Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Helen of Troy

Expand Messages
 • JayBee
  �������, ������� Helen of Troy ��� - ����� �þ� ���, �ţ¢� �����. ������ ���â¢� ��������� �Ш� ã�Ģ� �����. ���츼�� ����츼�� �����Լ� ������ �����
  Message 1 of 9 , Apr 1, 2005
   «ýÀ÷¸§Ç,

   ºüÚÓýÉ÷ Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
   Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý. ÁÕòÐÅì ¸øæâ¢ø ÀÊìÌõ§À¡Ð ÁШÃ
   ã¸Ä¢ø À¡÷ò¾Ð. ¦¿ö츼¨Ä Áº¡ø츼¨Ä ¸¡ôÀ¢Ô¼ý
   ¿ñÀ÷¸û º¸¢¾õ À¡÷ò¾Ð.

   þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
   Trojan War. þÐ þýÛõ «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
   Steve Reeves(Mr.Universe), Silva Koscina(Miss Universe),
   John Drew Barrymore(Charlie's Angels Ò¸ú Drew Barrymoreþý
   ¾ó¨¾) ӾĢ§Â¡÷ ¿Êò¾Ð. «ó¾ô À¼ò¨¾ À¢É¡í¸¢ø
   ÀûÇ¢Á¡½ÅÉ¡¸ ¦ÃìŠ ¾¢§Âð¼Ã¢ø Á¡½ÅÕì¸¡É ÊŠ¸×ñð
   §Ãð 20 ¸¡ÍìÌ ÀûǢ¢ĢÕóÐ ¦ºýÚ À¡÷ò¾Ð. þ¦¾øÄ¡õ
   «ó¾ì ¸¡Äò¾¢ø ¯ñÎ. ²¾¡ÅÐ ÅÃÄ¡üÚ ºõÀó¾Á¡É
   À¼Á¡¸ þÕó¾¡ø ÀûÇ¢ Á¡½Å÷ ¸¡ðº¢ §À¡ÎÅ¡÷¸û.
   ÀûÇ¢ ÓÊó¾ À¢ýÉ÷ Á¾¢Â측ðº¢.

   ¦†Äý ¬·ô ðáö À¼ò¾¢ø ¦ºðÊíŠ «üÒ¾Á¡É¨Å
   Ôò¾ì¸¡ðº¢¸û ¾òåÀõ. ¸øÖÁ¢ú ¸Åñ, ¨¸¦ÀÂ÷ °º¢,
   þÊÁÃõ, ÓüÚ¨¸ Âó¾¢Ãõ ӾĢÂÅü¨È¦ÂøÄ¡õ ¦ÁÉ즸ðÎ
   ÓØÅÊÅ¢ø ¦ºöÐ, «ò¾¨É¨ÂÔõ ¯¨¼òÐ ¦¿¡Ú츢,
   ¦¿ÕôâðÊÅ¢ÎÅ¡÷¸û.
   þô§À¡Ð Á¡¾¢Ã¢ ¸¡õÀ¢äð¼÷ ìá·À¢ì¦…øÄ¡õ
   þø¨Ä. ¬¸§Å¾¡ý ¾òåÀÁ¡¸î ¦ºöÐ ¸¡ð¼§ÅñÊÔûÇÐ.
   ¸¨¾Ôõܼ §†¡Á÷ô ÒÄÅâý þĢ¡Êø ¯ûÇÀÊ째
   þÕ츢ÈÐ.
   ¸¨¼º¢Â¢ø ¦†ÄÉ¢ý ºð¼â÷Å ¸½Åý «Ãºý ¦ÁɧÄŠ
   «Å¨Çô À¡÷òÐ, "Come. Let me have a look at the face that
   launched a thousand ships", ±ýÀ¡ý.
   ¦ºýÈ ¬ñÎ ´Õ À¼õ Åó¾Ð.
   Troy ±ýÛõ ¦ÀÂ÷.
   ¸¨¾¨Â ±ó¾ «Ç×ìÌì ÌðÊîÍÅ÷ «ÊòÐ
   ¸ó¾÷§¸¡Äõ ¬ì¸ÓÊÔ§Á¡ «ó¾ «Ç×ìÌ ¬ì¸¢Å¢ð¼¡÷¸û.
   Brad Pitt.....†¥õ þŦÉøÄ¡õ §À¡ö «ì¸¢ø¦ÄŠ
   §Å¼õ §À¡¼Ä¡Á¡? «ó¾ ¨¼¦Ãì¼ý¾¡ý ¦º¡ýÉ¡ý ±ýÈ¡ø
   þÅÛìÌ ±í§¸ §À¡Â¢üÚ?
   Nuremburg À¼ò¾¢ø Hermann Goering-¬¸ ¿Êò¾¢ÕôÀ¡§Ã,
   «ó¾ ¬º¡Á¢¾¡ý ŠÀ¡÷𼡠ÁýÉý «¸¦ÁõÉÉ¡¸ ÅÕÅ¡÷.
   ÁÛºý «Å÷¾¡ý ¯ÕôÀÊ¡¸ô À¢îÍôÀ¢îÍ ¯¾È¢Â¢ÕôÀ¡÷.
   þô¦ÀøÄ¡õ À¼Á¡ ±Î츢ȡý?
   «¦Ä셡ñ¼÷ þý¦É¡Õ ¦¸¡õÒ.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   =====================
  • cbose@vsnl.com
   «ýÒ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢, ¦†Äý ¬ô ðáö ÌÈ¢ò¾ ¸Ê¾ò¨¾ ÌØÅ¢Öõ ¾É¢§ÂÔõ ¸¢¨¼ì¸ô ¦Àü§Èý. ÁШà ã¸Ä¢ø
   Message 2 of 9 , Apr 8, 2005
    «ýÒ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢,

    ¦†Äý ¬ô ðáö ÌÈ¢ò¾ ¸Ê¾ò¨¾ ÌØÅ¢Öõ ¾É¢§ÂÔõ ¸¢¨¼ì¸ô ¦Àü§Èý.
    ÁШà ã¸Ä¢ø À¼õ À¡÷ôÀÐ, ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¬í¸¢Äô À¼õ À¡÷ôÀÐ ¾É¢ ͸õ. «Ð×õ ÅÌôÒò
    §¾¡Æ÷¸§Ç¡Îõ §¾¡Æ¢Â§Ã¡Îõ À¡÷òРú¢ôÀÐ þýÛõ º¢ÈôÒ. ÀÄ À¼í¸¨Çô (1969-1973)
    À¡÷ò¾¢Õ츢§Èý.

    ÀÆí¸¡Ä þÄ츢Âò¾¢ø ¦†Äý ±ýÈ¡ø ¦À⠫Ƹ¢ ±ýÚ Óò¾¢¨Ã Ìò¾¢ ¨ÅòÐÅ¢ð¼¡÷¸û .
    ±ýɾ¡ý ¸üÀ¨É¢ø ¿¡õ ´Õ ¦†Ä¨É ¯Õš츢ɡÖõ «Åû «Æ¨¸ô ÀüȢ Åâ¸û «Åû þýÛõ
    «¾¢¸ «Æ¸¡¸ þÕó¾¢ÕôÀ¡û ±ýÈ ±ñ½ò¨¾ ¿õÁ¢¼õ §¾¡üÚÅ¢ìÌõ. ¦†Ä¨Éô ÀüÈ¢ ÀÄ÷ ±Ø¾¢Â
    Àø§ÅÚ Åâ¸û ÀÊò¾¢Õó¾¡Öõ ±ý Áɾ¢ø À¾¢ó¾ Åâ¸û ¸¢È¢Š§¼¡À÷ Á¡÷§Ä¡Å¢Û¨¼Â¨Å ¾¡ý.

    One thing, good servant, let me crave of thee,
    To glut the longing of my heart’s desire,—
    That I might have unto my paramour
    That heavenly Helen,
    Which I saw of late,
    Whose sweet embracings may extinguish clean
    These thoughts that do dissuade me from my vow,
    And keep mine oath I made to Lucifer.

    Meph. Faustus, this or what else thou shalt desire
    Shall be perform’d in twinkling of an eye.

    Enter HELEN
    «Áø¡Å¢Âò¾¢ý ºò¾¡É Åâ¸û

    Faust. Was this the face that launched a thousand ships
    And burnt the topless towers of Ilium?
    Sweet Helen, make me immortal with a kiss.

    þí§¸ Óò¾Á¢Î¸¢È¡ý. ¿£............ñ¼ Óò¾õ. «Ð¾¡ý «Åý ¦ºö¾ À¡Åõ

    «È¢¨Åò §¾Ê ¼¡ì¼÷ ·À¡Š¼Š þÚ¾¢Â¡¸ ¬Å¢Ô¼ý (§Àö?) ¯¼Ä¡ø §º÷ó¾ À¡Åò¨¾Ôõ ¾ý
    Å¡ú¿¡Ç¢ý þÚ¾¢ «¨Ã Á½¢ §¿Ãò¾¢üÌ Óýɾ¡¸ ¦ºöÐÅ¢ÎÅ¡ý.


    Her lips suck forth my soul; see where it flies!—

    Á£ñÎõ Óò¾õ ¦ÀÈ ±ýÉ «¨Á¾¢Â¡É ¬÷ôÀ¡ð¼õ

    Come, Helen, come, give me my soul again.
    Here will I dwell, for Heaven is in these lips,
    And all is dross that is not Helena.

    ¬†¡ ¬†¡ (þôÀÊò¾¡ý ã¸Ä¢ø ºò¾õ §À¡ð§¼¡õ; «ô§À¡ ÅÂÍìÌ «ôÀÊ)

    I will be Paris, and for love of thee,
    Instead of Troy, shall Wittenberg be sack’d;
    And I will combat with weak Menelaus,
    And wear thy colours on my plumed crest;
    Yea, I will wound Achilles in the heel,
    And then return to Helen for a kiss.
    þÅÉøħš Å£Ãý.

    ¾ý Áýò¾¢ý §¿Ãõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñ¼ ´§Ã ¬û ¯Ä¸ò¾¢ø þÅÉ¡¸ò ¾¡ý þÕôÀ¡ý. (þ¾¨Éô
    ÀÊìÌõ «ýÀ÷¸û §ÅÚ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸û þÕó¾¡ø, àìÌò ¾ñ¼¨Éì ¨¸¾¢¸û þøÄ¡Áø, ¦º¡øÖí¸û)
    ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ±ýÈ «È¢×ò §¾¼ø ¦¸¡ñ¼ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãõ ·À¡Š¼Š. ¿¡ý
    Ó¾ý ӾĢø þó¾ ¿¡¼¸ò¨¾ô ÀÊò¾ §À¡Ð ´Õ §Å¨Ç ¿¡Óõ ¨ºò¾¡ÛìÌô ⨃ §À¡ð¼¡ø ¿ÁìÌõ
    þôÀÊ ´Õ «ÛÀÅÓõ «È¢×õ ¸¢¨¼ìÌÁ¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ
    ÀÌò¾È¢×ìÌ ÒÈõÀ¡¸ ¬¨ºôÀð¼ÐñÎ.

    þ§¾ §À¡Ä ͨŠ¾Õõ þý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾¾¡ý §„ìŠÀ¢Ââý ¬ñ¼É¢ «ñ𠸢Ǣ§Â¡À¡ðá ¿¡¼¸ò¾¢ø
    ±§É¡À¡÷ÀŠ §ÀÍÅÐ.

    «ôÒÈõ ¼¡÷ì §ÄÊÔ¼É¡É ¾ý ¸¡¾¨Ä ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ §„ìŠÀ¢Â÷ º¡ÉðθǢø ±Ø¾¢ÂÐ. «Ð ¦¸¡ïºõ
    ¾¡÷ò¾Á¡¸ þÕìÌõ. ±ôÀÊ ±ýÈ¡ø -- ´Õ þ¼ò¾¢ø ¦º¡ø¸¢È¡÷.

    ¯ý ¦¿üÈ¢ ãýÈ¡õ À¢¨È «øÄ
    ¸ñ¸û ¸Õó¾¢Ã¡ð¨º «øÄ
    ¸ýÉí¸Ç¢§Ä ¬ôÀ¢û þø¨Ä
    «ÅüÈ¢ý ¿¢ÈÓõ §Ã¡Š Åñ½ò¾¢ø þø¨Ä.
    þÕó¾¡Öõ
    "¾ÅÈ¡É ¯Å¨Á¸Ç¡ø «Æ¸¢ ±ýÚ Å÷½¢ì¸ôÀÎõ
    ¸Å¢¨¾ô ¦Àñ¸¨Çì ¸¡ðÊÖõ
    ¿£ ¿¢îºÂõ «Æ¸¢¾¡ý." --

    þÐ ±ôÀÊ þÕìÌ?

    þôÀÊ ¿¢¨È þÕìÌ.

    þô§À¡ þ¦¾øÄ¡õ ú¢òÐî ¦º¡øÄ¢ò ¾ÕŨ¾ Å¢ðΠŢðÎ ¸õôäð¼¨ÃÔõ ¨Àø¸¨ÇÔõ ¿¢¾¢ º¡÷ó¾
    ¾¢ð¼í¸¨ÇÔõ ¸ðÊ «ØÐ ¦¸¡ñÎ ¿¢÷Å¡¸¢Â¡¸ ¯ð¸¡÷ó¾¢Õ츢§Èý.

    =======
    ¿ÊôÒ ±ýÀÐ ¸ÁĆ¡ºÛìÌ ¦ÅÚõ ¦¾¡Æ¢ø ÁðÎÁøÄ.

    «Ð «ÅÕìÌ ´Õ ÅÆ¢À¡Î.
    ========

    þ¨¾Å¢¼ «Õ¨ÁÂ¡É ´Õ À¡Ã¡ð欃 §ÅÚ Â¡Õõ ¸ÁĆ¡ºÛìÌî ¦º¡ýÉ¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢Â¡Ð. «Ð
    ¾¡ý ¼¡ì¼÷ §ƒ.À¢.

    ¿ýÈ¢ ¼¡ì¼÷. ¦ÅÌ¿¡ð¸ÙìÌô À¢ÈÌ ÌØÅ¢ø ±ý¨É ±Ø¾ ¨Åò¾¾üÌ.

    «ýÒ¼ý
    ¦À.ºó¾¢Ã §À¡Š
    ¦ºý¨É.

    ¿¡ý À¡÷òРú¢ò¾ ÀÊòРú¢ò¾ þý¦É¡Õ À¼õ À¡ôÀ¢øÄ¡ý, «¾¡í¸ Àð¼¡õ â. «Ð×õ ´Õ
    ¸¡Å¢Âõ ¾¡ý.


    At 15:12 08-04-2005 +0000, you wrote:

    >At 03:57 PM 4/1/2005 +0000, you wrote:
    > >
    > >
    > >«ýÀ÷¸§Ç,
    > >
    > > ºüÚÓýÉ÷ Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
    > >Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý.
    > >
    > > þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
    > >Trojan War. þÐ þýÛõ «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
    > >
   • JayBee
    ... �� �� ����� ��� ���� �򧾡 ���� ���� ����. ��� Farrel-�� Ţ��Ȣ�¡ ��ɧ��? ���셡�� ���� ��Ȣ ���ɧ� �ؾ�¢�츢���. ���� Ţġšâ¡� �ؾŢ���.
    Message 3 of 9 , Apr 8, 2005
     At 03:57 PM 4/1/2005 +0000, you wrote:
     >
     >
     >«ýÀ÷¸§Ç,
     >
     > ºüÚÓýÉ÷ Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
     >Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý.
     >
     > þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
     >Trojan War. þÐ þýÛõ «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
     >Steve Reeves(Mr.Universe), Silva Koscina(Miss Universe),
     >John Drew Barrymore(Charlie's Angels Ò¸ú Drew Barrymoreþý
     >¾ó¨¾) ӾĢ§Â¡÷ ¿Êò¾Ð.
     >
     > ¦†Äý ¬·ô ðáö À¼ò¾¢ø ¦ºðÊíŠ «üÒ¾Á¡É¨Å
     >Ôò¾ì¸¡ðº¢¸û ¾òåÀõ. ¸øÖÁ¢ú ¸Åñ, ¨¸¦ÀÂ÷ °º¢,
     >þÊÁÃõ, ÓüÚ¨¸ Âó¾¢Ãõ ӾĢÂÅü¨È¦ÂøÄ¡õ ¦ÁÉ즸ðÎ
     >ÓØÅÊÅ¢ø ¦ºöÐ, «ò¾¨É¨ÂÔõ ¯¨¼òÐ ¦¿¡Ú츢,
     >¦¿ÕôâðÊÅ¢ÎÅ¡÷¸û.
     > þô§À¡Ð Á¡¾¢Ã¢ ¸¡õÀ¢äð¼÷ ìá·À¢ì¦…øÄ¡õ
     >þø¨Ä. ¬¸§Å¾¡ý ¾òåÀÁ¡¸î ¦ºöÐ ¸¡ð¼§ÅñÊÔûÇÐ.
     >
     > ¦ºýÈ ¬ñÎ ´Õ À¼õ Åó¾Ð.
     > Troy ±ýÛõ ¦ÀÂ÷.
     > ¸¨¾¨Â ±ó¾ «Ç×ìÌì ÌðÊîÍÅ÷ «ÊòÐ
     >¸ó¾÷§¸¡Äõ ¬ì¸ÓÊÔ§Á¡ «ó¾ «Ç×ìÌ ¬ì¸¢Å¢ð¼¡÷¸û.
     > .
     > þô¦ÀøÄ¡õ À¼Á¡ ±Î츢ȡý?
     > «¦Ä셡ñ¼÷ þý¦É¡Õ ¦¸¡õÒ.
     >
     >«ýÒ¼ý
     >
     >¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
     >


     þÐ ²ý ¦¸¡õÒ ±ýÚ þó¿¡ðÎ ¼ò§¾¡ ´ÕÅ÷ §¿üÚ
     §¸ð¼¡÷. «Å÷ Farrel-þý Å¢º¢È¢§Â¡ ±ýɧÁ¡?
     «¦Ä셡ñ¼÷ À¼ò¨¾ô ÀüÈ¢ ²ü¸É§Å ±Ø¾¢Â¢Õ츢§Èý.
     þýÛõ Ţġšâ¡¸ ±Ø¾Å¢ø¨Ä.
     «¦Ä셡ñ¼Ã¡¸ ¿ÊìÌõ Collin Farrel-ÖìÌ §Å¼ô
     ¦À¡Õò¾õ «È§Å ¸¢¨¼Â¡Ð.
     «¦Ä셡½¼Ã¢ý ¯ÕÅ¨Ä¸Ùõ ¯ÕÅõ ¦À¡Õì¸ô
     Àð¼ ¸¡Í¸Ùõ ¦Á¡§…öì À¼Óõܼ þÕ츢ýÈÉ.
     «ó¾ ¯ÕÅò¨¾ô À¡÷òÐ ¬¨Çò §¾÷ó¦¾Îì¸Ä¡õ.
     «øÄÐ §Áì¸ôÀ¢ø '¦¸ð¼ô'¨À «ðºŠ ¦ºöÂÄ¡§Á.
     <¦Áðአ§¸¡Ä¢×ð À¡¨„>
     ¯ûÇÀÊìÌî ¦º¡ø¸¢§Èý.
     ¿õÁ ¸ÁĆ¡º¨É «¦Ä셡ñ¼Ã¡¸ ¿Êì¸î¦º¡ýÉ¡ø
     §Áì¸ô¸¡Ã¨Ã ÅÃŨÆòÐ ±ðÎÁ½¢§¿Ãõ §Áì¸ô §À¡ð¼¡ÅÐ
     ¾õ¨Á§Â «¦Ä셡ñ¼Ã¡¸ ¬ì¸¢ì¸¡ðÎÅ¡÷.
     ¿ÊôÀ¢Öõ ¸ÁĆ¡º¨É ±ó¾ ¦Åû¨Ç측ÃÛõ Á¢ïº¢
     Å¢¼Á¡ð¼¡ý.
     ²¾¡ÅÐ ´Õ ¸É×측ðº¢Â¢Ä¡ÅÐ ¸ÁĆ¡ºý
     «¦Ä셡ñ¼Ã¡¸ Åóи¡ðÊÅ¢¼§ÅñÎõ.

     ¿ÊôÒ ±ýÀÐ ¸ÁĆ¡ºÛìÌ ¦ÅÚõ ¦¾¡Æ¢ø ÁðÎÁøÄ.

     «Ð «ÅÕìÌ ´Õ ÅÆ¢À¡Î.

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

     ==========================
    • M.R.Rangarajan
     ... �¡ɡŢ� ��� ��θ� ��� ���ø�� ���� ������ ��� �����á�� ��� �â ���� �� ����� ���������� �ڸ��� ��� �������츢���. ���������, ������, ������
     Message 4 of 9 , Apr 8, 2005
      ---
      ¸Â¡É¡Å¢ø ãýÚ ¬ñθû þó¾¢Â àÐÅøò¾¢ø þó¾¢Âô ÀñÀ¡ðÎ ¨Á þÂìÌÉá¸ô À½¢ Òâ
      ó¾§À¡Ð
      «ó¾ ¿¡ðÊý À¢ÃõÁ¡ñ¼Á¡É ¬Ú¸¨Çì ¸ñÎ À¢ÃÁ¢ò¾¢Õ츢§Èý. ±Š¦…¸¢§À¡,
      ¦À÷À£Š, §¸¡Ãñ¨¼ý §À¡ýÈ
      ÀÄ ¬Ú¸û. ±Š¦…¸¢§À¡Å¢ø ÓýëüÚ «ÚÀò¨¾óÐ º¢Ú ¾£×¸û ¯ñ¼¡õ. ´Õ ¿¡¨ÇìÌ
      ´Õ ¾£Å¢ø þÕó¾¡ø
      ´Õ ¬ñÎ µÊ Å¢Îõ. À¢Ã¢ðʉ ¸Â¡É¡, ¼ðî ¸Â¡É¡ ( Íâɡõ), ·ô¦Ãïî ¸Â¡É¡
      ( þ¾¢Ä¢Õóо¡ý þó¾¢Â¡
      ÀÄ ¬ñθǡ¸ þý…¡ð §¸¡û¸¨Ç ²Å¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð) ±É ãýÚ ¸Â¡É¡ì¸Ç¢Öõ ºÐôÒ
      ¿¢ÄÓõ ¬Ú¸Ùõ Á¢Ì¾¢.

      À¡À¢øÄ¡ý ( Àð¼¡õâ) ´Õ Å¢ÚÅ¢ÚôÀ¡É ¸¨¾. þ¾ý ¿¢¨Äì¸Çõ ¸Â¡É¡. þ¾ý
      ¸¾¡¿¡Â¸ý ºð¼ò¨¾ Á£È¢ÉÅý.
      ¬É¡ø ÁÉ ¯ÃÓõ,º¡Á÷ò¾¢ÂÓõ, ¯¼ø ÅÄ¢¨ÁÔõ ¯ûÇÅý. ÀÊò¾¡ø ÓÊ측Áø ¸£§Æ
      ¨Åì¸ ÓÊ¡Ð. ÌÓ¾õ
      þ¾Æ¢ø «Õ¨Á¡¸ þ¨¾ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷òÐò ¾ó¾Å÷ á.¸¢.Ãí¸Ã¡ƒý. ¦ƒÂტý À¼õ
      ¸ñ¨½ì ¸Å÷ó¾¡ø,
      á.¸¢.Ãí¸Ã¡ƒÉ¢ý ±ØòÐ Áɨ¾ì ¸ÅÕõ. «¨¾î ¦º¡øÄ¢§Â ¬¸§ÅñÎõ!

      áƒÃí¸ý

      In agathiyar@yahoogroups.com, JayBee <jaybee@t...> wrote:
      > At 03:47 PM 4/8/2005 +0530, you wrote:
      > >
      > >«ýÒ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢,
      > >.
      > >
      > >=======
      > >¿ÊôÒ ±ýÀÐ ¸ÁĆ¡ºÛìÌ ¦ÅÚõ ¦¾¡Æ¢ø ÁðÎÁøÄ.
      > >
      > >«Ð «ÅÕìÌ ´Õ ÅÆ¢À¡Î.
      > >========
      > >
      > >þ¨¾Å¢¼ «Õ¨ÁÂ¡É ´Õ À¡Ã¡ð欃 §ÅÚ Â¡Õõ ¸ÁĆ¡ºÛìÌî ¦º¡ýÉ¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢
      ¡Ð. «Ð
      > >¾¡ý ¼¡ì¼÷ §ƒ.À¢.
      > >
      > >¿ýÈ¢ ¼¡ì¼÷. ¦ÅÌ¿¡ð¸ÙìÌô À¢ÈÌ ÌØÅ¢ø ±ý¨É ±Ø¾ ¨Åò¾¾üÌ.
      > >
      > >«ýÒ¼ý
      > >¦À.ºó¾¢Ã §À¡Š
      > >¦ºý¨É.
      > >
      > >¿¡ý À¡÷òРú¢ò¾ ÀÊòРú¢ò¾ þý¦É¡Õ À¼õ À¡ôÀ¢øÄ¡ý, «¾¡í¸ Àð¼¡õ
      â. «Ð×õ ´Õ
      > >¸¡Å¢Âõ ¾¡ý.
      >
      >
      > ¬õ. ¬É¡ø «ó¾ô À¼òÐìÌì ¦¸¡Îò¾¢Õ츧ÅñÊÂ
      > «í¸£¸¡Ãò¨¾ ²§É¡ ¦¸¡Î측Áø Å¢ðÎÅ¢ð¼¡÷¸û.
      > ÀôÀ¢ø§Â¡É¡¸ ¿ÊìÌõ ŠËù ÁìÅ£Û¨¼Â ¿ÊôÒ
      > «Õ¨Á. ¾É¢¨Áì ¸¡ÅÄ¢ø Àü¸û ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ Å¢ØÅÐ,
      > ÁÉôÀ¢Ã¡ó¾¢ À¢Ã¨ÁìÌ ¬Ç¡ÅÐ, «ô§À¡Ð Å¡÷¼Ã¢¼õ ¾ÉìÌ
      > ¡÷ §¾í¸¡ö¸û ¦¸¡Îò¾Ð ±ýÈ Ã¸º¢Âò¨¾î ¦º¡øÄô§À¡ö,
      > ¾ý¨É§Â ¸ðÎôÀÊòÐ즸¡ûÅÐ §À¡ýÈ þ¼í¸Ç¢ø ¦ÅÙòÐì
      > ¸ðÊ¢ÕôÀ¡÷.
      > æö ¦¼¸¡Å¡¸ ÅÕõ ¼ŠðÊý †¡·ôÁý ¬ÃõÀò¾¢Ä¢ÕóÐ
      > «Û¾¡Àò¨¾ô ¦ÀüÚ즸¡ñ§¼ ÅÕÅ¡÷. ¾ýÛ¨¼Â ¦ÀÕõ ¦º¡ò¨¾ì
      > ¦¸¡ñÎ ¦ÀÕõÀ½õ ¦ºÄÅÆ¢òÐò ¾ý¨É Å¢ÎÅ¢ìÌõ ¦ÀÕÓÂüº¢Â¢ø
      > ®ÎÀðÊÕôÀ¾¡¸ ±ñ½¢ì¦¸¡ñÊÕìÌõ ¾ý Á¨ÉÅ¢Ôõ Å츣Öõ
      > ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöЦ¸¡ñÎÅ¢ð¼¡÷¸û ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Âì ¸¨¼º¢
      > ŨÃìÌõ «È¢Â¡Á§Ä§Â þÕóÐÅ¢ÎÅ¡÷.
      > ¦Ã¡õÀì¸Î¨Á¡¸ì ¸‰¼ôÀðÎ ¾ôÀ¢òÐ, ´ù¦Å¡Õ
      > Ó¨ÈÔõ Á¢â¨Æ¢ø À¢ÊÀðÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¦¼Å¢øŠ ³ÄñÊø
      > º¢¨È¢ø þÕôÀ¡÷¸û þÕÅÕõ. ¬É¡ø «ô§À¡¦¾øÄ¡õ
      > ¼ŠðÊý †¡·ôÁÛ¨¼Â Òò¾¢ Á¡È¡ð¼Á¡¸¢Å¢Îõ.
      > §¾¡ð¼§Å¨ÄÔõ þÂü¨¸ôÀ¡¼Óõ Àñ½¢ì¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷.
      > ¦¼Å¢øŠ ³Äñ𠦺íÌòÐô À¡¨È¢ÉÕ¸¢ø ±ô§À¡Ð
      > ¸¼ø¿£÷ Áð¼õ ²Úõ, þÈíÌõ ±ýÀ¨¾ì ¸½¢òÐ,
      > þÃñÎ º¡ì̸Ǣø §¾í¸¡ö¸¨Ç ¨ÅòÐì ¸ðÊ,
      > «Åü¨Èì ¸¼Ä¢ø ¾ûÇ¢, ¾¡Ûõ ¸¼Ä¢ø ̾¢òÐ «Åü¨È§Â
      > ¦¾ôÀÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢, ¿£ó¾¢ÂÅ¡Ú, §¾í¸¡ö¸¨Ç ¯¨¼òÐ
      > «Åü¨Ã§Â ¯½Å¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¾ôÀ¢Å¢ÎÅ¡÷.
      > Å¢¼¡ÓÂüº¢, °ì¸õ, ¨¾Ã¢Âõ, ÁÉ ¯Ú¾¢ ӾĢ ¾ý¨Á¸Ç¢ý
      > ¯îº¸ð¼ò¨¾ò ¦¾¡ðÎì ¸¡ðÎõ À¼õ.
      > Survivalism ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ûÇò¦¾Ç¢Å¡¸
      > ¯½÷òÐÅÐ.
      > À¢¨ÆòÐ Å¡ÆÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢Öõ ±ôÀÊ ±ôÀʦÂøÄ¡õ
      > ÓÂýÚ ¯Â¢§Ã¡ÊÕóÐ Å¡ú쨸¨Â ¿¼ò¾ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ì
      > ¸¡ðÎõ ¸¡Å¢Âõ «Ð.
      > ÌÓ¾ò¾¢ø Àð¼¡õâ ±ýÈ ¦ÀÂâø ¾Á¢Æ¢ø ¦¾¡¼÷
      > ¸¨¾Â¡¸ Åó¾Ð.
      > ¦ƒÂტý µÅ¢Âí¸û.
      > :-)
      > À Ìò¾¢Å¢Îõ «ó¾ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸¨Ç þÎôÀ¢ø
      > ÁðΧÁ н¢¸ðÊÂÅ¡Ú ¦ƒÂሠŨÃó¾¢ÕôÀ¡÷.
      > «ÅÕìÌ ÁðÎõ ±ôÀÊ «ó¾ô À̾¢¸¨Ç ÁðÎõ «ò¾¨É
      > º¢ÈôÀ¡¸ ±ÎôÀ¡¸ Å¡Ç¢ôÀ¡¸ ŨàÓÊó¾Ð!
      > ¦º¡øÖí¸ §À¡Š.
      >
      > «ýÒ¼ý
      >
      > ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
      > >> >
      > >> >
      > >> >«ýÀ÷¸§Ç,
      > >> >
      > >> > ºüÚÓýÉ÷ Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
      > >> >Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý.
      > >> >
      > >> > þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
      > >> >Trojan War. þÐ þýÛõ «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
      > >> >
      > >
      > ==================
     • JayBee
      ... ��. �ɡ� ��� ������� ������츧���� ������ ��ɡ ����측�� Ţ��Ţ����. ������¡ɡ� ����� ��� ��ţۨ�� ���� �ը�. �ɢ��� ���Ģ� ���� ���š�ȡ� Ţ���,
      Message 5 of 9 , Apr 8, 2005
       At 03:47 PM 4/8/2005 +0530, you wrote:
       >
       >«ýÒ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢,
       >.
       >
       >=======
       >¿ÊôÒ ±ýÀÐ ¸ÁĆ¡ºÛìÌ ¦ÅÚõ ¦¾¡Æ¢ø ÁðÎÁøÄ.
       >
       >«Ð «ÅÕìÌ ´Õ ÅÆ¢À¡Î.
       >========
       >
       >þ¨¾Å¢¼ «Õ¨ÁÂ¡É ´Õ À¡Ã¡ð欃 §ÅÚ Â¡Õõ ¸ÁĆ¡ºÛìÌî ¦º¡ýÉ¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢Â¡Ð. «Ð
       >¾¡ý ¼¡ì¼÷ §ƒ.À¢.
       >
       >¿ýÈ¢ ¼¡ì¼÷. ¦ÅÌ¿¡ð¸ÙìÌô À¢ÈÌ ÌØÅ¢ø ±ý¨É ±Ø¾ ¨Åò¾¾üÌ.
       >
       >«ýÒ¼ý
       >¦À.ºó¾¢Ã §À¡Š
       >¦ºý¨É.
       >
       >¿¡ý À¡÷òРú¢ò¾ ÀÊòРú¢ò¾ þý¦É¡Õ À¼õ À¡ôÀ¢øÄ¡ý, «¾¡í¸ Àð¼¡õ â. «Ð×õ ´Õ
       >¸¡Å¢Âõ ¾¡ý.


       ¬õ. ¬É¡ø «ó¾ô À¼òÐìÌì ¦¸¡Îò¾¢Õ츧ÅñÊÂ
       «í¸£¸¡Ãò¨¾ ²§É¡ ¦¸¡Î측Áø Å¢ðÎÅ¢ð¼¡÷¸û.
       ÀôÀ¢ø§Â¡É¡¸ ¿ÊìÌõ ŠËù ÁìÅ£Û¨¼Â ¿ÊôÒ
       «Õ¨Á. ¾É¢¨Áì ¸¡ÅÄ¢ø Àü¸û ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ Å¢ØÅÐ,
       ÁÉôÀ¢Ã¡ó¾¢ À¢Ã¨ÁìÌ ¬Ç¡ÅÐ, «ô§À¡Ð Å¡÷¼Ã¢¼õ ¾ÉìÌ
       ¡÷ §¾í¸¡ö¸û ¦¸¡Îò¾Ð ±ýÈ Ã¸º¢Âò¨¾î ¦º¡øÄô§À¡ö,
       ¾ý¨É§Â ¸ðÎôÀÊòÐ즸¡ûÅÐ §À¡ýÈ þ¼í¸Ç¢ø ¦ÅÙòÐì
       ¸ðÊ¢ÕôÀ¡÷.
       æö ¦¼¸¡Å¡¸ ÅÕõ ¼ŠðÊý †¡·ôÁý ¬ÃõÀò¾¢Ä¢ÕóÐ
       «Û¾¡Àò¨¾ô ¦ÀüÚ즸¡ñ§¼ ÅÕÅ¡÷. ¾ýÛ¨¼Â ¦ÀÕõ ¦º¡ò¨¾ì
       ¦¸¡ñÎ ¦ÀÕõÀ½õ ¦ºÄÅÆ¢òÐò ¾ý¨É Å¢ÎÅ¢ìÌõ ¦ÀÕÓÂüº¢Â¢ø
       ®ÎÀðÊÕôÀ¾¡¸ ±ñ½¢ì¦¸¡ñÊÕìÌõ ¾ý Á¨ÉÅ¢Ôõ Å츣Öõ
       ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöЦ¸¡ñÎÅ¢ð¼¡÷¸û ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Âì ¸¨¼º¢
       ŨÃìÌõ «È¢Â¡Á§Ä§Â þÕóÐÅ¢ÎÅ¡÷.
       ¦Ã¡õÀì¸Î¨Á¡¸ì ¸‰¼ôÀðÎ ¾ôÀ¢òÐ, ´ù¦Å¡Õ
       Ó¨ÈÔõ Á¢â¨Æ¢ø À¢ÊÀðÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¦¼Å¢øŠ ³ÄñÊø
       º¢¨È¢ø þÕôÀ¡÷¸û þÕÅÕõ. ¬É¡ø «ô§À¡¦¾øÄ¡õ
       ¼ŠðÊý †¡·ôÁÛ¨¼Â Òò¾¢ Á¡È¡ð¼Á¡¸¢Å¢Îõ.
       §¾¡ð¼§Å¨ÄÔõ þÂü¨¸ôÀ¡¼Óõ Àñ½¢ì¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷.
       ¦¼Å¢øŠ ³Äñ𠦺íÌòÐô À¡¨È¢ÉÕ¸¢ø ±ô§À¡Ð
       ¸¼ø¿£÷ Áð¼õ ²Úõ, þÈíÌõ ±ýÀ¨¾ì ¸½¢òÐ,
       þÃñÎ º¡ì̸Ǣø §¾í¸¡ö¸¨Ç ¨ÅòÐì ¸ðÊ,
       «Åü¨Èì ¸¼Ä¢ø ¾ûÇ¢, ¾¡Ûõ ¸¼Ä¢ø ̾¢òÐ «Åü¨È§Â
       ¦¾ôÀÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢, ¿£ó¾¢ÂÅ¡Ú, §¾í¸¡ö¸¨Ç ¯¨¼òÐ
       «Åü¨Ã§Â ¯½Å¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¾ôÀ¢Å¢ÎÅ¡÷.
       Å¢¼¡ÓÂüº¢, °ì¸õ, ¨¾Ã¢Âõ, ÁÉ ¯Ú¾¢ ӾĢ ¾ý¨Á¸Ç¢ý
       ¯îº¸ð¼ò¨¾ò ¦¾¡ðÎì ¸¡ðÎõ À¼õ.
       Survivalism ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ûÇò¦¾Ç¢Å¡¸
       ¯½÷òÐÅÐ.
       À¢¨ÆòÐ Å¡ÆÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢Öõ ±ôÀÊ ±ôÀʦÂøÄ¡õ
       ÓÂýÚ ¯Â¢§Ã¡ÊÕóÐ Å¡ú쨸¨Â ¿¼ò¾ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ì
       ¸¡ðÎõ ¸¡Å¢Âõ «Ð.
       ÌÓ¾ò¾¢ø Àð¼¡õâ ±ýÈ ¦ÀÂâø ¾Á¢Æ¢ø ¦¾¡¼÷
       ¸¨¾Â¡¸ Åó¾Ð.
       ¦ƒÂტý µÅ¢Âí¸û.
       :-)
       À Ìò¾¢Å¢Îõ «ó¾ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸¨Ç þÎôÀ¢ø
       ÁðΧÁ н¢¸ðÊÂÅ¡Ú ¦ƒÂሠŨÃó¾¢ÕôÀ¡÷.
       «ÅÕìÌ ÁðÎõ ±ôÀÊ «ó¾ô À̾¢¸¨Ç ÁðÎõ «ò¾¨É
       º¢ÈôÀ¡¸ ±ÎôÀ¡¸ Å¡Ç¢ôÀ¡¸ ŨàÓÊó¾Ð!
       ¦º¡øÖí¸ §À¡Š.

       «ýÒ¼ý

       ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
       >> >
       >> >
       >> >«ýÀ÷¸§Ç,
       >> >
       >> > ºüÚÓýÉ÷ Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
       >> >Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý.
       >> >
       >> > þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
       >> >Trojan War. þÐ þýÛõ «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
       >> >
       >
       ==================
      • Dr.P.Chandra Bose
       ����� ���� ����, ... �� ���Ţ�� ������ ��ɢ�� ������� ��� ��â�Ţ���. ��� �Ţ�� ����. ����� ���á���� �� ��� ����� �� �������ǡ� ��� �� �������
       Message 6 of 9 , Apr 8, 2005
        «ýÒûÇ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢,


        > À Ìò¾¢Å¢Îõ «ó¾ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸¨Ç þÎôÀ¢ø
        >ÁðΧÁ н¢¸ðÊÂÅ¡Ú ¦ƒÂሠŨÃó¾¢ÕôÀ¡÷.
        > «ÅÕìÌ ÁðÎõ ±ôÀÊ «ó¾ô À̾¢¸¨Ç ÁðÎõ «ò¾¨É
        >º¢ÈôÀ¡¸ ±ÎôÀ¡¸ Å¡Ç¢ôÀ¡¸ ŨàÓÊó¾Ð!
        > ¦º¡øÖí¸ §À¡Š.
        >
        >«ýÒ¼ý
        >
        >¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

        þó¾ §¸ûÅ¢¨Â ±¾ü¸¡¸ ±ýÉ¢¼õ §¸ðË÷¸û ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¿¡ý µÅ¢Âý þø¨Ä. þÕó¾¡Öõ
        ¦ƒÂფ¼ý ´Õ ¿¡û ÓØÅÐõ ±ý Á¡½Å÷¸§Ç¡Î þÕó¾ ´Õ ¿¢¸ú¨Âì ÜÚ¸¢§Èý. À¾¢ø
        ¸¢¨¼ò¾¡ø ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇ×õ.

        ÌõÀ§¸¡½ò¾¢ø 1990ø Á¡½Å÷¸ÙìÌ µÅ¢Âô §À¡ðÊ, «íÌûÇ µÅ¢Â º¢üÀì ¸øæâìÌ ¦ƒÂáˆ
        ÅÕ¨¸, Á¡¨Ä¢ø Üð¼õ ±É §Ã¡ð¼Ã¢ ºí¸ò¾¢ø ¿¡ý þÕó¾ §À¡Ð ²üÀ¡Î ¦ºö¾¢Õ󧾡õ.

        ¦ƒÂሠÁШÃ측à «ñ½¡îº¢ ±ýÀÐ ¯í¸ÙìÌò ¦¾Ã¢ó¾¢ÕìÌõ. «¦Áâì¸ý ¸øæâ Á¡½Å÷.

        ÀÆÌžüÌ þÉ¢¨Á¡ÉÅ÷. ¸¨Äì ¸øæâ Á¡½Å÷¸Ç¢¼Óõ µÅ¢Âì ¸øæâ Á¡½Å÷¸Ç¢¼Óõ
        þÉ¢¨Á¡¸ô §Àº¢ ¯üº¡¸ô ÀÎò¾¢É¡÷. Á¡½Å÷¸Ù¼É¡É §¿ÕìÌ §¿÷ §ÀðÊ¢ý §À¡Ð «Å¨Ã
        «È¢Ó¸ôÀÎò¾¢§Éý. ±ôÀÊ ‚¾÷ ÁüÚõ À¡Ã¾¢Ã¡ƒ¡ ¾¢¨ÃÔĸ¢ø ¾¢ÕôÒӨɸÙìÌì
        ¸¡Ã½Á¡Â¢Õó¾¡÷¸§Ç¡ «Ð §À¡Ä µÅ¢Âò¾¢ø ¦ƒÂሠ±ýÚ ¦º¡ý§Éý. Á¡½Å÷¸û ±ýÉ §¸ûÅ¢
        §ÅñΦÁýÈ¡Öõ §¸ð¸Ä¡õ ±ýÚ ¦ƒÂሠ«Å÷¸Ç¢ý «ÛÁ¾¢Ô¼ý ÜÈ¢§Éý. ´Õ Á¡½Å÷ ¾Âí¸¢ÂÅ¡§È
        ¿£í¸û §¸ð¼ §¸ûÅ¢¨Âì §¸ð¼¡÷. Á¡½Å¢ÂÕõ «í¸¢Õó¾É÷. «¾üÌ ¦ƒÂሠ¦º¡ýÉ¡÷.

        µÅ¢Âõ ¸¡ðÎõ Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢ø ´Õ ¦Àñ «ôÀÊò¾¡ý þÕôÀ¡û. ´Õ ¬ñ «ôÀÊò¾¡ý þÕôÀ¡ý. ÁüÈ
        ±ò¾¨É§Â¡ Å¢„Âí¸û «ó¾ô À¼ò¾¢ø ÍüÈ¢ þÕ쨸¢ø ¿£í¸û ²ý þó¾ Å¢„Âí¸¨Ç ÁðÎõ
        ÌÈ¢ôÀ¡¸ô À¡÷òÐ §¸ð¸¢È£÷¸û. So ¿£í¸û «¾¨É «ôÀʧ À¼ò¾¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ ±É
        Å¢ÕõÒ¸¢È£÷¸û. «¾¨É§Â ¿¡ý µÅ¢Âò¾¢ø ¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢§Èý ±ýÈ¡÷.

        ¿¡ý ÓÊìÌõ Ũ¸Â¢ø "±É§Å ãÊ Á¨È측¾ Å¢„Âí¸¨Ç ¿£í¸û ãÊ Á¨Èì¸ Å¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä,
        þø¨Ä¡?" ±ýÚ ÓÊò§¾ý. ¨¸¾ðÎõ þÕó¾Ð. ¸Î¨ÁÂ¡É À¡÷¨Å¸Ùõ þÕó¾Ð.

        Á¡¨Ä¢ø ¿ñÀ÷¸û ºó¾¢òÐ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ §À¡Ð ¬ð§¼¡¸¢Ã¡ô §¸ð¼Å÷¸Ù즸øÄ¡õ
        «Å÷¸Ù¨¼Â ž¢ü§¸üÀ º¢È¢Â À¼õ ŨÃóÐ ¬ð§¼¡¸¢Ã¡ô ¦¸¡Îò¾¡÷. ±øÄ¡ÕìÌõ Á¢ì¸
        Á¸¢ú. ±ý Á¸ÙìÌ ±É ¿¡ý §¸ð¼ §À¡Ð ±ý Ò¾øŢ¢ý ¦À¨à ±Ø¾¢ «ÅÙìÌ º¢È¢Â ¦Àñ
        ´Õò¾¢Â¢ý À¼õ ŨÃóÐ ¬ð§¼¡¸¢Ã¡ô ¦¸¡Îò¾¡÷. ÁÚ¿¡û «Åû ÅÌôÒ ÓØÅÐõ «Ð ÍüÈ¢ Åó¾Ð.
        ¿¡ýÌ ¬ñθû «¾¨É ´Õ º¡ýÈ¢¾ú Á¡¾¢Ã¢ ±ý Á¸û ¨Åò¾¢Õó¾¡û. þô§À¡Ð «Åû ¿¢¨ÉÅ¡¸
        ¿¡í¸û «¾¨É ¨Åò¾¢Õ츢§È¡õ.
        Å¡ú쨸 ±ôÀÊ ±øÄ¡õ ÍÆø¸¢ÈÐ?

        «ýÒ¼ý
        §À¡Š
        ¦ºý¨É
       • JayBee
        ... �â ... ���������, ... ������ ��� ��׸� ���. �� ������ �� ��Ţ� ���� �� ��� �� Ţ��. �� ������ �� ��Ţ� �� ������? �� ����� ������ ��׸Ǣ�� ��
        Message 7 of 9 , Apr 9, 2005
         At 05:02 PM 4/8/2005 +0000, you wrote:
         >---
         >¸Â¡É¡Å¢ø ãýÚ ¬ñθû þó¾¢Â àÐÅøò¾¢ø þó¾¢Âô ÀñÀ¡ðÎ ¨Á þÂìÌÉá¸ô À½¢
         Òâ
         >ó¾§À¡Ð
         > «ó¾ ¿¡ðÊý À¢ÃõÁ¡ñ¼Á¡É ¬Ú¸¨Çì ¸ñÎ À¢ÃÁ¢ò¾¢Õ츢§Èý.
         ±Š¦…¸¢§À¡,
         >¦À÷À£Š, §¸¡Ãñ¨¼ý §À¡ýÈ
         > ÀÄ ¬Ú¸û. ±Š¦…¸¢§À¡Å¢ø ÓýëüÚ
         «ÚÀò¨¾óÐ º¢Ú ¾£×¸û ¯ñ¼¡õ. ´Õ ¿¡¨ÇìÌ >´Õ ¾£Å¢ø þÕó¾¡ø ´Õ ¬ñÎ µÊ Å¢Îõ.


         ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ¾£Å¢ø ²ý ¾í¸§ÅñÎõ?

         «ó¾ ÓóáüÚ «ÚÀò¨¾óÐ ¾£×¸Ç¢Öõ «ó¾ À
         ÌòÐõ, þÎôÀ¢øÁðΧÁ н¢¸ðÊÂ, ±ÎôÀ¡É ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô
         ¦Àñ¸û þÕ츢ýÈÉá?
         > À¡À¢øÄ¡ý ( Àð¼¡õâ) ´Õ Å¢ÚÅ¢ÚôÀ¡É ¸¨¾. þ¾ý ¿¢¨Äì¸Çõ ¸Â¡É¡. þ¾ý

         >¸¾¡¿¡Â¸ý ºð¼ò¨¾ Á£È¢ÉÅý.
         > ¬É¡ø ÁÉ ¯ÃÓõ,º¡Á÷ò¾¢ÂÓõ, ¯¼ø ÅÄ¢¨ÁÔõ
         ¯ûÇÅý. ÀÊò¾¡ø ÓÊ측Áø ¸£§Æ
         >¨Åì¸ ÓÊ¡Ð. ÌÓ¾õ
         > þ¾Æ¢ø «Õ¨Á¡¸ þ¨¾
         ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷òÐò ¾ó¾Å÷ á.¸¢.Ãí¸Ã¡ƒý. ¦ƒÂტý À¼õ
         >¸ñ¨½ì ¸Å÷ó¾¡ø,
         >
         á.¸¢.Ãí¸Ã¡ƒÉ¢ý ±ØòÐ Áɨ¾ì ¸ÅÕõ. «¨¾î ¦º¡øÄ¢§Â ¬¸§ÅñÎõ!
         >
         > áƒÃí¸ý


         ¯ñ¨Á¾¡ý. ´Õ ¦ÅÇ¢¿¡ðÎ츨¾¨Âô ÀÊ츢§È¡õ
         ±ý§È ¯½÷§Å þøÄ¡Áø þÕó¾Ð. ´Ã¢ƒ¢ÉÄ¡¸ò ¾Á¢Æ¢ø
         «ÅḧŠ±Ø¾¢ÂЧÀ¡Ä Á¢¸ þÂøÀ¡É ¬ü¦È¡Øì¸¡É ¿¨¼.
         ±ó¾ þ¼ò¾¢Öõ «ÖôÒò¾ð¼¡Ð.
         ÅÇÅÇ ¸ƒÒƒ¡ì ¸¨¾¸û º¢Äиû þÕìÌõ. «Åü¨Èô
         ÀÊìÌõ§À¡Ðõ Àì¸í¸¨Ç Š¸¢ô Àñ½¢ ÀÊì¸ò§¾¡ýÚõ.

         þÐ×õ «ôÀʾ¡ý. ¬É¡ø §ÅÚ ¸¡Ã½õ.

         '†£§Ã¡ ¾ôÀ¢îº¡É¡, ±ýÉ? ÁÃò¾¢ø ¸ðÊô§À¡ð¼ «ó¾
         ¸¡ÅÄ¡Ç¢¸¨Ç á𺺠±ÚõÒ¸û º¡ôÀ¢ð¼ÉÅ¡, þø¨Ä¡?',
         þ¨¾ì ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¾üÌ ¦À¡Ú¨Á¢øÄ¡Áø Àì¸í¸¨Çô
         ÒÃðÊ ¦¸¡ïºõ ¾ûÇ¢ô§À¡ö À¡÷ì¸î¦ºöÔõ.
         ¸ûÇ¡ð¼õ¾¡ý:-)

         «ÅÕõ Ãí¸Ã¡ƒý ±ýÀ¾¡Öõ «Å÷ ¾õ¨ÁÅ¢¼ º£É¢Â÷
         ±ýÀ¾¡Öõ¾¡ý ‚Ãí¸õ ¦Ãí¸Ã¡ƒý ¾õÓ¨¼Â Á¨ÉÅ¢ ¦À¨Ãô
         §À¡ðÎ즸¡ñÎÅ¢ð¼¡÷.
         'Ţš¾í¸Ùõ Å¢ÁâºÉí¸Ùõ' ¦¾¡ÌôÀ¢ø þó¾
         Å¢ÀÃò¨¾ ±Ø¾¢Â¢Õ츢ȡ÷.

         «ýÒ¼ý

         ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢


         >
         > In agathiyar@yahoogroups.com, JayBee <jaybee@t...> wrote:
         >> At 03:47
         PM 4/8/2005 +0530, you wrote:
         >> >
         >> >«ýÒ ¼¡ì¼÷ §ƒÀ¢,
         >> >.
         >> >
         >>
         >=======
         >> >¿ÊôÒ ±ýÀÐ ¸ÁĆ¡ºÛìÌ ¦ÅÚõ ¦¾¡Æ¢ø ÁðÎÁøÄ.
         >> >
         >> >«Ð «ÅÕìÌ ´Õ
         ÅÆ¢À¡Î.
         >> >========
         >> >
         >> >þ¨¾Å¢¼ «Õ¨ÁÂ¡É ´Õ À¡Ã¡ð欃 §ÅÚ Â¡Õõ
         ¸ÁĆ¡ºÛìÌî ¦º¡ýÉ¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢
         >¡Ð. «Ð
         >> >¾¡ý ¼¡ì¼÷ §ƒ.À¢.
         >> >
         >> >¿ýÈ¢
         ¼¡ì¼÷. ¦ÅÌ¿¡ð¸ÙìÌô À¢ÈÌ ÌØÅ¢ø ±ý¨É ±Ø¾ ¨Åò¾¾üÌ.
         >> >
         >> >«ýÒ¼ý
         >> >¦À.ºó¾¢Ã
         §À¡Š
         >> >¦ºý¨É.
         >> >
         >> >¿¡ý À¡÷òРú¢ò¾ ÀÊòРú¢ò¾ þý¦É¡Õ À¼õ À¡ôÀ¢øÄ¡ý,
         «¾¡í¸ Àð¼¡õ
         >â. «Ð×õ ´Õ
         >> >¸¡Å¢Âõ ¾¡ý.
         >>
         >>
         >> ¬õ. ¬É¡ø «ó¾ô
         À¼òÐìÌì ¦¸¡Îò¾¢Õ츧ÅñÊÂ
         >> «í¸£¸¡Ãò¨¾ ²§É¡ ¦¸¡Î측Áø Å¢ðÎÅ¢ð¼¡÷¸û.
         >>
         ÀôÀ¢ø§Â¡É¡¸ ¿ÊìÌõ ŠËù ÁìÅ£Û¨¼Â ¿ÊôÒ
         >> «Õ¨Á. ¾É¢¨Áì ¸¡ÅÄ¢ø Àü¸û ´ù¦Å¡ýÈ¡¸
         Å¢ØÅÐ,
         >> ÁÉôÀ¢Ã¡ó¾¢ À¢Ã¨ÁìÌ ¬Ç¡ÅÐ, «ô§À¡Ð Å¡÷¼Ã¢¼õ ¾ÉìÌ
         >> ¡÷ §¾í¸¡ö¸û
         ¦¸¡Îò¾Ð ±ýÈ Ã¸º¢Âò¨¾î ¦º¡øÄô§À¡ö,
         >> ¾ý¨É§Â ¸ðÎôÀÊòÐ즸¡ûÅÐ §À¡ýÈ þ¼í¸Ç¢ø
         ¦ÅÙòÐì
         >> ¸ðÊ¢ÕôÀ¡÷.
         >> æö ¦¼¸¡Å¡¸ ÅÕõ ¼ŠðÊý †¡·ôÁý ¬ÃõÀò¾¢Ä¢ÕóÐ
         >>
         «Û¾¡Àò¨¾ô ¦ÀüÚ즸¡ñ§¼ ÅÕÅ¡÷. ¾ýÛ¨¼Â ¦ÀÕõ ¦º¡ò¨¾ì
         >> ¦¸¡ñÎ ¦ÀÕõÀ½õ
         ¦ºÄÅÆ¢òÐò ¾ý¨É Å¢ÎÅ¢ìÌõ ¦ÀÕÓÂüº¢Â¢ø
         >> ®ÎÀðÊÕôÀ¾¡¸ ±ñ½¢ì¦¸¡ñÊÕìÌõ ¾ý
         Á¨ÉÅ¢Ôõ Å츣Öõ
         >> ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöЦ¸¡ñÎÅ¢ð¼¡÷¸û ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Âì ¸¨¼º¢
         >> ŨÃìÌõ
         «È¢Â¡Á§Ä§Â þÕóÐÅ¢ÎÅ¡÷.
         >> ¦Ã¡õÀì¸Î¨Á¡¸ì ¸‰¼ôÀðÎ ¾ôÀ¢òÐ, ´ù¦Å¡Õ
         >> Ó¨ÈÔõ
         Á¢â¨Æ¢ø À¢ÊÀðÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¦¼Å¢øŠ ³ÄñÊø
         >> º¢¨È¢ø þÕôÀ¡÷¸û þÕÅÕõ. ¬É¡ø
         «ô§À¡¦¾øÄ¡õ
         >> ¼ŠðÊý †¡·ôÁÛ¨¼Â Òò¾¢ Á¡È¡ð¼Á¡¸¢Å¢Îõ.
         >> §¾¡ð¼§Å¨ÄÔõ
         þÂü¨¸ôÀ¡¼Óõ Àñ½¢ì¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷.
         >> ¦¼Å¢øŠ ³Äñ𠦺íÌòÐô À¡¨È¢ÉÕ¸¢ø ±ô§À¡Ð
         >>
         ¸¼ø¿£÷ Áð¼õ ²Úõ, þÈíÌõ ±ýÀ¨¾ì ¸½¢òÐ,
         >> þÃñÎ º¡ì̸Ǣø §¾í¸¡ö¸¨Ç ¨ÅòÐì ¸ðÊ,

         >> «Åü¨Èì ¸¼Ä¢ø ¾ûÇ¢, ¾¡Ûõ ¸¼Ä¢ø ̾¢òÐ «Åü¨È§Â
         >> ¦¾ôÀÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢,
         ¿£ó¾¢ÂÅ¡Ú, §¾í¸¡ö¸¨Ç ¯¨¼òÐ
         >> «Åü¨Ã§Â ¯½Å¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ¾ôÀ¢Å¢ÎÅ¡÷.

         >> Å¢¼¡ÓÂüº¢, °ì¸õ, ¨¾Ã¢Âõ, ÁÉ ¯Ú¾¢ ӾĢ ¾ý¨Á¸Ç¢ý
         >> ¯îº¸ð¼ò¨¾ò ¦¾¡ðÎì
         ¸¡ðÎõ À¼õ.
         >> Survivalism ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ûÇò¦¾Ç¢Å¡¸
         >> ¯½÷òÐÅÐ.
         >>
         À¢¨ÆòÐ Å¡ÆÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢Öõ ±ôÀÊ ±ôÀʦÂøÄ¡õ
         >> ÓÂýÚ ¯Â¢§Ã¡ÊÕóÐ Å¡ú쨸¨Â
         ¿¼ò¾ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ì
         >> ¸¡ðÎõ ¸¡Å¢Âõ «Ð.
         >> ÌÓ¾ò¾¢ø Àð¼¡õâ ±ýÈ ¦ÀÂâø
         ¾Á¢Æ¢ø ¦¾¡¼÷
         >> ¸¨¾Â¡¸ Åó¾Ð.
         >> ¦ƒÂტý µÅ¢Âí¸û.
         >> :-)
         >> À
         Ìò¾¢Å¢Îõ «ó¾ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸¨Ç þÎôÀ¢ø
         >> ÁðΧÁ н¢¸ðÊÂÅ¡Ú ¦ƒÂáˆ
         ŨÃó¾¢ÕôÀ¡÷.
         >> «ÅÕìÌ ÁðÎõ ±ôÀÊ «ó¾ô À̾¢¸¨Ç ÁðÎõ «ò¾¨É
         >> º¢ÈôÀ¡¸
         ±ÎôÀ¡¸ Å¡Ç¢ôÀ¡¸ ŨàÓÊó¾Ð!
         >> ¦º¡øÖí¸ §À¡Š.
         >>
         >> «ýÒ¼ý
         >>
         >>
         ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
         >> >> >
         >> >> >
         >> >> >«ýÀ÷¸§Ç,
         >> >> >
         >> >> > ºüÚÓýÉ÷
         Helen of Troy À¼õ - ¦¸¡ïºõ «Ã¾ô ÀÆÍ,
         >> >> >Ëţ¢ø À¡÷ò§¾ý.
         >> >> >
         >> >> >
         þý¦É¡Õ À¼Óõ «¾üÌ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õó¾Ð. ¦ÀÂ÷
         >> >> >Trojan War. þÐ þýÛõ
         «Ã¾ôÀÆÍ. þ¾¢ø ¬½Æ¸÷
         >> >> >
         >> >
         >> ==================
        • M.R.Rangarajan
         ... ��. ... �â ... ���������, ... ������ ��� ��׸� ���. �� ������ �� ��Ţ� ���� �� ��� �� Ţ��. �� ������ �� ��Ţ� �� ������? �� ����� ������
         Message 8 of 9 , Apr 10, 2005
          --- In agathiyar@yahoogroups.com, JayBee <jaybee@t...> wrote:
          > At 05:02 PM 4/8/2005 +0000, you wrote:
          > >---
          > >¸Â¡É¡Å¢ø ãýÚ ¬ñθû þó¾¢Â àÐÅøò¾¢ø þó¾¢Âô ÀñÀ¡ðÎ ¨Á þÂìÌÉá¸ô À½¢
          > Òâ
          > >ó¾§À¡Ð
          > > «ó¾ ¿¡ðÊý À¢ÃõÁ¡ñ¼Á¡É ¬Ú¸¨Çì ¸ñÎ À¢ÃÁ¢ò¾¢Õ츢§Èý.
          > ±Š¦…¸¢§À¡,
          > >¦À÷À£Š, §¸¡Ãñ¨¼ý §À¡ýÈ
          > > ÀÄ ¬Ú¸û. ±Š¦…¸¢§À¡Å¢ø ÓýëüÚ
          > «ÚÀò¨¾óÐ º¢Ú ¾£×¸û ¯ñ¼¡õ. ´Õ ¿¡¨ÇìÌ >´Õ ¾£Å¢ø þÕó¾¡ø ´Õ ¬ñÎ µÊ Å¢
          Îõ.
          >
          >
          > ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ¾£Å¢ø ²ý ¾í¸§ÅñÎõ?
          >
          >
          At 05:02 PM 4/8/2005 +0000, you wrote:
          >---
          >¸Â¡É¡Å¢ø ãýÚ ¬ñθû þó¾¢Â àÐÅøò¾¢ø þó¾¢Âô ÀñÀ¡ðÎ ¨Á þÂìÌÉá¸ô À½¢
          Òâ
          >ó¾§À¡Ð
          > «ó¾ ¿¡ðÊý À¢ÃõÁ¡ñ¼Á¡É ¬Ú¸¨Çì ¸ñÎ À¢ÃÁ¢ò¾¢Õ츢§Èý.
          ±Š¦…¸¢§À¡,
          >¦À÷À£Š, §¸¡Ãñ¨¼ý §À¡ýÈ
          > ÀÄ ¬Ú¸û. ±Š¦…¸¢§À¡Å¢ø ÓýëüÚ
          «ÚÀò¨¾óÐ º¢Ú ¾£×¸û ¯ñ¼¡õ. ´Õ ¿¡¨ÇìÌ >´Õ ¾£Å¢ø þÕó¾¡ø ´Õ ¬ñÎ µÊ Å¢Îõ.


          ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ¾£Å¢ø ²ý ¾í¸§ÅñÎõ?

          «ó¾ ÓóáüÚ «ÚÀò¨¾óÐ ¾£×¸Ç¢Öõ «ó¾ À
          ÌòÐõ, þÎôÀ¢øÁðΧÁ н¢¸ðÊÂ, ±ÎôÀ¡É ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô
          ¦Àñ¸û þÕ츢ýÈÉá?          ãî! ±ý Á¨ÉÅ¢Ôõ À¾¢¦ÉðÎ ÅÂÐô Ò¾øÅ¢Ôõ ¸Â¡É¡Å¢ø ±ý ܼ§Å þÕó¾¡÷¸û, ŠÅ¡Á£!
          ²§¾Ûõ ¾£×ìÌû þó¾ ºÁ¡îº¡Ã¦ÁøÄ¡õ ¬Ã¡Âô §À¡Â¢Õó¾¡ø, «í§¸§Â ¾É¢Â¡¸ò ¾í¸¢
          Å¢¼
          §ÅñÊÂо¡ý.

          'À ÌòÐõ' '¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸û' ÓØì¸ ÓØì¸ µÅ¢Â÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¦ƒÂტý ¸ÉÅ¢§Ä
          Åó¾
          ¸¡Ã¢¨¸¸û ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. ²ý ?

          ¸Â¡É¡Å¢Öõ, ÁüÈ ¸Ã£À¢Âý ¿¡Î¸Ç¢Öõ ( ¸Ã£ô ±ýÈ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ÀÆíÌÊ Áì¸û ÓýÒ
          Å¡ú󾾡ø
          þ¨Å ¸Ã£À¢Âý ¿¡Î¸û ±ýÚ «¨Æì¸ô Àð¼É), ¦ºùÅ¢ó¾¢Â÷¸ÙìÌò ¾É¢Â¡É þ¼í¸Ç¢
          ø «Å÷¸Ù¨¼Â
          ÀÆì¸ÅÆì¸í¸¨Çò ¦¾¡¼÷óÐ Å¡ú쨸 ¿¼ò¾ ź¾¢¸û ¯ñÎ. Ô.±Š …¢ø ' Settlement'
          ±ýÚ «¨Æì¸ô
          ÀÎÀ¨Å þ¨Å. þíÌ ¦ºøÄ «ó¾ «ó¾ ¿¡ðÎ «Ãº¡í¸ «ÛÁ¾¢ §ÅñÎõ.

          §¸¡Ãñ¨¼ý ¬üÈ¢ø Å¢¨ºô À¼¸¢ø ³õÀÐ ¨Áø À¢Ã¡½õ ¦ºö¾¡ø ( ̼ø §Á§Ä ÅÕõÀÊ
          ¬Îõ À¼Ì!)
          þôÀÊ ´Õ ÌÊ¢ÕôÒìÌô §À¡¸Ä¡õ.

          ¿¡ý þôÀÊô §À¡É§À¡Ð, «í§¸ ¦ºùÅ¢ó¾¢ÂÕ¨¼Â À¨Æ šú쨸 ӨȨÂò ¦¾¡¼÷óÐ
          ¿¼òÐõ ¸¡ðº¢¨Âì
          ¸¡½ ÓÊó¾Ð. ÍÚÍÚôÀ¡É Áì¸û. ±Ç¢Â, ÁÃò¾¢É¡ø «¨Áó¾ ţθû. «Å÷¸û ´Õ ¦ÀâÂ
          À¡ñ¼ò¾¢ø ´Õ
          ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÁÃò¾¢ý Ðñθ¨Çò ¾ñ½£Ã¢ø °È ¨ÅòÐì ¸¡ö ÅÊ츢ýÈ º¢ÅôÒ ¿¢È
          ±ñ¦½öìÌô ÀÄ
          ÁÕòЊ̽í¸û þÕôÀ¾¡¸î ¦º¡ø¸¢È¡÷¸û. «¨¾ò ¾¼Å¢ì ¦¸¡ñ¼¡ø ãðÎ ÅÄ¢ ӾġɨÅ
          §À¡ÌÁ¡õ.
          ¯ûÙìÌ «Õó¾¢É¡ø Å¢üÚì §¸¡Ç¡Ú, ¯ûÙÚôÒì¸Ç¢ý Ţ¡¾¢¸û ±øÄ¡õ §À¡ÌÁ¡õ.

          ¬¨¼¸û? º¡¾¡Ã½Á¡¸ ±ø§Ä¡Õõ «½¢Ôõ À¡ñð, ŠÄ¡ì, ¸×ý Ũ¸ÂÈ¡¾¡ý! º¢Ä ž¡É
          ¬ñ¸ûÁðÎõ
          §Áø н¢ þøÄ¡Áø ¯¨ÆòÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û. «ùÅǧÅ!

          áƒÃí¸ý
         • JayBee
          ... ������ ����� ... ������ �� ��Ţ� ���� �� ��� �� Ţ��. ... ������? ... н�����, ������ ���Ţ��� ... ������� ���� Ҿ�Ţ�� �¡ɡŢ� �� ܼ�� ������,
          Message 9 of 9 , Apr 10, 2005
           At 09:08 AM 4/10/2005 +0000, you wrote:
           >--- In agathiyar@yahoogroups.com, JayBee <jaybee@t...> wrote:
           >> At 05:02
           PM 4/8/2005 +0000, you wrote:
           >> >---
           >>
           >>
           >±Š¦…¸¢§À¡,
           >>¦À÷À£Š,
           §¸¡Ãñ¨¼ý §À¡ýÈ
           >> ÀÄ ¬Ú¸û. ±Š¦…¸¢§À¡Å¢ø ÓýëüÚ
           >«ÚÀò¨¾óÐ º¢Ú ¾£×¸û ¯ñ¼¡õ. ´Õ
           ¿¡¨ÇìÌ >´Õ ¾£Å¢ø þÕó¾¡ø ´Õ ¬ñÎ µÊ Å¢Îõ.
           >
           >
           >´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ¾£Å¢ø ²ý
           ¾í¸§ÅñÎõ?
           >
           >«ó¾ ÓóáüÚ «ÚÀò¨¾óÐ ¾£×¸Ç¢Öõ «ó¾ À
           >ÌòÐõ, þÎôÀ¢øÁðΧÁ
           н¢¸ðÊÂ, ±ÎôÀ¡É ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô
           >¦Àñ¸û þÕ츢ýÈÉá?
           >
           >
           >
           >ãî! ±ý Á¨ÉÅ¢Ôõ
           À¾¢¦ÉðÎ ÅÂÐô Ò¾øÅ¢Ôõ ¸Â¡É¡Å¢ø ±ý ܼ§Å þÕó¾¡÷¸û, ŠÅ¡Á£!
           >²§¾Ûõ ¾£×ìÌû þó¾
           ºÁ¡îº¡Ã¦ÁøÄ¡õ ¬Ã¡Âô §À¡Â¢Õó¾¡ø, «í§¸§Â ¾É¢Â¡¸ò ¾í¸¢

           >Å¢¼
           >§ÅñÊÂо¡ý.
           >
           >'À ÌòÐõ' '¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ¦Àñ¸û' ÓØì¸ ÓØì¸ µÅ¢Â÷ ¦ÀÕÁ¡ý
           ¦ƒÂტý ¸ÉÅ¢§Ä
           >Åó¾
           >¸¡Ã¢¨¸¸û ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. ²ý ?
           >
           >¸Â¡É¡Å¢Öõ, ÁüÈ
           ¸Ã£À¢Âý ¿¡Î¸Ç¢Öõ ( ¸Ã£ô ±ýÈ ¦ºùÅ¢ó¾¢Âô ÀÆíÌÊ Áì¸û ÓýÒ
           >Å¡ú󾾡ø
           >þ¨Å
           ¸Ã£À¢Âý ¿¡Î¸û ±ýÚ «¨Æì¸ô Àð¼É),


           ¸Ã£ô¸¨Çò¾¡ý Ó¾ýӾĢø ¦¸¡ÄõÀŠ À¡÷ò¾¡÷.           ¦ºùÅ¢ó¾¢Â÷¸ÙìÌò ¾É¢Â¡É þ¼í¸Ç¢
           >ø «Å÷¸Ù¨¼Â
           >ÀÆì¸ÅÆì¸í¸¨Çò ¦¾¡¼÷óÐ Å¡ú쨸
           ¿¼ò¾ ź¾¢¸û ¯ñÎ. Ô.±Š …¢ø ' Settlement'
           >±ýÚ «¨Æì¸ô
           >ÀÎÀ¨Å þ¨Å. þíÌ ¦ºøÄ
           «ó¾ «ó¾ ¿¡ðÎ «Ãº¡í¸ «ÛÁ¾¢ §ÅñÎõ.
           >
           >§¸¡Ãñ¨¼ý ¬üÈ¢ø Å¢¨ºô À¼¸¢ø ³õÀÐ ¨Áø
           À¢Ã¡½õ ¦ºö¾¡ø ( ̼ø §Á§Ä ÅÕõÀÊ
           >¬Îõ À¼Ì!)
           >þôÀÊ ´Õ ÌÊ¢ÕôÒìÌô
           §À¡¸Ä¡õ.
           >
           >¿¡ý þôÀÊô §À¡É§À¡Ð, «í§¸ ¦ºùÅ¢ó¾¢ÂÕ¨¼Â À¨Æ šú쨸 ӨȨÂò
           ¦¾¡¼÷óÐ
           >¿¼òÐõ ¸¡ðº¢¨Âì
           >¸¡½ ÓÊó¾Ð. ÍÚÍÚôÀ¡É Áì¸û. ±Ç¢Â, ÁÃò¾¢É¡ø «¨Áó¾
           ţθû.
           >
           >¬¨¼¸û? º¡¾¡Ã½Á¡¸ ±ø§Ä¡Õõ «½¢Ôõ À¡ñð, ŠÄ¡ì, ¸×ý Ũ¸ÂÈ¡¾¡ý!


           þíÌõ «ôÀÊôÀð¼ ¬¾¢Å¡º¢¸û þÕ츢ȡ÷¸û. ¸¢ÆìÌ
           Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¯ûÇÅ÷¸Ç¢ø ¼Â¡ì ±ýÛõ Áì¸û ´Õ ¸¡Äò¾¢ø
           ¾¨ÄÅ¡í¸¢¸Ç¡¸(Head-Hunters) þÕó¾É÷.
           Ó츢ÂÁ¡É ¸Ä¡îº¡Ã ¿¢¸ú¸Ç¢ý§À¡Ð ÁðÎõ «ó¾
           Ò¸ú¦ÀüÈ ƒ¢¸¢÷¾ñ¼¡ §¸¡Å½ò¨¾ì ¸ðÊ즸¡ñÎ,
           Bird of Paradise, Cocatoo §À¡ýÈ ÀȨŸǢý þÈ̸¨Çò
           ¾¨ÄôÀ¡¨¸Â¢ø þÎ츢즸¡ñÎ, ´Õ ¦Àâ §¸¼Âò¨¾ ¨ÅòÐì
           ¦¸¡ñÎ «ó¾ ¾¨ÄÅ¡í¸¢ì ¸ò¾¢¨Â ¦ÁÐÅ¡¸î ÍÆüÈ¢ì
           ¦¸¡ñÎ, Spiralling À¡Å¨É¢ø ÌÉ¢óÐ ¿¢Á¢÷óÐ ¾ý¨Éò¾¡§É
           ÍüÈ¢îÍüÈ¢ ¬Ê측ðÎÅ¡÷¸û.
           ÁüÈ ºÁÂò¾¢ø ¿õ¨Áô§À¡ýÈ ¯¨¼¸û¾¡õ.

           «ýÒ¼ý

           ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢           º¢Ä ž¡É
           >¬ñ¸ûÁðÎõ
           >§Áø н¢ þøÄ¡Áø ¯¨ÆòÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.
           «ùÅǧÅ!
           >
           >áƒÃí¸ý
           >
           >
           >
           >
           >
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.