Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Å÷Á츨Ä: 10

Expand Messages
 • P.N.Kumar
  ͨÅÂ¡É «È¢Ó¸òÐìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ «§º¡ì, ... ´Ðì¸ôÀðÎõ ¯ûǨ¾ Å¢ÇìÌžü째 þó¾ ¸ðΨà ¾¨ÄôÒ¸¨ÇÔõ
  Message 1 of 3 , Aug 1, 2003
   ͨÅÂ¡É «È¢Ó¸òÐìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ «§º¡ì,

   >>> ¾Á¢Æ¢ý §Å÷¸¨Çì ¸¡ò¾, ¸¡òÐ즸¡ñÊÕì¸¢È Áì¸û ¾¡úò¾ôÀðÎõ
   ´Ðì¸ôÀðÎõ ¯ûǨ¾ Å¢ÇìÌžü째 þó¾ ¸ðΨà ¾¨ÄôÒ¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ
   §Á÷¦¸¡ñ§¼ý. <<<

   «Ð ­¨¼ì ¸¡Äò¾¢ø ¿¼ó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

   «ÚÀòÐãÅÕû ´ÕÅÃ¡É §º¡Æ¿¡ðÎ ±Â¢Éë¨Ãî §º÷ó¾ ²É¡¾¢¿¡¾ô ¦ÀÕÁ¡¨Éô
   ÀüÈ¢ «È¢ó¾¢Õì¸Ä¡õ. §À¡÷츨ĨÂô À¢øÅ¢ò¾¢Õó¾ «Å÷ ¿¡ÂýÁ¡Ã¢ø ´ÕÅáöô
   À¡¼ôÀð¼ ¸¨¾Â¢ý ÍÕì¸ò¨¾ º¢Åò¾¢Õ.Å¡ýÁ£¸¿¡¾ý «Å÷¸û ¦º¡øÄì §¸ð§À¡õ.

   St.Enathinathar - one of the 63 Nayanmars - is said to be born in
   this community - Ezakulam from a village called Eyinanur in Chola
   Country.

   His profession was toddy-tapping. And he was also well trained in
   martial arts and working as a fencing master to the Chola King.

   He was a great devotee of Sivan and once during a fierce fight with
   somebody from the enemy camp, he happened to notice holy ash behind
   his shield and suddenly stopped the fight. The enemy who obviously
   came in the disguise of a Sivanadiyar went ahead and accomplished his
   intention.

   Between the guise - perfidious as it was well known to be - and Lord
   Sivan Himself, St.Enathinathar saw no difference. Hence the inclusion
   among Nayanmars.

   «ýÒ¼ý,
   ÌÁ¡÷
   ƒ¡Å¡
  • Mugunth
   ... �󿢨� Ţ��Ţ� ���� �¡.���� �����. �󧾸�� ���� ����� ������� ��ĸǢ�/�������/ţ���/���ɸǢ�/������ ������ ���. �������� ��� ��� ��������
   Message 2 of 3 , Aug 1, 2003
    Ashok ????????:

    > «ýÀ÷¸ÙìÌ Å½ì¸õ,
    >
    > þò¦¾¡¼Ã¢ý ãÄõ º¢Ã¢¾Ä§ÅÛõ Å÷Á츨Ĩ ÀüÈ¢ «È¢ó¾¢ÕôÀ£÷¸û ±ýÚ ¿õÒ¸¢§Èý.
    > ¾Á¢Æ¸ò¾¢ý Å¢¨Ç¡ðÎ ¸¨Ä¸Ç¢§Ä Á¢¸×õ ÑðÀÁ¡É ¸Ê½Á¡É ´Õ ¸¨Ä Å÷Á츨Ä.
    > þ츨Ĩ þ¨Ç»÷¸ÙìÌ ¦¾Ç¢çðÎÅÐ «Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨ÉìÌõ ¬÷Åò¾¢÷ìÌõ ¯ÈÁ¢¼õ.
    > þÐÉ¡øŨà ¿¡ý ±Ø¾¢Â ¸ðΨâý ¿¡¾ò¨¾ «È¢ó¾¢ÕôÀ£÷¸û. «¾¢ø Ó츢ÂÁ¡ÉÐ
    > ¾Á¢Æ¢ý §Å÷¸¨Çì ¸¡ò¾, ¸¡òÐ즸¡ñÊÕì¸¢È Áì¸û ¾¡úò¾ôÀðÎõ ´Ðì¸ôÀðÎõ ¯ûǨ¾
    > Å¢ÇìÌžü째 þó¾ ¸ðΨà ¾¨ÄôÒ¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ §Á÷¦¸¡ñ§¼ý. þÐ ´Õ

    þó¿¢¨Ä Å¢¨ÃÅ¢ø Á¡Úõ ³Â¡.Á¡üÈ §ÅñÎõ. ºó§¾¸§Á þø¨Ä ¾Á¢Æý ±ý¨ÈìÌõ
    ¸¨Ä¸Ç¢ø/ÀñÀ¡ðÊø/Å£Ãò¾¢ø/º¢ó¾¨É¸Ç¢ø/¦ºøÅò¾¢ø º¢Èó¾Åý ¾¡ý. ¾ü§À¡¨¾Â º¢Ú
    º¢Ú À¢ü§À¡ìÌ º¢ó¾¨É¸û/À¢ýɨ¼×¸û ±øÄ¡õ þ¨¼Â¢ø Åó¾ þ¨¼¦ºÕ¸ø¾¡ý.

    "Á£ñÎõ" ¾Á¢Æý ±ýÚ ¦º¡øļ¡ ¾¨Ä ¿¢Á¢÷óÐ ¿¢øļ¡ ±ýÚ ¦ÀÕ¨Á À¼ìÜÊ ¦À¡ü¸¡Äò¨¾
    À¨¼ô§À¡õ!!!

    > ŢƢôÒ½÷× ²÷ÀÎò¾¢Â¢Õó¾¡û Á¸¢ú§Â. Å÷Á츨Ä¢ø þýÛõ Å¢Çì¸õ §¾¨ÅôÀð¼¡ø
    > ¦¾Ã¢Å¢ì¸×õ, ¾Ìó¾Å¡Ú ¦¾Ã¢ó¾Å¨Ã ±Øи¢§Èý.
    >
    > þÉ¢ÅÕõ ¦¾¡¼÷¸Ç¢ø ±ý ÀÂ½í¸¨Ç, «ÛÀÅí¸¨Ç ¦¸¡ñÎ ¯Ä¸¢ý ´Õ (kaliedoscopic)
    > À¡÷¨Å¨Â ÓÊó¾Å¨ÃìÌõ À½ì¸ðΨḠ(travelogue) Å¢Çì̸¢§Èý. ±ý¨ÉÅ¢¼

    ÀÂ½í¸¨ÇÀüÈ¢ ±ØÐí¸û ¸¡ò¾¢Õ츢§È¡õ. þ¨Å º¸ò¾Á¢Æâý(±ý¨ÉÔõ §º÷òо¡ý)
    À¡÷¨Å¨Â Å¢º¡Ä¡Á¡ìÌõ.

    «ýÒ¼ý,
    ÓÌó¾Ã¡ˆ

    ¾Á¢Æ¡ø ¦Åø§Å¡õ!
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.