� ���. ��� ����� ��ɸǢ�ħ� ����� ���� š�󾾡� �о�� Ţ����. ͸���� ����� ��� �� �����
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2005
   «Îò¾¡ü§À¡Ä 1990-¬õ ¬ñÊø þô§À¡Ð ¿¡ý
   ź¢ìÌõ Íí¨¸ôÀ𼡽¢ìÌ Åó§¾ý. þÕó¾ ÁÕòÐÅ
   Á¨É¸Ç¢§Ä§Â Á¢¸×õ º¢ì¸ø Å¡ö󾾡¸ þо¡ý Å¢Çí¸¢ÂÐ.
   ͸¡¾¡Ã «¨ÁîÍ þ¨¾ ´Õ ¸¡Äò¾¢ø Black-list-þø
   §À¡ðΨÅò¾¢Õó¾ þ¼õ.
   þíÌ Åó¾ Ӿġõ ¬ñÎ ¾£À¡ÅÇ¢ÂýÚ ¸¡¨Ä 9-00
   Á½¢Â¢ÕìÌõ.
   ¦¼Ä¢·§À¡ý Á½¢ÂÊò¾Ð. ¡§Ã¡ Å¢‰ Àñ½ «Ê츢ȡ÷¸û
   ±ýÚ ±ñ½¢ì¦¸¡ñÎ ¦ºýÚ Ã¢º£Å¨Ã ±Îò§¾ý.

   ÁÚӨɢø, "Dr.JayaBarathi, is it? The PM wants to speak
   with you", ±ýÈ ÌÃø §¸ð¼Ð.
   ¡§Ã¡ º¢øĨÈì ÌÍõÒ ¦ºö¸¢È¡÷¸û ±ýÚ ¿¢¨Éò§¾ý.
   º¢Ä Å¢¿¡Ê¸û ¸Æ¢òÐ, "Dr.Jayabarathi, I rang you up to
   wish you Happy Deepavali", ±ýÈ¡÷.
   Á§Äº¢Â¡Å¢ý À¢Ã¾Á Áó¾¢Ã¢ Ðý ¼¡ì¼÷ Á†¾£÷ ӆõÁЧž¡ý.
   «ô§À¡Ð¾¡ý ¦À¡È¢ ¾ðÊÂÐ. ¼¡ì¼÷ Á†¾£÷ ¿¡É¢ÕìÌõ
   ¦¸¼¡‹ Á¡¿¢Äò¨¾î §º÷ó¾Å÷. «ÅÕ¨¼Â «ñ½ý
   Íí¨¸ôÀ𼡽¢Â¢ø¾¡ý ź¢òÐÅó¾¡÷. Àĸ¡ÄÁ¡¸ ¼¡ì¼÷ Á†¾£÷
   «Êì¸Ê ÅóÐ §À¡Ìõ °÷. «ÅÕ¨¼Â «ñ½ÛìÌ Íí¨¸ôÀ𼡽¢ ÁÕòÐÅÁ¨É¢ø¾¡ý ¨Åò¾¢Âõ
   ¦ºöÐÅ󧾡õ.
   «ÅÕ¨¼Â «ñ½¨Éô ÀüÈ¢ Å¢º¡Ã¢òÐÅ¢ðÎ Á£ñÎõ
   ´ÕÓ¨È Å¡úòÐò ¦¾Ã¢Å¢òÐù¢ðÎ ¨Åò¾¡÷.

   Á†¾£÷ ±ýÈ¡ø ¯ñ¨Á¢§Ä§Â Á†¡¾£Ã÷¾¡ý.
   «ñ¨Á¢ø Amnesty International ¸Õò¾Ãí¸¢ø
   º¢ÈôҨáüȢ§À¡Ð ®Ã¡ì Å¢„Âò¾¢ø «¦Áâ측¨ÅÔõ
   þí¸¢Ä¡ó¨¾Ôõ Å¡íÌÅ¡í¦¸ýÚ Å¡í¸¢Å¢ð¼¡÷. À¢Ã¢ðʉ
   à¾Õõ þýÛõ º¢Ä ¿¡ðÊÉÕõ ¦ÅÇ¢¿¼ôÒî ¦ºö¾É÷.
   ¯Ä¸¢§Ä§Â Á¢¸ ¯ÂÃÁ¡É §¸¡ÒÃò¨¾Ôõ Á¢¸ ¯ÂÃÁ¡É
   ¸ð¼¼í¸¨ÇÔõ Á¢¸ ¿£ÇÁ¡É ¸¼üÀ¡Äò¨¾Ôõ ¸ðÊÅ¢ðÎ,
   IT-측¸ ¨…À÷ƒÂ¡ ±ýÈ ¿¸Ãò¨¾Ôõ, «Ãº¡í¸
   ¿¢÷Å¡¸¨ÁÂÁ¡¸ ÒòáƒÂ¡ ±ýÛõ «Æ¸¢Â Futuristic
   ¿¸Ãò¨¾Ôõ ¯Õš츢ŢðÎ «ÅüÈ¢üÌò ¾õÓ¨¼Â
   ¦º¡ó¾ô¦À¨à ¨Åì¸î¦ºö¡Áø Å¢ð¼ ÁÉ¢¾÷.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   ==============================
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.