Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

New Word

Expand Messages
 • jaybee
  Dear Friends, There is a newly formed word: polyattentiveness (noun) Meaning: The ability to watch or listen carefully to more than one thing at a time .
  Message 1 of 3 , Jun 1, 2002
   Dear Friends,

   There is a newly formed word:

   'polyattentiveness' (noun)

   Meaning:

   'The ability to watch or listen carefully to more than one thing at a
   time'.

   There was another similar word 'synthesia' which also
   meant attention to several fields simultaneously.

   'avadhaanak kalai' incorpoarates this meaning. But it
   covers a larger spectrum of meaning than these two words.

   Regards

   JayBee

   ===================
  • Shaboo
   ... þ§¾§À¡ø ÀøШȸǢø º¢È󧾡¨Ã Àý¦Á¡Æ¢ôÒÄÅ÷ ÀýÛ¡Ä¡º¢Ã¢Â÷ ±ýÀ¨¾ô§À¡Ä Àø¸¨Äì ¸¨Ä»÷ ±Éî
   Message 2 of 3 , Jun 1, 2002
    --- jaybee <jaybee@...> wrote:
    >
    > Dear Friends,
    >
    > There is a newly formed word:
    >
    > 'polyattentiveness' (noun)
    >
    > Meaning:
    >
    > 'The ability to watch or listen carefully to more
    > than one thing at a
    > time'.
    >
    > There was another similar word 'synthesia' which
    > also
    > meant attention to several fields simultaneously.
    >
    > 'avadhaanak kalai' incorpoarates this meaning. But
    > it
    > covers a larger spectrum of meaning than these two
    > words.
    >
    > Regards
    >
    > JayBee
    >


    ������� ��������� ���������

    ������������
    ������������

    ���������� ������ ����� ��� ��������� ?

    ���������
    ��������
    ��������

    ���� ����� ��� '����' ? ���� �������� ���� �������
    '��������' ������� ?


    =====
    �����

    ���
    ����

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Yahoo! - Official partner of 2002 FIFA World Cup
    http://fifaworldcup.yahoo.com
   • jaybee
    ����� ���, ... �����ġ�. ��Ш����Ŧ���� �����ġ�. ���� ���� ������� ӾĢ� ��� ����� ������ ���Ħ��ġ�. ����� �ڸ�Ţ��. ������ �Ţ�� ¡��������� ����
    Message 3 of 3 , Jun 1, 2002
     «ýÒûÇ º¡Ò,

     At 01:12 AM 6/1/02 -0700, you wrote:
     >
     >--- jaybee <jaybee@...> wrote:

     > 'avadhaanak kalai' incorpoarates this meaning. But
     >> it
     >> covers a larger spectrum of meaning than these two
     >> words.
     >>
     >> Regards
     >>
     >> JayBee
     >
     >
     >þ§¾§À¡ø ÀøШȸǢø º¢È󧾡¨Ã
     >
     >Àý¦Á¡Æ¢ôÒÄÅ÷
     >ÀýÛ¡Ä¡º¢Ã¢Â÷
     >
     >±ýÀ¨¾ô§À¡Ä Àø¸¨Äì ¸¨Ä»÷ ±Éî ¦º¡øÄÄ¡Á¡ ?


     ¦º¡øÄÄ¡õ.
     ÀøШÈôÒÄŦÃýÚõ ¦º¡øÄÄ¡õ. 'ÒÄÅ÷' ±ýÛõ
     ¦º¡øÖìÌ Ó¾Ä¢ø þÕó¾ ¦À¡Õû þô§À¡Ð þø¨Ä¦ÂÉÄ¡õ.
     ¦À¡Õû ÌÚ¸¢Å¢ð¼Ð.
     þô§À¡Ð ¸Å¢¨¾ ¡ôÀÅ÷¸¨Çò¾¡ý 'ÒÄÅ÷' ±ýÚ
     ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢È¡÷¸û.
     ÒÄÅ÷¸û ¿¡øŨ¸ô ÀÎÅ¡÷¸û. «ó¾ ¿¡ýÌ
     ¾¢È¨Á¸Ç¢ø ´ýÚÀ¨¼ò¾¢Õó¾¡Öõ ÒÄÅ÷¾¡ý. ¸Å¢
     À¡ÎÀÅÉ¡¸ò¾¡ý þÕ츧ÅñΦÁýÀ¾¢ø¨Ä.

     >
     >«‰¼¡Å¾¡É¢
     >¾º¡Å¾¡É¢
     >º¾¡Å¾¡É¢
     >
     >þ¾¢ø ¿£í¸û ±ó¾ '¾¡É¢' ?


     Àﺡž¡É¢. ´§Ã ºÁÂò¾¢ø ³óÐ ¦Åù§ÅÚ
     Å¢„Âí¸Ç¢ø ¸ÅÉò¨¾î ¦ºÖòЧÅý.


     «¾¢¸ Å¢„Âí¸¨Ç ¾¡Éõ ¦ºöž¡ø
     >'Å¢„¾¡É¢' ±ý¸Ä¡Á¡ ?


     «ôÀÊÔõ ¦º¡øÄÄ¡õ.
     ¾¡Éí¸Ç¢§Ä§Â Á¢¸ ¯Â÷šɾ¡¸î ¦º¡øÄ
     ôÀðÊÕôÀÐ þо¡ý. Å¢„¾¡Éõ, Å¢ò¡¾¡Éõ ±ýÚ
     ¦º¡øÄôÀÎõ þ¾¨É ´Õ §ÅûŢ¡¸ì ¸Õ¾¢Â¢Õ츢ýÈÉ÷.
     'À¢ÃõÁÂì»õ' ±ýÚ þ¾¨Éî ¦º¡øÅ¡÷¸û.
     ³Å¨¸ §ÅûÅ¢¸Ç¢ø ¾¨Ä¡¾¡ö þ¾¨Éò¾¡ý
     ¿£¾¢áø¸û ¦º¡ø¸¢ýÈÉ.

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
     >
     >=====
     >«ýÒ¼ý
     >
     >º¡Ò
     >ÐÀ¡ö
     >
     ============================
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.