Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: The concept of GOD in Jainism

Expand Messages
 • P.N.Kumar
  Dear Shri.Malaiya, Thanks for the details. ... Yes, to a greater extent in the soul search. Yet there is a world of difference (for that matter, in any Astika
  Message 1 of 6 , Dec 1, 2003
  • 0 Attachment
   Dear Shri.Malaiya,

   Thanks for the details.

   > From what little I know about Saiva-Siddhanta, I think it should be
   > easiest for a Saiva-siddhantin, among most people of other faiths,
   > to understand the related concepts in Jainism.

   Yes, to a greater extent in the soul search. Yet there is a world of
   difference (for that matter, in any Astika school) in areas related
   to mukti.

   Love,
   Kumar
  • P.N.Kumar
   ����� ���.�������, ... ������ �򦾡��š��� ���� ������ ���񧼡�. �?��� �������� ��ġ�§���� ���Ƣ�� ��� ������ �?����� �񧼡�. ����Ţ� ��Ȣ. ��ŧ¡�
   Message 2 of 6 , Dec 1, 2003
   • 0 Attachment
    «ýÀ¢ý ¾¢Õ.À¡ÛÌÁ¡÷,

    > 1.Samayagam: þýÀ ÐýÀõ, ¿ý¨Á ¾£¨Á, ¯Â÷× ¾¡ú× Ó¾Ä¢ÂÅü¨È
    > ´Õ
    >
    > ¾ý¨Á¡¸(ºÁÁ¡¸ô) À¡÷ò¾ø.
    > 2.Thuthi: ¬¾¢À¸Åý ӾĢ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ ¾£÷ò¾í¸Ã÷¸¨ÇÔõ
    > §À¡üÈ¢ò о¢ò¾ø.
    > 3.Vanakam: «Õ¸÷,º¢ò¾÷ ¾¢Õ×ÕÅí¸¨ÇÔõ, º¡ò¾¢Ãí¸¨Çì ¸üÈ
    > ¾Àº¢¸¨ÇÔõ, ¾£¨„
    >
    > ¦¸¡Îò¾ ÌÕ츨ÇÔõ, ¦Àâ§Â¡÷¸¨ÇÔõ ÁÉõ Å¡ìÌì ¸¡Âí¸Ç¢É¡ø
    > Ží̾ø.
    > 4.Pirathikirmanam: À¡Åò¾¢üÌì ¸¡Ã½Á¡É¨Å ¾ýÉ¢¼ò¾¢ø ÁÉõ
    > Å¡ìÌì ¸¡Âí¸Ç¢É¡ø
    >
    > §¿Ã¡¾ÀÊ ¸¡òÐì ¦¸¡ûÙ¾ø.
    > 5.Kazhuvaai: «. .¾¡ÅÐ À¢Ã¡Âò¾õ.ºÁ½ ÓÉ¢Å÷ ¾ÁÐ
    > Ţþò¾¢ø ²§¾Ûõ ÌüÈõ
    >
    > §¿÷óÐÅ¢ð¼¡ø, «¾¨ÉÔ½÷óÐ ÅÕó¾¢ ÁÉõ ¦Á¡Æ¢ ¦Áö¸Ç¡ø ¾õ¨Á§Â
    > ¦¿¡óЦ¸¡ñÎ
    >
    > «ìÌüÈò¨¾ì ¸Ø×¾ø.
    >
    > "´ýÈ¢Ôõ ´ýÈ¡Ðõ ¾¡ý¦ºö¾ ¾£Å¢¨É¨Â
    > ¿¢ýÚ ¿¢¨Éò¾¢Ãí¸ü À¡üÚ"
    >
    > "¾£Â¨Å ±øÄ¡õ þɢö§Âý ±ýÈ¼í¸¢ò
    > àÂÅÆ¢ ¿¢üÈÖõ «üÚ" («Õí¸Äî ¦ºôÒ)
    >
    > 6.Vicarkkam: ¸¡§Â¡ò…÷ì¸õ ±É×õ ÜÚÅ÷. ¾Åõ ¦ºöÔõ§À¡Ð ÅÕõ
    > ÐýÀí¸¨Ç «ïº¡Áø
    >
    > ¦À¡Úò¾ø. ¯¼Öõ ¯Â¢Õõ §ÅÚ §ÅÚ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ, ¾ÁÐ ¯¼õ¨ÀÔõ
    > ¾ÁÐ ±ýÚ
    >
    > ¸Õ¾¡Áø ¡쨸¢ü ÀüÈÚò¾ø.
    >
    > Å¡ÄÈ¢ÅÉ¢ý ¿¢¨Ä¨Â ¦ÀÈ Ó¾ø ³óÐ ¿¢¨Äò¾¡ý «Õ¸ý ÅÆ¢À¡Î. «Åý
    > ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Â
    >
    > ÓÂüº¢ìÌõ ¬ýÁ¡¨Å À¾¢É¡ýÌ ¿¢¨Ä¸Ç¡¸ À¢Ã¢ôÀ÷ ¨ƒÉ
    > «È§Å¡÷.«¨¾ ̽Š¾¡Éõ
    >
    > ±ýÚõ ÍðÎÅ÷. þ¾¢ø Ó¾ø ³óÐ ¿¢¨Ä¸¨Ç Өȧ Á¢ò¡¾¢Õ‰Åý,
    >
    > º¡º¡¾ý,Á¢ŠÃý,«Å¢Ã¾ý,§¾ºÅ¢Ã¾ý ±ýÚõ þó¾ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø
    > ÅÆ¢À¡ðÊý §¾¨Å¨ÂÔõ
    >
    > ±ÎòÐì ¸¡ðÎÅ÷.(Refer: Gunasthanam, Published by
    > M/S.Shri.Agalankar Anekandha Mandram,

    ¿£ñÎÅó¾ þò¦¾¡¼÷Å¡¾¢ø ÀÄÐõ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ñ§¼¡õ. ¬í¸¢Äò¾¢ø ¦ÀÕõÀ¡Öõ
    Á¼Ä¡Ê§À¡Ðõ ¾Á¢Æ¢Öõ º¢Ä º¡ÃÁ¡É ºí¸¾¢¸¨Çì ¸ñ§¼¡õ. «ùÅÇÅ¢ø ¿ýÈ¢.
    «¨Å§Â¡÷ ¦À¡Ú¨Á ¸¡ò¾¨ÁìÌõ ¿ýÈ¢!

    'þ¨ÈÅý' ±ýÈ §ÀÕ¢÷ì §¸¡ðÀ¡Î ÌÈ¢òÐ ºÁ½ò¾¢ø §¾í¸¡ö ¯¨¼ò¾¡ü§À¡ø
    þø¨Ä¦ÂýÚ ¦º¡øÄ¡Áø ÍüÈ¢ ŨÇòÐî ¦º¡øĢ¢Õ츢ȣ÷¸û. «¨¾§Â '«ò¾¢¿¡ò¾¢
    Å¡¾õ' ±ýÚ ¿õ Óý§É¡÷ ¦¸¡ñ¼Ð.

    À¢ÈÅ¢ô ¦ÀÕí¸¼ø ¿£ó¾ þ¨ÈÅý '«Êº¡Õõ' ӨȨÁ ÌÈ¢òÐõ Ţâšöì ¸ñ§¼¡õ.
    'þ¨ÈÅý' ±ýÈ Å¢Ç¢Â¢¨É§Â Å¢ÇìÌõ Åñ½õ '±Øò¾È¢Å¢ò¾Åý þ¨ÈÅý ¬Ìõ' ±ýÈ ãШÃ
    ¯ñÎ.

    «Ð ¦À¡ÐÅ¢ø ¦À¡Õû ¦¸¡ûŨ¾ô §À¡ø
    ¬ÃõÀôÀûÇ¢ ¬º¢Ã¢Â¨Ãî Íð¼Åó¾¾ýÚ.

    ±ØòÐ ±ýÀ¦¾ýÉ,
    «¨¾ «È¢Å¢ôÀÐ ±í¹Éõ,
    «È¢Å¢ô§À¡ý þ¨ÈÅý ¬Å¦¾ôÀÊ
    - §À¡ýÈ Å¢É¡ì¸ÙìÌ ¦Áöô¦À¡Õû §¾¼ô ÒÌó¾¡ø
    ¾Á¢¦ÆÛõ Á¡Á¨È ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¦¾¡ý¨ÁÔõ, Å£îÍõ Å¢ÇíÌõ.

    «Ð §ÅÚ ¾¢ÈìÌ!

    À¢ýÉ÷ ±ýÈ¡ÅÐ ...

    «ýÒ¼ý,
    ÌÁ¡÷
    ƒ¡Å¡
   • naa_ganesan
    ... Like you say, the communication of ideas among Indian religions have never been water-tight. In Tevaram, the foremost among Tamil saiva works, Shiva is
    Message 3 of 6 , Dec 3, 2003
    • 0 Attachment
     --- In agathiyar@yahoogroups.com, "ymalaiya" <ymalaiya@y...> wrote:

     > From what little I know about Saiva-Siddhanta, I think it should be
     > easiest for a Saiva-siddhantin, among most people of other faiths,
     > to understand the related concepts in Jainism.
     >

     Like you say, the communication of ideas among Indian religions
     have never been water-tight.

     In Tevaram, the foremost among Tamil saiva works,
     Shiva is called Vardhamaanar.

     In Saiva aagamas, there is influence from Jaina tradition.
     Long ago, I got John E. Cort (ed.,) Open boundaries : Jain communities and
     cultures in Indian history. State University of New York Press, c1998.
     There is some description in the paper by Richard Davis (Yale, author of
     a book on Saiva aagamas, "Ritual in the oscillating universe").
     Pl. read it when you've time (thru' interlibrary loan, ...).


     > The first known Jain Tirthankara idols are from Maurya period and
     > thus predate idols of the Buddha.
     >

     In Buddhism, Buddha, the teacher, was represented for some centuries
     just by his feet, or an empty chair under the bodhi tree. In
     anthropomorphic
     form, Buddha comes centuries later. There has been suggestions that
     Buddha image develops from Greek art traditions. Have to check books:
     Apollo(?) & early Buddha.

     Have you seen I. Mahadevan, Early Tamil epigraphy, 2003 (the first
     book about Tamil in the 100+ years old Harvard Oriental series)?
     Quite a lot of new material about Jainism in early Tamil Nadu & Kerala.

     Regards,
     N. Ganesan
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.