Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

embaavai ezil - 11

Expand Messages
 • Krishnan Ramasamy
  7. ������ �Ƣ���, ����¢� ŢƢ��� ����! ��� ���Ţ��¡���Ǣ� ��Ÿ�� ���š? ������ ��á� ������� �â����, �������� ���� ����� š����� ���� ������ ���, �측��,
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2004
  • 0 Attachment
   7. À¡¨ÅÂ÷ ÀÆ¢ôÒõ, À¡¨Å¢ý ŢƢôÒõ

   "¾¡§Â! ¯ÉÐ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø¸Ç¢ø þ¨Å¸Ùõ º¢ÄÅ¡? §¾Å÷¸û ÀÄáø ¿¢¨Éò¾üÌ «Ã¢ÂÅÛõ,
   ´ôÀüÈÅÛõ ¦ÀÕï º¢ÈôÒ Å¡öó¾ÅÛõ ¬¸¢Â þ¨ÈÅÉÐ À¨È, ±ì¸¡Çõ, ºíÌ Ó¾Ä¢Â ÀÄ ¾¢Õî
   º¢ýÉí¸Ç¢ý µ¨º ÓÆì¸õ §¸ð¼×¼§É (¬¨º§Â¡Î) 'º¢Åº¢Å' ±ýÚ ¾¢ÕÅ¡ö ¾¢ÈóÐ (¯Õ¸¢É¡ü
   §À¡ø) ¯¨ÃôÀ¡ö. '¦¾ýÉΨ¼Â º¢Å§É!' ±ýÚ ¦ºôÒ¾üÌû ¾£Â¢¨¼ô Àð¼ ¦Áب¸ô §À¡Ä
   ¯Õ¸¢Å¢ÎÅ¡ö; (¬É¡ø þô¦À¡ØÐ ¿£ ±ýÉ ¦ºö¸¢È¡ö?) ±ý ¾¨ÄŨÉ, ±ý «Ãºý, þɢ «Á¢÷¾ý
   ±ýÚ ±ø§Ä¡Õõ ¾É¢ò¾É¢§Â Ò¸úóÐ þ¨ºò§¾¡õ; «¾¨ÉÔõ ¿£ §¸ð¼¡ö. §¸ðÎõ þýÛõ ¿£ ¿ýÈ¡¸
   ¯Èí̸¢ýÈ¡§Â! ÅĢ ÁÉõ À¨¼ò¾ «È¢Å¢Ä¡÷ §À¡Äî ÍõÁ¡ ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡§Â! ¬¸¡! ¯ý ¯¨Ä¡
   ¯Èì¸ò¾¢ý ¯Â÷ ¾ý¨Á¾¡ý ±ý§É!" ±ýÚ þ¸úì ÌÈ¢ §¾¡ýÈ þÂõÀ¢É¡÷¸û.

   þì¸Õò¨¾ò ¾£ó¾Á¢ú Å¡º¸Ã¡õ ¾¢ÕÅ¡¾çÃʸû ¾ÁÐ ¾¢Õ¦ÅõÀ¡¨Å¢ý ²Æ¡õ À¡¼Ä¢ø ±Æ¢ø
   ¾ÐõÀ ±ÎòÐì ÜÚ¸¢ýÈ¡÷¸û. þÉ¢, «ôÀ¡¼¨Äô À¡÷ô§À¡õ.

   "«ý§É! þ¨ÅÔõ º¢Ä§Å¡? ÀÄ «ÁÃ÷
   ¯ýÉü ¸Ã¢Â¡ý ´ÕÅý, þÕﺣáý,
   º¢ýÉí¸û §¸ðÀî º¢Åý ±ý§È Å¡ö ¾¢ÈôÀ¡ö
   ¦¾ýÉ¡±ý É¡ÓýÉõ ¾£§º÷ ¦ÁØÌ´ôÀ¡ö
   ±ýÉ¡¨É ±ý«¨ÃÂý þýÉÓ¦¾ý(Ú) ±ø§Ä¡Óõ
   ¦º¡ý§É¡õ§¸û ¦Åù§ÅÈ¡ö þýÉõ Т־¢§Â¡?
   Åý¦Éïºô §À¨¾Â÷§À¡ø Å¡Ç¡ ¸¢¼ò¾¢Â¡ø!
   ±ý§É ТĢý À⧺§Ä¡÷ ±õÀ¡Å¡ö

   [«ÁÃ÷ - §¾Å÷, ¯ýÉø - ¿¢¨Éò¾ø, «¨ÃÂý - «Ãºý]

   º¡¾¡Ã½Á¡¸ò ¾¡öÁ¡÷¸û Á¸¨Ç §¿¡ì¸¢ '«õÁ¡' ±ýÚ ¦ºøÄÁ¡¸î ¦ºôÀ¢ «¨ÆôÀÐ ¾Á¢Æ¸ ÁÃÒ.
   þôÀÊô À¡ºô À¢½¢ôÀ¢ý ÀìÌÅõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ô Àâ§Å¡Î «¨ÆôÀ¨¾ ´ðʧÂ, ®ñÎ «ý¨È ¦ÀñÊÕõ
   ãò¾¡û ±ýÈ Ó¨È¢ø þ¨Ç¡ǡö ¯ûÇ ±ØôÀ §ÅñÊ ¸ýÉ¢¨Â "«ý§É" ±ýÚ «ýÒ Ì¨Æ «¨Æò¾É÷
   §À¡Öõ. Óý¦ÀøÄ¡õ þ¨ÈÅý À¡ø Àì¾¢ì ¸¡¾ø âñÎ ¾ý¨É ÁÈóÐ ®ÎÀÎõ «ýÒî ¦ºö¨¸¸¨ÇÔ¨¼Â
   «ôÀ¡¨Å§Â þýÚ Àì¾¢ÂüÈ ´Õ §À¨¾ §À¡ø ÀÎò¾¢Õ츢ýÈ¡û, ±ýÈ þÕ ÓÃñÀð¼ ¦ºö¨¸¸¨Ç§Â,
   "þÐ §À¡ýÈ ¯ý ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø¸Ùõ º¢Ä ¯Ç§Å¡?" ±ýÚ ÍðÊì ¸¡ðÎõ ӨȢø "þ¨ÅÔõ
   º¢Ä§Å¡?" ±ýÚ ±ØôÀ Åó¾ À¡¨ÅÂ÷ ӾĢø '«õÁ¡' ±ýÚ «Å¨Ç «ýÒ Ì¨Æ «¨Æò¾¨¾ «ÎòÐ,
   þùÅ¡Ú ÀÆ¢òÐ ¯¨ÇÂô À¸÷šá¢É÷.

   "¦¾ýɡΨ¼Â º¢Å§É §À¡üÈ¢" ±ýÚ þ¨º§Â¡Î þÂõÒí¸¡ø Á¢Ì Àì¾¢Ô¨¼§Â¡÷ ¦ÅÌÅ¡¸ þ¾Âõ
   ¯Õ¸¢ þýÒÚÅ÷ ±ýÈ ¿¢¨Ä¢ø, þŧǡ «î¦º¡ü¦È¡¼Ã¢ý ÓüÀ̾¢Â¡õ '¦¾ýÉ¡' ±ýÈ ¦º¡ø
   §¸ð¼ «ÇŢġ§É ¯ÄôÀ¢Ä¡ ¯Å¨¸ ¦¸¡ñÎ «ÉÄ¢¨¼ «¸ôÀð¼ ¦ÁØÌ §À¡ø ¯Çõ ¯Õ¸¢ ´ýÚÀÎõ
   þ¨È À쾢¢ý Å¢¨ÃÅ¢¨É Å¢ÇìÌ Ó¸ò¾¡ý, "¦¾ýÉ¡ ±ýÉ¡ ÓýÉõ ¾£§º÷ ¦ÁØÌ ´ôÀ¡ö" ±ýÚ
   «Õ¨Á¡¸ì ÜÈ¢É÷ «ì¸ýÉ¢Â÷. À¡ðÊø À¡¨ÅÂâý ÀÆ¢ôҨèÂô ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø À¡÷츢ý§È¡õ.
   ¬Â¢Ûõ «¾ý ¯îº ¿¢¨Äì ÜüÈ¡¸, "±ý§É ТĢý ÀâÍ!" ±ýÈ ¦º¡ü¦È¡¼÷ «¨ÁóÐûÇ ¿¢¨Ä
   ¦¾ü¦ÈÉ Å¢Çí̸¢ýȾý§È¡? ÀÆ¢ôҨâý ÀìÌÅÁ¡¸ ®ñÎ ""±õÀ¡¨Å ±Æ¢ø" ±ÎòÐì ¸¡ð¼ô
   ¦ÀÚ¸¢ýÈÐ.

   "þýÛõ Т־¢§Â¡?" "±ý§É ТĢý ÀâÍ"

   ±ýÈ þÕ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸§Ç¡Î ¾¢ÕôÀ¡¨Å¢ý 10 - ¬õ À¡ÍÃò¾¢ø,

   "ÜüÈò¾¢ý Å¡öÅ£úó¾ ÌõÀ ¸Õ½Ûõ
   §¾¡üÚõ ¯É째 ¦ÀÕõТø ¾¡ý ¾ó¾¡§É¡?"

   ±É ÅÕõ š츢ý ¦À¡Õû ¦À¡Õó¾¢ ÅÕ¾ø ¸¡ñ¸.

   ÀÆ¢ôÒìÌ ¬Ç¡É ¨Àó¦¾¡Ê ÀûÇ¢ ¿£òÐ Åó¾Ðõ Àñ½¢¨ºò¾Å¡§È Àì¸ò§¾ÔûÇ À¢È¢¦¾¡Õ À¡¨Å¨Â
   «¨Æò¾üÌô §À¡Â¢É÷ «½¢Â¢¨Æ¡÷ «¨ÉÅÕõ. «Åû À¢Ã¡Âõ ̨Èó¾ þÇõ¦Àñ §À¡Öõ. ²§¾¡
   Á¢¸Á¢¸ ¬úó¾ àì¸ò¾¢ø ®ÎÀðÎÅ¢ð¼¡û. «Å¨Ç §¿¡ì¸¢ ±ôÀÊ «¨Æ츢ýÈ¡÷¸û? À¡÷ô§À¡õ.

   «ýÒ¼ý,
   þáÁ.¸¢.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.