Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: kamba ramayanam - free download - www.chennainetwork.com

Expand Messages
 • suratha
  ¿øĦ¾¡Õ §º¾¢¨Â þðÎûÇ£÷¸û. þÐŨà ¸õÀáÁ¡Â½õ þ¨½Âò¾¢ø ÓبÁ¡¸ ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä.ÁШÃ
  Message 1 of 12 , Sep 1, 2003
  • 0 Attachment
   ¿øĦ¾¡Õ §º¾¢¨Â þðÎûÇ£÷¸û.

   þÐŨà ¸õÀáÁ¡Â½õ þ¨½Âò¾¢ø ÓبÁ¡¸ ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä.ÁШà ¾¢ð¼ò¾¢Öõ þø¨Ä.¾Á¢ú
   þ¨½Â Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø þÕì̧Á¡ ¦¾¡¢ÂÅ¢ø¨Ä.

   Ó¾ý Өȡ¸ ¸õÀáÁ¡Â½ò¨¾ þ¨½Âò¾¢ø ¦ÅǢ¢ðÎûÇ£÷¸û.´ù¦Å¡ÕÀì¸Á¡¸ À¢Ã¾¢¦ÂÎòÐ «¨¾
   þ¨½Âò¾¢ø ²üÚÅÐ ±ýÀÐ Á¢¸ þÄÌÅ¡É À½¢ÂøÄ.

   «¨¾ ¿£í¸û ¦ºùÅɧŠ¦ºöÐ ÓÊòÐûÇ£÷¸û.¸¡Äò¾¡ø ¿¢¨ÄìÌõ À½¢.

   ¬ð§ºÀ¨É þø¨Ä ±ýÈ¡ø ÁШà ¾¢ð¼ò¾¢Öõ §º÷òÐ즸¡ûÙí¸û.

   «ýÒ¼ý
   suratha
   http://www.jaffnalibrary.com
   --- In agathiyar@yahoogroups.com, "g.chandrasekaran" <mailgcs@y...> wrote:
   > Dear Sir / Madram
   > Now we are providing kamba ramayanam in our website for free
   > download.
   >
   > http://www.chennainetwork.com
   >
   > With Best Regards
   > g.chandrasekaran
   > www.chennainetwork.com
  • jaybee
   ... Well.....Here I have to disagree very strongly with you, Dr.Bose. It does go waste. Regards JayBee
   Message 2 of 12 , Sep 1, 2003
   • 0 Attachment
    At 08:22 PM 8/31/03 +0500, you wrote:
    >Dear Chandra sekaran,
    >
    >Sincere and devoted work will never go waste. One day it will certainly be
    >recognised. Go ahead.
    >
    >With best wishes
    >
    >Yours sincerely
    >Chandra Bose
    >Chennai


    Well.....Here I have to disagree very strongly with you, Dr.Bose.
    It does go waste.

    Regards

    JayBee

    >
    >At 12:01 PM 8/31/03 +0000, you wrote:
    >>Dear sir,
    >>
    >>Thank you for your blessings. Only good wishes from people like you makes
    >>us to work more.
    >>
    >>With Best Regards
    >>g.chandrasekaran
    >>http://www.chennainetwork.com
    >>http://www.salemnetwork.com
    >>
    >>
    >>--- In agathiyar@yahoogroups.com, "Dr.P.Chandra Bose" <cbose@v...> wrote:
    >>> Dear chandrasekaran,
    >>>
    >>> Congrats.
    >>>
    >>> Keep it up.
    >>>
    >>> Yours
    >>> Bose
    >>>
    >>>
    >>> At 06:21 PM 8/29/03 +0000, you wrote:
    >>> >Dear Sir / Madram
    >>> > Now we are providing kamba ramayanam in our website for free
    >>> >download.
    >>> >
    >>> >http://www.chennainetwork.com
    >>> >
    >>> >With Best Regards
    >>> >g.chandrasekaran
    >>> >www.chennainetwork.com
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>>
    >--------------------------------------------------------------------------
    >>-
    >>> ------
    >>> >For archives click
    >>> >http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
    >>>
    >--------------------------------------------------------------------------
    >>-
    >>> ------
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >Your use of Yahoo! Groups is subject to
    >>http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>
    >>
    >>
    >>---------------------------------------------------------------------------
    >------
    >>For archives click
    >>http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
    >>---------------------------------------------------------------------------
    >------
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >>
    >>
    >>
    >
    >
    >
    >---------------------------------------------------------------------------
    ------
    >For archives click
    >http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
    >---------------------------------------------------------------------------
    ------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
   • Dr.P.Chandra Bose
    Dear Dr JB I disagree with your disagreement. See Suratha s letter today. Yours sincerely Chandra Bose Chennai India.
    Message 3 of 12 , Sep 1, 2003
    • 0 Attachment
     Dear Dr JB

     I disagree with your disagreement. See Suratha's letter today.

     Yours sincerely
     Chandra Bose
     Chennai India.

     At 06:15 PM 9/1/03 +0800, you wrote:
     >At 08:22 PM 8/31/03 +0500, you wrote:
     >>Dear Chandra sekaran,
     >>
     >>Sincere and devoted work will never go waste. One day it will certainly be
     >>recognised.
    • jaybee
     ... I still disagree with that very general observation which is very shallow and which does not reflect the true situation. Come on. You and Suratha should
     Message 4 of 12 , Sep 1, 2003
     • 0 Attachment
      At 04:41 PM 9/1/03 +0500, you wrote:
      >Dear Dr JB
      >
      >I disagree with your disagreement. See Suratha's letter today.
      >
      >Yours sincerely
      >Chandra Bose
      >Chennai India.
      >
      >At 06:15 PM 9/1/03 +0800, you wrote:
      >>At 08:22 PM 8/31/03 +0500, you wrote:
      >>>Dear Chandra sekaran,
      >>>
      >>>Sincere and devoted work will never go waste. One day it will certainly be
      >>>recognised.


      I still disagree with that very general observation
      which is very shallow and which does not reflect the true
      situation.
      Come on. You and Suratha should know thousands
      and thousands and thousands of sincere hard work - life-times
      hard toil have gone waste. By so many thousands of people.
      Come to this world, gentlemen.
      Don't try to qualify your statements by saying that
      'if its a sincere and devoted work'.
      You will be only pouring burning oil onto wounds.
      What I mean is also real hard devoted work.
      More than what is now being discussed in question.

      Regards

      JayBee
      >
      >
      >
      >---------------------------------------------------------------------------
      ------
      >For archives click
      >http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
      >---------------------------------------------------------------------------
      ------
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
     • Dr.P.Chandra Bose
      Dear Dr JB, I want to be optimistic. I have the faith that hard work will be rewarded at some point of time -- will reach the target audience. In English
      Message 5 of 12 , Sep 1, 2003
      • 0 Attachment
       Dear Dr JB,

       I want to be optimistic. I have the faith that hard work will be rewarded
       at some point of time -- will reach the target audience. In English
       literature one can see many famous works got published posthumously and
       the authors praised for them, attained immortality. So let us hope for the
       best.

       I always have the best hopes.

       Yours sincerely
       Chandra Bose
       Chennai.

       At 09:43 PM 9/1/03 +0800, you wrote:
       >At 04:41 PM 9/1/03 +0500, you wrote:
       >>Dear Dr JB
       >>
      • suratha
       ... certainly be ... Žì¸õ þÐ ´Õ ¿£ñ¼ «ÛÀÅ ¦¾¡¼¡¢ý ÓÊÅ¡¸ ´ù¦Å¡Õò¾Õõ ¾É¢ò¾É¢§Â ÜÚõ ÓÊÅ¡¸
       Message 6 of 12 , Sep 1, 2003
       • 0 Attachment
        > >At 06:15 PM 9/1/03 +0800, you wrote:
        > >>At 08:22 PM 8/31/03 +0500, you wrote:
        > >>>Dear Chandra sekaran,
        > >>>
        > >>>Sincere and devoted work will never go waste. One day it will
        certainly be
        > >>>recognised.
        >
        >
        > I still disagree with that very general observation
        > which is very shallow and which does not reflect the true
        > situation.
        > Come on. You and Suratha should know thousands
        > and thousands and thousands of sincere hard work - life-times
        > hard toil have gone waste. By so many thousands of people.
        > Come to this world, gentlemen.
        > Don't try to qualify your statements by saying that
        > 'if its a sincere and devoted work'.
        > You will be only pouring burning oil onto wounds.
        > What I mean is also real hard devoted work.
        > More than what is now being discussed in question.
        >
        > Regards
        >
        > JayBee

        Žì¸õ


        þÐ ´Õ ¿£ñ¼ «ÛÀÅ ¦¾¡¼¡¢ý ÓÊÅ¡¸ ´ù¦Å¡Õò¾Õõ ¾É¢ò¾É¢§Â ÜÚõ ÓÊÅ¡¸ þÕìÌõ.±É¢Ûõ
        þ¾ý ÓÊ× º¢Ä§Å¨Ç¸Ç¢ø ÀÄ áüÈ¡ñθû ¸Æ¢ò§¾ ¦ÅÇ¢ÅÕõ.

        ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ø ¯ûÇ ¿øÄ ¸Ä¡îº¡Ãô ÀÆì¸ÅÆí¸Ç¢ø ´ýÚ þó¾ À¡Ã¡ðξø
        ´ÕÅ¨É «í¸£¸¡¢ò¾ø À¡Ã¡ðξø ±ýÀ¾¢ø ¸¡ðÎõ Á¢¸ ¸ïºò¾Éõ..Å¢Á÷ºÉõ ±ýÀ¨¾ À¢¨Æ À¢Êò¾ø
        ±É Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÅÐ þ¨¾ ¾¢ÕòÐÅÐ ¸ÊÉõ.«§¾ §À¡ø «Åý þÈó¾À¢ÈÌ «ÅÛìÌò ¾Õõ Á¡¢
        ¡¨¾ ¦¸ÇÃÅõ
        «¾¢ø ¸¡ðÎõ ÅûÇø¾ý¨Á ..±ÁìÌ ¿¢¸¡; ¿¡§Á¾¡ý.

        º¡¢ Å¢¼Âò¾¢üÌ ÅÕ¸¢§Èý.

        ÀÄ «È¢»÷¸Ùõ ÒÄÅ÷¸Ùõ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀ¼¡Áø ´Ðì¸ôÀÎÅЧÀ¡Ä ´Õ ÒÈò§¾¡üÈõ ²üÀÎõ§À¡Ð
        ´Õ ºÄ¢ôÒ ´Õ Ţɡ
        ²üÀ¼ò¾¡ý ¦ºö¸¢ÈÐ..ºüÚ ¬Æò¦¾¡¢ó¾Å÷¸Ù째 þôÀÊÂ¡É ¾ÇõÀø ¿¢¨Ä ±ýÈ¡ø??

        ¬Éó¾Ãí¸õ À¢û¨Ç¢ý ¼ÂÈ¢ áüÈ¡ñθû ¸¼óÐóо¡ý ¦ÅÇ¢ÅóÐ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼Ð.¯.§Å º¡Á¢
        ¿¡¾ö¡¢ý À½¢¸û «Å÷ þÕìÌõ§À¡Ð «Å÷ ¦ºö¾ §º¨Å¸¨Ç «í¸£¸¡¢ò¾¨¾ Å¢¼ þô§À¡Ð¾¡ý
        ¯Ä¸õ «ÅÃÐ À½¢Â¢ý ¯ýɾò¨¾
        ¦Áî͸¢ÈÐ.«ÅÕìÌ Ó¾§Ä ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âõ §À¡ýÈÅü¨È À¾¢ôÀ¢ò¾ º¢¨Å ¾¡§Á¡¾ÃõÀ¢û¨Ç
        §À¡ýÈÅ÷¸û ¦ÀÂ÷ þýÛõ ¦ÅÇ¢îºò¾¢üÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä.

        ²ý «¾¢¸Á.;.. À¡Ã¾¢¨Â À¢¡¢Â¡Å¢¨¼ ¦¸¡Îì¸ ±ò¾¨É §À÷ «ÅÛ¼ý Íθ¡ÎŨà ¦ºýÈ¡÷¸û???


        ±ÐקÁ ÀÂÉüÚ §À¡öÅ¢¼¡Ð...¸¡Äõ §¾¨Å¡ÉÅü¨È «ùÅô§À¡Ð ±ÎòÐ즸¡ÎòÐ즸¡ñξ¡É¢Õ츢
        ÈÐ.        «ýÒ¼ý
        suratha
        http://kudil.blogspot.com
       • Dr.P.Chandra Bose
        ¿ýÈ¢ Íþ¡, þýÚ ¸¡¨Ä þ§¾ ¦¾¡É¢Â¢ø þ§¾ ¸Õò¨¾ ¬í¸¢Äò¾¢ø ±Ø¾¢ ¨ÅòÐ þýÚ þ¾¨Éô À¡÷ìÌ ÓýÉ÷
        Message 7 of 12 , Sep 2, 2003
        • 0 Attachment
         ¿ýÈ¢ Íþ¡,

         þýÚ ¸¡¨Ä þ§¾ ¦¾¡É¢Â¢ø þ§¾ ¸Õò¨¾ ¬í¸¢Äò¾¢ø ±Ø¾¢ ¨ÅòÐ þýÚ þ¾¨Éô À¡÷ìÌ ÓýÉ÷
         «ÛôÀ¢§Éý.

         «ýÒ¼ý
         ¦À.ºó¾¢Ã §À¡Š
         ¦ºý¨É.

         At 05:55 AM 9/2/03 +0000, you wrote:
         >> >At 06:15 PM 9/1/03 +0800, you wrote:
         >> >>At 08:22 PM 8/31/03 +0500,
         you wrote:
         >> >>>De
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.