Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[agathiyar] thayaa muula thanmam # 2

Expand Messages
 • Krishnan
  ��տ���ú� ����� �¡ ��� ���� # 2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ���� ���� ���� ���� ����������� ����� �Ȣ��� �¡ �� ���� ���� �����ȡ�� ���� �����
  Message 1 of 1 , Mar 1, 1999
   ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ¸¡ðÎõ
   ¾Â¡ ãÄõ ¾ÕÁõ # 2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


   ¾ýÁõ ±ýÛõ ¦º¡ø ¾÷Áõ ±Éô¦À¡ÕûÀÎõ «Èò¨¾Ôõ ÌÈ¢ìÌõ
   ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁõ ±ýÛõ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ¾Á¢ú ¯ÄÌìÌ Ó¾ýӾġ¸ «È¢Ó¸ô
   ÀÎò¾¢Â ¦ÀÕ¨Á «ôÀÃʸǡ¨Ãî º¡Õõ. «Å÷ ¾õ ¾¢Õò¾¡ñ¼¸ò¾¢ø ­ò
   ¦¾¡¼¨Ã ­ÕÓ¨È ¨¸Â¡Ù¸¢È¡÷. ¾¢ÕÁÆÀ¡Êò ¾¢Õò¾¡ñ¼¸ò¾¢ø
   ¬È¡ÅÐ À¡¼Ä¡¸ ÅÕ¸¢ÈÐ..

   " ¦À¡È¢Â¢Ä¢§Âý ¾¨Éô ¦À¡ÕÇ¡ ¬ñÎ ¦¸¡ñÎ
   ¾Éó¾¢ÕòÐ ÁÅ÷ ¾¢Èò¨¾ ´Æ¢Âô À¡üÈ¢ò
   ¾Â¡ãÄ ¾ýÁ ÅÆ¢ ±ýìÌ ¿ø¸¢... "
   ­ôÀ¡ðÊø ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁ ÅÆ¢¨Â ­¨ÈÅý ¾ÁìÌ ¾óÐ ÁÉó¾¢Õò¾¢É¡ý
   ±ýÚ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ÜÚ¸¢È¡÷.
   Åïº¨É ¿£ì¸¢ò ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁõ ±ýÛõ ¾òÐÅò¨¾ ÅÆíÌõ
   ÅûÇÄ¡¸ ­¨ÈÅý ­ÕôÀ¡ý ±ýÀ¨¾ ¿¡×ì¸Ãº÷ ­í§¸ ÜÚ¸¢È¡÷. ­ó¾
   ­Õ À¡¼ø¸û ãÄõ ¿¡õ ¯½÷ÅÐ ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁõ ±ýÀÐ ´Õ ¾òÐÅ ¦¿È¢-
   ±ýÀ¨¾Ôõ «ó¦¿È¢ ¬ñ¼ÅÉ¡ø «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ÛìÌ ¿ø¸ôÀð¼ ´ýÚ
   ±ýÀ¨¾Ôõ «ùÅÆ¢ ¿¢ýÚ Å½íÌÀÅ÷ ±øÄ¡ ¿ÄÛõ ¦ÀÚÅ¡÷ ±ýÀ¨¾
   «È¢óÐ즸¡û¸¢§È¡õ.
   ¾¢ÕôÀÉó¾¡û Á¼ò¾¢ý À¾¢ôÀ¡É ¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ §¾Å¡Ãõ ±ýÛõ
   áÄ¢ø ,
   " ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁ ÅÆ¢ - ¾ÕÁí¸Ù즸øÄ¡õ ãÄÁ¡¸¢Â
   «ýÒ ±ýÛõ «Èõ " ±ýÚ «ÊÌÈ¢ôÒ ¯ûÇÐ.
   «Èí¸ÙìÌ ±øÄ¡õ ¬½¢ §ÅḠ­ÕôÀÐ «ýÒ ±ýÀ¨¾ ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁõ.

   ÁÉ¢¾É¡¸ À¢Èó¾ ¿¡õ «ýÒõ, «ÈÓõ ¦¸¡ñÎ Å¡úóÐ ¯ÂçÅñÎõ.
   «ùÅ¡úÅ¢¨É «¨¼Ôõ ¦¿È¢§Â ­ó¾ ¾Â¡ ãÄ ¾ýÁ ÅÆ¢.
   ¦¾¡¼Õõ....
   ------------------------------------------------------------------------
   eGroup home: http://www.eGroups.com/list/agathiyar
   Free Web-based e-mail groups by eGroups.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.