Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Agathiyam - Re: [agathiyar] kumresa sathakam22, 23& 24)

Expand Messages
 • JayBee
  ... ��� �������. ���¢� ����� ��� �� �Ȣ�� ����¡�������. :-)) ... �! �����􊊊........... �� ���ɡ��� ͧÉ ����. ��Ҽ� �����þ� ====================
  Message 1 of 41 , Nov 1, 2004
  • 0 Attachment
   At 10:54 PM 10/31/04 -0800, you wrote:
   >
   >
   ><<<<<<¬¸§Å....þí§¸ þÃñÎ ÌÁ¡÷¸ÙìÌõ ºüÚõ À¢Ê측¾ -
   >¬É¡ø ±ÉìÌ Á¢¸×õ À¢Êò¾ µ÷ ¬º¡Á¢ ¦º¡ýɨ¾î ¦º¡ø¸¢§Èý -
   > "§¸Ùí¸û. ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ".
   > :-)
   > :-)
   > :-)
   >
   >«ýÒ¼ý
   >
   >¦ƒÂÀ¡Ã¾¢>>>>>>>>>>
   >
   >
   >«ýÒ¿¢¨È ³Â¡,
   >
   >
   >±ÉìÌ 'ºüÚõ À¢Ê측¾Å÷¸û' ±ýÚ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä. ¡÷ ¦º¡øž¢Öõ ±ÉìÌ §ÅñÊÂÐ þÕ츢Ⱦ¡?
   ±ýÚ À¡÷ô§Àý. ¯ñ¨Á¢ø «Å÷¸û ¾¡õ ¿õ «È¢¨Å Ü÷¨Á¡ìÌÀÅ÷¸û. :-))
   >
   >
   >(þÃñÎ ÌÁ¡÷¸Ç¢ø ±ý¨É ´Õ ÌÁ¡Ã¡¸ ¾¡í¸û ÜÚž¡¸ þíÌ À¾¢ø «Ç¢òТÕ츢§Èý.)


   µ!
   °°°ôôôŠŠŠ...........
   «ó¾ þý¦É¡ÕÅ÷ ͧÉ ÌÁ¡÷.

   «ýÒ¼ý

   ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

   ====================
  • banukumar rajendran
   From: JayBee Wrote:
   Message 41 of 41 , Nov 17, 2004
   • 0 Attachment
    From: "JayBee" <jaybee@tm....> Wrote:

    <<<<<<<<<<������ ������ ������������� ������� ��������
    ��� ������� ������� �������� �����. ���� ����
    ����� ��������� �����.
    ������� ��� ��������� ���������?
    ��������������. �������� ���� ���� ����� ���������
    ����� ����; ���������. ��������� ��������� �����,
    ������ ��� ������ ������������ ��� ��������������
    �������� �� ��� �������� ��������� ��������.
    ��� �� ��� ����� ������� �����������
    �������� ����� ��� ��������. ����������� �����
    ������� �����������.
    ������ ���������� ����� ������ ���������
    ������ �������� ����������� �� ��� ������ ������������.
    ������������ ������� ������ ����� �������
    �������. ��� ���������� ����� ��� ������������� �������.
    ��������� ���������. ������� ��� ������
    �����������. ���� ���� ����� �������������� ������
    ������� ���������.
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.


    ������ ���,


    �������� ����, ���� ����������� �������� ������� ��������� ����������� ����. ����� ���� ����, ����� ���� ����. ����� ����� 3��, 13�� ����������� ���. ����, ����� ������� ������� ���� ������, �������� ������� ������ ������ ��������� ���. ����� (�����������) �� �������� ��� �������� ���������.


    22��� ��������� ����� ��������. ������ ������ (�����) ��� ���� �����.
    ����� ������ ��� ��������� �������. �������� �������� ��������. ������ ������� ������� ���������� ������� ��� ������. ������� �������� ����� ��� ���� ����� �����. ������� ��� ��������� ������� ���� ��� ����� �������.


    ����������� �������������� 18 �� ��� �������� ������ ����� ��� ���. (�������� ����� ������� ����). ��� �����������. �������� ������� ����� ������� ���� ��� �������������. ������������ ������� ���� ����:

    1. ����������� ������
    2. ������� ���
    3. ���� ������
    4. ���� ��������
    5. ��� ������ ���� �������.


    ������������ ��� ������:

    1. ������
    2. �������������
    3. � ����
    4. ����
    5. ���� ���
    6. ���� ����� ���� (���� ������� �������! ;-)
    7. ������ ������
    8. ����� �������

    �������.

    <<<<<<<<<<���������� ��� ���� ������ ����?>>>>>>>>>>>>>>>>


    ��. ���! ��, �� ��������. �� ���!! :-) ��������� ������� �� ��������� ����� �������� �� ����������� ������ �������. ������, ��� ��������� �������� ����� ������� ����� ��������� ������������ ������������. ������� ����������� ��� ������� ���� �������� ������������� ����������� ��� ������ ����.

    ���� ��������� ���� ������� ����� ������? ���� ������������ ������ �������, �� ��� ���������� (��������) ������� �������� ����������� ��� �������� ����.


    <<<<<<������������� ��������� ����� �������� ���?
    ��� ����, ���� ����, ����� ������� ������?
    ������� ��� ������� ��������� ������ ���
    �������?
    >>>>>>>>>>>>>>>>>


    ���, ��������� �������� ���� ��� ������� ����� ���� ��������.    �����,

    ���.�������,
    �����.


    ---------------------------------
    Do you Yahoo!?
    Meet the all-new My Yahoo! � Try it today!

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.