Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [agathiyar] Award

Expand Messages
 • jaybee
  ... `` Best wishes on your reception of the valued award. One request. I would like to request on behalf of the Agathiyar fraternity, to write a brief
  Message 1 of 17 , Apr 1, 2001
  • 0 Attachment
   At 04:58 AM 4/1/2003 +0000, you wrote:
   >
   >
   > Dear friends,
   >
   >
   >I am happy to share the information with you that I have
   >been selected for the award of Dummkopfwelle-2002 for
   >tertiary writing on subcosmic topics. This carries the cash
   >prize of DM 1000 with a citation to be given on May 1st.
   >
   >It is a pity that I have to receive it in absentia since bad
   >health prevents me from visiting Berlin. I am sure you would
   >rejoice at this piece of good news.
   >
   >
   >M.R.Rangarajan


   `` Best wishes on your reception of the valued award.

   One request.
   I would like to request on behalf of the Agathiyar fraternity,
   to write a brief description of the subject 'subcosmic' topics.

   Regards

   JayBee

   ==============
  • jaybee
   ... ±ýÈ §ƒ÷Áý ... wave ... ¬¨¸Â¢É¡ø¾¡ý write a brief description of the subject subcosmic topics , ±ýÚ §¸ðÊÕó§¾ý. «¾¢ø
   Message 2 of 17 , Apr 1, 2001
   • 0 Attachment
    At 04:28 PM 4/1/2003 +0000, you wrote:
    >«ýÒûÇ ³Â¡ »¡É¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç,
    >
    >Žì¸õ. ¯í¸û Á¼¨ÄôÀÊò¾ À¢ÈÌ Dummkopfwelle
    ±ýÈ §ƒ÷Áý
    >Å¡÷ò¨¾ìÌ ±ýÉ «÷ò¾õ ±ýÚ §À¡ö À¡÷ò§¾ý.
    >
    >Dummkopfwelle = Fool
    wave
    >
    >þôÀÊìÌ «ýÒ¼ý,
    >²Á¡ó¾,
    >Á¾¢


    ¬¨¸Â¢É¡ø¾¡ý "write a brief description of the subject
    'subcosmic' topics", ±ýÚ §¸ðÊÕó§¾ý. «¾¢ø «ó¾ semi-quotation
    marks-…¢ø¾¡ý ¦À¡Ê þÕ츢ÈÐ.
    ±ôÀÊ ±Øи¢È¡÷ ±ýÚ À¡÷ì¸ò¾¡ý.
    §Â¡ù! ¦º¡øÄÓÊ¡Ð. ±Ø¾¢É¡Öõ ±Ø¾¢Å¢ÎÅ¡÷.
    §Ä¡ô…¡í ÃõôÀ¡ Š¨¼Ä¢ø ±Ø¾§ÅñÊÂо¡§É.
    «øÄÐ þò¾¡Ä¢Â¢ø ¦ÅðÎ츢Ǣ¸Ç¡ø §ºÁ¢Â¡î ¦ºÊ
    Å¢¨Çîºø À¡¾¢ôÒ §À¡Ä×õ ±Ø¾Ä¡§Á.

    «ýÒ¼ý

    ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
    >
    >
    >> «ýÒ¨¼Â£÷,
    >> Žì¸õ.
    >> þ¾Âí¸É¢ó¾ À¡Ã¡ðθû
    >> Å¡ú¸; ÅÇ÷¸
    >>
    þýÚ ²ôâø 1
    >> ¬¸§Å ݾ¡ÉòмÛõ
    >> «ýÒ¼Ûõ
    >> »¡É¦ÅðÊ¡ý
    >> At 04:58 AM 4/1/03
    -0000, you wrote:
    >> >
    >> >
    >> > Dear friends,
    >> >
    >> >
    >> > I am
    happy to share the information with y
    >> >
    >> >out I have
    >> > been
    selected for the award of Dummkopfwelle-2002
    >> >for
    >> >
    >> >tertiary
    writing on subcosmic topics. This carries the cash
    >> > prize of DM 1000
    with a citation to be given on May 1st.
    >------------------------ Yahoo!
    Groups Sponsor ---------------------~-->
    >
   • jaybee
    À⧺¡¾¨É Á¼ø
    Message 3 of 17 , Apr 2, 2001
    • 0 Attachment
     À⧺¡¾¨É Á¼ø

     At 12:49 AM 4/2/2001 +0800, you wrote:
     >At 04:28 PM 4/1/2003 +0000, you wrote:
     >>«ýÒûÇ ³Â¡ »¡É¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç,
     >>
     >>Žì¸õ. ¯í¸û Á¼¨ÄôÀÊò¾ À¢ÈÌ Dummkopfwelle
     >±ýÈ §ƒ÷Áý
     >>Å¡÷ò¨¾ìÌ ±ýÉ «÷ò¾õ ±ýÚ §À¡ö À¡÷ò§¾ý.
     >>
     >>Dummkopfwelle = Fool
     >wave
     >>
     >>þôÀÊìÌ «ýÒ¼ý,
     >>²Á¡ó¾,
     >>Á¾¢
     >
     >
     > ¬¨¸Â¢É¡ø¾¡ý "write a brief description of the subject
     >'subcosmic' topics", ±ýÚ §¸ðÊÕó§¾ý. «¾¢ø «ó¾ semi-quotation
     >marks-…¢ø¾¡ý ¦À¡Ê þÕ츢ÈÐ.
     > ±ôÀÊ ±Øи¢È¡÷ ±ýÚ À¡÷ì¸ò¾¡ý.
     > §Â¡ù! ¦º¡øÄÓÊ¡Ð. ±Ø¾¢É¡Öõ ±Ø¾¢Å¢ÎÅ¡÷.
     > §Ä¡ô…¡í ÃõôÀ¡ Š¨¼Ä¢ø ±Ø¾§ÅñÊÂо¡§É.
     > «øÄÐ þò¾¡Ä¢Â¢ø ¦ÅðÎ츢Ǣ¸Ç¡ø §ºÁ¢Â¡î ¦ºÊ
     >Å¢¨Çîºø À¡¾¢ôÒ §À¡Ä×õ ±Ø¾Ä¡§Á.
     >
     >«ýÒ¼ý
     >
     >¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
     >>
     >>
     >>> «ýÒ¨¼Â£÷,
     >>> Žì¸õ.
     >>> þ¾Âí¸É¢ó¾ À¡Ã¡ðθû
     >>> Å¡ú¸; ÅÇ÷¸
     >>>
     >þýÚ ²ôâø 1
     >>> ¬¸§Å ݾ¡ÉòмÛõ
     >>> «ýÒ¼Ûõ
     >>> »¡É¦ÅðÊ¡ý
     >>> At 04:58 AM 4/1/03
     >-0000, you wrote:
     >>> >
     >>> >
     >>> > Dear friends,
     >>> >
     >>> >
     >>> > I am
     >happy to share the information with y
     >>> >
     >>> >out I have
     >>> > been
     >selected for the award of Dummkopfwelle-2002
     >>> >for
     >>> >
     >>> >tertiary
     >writing on subcosmic topics. This carries the cash
     >>> > prize of DM 1000
     >with a citation to be given on May 1st.
     >>------------------------ Yahoo!
     >
     >---------------------------------------------------------------------------
     ------
     >For archives click
     >http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
     >---------------------------------------------------------------------------
     ------
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
     >
    • njaanavettiyaan
     «ýÒ¨¼Â£÷, Žì¸õ. þ¾Âí¸É¢ó¾ À¡Ã¡ðθû Å¡ú¸; ÅÇ÷¸ þýÚ ²ôâø 1 ¬¸§Å ݾ¡ÉòмÛõ «ýÒ¼Ûõ
     Message 4 of 17 , Apr 1, 2003
     • 0 Attachment
      «ýÒ¨¼Â£÷,
      Žì¸õ.
      þ¾Âí¸É¢ó¾ À¡Ã¡ðθû
      Å¡ú¸; ÅÇ÷¸
      þýÚ ²ôâø 1
      ¬¸§Å ݾ¡ÉòмÛõ
      «ýÒ¼Ûõ
      »¡É¦ÅðÊ¡ý
      At 04:58 AM 4/1/03 -0000, you wrote:
      >
      >
      > Dear friends,
      >
      >
      > I am happy to share the information with y
      >
      >out I have
      > been selected for the award of Dummkopfwelle-2002
      >for
      >
      >tertiary writing on subcosmic topics. This carries the cash
      > prize of DM 1000 with a citation to be given on May 1st.
     • mathy1028
      «ýÒûÇ ³Â¡ »¡É¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç, Žì¸õ. ¯í¸û Á¼¨ÄôÀÊò¾ À¢ÈÌ Dummkopfwelle ±ýÈ §ƒ÷Áý Å¡÷ò¨¾ìÌ ±ýÉ
      Message 5 of 17 , Apr 1, 2003
      • 0 Attachment
       «ýÒûÇ ³Â¡ »¡É¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç,

       Žì¸õ. ¯í¸û Á¼¨ÄôÀÊò¾ À¢ÈÌ Dummkopfwelle ±ýÈ §ƒ÷Áý
       Å¡÷ò¨¾ìÌ ±ýÉ «÷ò¾õ ±ýÚ §À¡ö À¡÷ò§¾ý.

       Dummkopfwelle = Fool wave

       þôÀÊìÌ «ýÒ¼ý,
       ²Á¡ó¾,
       Á¾¢
       > «ýÒ¨¼Â£÷,
       > Žì¸õ.
       > þ¾Âí¸É¢ó¾ À¡Ã¡ðθû
       > Å¡ú¸; ÅÇ÷¸
       > þýÚ ²ôâø 1
       > ¬¸§Å ݾ¡ÉòмÛõ
       > «ýÒ¼Ûõ
       > »¡É¦ÅðÊ¡ý
       > At 04:58 AM 4/1/03 -0000, you wrote:
       > >
       > >
       > > Dear friends,
       > >
       > >
       > > I am happy to share the information with y
       > >
       > >out I have
       > > been selected for the award of Dummkopfwelle-2002
       > >for
       > >
       > >tertiary writing on subcosmic topics. This carries the cash
       > > prize of DM 1000 with a citation to be given on May 1st.
      • P.N.Kumar
       ... õõõ :-) «¸ò¾¢Ââø ÒÐ «ÛÀÅõ!
       Message 6 of 17 , Apr 1, 2003
       • 0 Attachment
        --- In agathiyar@yahoogroups.com, "P.N.Kumar" <sarabeswar@y...> wrote:
        > --- In agathiyar@yahoogroups.com, "M.R.Rangarajan" <dr_mrr@h...>
        > wrote:
        > > Dear friends,
        > >
        > > I am happy to share the information with you that I have
        > > been selected for the award of Dummkopfwelle-2002 for
        > > tertiary writing on subcosmic topics.

        õõõ :-)

        «¸ò¾¢Ââø ÒÐ «ÛÀÅõ!
       • jaybee555
        ... þø¨Ä¢ø¨Ä. À¨Æ «ÛÀÅó¾¡ý. §ºÁ¢Â¡î¦ºÊ §ºÁ¢Â¡ Å¢¨Çîºø ¸¨¾ ²ü¸É§Å Åó¾¢Õ츢ÈÐ. «ýÒ¼ý
        Message 7 of 17 , Apr 1, 2003
        • 0 Attachment
         --- In agathiyar@yahoogroups.com, "P.N.Kumar" <sarabeswar@y...> wrote:
         > --- In agathiyar@yahoogroups.com, "P.N.Kumar" <sarabeswar@y...> wrote:
         > > --- In agathiyar@yahoogroups.com, "M.R.Rangarajan" <dr_mrr@h...>
         > > wrote:
         > > > Dear friends,
         > > >
         > > > I am happy to share the information with you that I have
         > > > been selected for the award of Dummkopfwelle-2002 for
         > > > tertiary writing on subcosmic topics.
         >
         > õõõ :-)
         >
         > «¸ò¾¢Ââø ÒÐ «ÛÀÅõ!         þø¨Ä¢ø¨Ä. À¨Æ «ÛÀÅó¾¡ý. §ºÁ¢Â¡î¦ºÊ §ºÁ¢Â¡ Å¢¨Çîºø ¸¨¾
         ²ü¸É§Å Åó¾¢Õ츢ÈÐ.

         «ýÒ¼ý

         ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

         ================
        • njaanavettiyaan
         «ýÒ Á¾¢, Žì¸õ. ¿ýÈ¢ «ýÒ¼ý »¡É¦ÅðÊ¡ý
         Message 8 of 17 , Apr 7, 2003
         • 0 Attachment
          «ýÒ Á¾¢,
          Žì¸õ.
          ¿ýÈ¢
          «ýÒ¼ý
          »¡É¦ÅðÊ¡ý
          At 04:28 PM 4/1/03 -0000, you wrote:
          > «ýÒûÇ ³Â¡ »¡É¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç,
          >
          > Žì¸õ. ¯í¸û Á¼¨ÄôÀÊò¾ À¢ÈÌ Dummkopfwel
         • Hari Krishnan
          ��������, Ž��, ���� 1 ����Ţ��. ������ ������ ����. ���ġ�. ���� ��� ���ʧ�� ��� ���������. (����� ����� ����� ����� ����� ����ġ�Ũ� :-)) ) ��� ��¢�
          Message 9 of 17 , Apr 10, 2003
          • 0 Attachment
           ��������,

           �����,

           ���� 1 ���������. ������ ������ ����. ������. ���� ��� ������� ��� �����������. (����� ����� ����� ����� ����� ���������� :-)) ) ��� ����� (13.4.2003) ���� ����� �� ������� �������� ���� 5 ����� ���� ����� ������ ������� ���������� ����� ��� ����� ���� ������ ���� (�����) ������ ������� '����� ������' ��� ����� �����������.

           �������� ��������������. �������� ���� ���������� �������� ���� ����.

           ���� ������� ���� ������� ������� �������� ���������.

           ������� ������� �������� �����,
           �����,
           ��� ������.


           [Non-text portions of this message have been removed]
          • P.N.Kumar
           ... ���ʧ�� ��� ���������. (����� ����� ����� ����� ����� ����ġ�Ũ� :-)) ) ��� ��¢� (13.4.2003) �Ш� ��þ� �� ��� á �������� ���� 5 ����� �Ш� ��¢�
           Message 10 of 17 , Apr 10, 2003
           • 0 Attachment
            --- In agathiyar@yahoogroups.com, "Hari Krishnan" <harikris@s...>
            wrote:
            > ¿ñÀ÷¸ÙìÌ,
            >
            > Žì¸õ,
            >
            > ²ôÃø 1 ¸¼óÐÅ¢ð¼Ð. þô§À¡Ð ¦º¡øÅÐ ¿¢ƒõ. ¿õÀÄ¡õ. ÍõÁ¡ ƒ¤ð
            ¸¡ðʧÉý ±ýÚ ¦º¡øÄÁ¡ð§¼ý. («¾¡ÅÐ ±ý¨Éô À¡÷òÐ «Å÷¸û «ôÀÊî
            ¦º¡øÄ¡¾Å¨Ã :-)) ) ÅÕõ »¡Â¢Ú (13.4.2003) ÁШà À¡Ã¾¢ ÔÅ §¸ó¾¢
            á «¨ÁôÀ¢É÷ Á¡¨Ä 5 Á½¢ìÌ ÁШà þâø ¿¢¨ÄÂõ «Õ¸¢ÖûÇ Å¢ì§¼¡Ã¢Â¡
            ±ðÅ÷Î ÁýÈ ¾¢Èó¾ ¦ÅÇ¢ «Ãí¸¢ø ±ÉìÌ (±ÉìÌõ) ¸Å¢¨¾ô À½¢ì¸¡¸ 'À¡Ã¾¢
            Òʸ¡÷' ±ýÈ Å¢Õ¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡÷¸û.

            >>>>>>>>>>>>>

            ¾í¸¨Çô §À¡ý§È¡÷ìÌ Å¢Õ¾Ç¢ò¾ø
            Å¢ÕÐìÌô ¦ÀÕ¨Á §º÷ôÀ§¾.

            Å¡úòÐì¸û «ñ½¡!

            «ýÒ¼ý,
            ÌÁ¡÷
            ƒ¡Å¡
           • Thenchittu
            ����� �â��, ����� ����¨���. ��þ�¢� ������ Ţ�� ���� ����� ���� ¡� ���������? ��Ҽ�, �������. ... ����� �Ш� ��¢� ������ �ո���� Ţ짼�â¡
            Message 11 of 17 , Apr 11, 2003
            • 0 Attachment
             «ýÒûÇ †Ã¢Âñ½¡,

             Á¢¸×õ Á¸¢ú¨¼ó§¾ý. À¡Ã¾¢Â¢ý ÁÚÅÊÅò¨¾ Å¢ÕÐ §¾Êî ¦ºøÅÐ Á¸¢ú
             Â¡É ¦ºö¾¢¾¡§É?

             «ýÒ¼ý,
             §¾ýº¢ðÎ.             > ÅÕõ »¡Â¢Ú (13.4.2003) ÁШà À¡Ã¾¢ ÔÅ §¸ó¾¢Ã¡ «¨ÁôÀ¢É÷ Á¡¨Ä 5
             Á½¢ìÌ ÁШà þâø ¿¢¨ÄÂõ «Õ¸¢ÖûÇ Å¢ì§¼¡Ã¢Â¡ ±ðÅ÷Î ÁýÈ ¾¢Èó¾
             ¦ÅÇ¢ «Ãí¸¢ø ±ÉìÌ (±ÉìÌõ) ¸Å¢¨¾ô À½¢ì¸¡¸ 'À¡Ã¾¢ Òʸ¡÷' ±ýÈ Å¢
             Õ¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡÷¸û.


             > ¯í¸Ù¨¼Â ¬º¢¨ÂÔõ Å¡úò¨¾Ôõ §¸¡Ã¢,
             > «ýÒ¼ý,
             > †Ã¢ ¸¢Õ‰½ý.
            • sadayan
             �â��, š�򾢼 �¾���� �� �������� �ú��� š�� ����â�¡, ����� �������� ���ħš ����� ��Ţ���. š�򾢼 ����¡� ����� �ɡ�......... ��츢¦��ȡ� ��ɦ���
             Message 12 of 17 , Apr 11, 2003
             • 0 Attachment
              �������,

              ������� ������� �� �������� ������ ���� ���������,
              ����� ����������� ������� ����� �������.
              ������� ������� ����� ����......... ������������
              ������� ������� ��� �������� ?

              ���� �� ����� ���� ����� �������������. ���� ����


              --- Hari Krishnan <harikris@...> wrote:
              > ��������,

              >
              > ������� ������� �������� �����,
              > �����,
              > ��� ������.
              >
              >


              =====
              �����

              ���
              ����

              __________________________________________________
              Do you Yahoo!?
              Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more
              http://tax.yahoo.com
             • Bharathi
              ?????? ???, ?????????????. ?????? ?????????? ????? ????? ?????????? ?????? ????????????. ... From: Hari Krishnan To:
              Message 13 of 17 , Apr 13, 2003
              • 0 Attachment
               ?????? ???,

               ?????????????. ?????? ?????????? ????? ????? ?????????? ?????? ????????????.

               ?????? ???????
               ----- Original Message -----
               From: "Hari Krishnan" <harikris@...>
               To: <agathiyar@yahoogroups.com>; <RayarKaapiKlub@yahoogroups.com>;
               <tamil-ulagam@yahoogroups.com>; <santhavasantham@yahoogroups.com>;
               <Maraththadi@yahoogroups.com>; <putthagapuzhu@yahoogroups.com>
               Sent: Thursday, April 10, 2003 9:39 PM
               Subject: [agathiyar] Award


               ¿ñÀ÷¸ÙìÌ,

               Žì¸õ,

               ²ôÃø 1 ¸¼óÐÅ¢ð¼Ð. þô§À¡Ð ¦º¡øÅÐ ¿¢ƒõ. ¿õÀÄ¡õ. ÍõÁ¡ ƒ¤ð ¸¡ðʧÉý ±ýÚ
               ¦º¡øÄÁ¡ð§¼ý. («¾¡ÅÐ ±ý¨Éô À¡÷òÐ «Å÷¸û «ôÀÊî ¦º¡øÄ¡¾Å¨Ã :-)) ) ÅÕõ »¡Â¢Ú
               (13.4.2003) ÁШà À¡Ã¾¢ ÔÅ §¸ó¾¢Ã¡ «¨ÁôÀ¢É÷ Á¡¨Ä 5 Á½¢ìÌ ÁШà þâø ¿¢¨ÄÂõ
               «Õ¸¢ÖûÇ Å¢ì§¼¡Ã¢Â¡ ±ðÅ÷Î ÁýÈ ¾¢Èó¾ ¦ÅÇ¢ «Ãí¸¢ø ±ÉìÌ (±ÉìÌõ) ¸Å¢¨¾ô À½¢ì¸¡¸
               'À¡Ã¾¢ Òʸ¡÷' ±ýÈ Å¢Õ¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡÷¸û.

               ÓýÉ¡§Ä§Â ¦º¡øĢ¢Õì¸Ä¡õ. «¨ÆôÀ¢¾ú þÃñÎ ¿¢Á¢¼í¸ÙìÌ ÓýÉ¡ø¾¡ý ¨¸ìÌ Åó¾Ð.

               «ó¾ô Àì¸ò¾¢ø þÕì¸ §¿÷ó¾¡ø Åó¾¢ÕóÐ º¢ÈôÀ¢ì¸ §Åñθ¢§Èý.

               ¯í¸Ù¨¼Â ¬º¢¨ÂÔõ Å¡úò¨¾Ôõ §¸¡Ã¢,
               «ýÒ¼ý,
               †Ã¢ ¸¢Õ‰½ý.


               [Non-text portions of this message have been removed]               ----------------------------------------------------------------------------
               -----
               For archives click
               http://groups.yahoo.com/group/agathiyar/messages
               ----------------------------------------------------------------------------
               -----


               Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
              • KAVIYOGI VEDHAM
               ����..�ã! �á�� ����. ���� �������� ������� ����� ��� ��. �� ���(������ټ�)��á��.(�¡��¡�) ... From: Hari Krishnan To:
               Message 14 of 17 , Apr 15, 2003
               • 0 Attachment
                «¼§¼..†Ã£!

                ¦Ã¡õÀ Á¸¢ú.

                ¯ÉìÌ ±ô§À¡§¾¡ ¸¢¨¼ò¾¢Õì¸ §ÅñÊ Àð¼õ þÐ.

                ±ý ÀÄò¾(¨¸¾ð¼ø¸Ù¼ý)À¡Ã¡ðÎ.(§Â¡¸¢Â¡÷)

                ----- Original Message -----
                From: "Hari Krishnan" <harikris@...>
                To: <agathiyar@yahoogroups.com>; <RayarKaapiKlub@yahoogroups.com>;
                <tamil-ulagam@yahoogroups.com>; <santhavasantham@yahoogroups.com>;
                <Maraththadi@yahoogroups.com>; <putthagapuzhu@yahoogroups.com>
                Sent: Friday, April 11, 2003 8:09 AM
                Subject: [agathiyar] Award


                ¿ñÀ÷¸ÙìÌ,

                Žì¸õ,

                ²ôÃø 1 ¸¼óÐÅ¢ð¼Ð. þô§À¡Ð ¦º¡øÅÐ ¿¢ƒõ. ¿õÀÄ¡õ. ÍõÁ¡ ƒ¤ð ¸¡ðʧÉý ±ýÚ
                ¦º¡øÄÁ¡ð§¼ý. («¾¡ÅÐ ±ý¨Éô À¡÷òÐ «Å÷¸û «ôÀÊî ¦º¡øÄ¡¾Å¨Ã :-)) ) ÅÕõ »¡Â¢Ú
                (13.4.2003) ÁШà À¡Ã¾¢ ÔÅ §¸ó¾¢Ã¡ «¨ÁôÀ¢É÷ Á¡¨Ä 5 Á½¢ìÌ ÁШà þâø ¿¢¨ÄÂõ
                «Õ¸¢ÖûÇ Å¢ì§¼¡Ã¢Â¡ ±ðÅ÷Î ÁýÈ ¾¢Èó¾ ¦ÅÇ¢ «Ãí¸¢ø ±ÉìÌ (±ÉìÌõ) ¸Å¢¨¾ô À½¢ì¸¡¸
                'À¡Ã¾¢ Òʸ¡÷' ±ýÈ Å¢Õ¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡÷¸û.

                ÓýÉ¡§Ä§Â ¦º¡øĢ¢Õì¸Ä¡õ. «¨ÆôÀ¢¾ú þÃñÎ ¿¢Á¢¼í¸ÙìÌ ÓýÉ¡ø¾¡ý ¨¸ìÌ Åó¾Ð.

                «Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
               Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.