Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: More on Kanjiram

Expand Messages
 • Moorthi
  ��ﺢ���� ���¡�� ��â¡�������� ����Ģ 즸���� ��á�� ���� ���Ţ򾾡� ���� ������Ţ�� �����ȡ���. ������ ���� ��¡. ���Ƹ� ��ȡ� ������â ������ ���
  Message 1 of 4 , Jul 1, 2005
   ¸¡ïº¢ÃõÀÆ ¯À§Â¡¸ò¨¾ ¦¾Ã¢Â¡¾Å÷¸ÙìÌõ ¦º¡øÄ¢
   즸¡ÎòÐ º¡Ã¡Âõ ¸¡öîº °ìÌÅ¢ò¾¾¡¸ ÅÆìÌ ¦¾¡ÎòÐÅ¢¼ô
   §À¡¸¢È¡÷¸û. ¸ÅÉÁ¡¸ þÕí¸û «ö¡. ¾Á¢Æ¸õ ±ýÈ¡ø
   þÐÁ¡¾¢Ã¢ ƒ¤ƒ¥À¢ §¸Š §À¡¼Á¡ð§¼¡õ. §¿ÃÊ¡¸ ¸ïº¡
   §¸Š¾¡ý.

   º¡Ã¡Âõ ±ýÈÐõ ±ÉìÌ ´Õ ͨÅÂ¡É «ÛÀÅõ »¡À¸òÐìÌ
   ÅÕ¸¢ÈÐ. ¿¡ý 10ž¡¸ þÕìÌõ§À¡Ð ÒРţðÎ ´ý¨Èì
   ¸ðÊÉ¡÷ «ôÀ¡. «¾ý §Áø¾Çò¾¢üÌ ¾ðÎ µÎ À¾¢
   òÐ «ÆÌÀÎò¾ §ÅñÎõ. «ó¾ ¾ðÎ µÎ À¾¢ìÌõ §Å¨ÄìÌ
   ¸Î측ö¦¸¡ð¨¼ ňƒ¢Ãõ §À¡ýȨŠ§¾¨Å¡¸
   þÕó¾Ð. «ôÀ¡ ¸¡Í ¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸¢ÅÃî ¦º¡ýÉ¡÷. ¿¡Ûõ
   ¦ºý§Èý ¸¨¼ì¸¡Ãâ¼õ. ¦¸¡Îò¾¡Ã¡? þø¨Ä§Â! ²ý ±ýÉ
   ¬îÍÐ?

   °Ã¢ø ¿¢¨È §À÷ º¡Ã¡Âõ ¸¡öî͸¢È¡÷¸û ±É ´§Ã
   Ò¸¡Ã¡¸ô§À¡¸ §À¡Ä£Š Š§¼ºÉ¢ø þÕóÐ ¸Î¨ÁÂ¡É ¯ò¾Ã×
   Å󾾡õ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸. ¡Õõ §ÀãîºõÀÆõ,
   ¸Î측ö¦¸¡ð¨¼, ºðÊ측Ãõ §À¡ýÈ º¡Ã¡Âõ ¸¡öîÍõ
   ¦À¡Õð¸¨Ç Å¢ü¸ì ܼ¡¦¾É! «ôÒÈõ ±ýÉ? þý¦É¡Õ
   ¿¡Ö¸¢§Ä¡Á£ð¼÷ Á¢¾¢îÍ «í§¸ Á¨ÈòÐ ¨ÅòРŢüÚì
   ¦¸¡ñÊÕó¾Åâ¼õ §¸ðÎ Å¡í¸¢î ¦ºý§Èý.

   «ýÒ¼ý,
   ã÷ò¾¢.

   --- In agathiyar@yahoogroups.com, JayBee <jaybee@t...> wrote:
   >
   > «ýÀ÷¸§Ç,
   >
   > ¸¡ïº¢ÃõÀÆõ Å¢„îºòÐ Å¡öó¾Ð. ¬É¡Öõ «¾üÌõ
   > µ÷ ¯À§Â¡¸õ þÕ츢ÈÐ.
   > ÍÁ¡÷ ÓôÀ¾¡ñθÙìÌ ÓýÒ ¸ûÇáÂõ
   ¸¡öîÍÅÐ
   > ´Õ ÁøðÊÁ¢øÄ¢Âý åÀ¡ö ¸¡ð§¼ˆ þñ¼Šð⡸
   þÕó¾Ð.
   > «¨¾ Å¡¨Ä ¸ðÊ ÅÊò¦¾ÎôÀ¡÷¸û.
   > > «ýÒ¼ý
   >
   > ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
   >
   > ======================
  • JayBee
   ... ��á�¢� ���Ģ� ����¡� ����� ������� ���ġ�. ��� ����� ��츨è� ��������� £�� �¢���Ǣ� ���ɢ��. �� ���Ʀ��ơ� ��úĢ��� ��츨è� �������
   Message 2 of 4 , Jul 1, 2005
    At 11:15 PM 6/30/2005 +0000, you wrote:
    >
    >«ýÀ÷¸§Ç,
    >
    > ¸¡ïº¢ÃõÀÆõ Å¢„îºòÐ Å¡öó¾Ð. ¬É¡Öõ «¾üÌõ
    >µ÷ ¯À§Â¡¸õ þÕ츢ÈÐ.
    > ÍÁ¡÷ ÓôÀ¾¡ñθÙìÌ ÓýÒ ¸ûÇáÂõ ¸¡öîÍÅÐ
    >´Õ ÁøðÊÁ¢øÄ¢Âý åÀ¡ö ¸¡ð§¼ˆ þñ¼Šð⡸ þÕó¾Ð.
    > ¸ûÇáÂò¾¢ø ¸¢ì «¾¢¸õ þÕó¾¡ø¾¡ý «¾üÌ
    >ÊÁ¡ñð þÕìÌõ.
    > ¦Ã¡õÀ×õ ¦¿¡óЧÀ¡É Å¡¨ÆôÀÆõ, ãýÈ¡ó¾Ã º÷츨Ã,
    >¦¸¡»õ ¾¢Ã¡ð¨º ӾĢÂÅü¨È ´Õ À¡¨É¢ø §À¡ðÎ,


    ¾¢Ã¡ð¨ºÂ¢ý §¾¡Ä¢ø ¦Åñ¨ÁÂ¡É ÀÊÅí¸û þÕôÀ¨¾ì
    ¸¡½Ä¡õ. þó¾ô ÀÊÅí¸û º÷츨è ¦¿¡¾¢ì¸î¦ºöÔõ
    £Šð ¯Â¢ÃÏì¸Ç¢ý ¸¡ÄÉ¢¸û.
    þó¾ ¦¿¡Æ¦¿¡Æ¡ì ¸¨ÃºÄ¢ÖûÇ º÷츨è ¦¿¡¾¢ì¸î
    ¦ºöžüÌ Â£Šð ¸Ä¨Å §ÅñÎõ. §¾¨ÅÂ¡É Â£Šð¨¼ ¾¢Ã¡ð¨ºÂ¢ý
    §¾¡Ä¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÚ¸¢È¡÷¸û.


    >¾Úì ÒÚì º¾ì Ò¾ì ¸ƒì Òƒì ±ýÚ À¢¨ºóÐ «Ð ¦¸¡Æ ¦¸¡Æ
    >¦¿¡Ø ¦¿¡Ø ¦º¡Ç ¦º¡Ç ±ýÚ ¬Ìõ§À¡Ð «¾¢ø ¸¡ïº¢Ãõ
    >¦¸¡ð¨¼¨Âò ¾ðÊô§À¡ðÎ, À¡ð¼Ã¢ì¸ð¨¼¨Â ¦¿¡Ú츢ô§À¡ðÎ,


    À¡ð¼Ã¢ì¸ð¨¼Â¢ø «§Á¡É¢Âõ ì§Ä¡¨Ãð ¸Ä¨Å
    þÕ츢ÈÐ. £ŠðÎìÌ «§Á¡É¢Âõ ì§Ä¡¨Ãð ´Õ ·¦À÷ðʨą÷
    Á¡¾¢Ã¢.


    >¸Õ§ÅÄõÀ𨼨 ¿Í츢ô§À¡ðÎ,


    þ¾É¡ø¾¡ý «¾üÌô 'Àð¨¼î º¡Ã¡Âõ' ±ýÚ ¦ÀÂ÷
    ²üÀð¼Ð.    À¡¨É¢ø §ÅÎ ¸ðÊ
    >À¾¢§É¡Õ ¿¡ð¸û ¦¸¡ïºõ ݼ¡É þ¼ò¾¢ø ¨Åò¾¢ÕôÀ¡÷¸û.
    > «¾ý À¢ýÉ÷ «¨¾ Å¡¨Ä ¸ðÊ ÅÊò¦¾ÎôÀ¡÷¸û.
    > ('Å¡ø' ±ýÈÐõ «¾üÌ ²Ð Å¡ø ±ý§È¡, ÌÃíÌ Å¡Ä¡,
    >¿¡ö Å¡Ä¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¿¢¨ÉòÐÅ¢¼ìܼ¡Ð. þÐ Å¡¨Ä. Pot-still)


    Pot Still ±ýÀÐ Á¢¸ ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡¨Ä Âó¾¢Ãõ.
    ãýÚ ¦Àâ À¡¨É¸û. º¢È¢Â ¸Äºõ ´ýÚ.
    þ¨Å¾¡ý. Fractional Distillation ӨȢø ¦¿¡¾¢ò¾ ¸¨ÃºÄ¢ø
    ¯ûÇ «ø츆¡¨Äô À¢Ã¢ò¦¾Îì¸î ¦ºöÔõ.
    ¦Ã¡õÀ ¿øÄ ¾ÃÁ¡É Àð¨¼î º¡Ã¡Âò¨¾ À⧺¡¾¨É
    ¦ºöÐÀ¡÷ôÀ¡÷¸û. «¾ü¦¸øÄ¡õ Á£ð¼÷ ¸£ð¼÷ ´ýÚõ
    ¸¢¨¼Â¡Ð.
    Å¢Ã¨Ä Å¢ðÎ ¿¨ÉòÐ ±ÎòÐ ¦¿ÕôÒìÌ¨Âô
    ÀüȨÅòÐ ¸¡ðÎÅ¡÷¸û.
    Àºì ±ýÚ ¿£Ä¿¢ÈÁ¡É ƒ¤Å¡¨ÄÔ¼ý ±Ã¢Ôõ.
    «Ð¾¡ý ¸¢§Ãð ² ±ýÚ þ¨¾¦ÂøÄ¡õ ±ýÉ¢¼õ ÓôÀÐ
    ¬ñθÙìÌ ÓýÉ¡ø ¦º¡ýÉÅ÷ Å¢Ç츢ɡ÷.
    ¬¨Ç¡øÄìܼ¡Ð.

    «ýÒ¼ý

    ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢


    =======================
    >
   • srinivasan sangameswaran
    �������, ��� ��ﺢ� Ţ����� ����� ������ Ө�¢� ���ɢ� ��¡â���� ��Ȣ ������ �� ���� ���� 100-� ��� �ơ�� �Ȣ��ǡ�. ���� ���� ���� ������ ���. �� ���
    Message 3 of 4 , Jul 3, 2005
     «ýÀ÷¸§Ç,

     þó¾ì ¸¡ïº¢Ã Å¢¨¾¨Âì ¦¸¡ñÎ ¦ºÂü¨¸ ӨȢø «À¢É¢ò ¾¡Â¡Ã¢ôÀÐô ÀüÈ¢ ¦¸¡í¸½Å÷ ¾ý ºÃìÌ ¨ÅôÒ 100-ø Á¢¸ «Æ¡¸ì ÜÈ¢ÔûÇ¡÷. ±ÉìÌ þ¾¢ø ¦º¡ó¾ «ÛÀÅÓõ ¯ñÎ.

     ±ý §Áø ÅÆìÌò ¦¾¡¼Ã¡ÁÄ¢Õó¾¡ø ºÃ¢.

     þ¾ý ¾¡ÅÃÅ¢Âø ¦ÀÂ÷ Nux Vomica . þ¨¾ §†¡Á¢§Â¡À¾¢ ÁÕòЊӨȢÖõ ¯À§Â¡¸ô ÀÎòи¢È¡÷¸û. ¿ÁÐ ÁÕòЊӨȢø Å¢„ì¸Ê ÁÕòÐÅò¾¢üÌõ, ¿ÃõÒ ºõÀó¾Á¡É À¢Ã¨É¸ÙìÌõ ¯À§Â¡¸ôÀÎÅÐñÎ.

     «ýÒ¼ý.
     ‚


     JayBee <jaybee@...> wrote:

     «ýÀ÷¸§Ç,

     ¸¡ïº¢ÃõÀÆõ Å¢„îºòÐ Å¡öó¾Ð. ¬É¡Öõ «¾üÌõ
     µ÷ ¯À§Â¡¸õ þÕ츢ÈÐ.
     ÍÁ¡÷ ÓôÀ¾¡ñθÙìÌ ÓýÒ ¸ûÇáÂõ ¸¡öîÍÅÐ
     ´Õ ÁøðÊÁ¢øÄ¢Âý åÀ¡ö ¸¡ð§¼ˆ þñ¼Šð⡸ þÕó¾Ð.
     ¸ûÇáÂò¾¢ø ¸¢ì «¾¢¸õ þÕó¾¡ø¾¡ý «¾üÌ
     ÊÁ¡ñð þÕìÌõ.
     ¦Ã¡õÀ×õ ¦¿¡óЧÀ¡É Å¡¨ÆôÀÆõ, ãýÈ¡ó¾Ã º÷츨Ã,
     ¦¸¡»õ ¾¢Ã¡ð¨º ӾĢÂÅü¨È ´Õ À¡¨É¢ø §À¡ðÎ,
     ¾Úì ÒÚì º¾ì Ò¾ì ¸ƒì Òƒì ±ýÚ À¢¨ºóÐ «Ð ¦¸¡Æ ¦¸¡Æ
     ¦¿¡Ø ¦¿¡Ø ¦º¡Ç ¦º¡Ç ±ýÚ ¬Ìõ§À¡Ð «¾¢ø ¸¡ïº¢Ãõ
     ¦¸¡ð¨¼¨Âò ¾ðÊô§À¡ðÎ, À¡ð¼Ã¢ì¸ð¨¼¨Â ¦¿¡Ú츢ô§À¡ðÎ,
     ¸Õ§ÅÄõÀ𨼨 ¿Í츢ô§À¡ðÎ, À¡¨É¢ø §ÅÎ ¸ðÊ
     À¾¢§É¡Õ ¿¡ð¸û ¦¸¡ïºõ ݼ¡É þ¼ò¾¢ø ¨Åò¾¢ÕôÀ¡÷¸û.
     «¾ý À¢ýÉ÷ «¨¾ Å¡¨Ä ¸ðÊ ÅÊò¦¾ÎôÀ¡÷¸û.
     ('Å¡ø' ±ýÈÐõ «¾üÌ ²Ð Å¡ø ±ý§È¡, ÌÃíÌ Å¡Ä¡,
     ¿¡ö Å¡Ä¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¿¢¨ÉòÐÅ¢¼ìܼ¡Ð. þÐ Å¡¨Ä. Pot-still)

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

     ======================     ---------------------------------------------------------------------------------
     For archives click
     http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
     ---------------------------------------------------------------------------------
     ---------------------------------
     YAHOO! GROUPS LINKS


     Visit your group "agathiyar" on the web.

     To unsubscribe from this group, send an email to:
     agathiyar-unsubscribe@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


     ---------------------------------
     ---------------------------------
     Yahoo! Sports
     Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.