Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: The Tunku - Section 2 Re: [agathiyar] Oh, en RajaKumaaraa...

Expand Messages
 • Shaboo
  ... ���. ��.�� ��¡, ��ĺ�� ��������� �â� ��Ǣ� ;�� ��� š��� ����ġ�� ��측 ������ Ţ��. ���� �����측! �����측! �����측! �ɢ ���̨�� ��Ȣ, �墨
  Message 1 of 13 , Sep 1, 2001
   --- jaybee <jaybee@...> wrote:
   >
   >
   > ������ ��� ��������.
   > ��������! ��������! ��������!
   >
   >
   > At 11:44 PM 8/30/01 +0800, JayBee wrote:
   > > ��� ������ ���� ������ ������ ���� ���� ���� ��.
   > >��� �� ��� ����. ����� ������� ���������.
   > >> ��� ���� ���� ������ ��������.
   > > ������ 45 ��������� ������ 1903-�� ����
   > >���������� �� ������ ������� ������ ���� ���� �����
   > ����.
   >

   ���. ��.�� ����,

   ������ ����������� ���� ����� ������ ��� �����
   �������� "�����" ������ ������. ����

   ��������! ��������! ��������!

   ��� ������� ����,

   ���� ���������� �����, ���� �����, ����, ���������,
   ��������� �������� ��������, ����� �������� ���
   ���������� ��������� ��� ������� ���� ��� ������� ���
   ������ ����� ��������� ��������. ������� ���� ���� ���
   �� ������ �������������. ��� ������� ������������ ����
   ������� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ����
   ������� ����� ����������. ������� ���� ���� �����
   ������.

   =====
   �����

   ���

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with Yahoo! Messenger
   http://im.yahoo.com
  • jaybee
   ����� ���, ... ��Ȣ, ���. ... ����Ţ� ��측�� �� ����������� �������� ��� ���. ��������Ȣ ����� ��� ���� ���Ȣ�츢ȡ�. �������� �Ũ� ����� ������. �Ũ�
   Message 2 of 13 , Sep 1, 2001
    «ýÒûÇ º¡Ò,

    At 02:07 AM 9/1/01 -0700, you wrote:
    >
    >¾¢Õ. ¦ƒ.À¢ «ö¡,
    >
    >Á§Äº¢Â «¸ò¾¢Â÷¸ÙìÌ ¯Ã¢Â ¿¡Ç¢ø ;ó¾¢Ã ¾¢É Å¡úòÐ
    >¦º¡øÄ¡Áø "§¼ì¸¡" ¦¸¡ÎòРŢð§¼ý. ­§¾¡
    >
    >¦Á÷§¼ì¸¡! ¦Á÷§¼ì¸¡! ¦Á÷§¼ì¸¡!

    ¿ýÈ¢, º¡Ò.

    >
    >­É¢ Ðíį̀Åô ÀüÈ¢,
    >
    >¾ï¨º ¸¢Ã¡Áí¸Ç¡É «¾¢¨Ã, ÓòÐô §Àð¨¼, ¿¡Ü÷, Üò¾¡¿øÖ¡÷,
    >­Ã¡Á¿¡¾Òà À̾¢¸Ç¡É ­¨Ç¡ýÌÊ, ¦¾¡ñÊ À̾¢¸Ç¢ø ­ýÚ
    >­ÕÀ¾¢Ä¢ÕóÐ ­ÕÀò¾¢³óÐ ÅÂРŢ¼¨Ä¸û ÐíìÌ ±ýÈ ¦À§áΠÅÄõ
    >ÅÕž¢ý ¸¡Ã½õ ­ô§À¡Ð¾¡ý ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. ±í¸Ùâø Òòá ­øÄõ ±ýÚ
    >´Õ Å£ðÊüÌ ¦ÀÂâðÎûÇ¡÷¸û. º¢Ä Á§Äº¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¾¢À÷¸û ¾í¸û
    >ţθǢø ²§¾¡ «Å÷¸û À¡ð¼ý âð¼ý §À¡Ä ÐíìÌÅ¢ý ¯ÕÅô
    >À¼ò¨¾Ôõ ¦¾¡í¸ Å¢ðÎûÇ¡÷¸û.


    ÐíìÌÅ¢ý ¬ðº¢ì¸¡Äò¨¾ ´Õ ¦À¡ü¸¡ÄÁ¡¸ì ¸ÕÐÀÅ÷¸û
    ÀÄ÷ ¯ñÎ.
    À¡ÃÀðºÁ¢ýÈ¢ ­Õó¾Å÷ ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈ¢Õ츢ȡ÷.
    ­ó¾¢Â÷¸ÙìÌ «Å¨Ã Á¢¸×õ À¢ÊìÌõ. «Å¨Ã ÁÉ¢¾ ¯ÕÅ¢ø
    ¯ûÇ ¦¾öÅõ §À¡Äì ¸Õ¾¢ÂÅ÷¸Ùõ ¯ñÎ.
    ¬¨¸Â¡ø¾¡ý «ÅÕ¨¼Â À¼í¸û, ¿£í¸û ¦º¡ýÉ ­¼í¸Ù¼ý
    ¦ºðÊ¿¡ðÊý ¾¢ÕôÒòà÷ §À¡ýÈ º¢Ä °÷¸Ç¢Öõ, ÀÄ Å£Î¸¨Ç «Äí¸Ã¢ìÌõ.

    Á§Äº¢Â ÅÃÄ¡üÈ¢ý Á¢¸ì¸Î¨Á¡É, §º¡¾¨É¸ûÁ¢ì¸
    ¸¡Ä¸ð¼ò¾¢ø ­Õó¾Å÷ «Å÷.

    º¢í¸ôââý ÅÃÄ¡Úõ ÐíìÌÅ¢ý ÅÃÄ¡ü§È¡Î À¢ýɢ¢Õ츢ÈÐ.

    «ÅÕ¨¼Â ºÃ¢ò¾¢Ãõ Á¸ò¾¡É¾¡¸ ­Õó¾¡Öõ º¢Ä controversy¸¨Ç
    ¯ûǼ츢¾¡¸§Å Å¢Çí̸¢ÈÐ.

    ­ÕôÀ¢Ûõ ´Õ ¿øÄ ¯Â¢§Ã¡ð¼õ Á¢ì¸ ¾¨ÄÅÛ¨¼Â ÅÃÄ¡Ú
    controversial-¬¸ ­Õì¸ò¾¡§É §ÅñÎõ?


    >Ðíį̀Åô ÀüÈ¢ ­ýÛõ ¿¢¨ÈÂ
    >±ØÐí¸û.


    ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ.

    «ýÒ¼ý

    ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
    >
    >=====
    >«ýÒ¼ý
    >
    >º¡Ò
    >
    >__________________________________________________
    =========================================>
   • era.murugan_achwin
    Really interesting JayBee-san. I remember the passages about Tunku in Papa Lee s biography I picked up in S pore. Will u cover that too? anbudan, EraMurukan
    Message 3 of 13 , Sep 1, 2001
     Really interesting JayBee-san. I remember the passages about Tunku in Papa
     Lee's biography I picked up in S'pore. Will u cover that too?

     anbudan,
     EraMurukan

     -----Original Message-----
     From: jaybee [mailto:jaybee@...]
     Sent: Saturday, September 01, 2001 3:04 PM
     To: agathiyar@yahoogroups.com
     Cc: Shaboo
     Subject: Re: The Tunku - Section 2 Re: [agathiyar] Oh, en RajaKumaaraa...     «ýÒûÇ º¡Ò,

     At 02:07 AM 9/1/01 -0700, you wrote:
     >
     >¾¢Õ. ¦ƒ.À¢ «ö¡,
     >
     >Á§Äº¢Â «¸ò¾¢Â÷¸ÙìÌ ¯Ã¢Â ¿¡Ç¢ø ;ó¾¢Ã ¾¢É Å¡úòÐ
     >¦º¡øÄ¡Áø "§¼ì¸¡" ¦¸¡ÎòРŢð§¼ý. ­§¾¡
     >
     >¦Á÷§¼ì¸¡! ¦Á÷§¼ì¸¡! ¦Á÷§¼ì¸¡!

     ¿ýÈ¢, º¡Ò.

     >
     >­É¢ Ðíį̀Åô ÀüÈ¢,
     >
     >¾ï¨º ¸¢Ã¡Áí¸Ç¡É «¾¢¨Ã, ÓòÐô §Àð¨¼, ¿¡Ü÷, Üò¾¡¿øÖ¡÷,
     >­Ã¡Á¿¡¾Òà À̾¢¸Ç¡É ­¨Ç¡ýÌÊ, ¦¾¡ñÊ À̾¢¸Ç¢ø ­ýÚ
     >­ÕÀ¾¢Ä¢ÕóÐ ­ÕÀò¾¢³óÐ ÅÂРŢ¼¨Ä¸û ÐíìÌ ±ýÈ ¦À§áΠÅÄõ
     >ÅÕž¢ý ¸¡Ã½õ ­ô§À¡Ð¾¡ý ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. ±í¸Ùâø Òòá ­øÄõ ±ýÚ
     >´Õ Å£ðÊüÌ ¦ÀÂâðÎûÇ¡÷¸û. º¢Ä Á§Äº¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¾¢À÷¸û ¾í¸û
     >ţθǢø ²§¾¡ «Å÷¸û À¡ð¼ý âð¼ý §À¡Ä ÐíìÌÅ¢ý ¯ÕÅô
     >À¼ò¨¾Ôõ ¦¾¡í¸ Å¢ðÎûÇ¡÷¸û.


     ÐíìÌÅ¢ý ¬ðº¢ì¸¡Äò¨¾ ´Õ ¦À¡ü¸¡ÄÁ¡¸ì ¸ÕÐÀÅ÷¸û
     ÀÄ÷ ¯ñÎ.
     À¡ÃÀðºÁ¢ýÈ¢ ­Õó¾Å÷ ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈ¢Õ츢ȡ÷.
     ­ó¾¢Â÷¸ÙìÌ «Å¨Ã Á¢¸×õ À¢ÊìÌõ. «Å¨Ã ÁÉ¢¾ ¯ÕÅ¢ø
     ¯ûÇ ¦¾öÅõ §À¡Äì ¸Õ¾¢ÂÅ÷¸Ùõ ¯ñÎ.
     ¬¨¸Â¡ø¾¡ý «ÅÕ¨¼Â À¼í¸û, ¿£í¸û ¦º¡ýÉ ­¼í¸Ù¼ý
     ¦ºðÊ¿¡ðÊý ¾¢ÕôÒòà÷ §À¡ýÈ º¢Ä °÷¸Ç¢Öõ, ÀÄ Å£Î¸¨Ç «Äí¸Ã¢ìÌõ.

     Á§Äº¢Â ÅÃÄ¡üÈ¢ý Á¢¸ì¸Î¨Á¡É, §º¡¾¨É¸ûÁ¢ì¸
     ¸¡Ä¸ð¼ò¾¢ø ­Õó¾Å÷ «Å÷.

     º¢í¸ôââý ÅÃÄ¡Úõ ÐíìÌÅ¢ý ÅÃÄ¡ü§È¡Î À¢ýɢ¢Õ츢ÈÐ.

     «ÅÕ¨¼Â ºÃ¢ò¾¢Ãõ Á¸ò¾¡É¾¡¸ ­Õó¾¡Öõ º¢Ä controversy¸¨Ç
     ¯ûǼ츢¾¡¸§Å Å¢Çí̸¢ÈÐ.

     ­ÕôÀ¢Ûõ ´Õ ¿øÄ ¯Â¢§Ã¡ð¼õ Á¢ì¸ ¾¨ÄÅÛ¨¼Â ÅÃÄ¡Ú
     controversial-¬¸ ­Õì¸ò¾¡§É §ÅñÎõ?


     >Ðíį̀Åô ÀüÈ¢ ­ýÛõ ¿¢¨ÈÂ
     >±ØÐí¸û.


     ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ.

     «ýÒ¼ý

     ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
     >
     >=====
     >«ýÒ¼ý
     >
     >º¡Ò
     >
     >__________________________________________________
     =========================================>

     Yahoo! Groups Sponsor
     ADVERTISEMENT
     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.     [Non-text portions of this message have been removed]
    • naga_ganesan@hotmail.com
     ... Papa ... I agree. Tunku also inagurated the First World Tamil Conference, isn t it? Is wa pictures of this in that conf. souvneirs. This conference idea
     Message 4 of 13 , Sep 1, 2001
      --- In agathiyar@y..., "era.murugan_achwin" <aysh@s...> wrote:
      > Really interesting JayBee-san. I remember the passages about Tunku in
      Papa
      > Lee's biography I picked up in S'pore. Will u cover that too?
      >
      > anbudan,
      > EraMurukan

      I agree.

      Tunku also inagurated the First World Tamil Conference, isn't it?
      Is wa pictures of this in that conf. souvneirs. This conference idea
      and its great work was done by Fr. X. Thaninayagam of Jaffna.
      Arignar Anna did the second Conference in Chennai.

      Hope Dr. JayBee writes about the Malaysia Tamil conference
      in some details also.

      Kind Regards,
      N. Ganesan
     • Shaboo
      ... ­¨¾ ¿¡ý ÅÆ¢¦Á¡Æ¢¸¢§Èý, Óý¦Á¡Æ¢¸¢§Èý, ¬§Á¡¾¢ì¸¢§Èý. ===== «ýÒ¼ý º¡Ò
      Message 5 of 13 , Sep 1, 2001
       --- naga_ganesan@... wrote:

       >
       > Hope Dr. JayBee writes about the Malaysia Tamil
       > conference
       > in some details also.
       >
       > Kind Regards,
       > N. Ganesan
       >


       ��� ��� �������������, ������������, ������������.


       =====
       �����

       ���

       __________________________________________________
       Do You Yahoo!?
       Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with Yahoo! Messenger
       http://im.yahoo.com
      • jaybee
       At 04:11 PM 8/31/01 +0800, JayBee wrote: �Ģ� ���� ������ �����â¡�� ��Ţ���ȡ�. ��� ����Ǣ� �ĸ����� �ġ¡���� ��� �����. �� �ĸ ���, ����Ţ�
       Message 6 of 13 , Sep 5, 2001
        At 04:11 PM 8/31/01 +0800, JayBee wrote:
        > ÜÄ¢õ ±ýÛõ Á¡Åð¼ò¾¢ý «¾¢¸¡Ã¢Â¡¸ô À¾Å¢§ÂüÈ¡÷.
        > º¢Ä Á¡¾í¸Ç¢ø ¯Ä¸ô§À¡÷ Áġ¡×ìÌõ ÅóÐ §º÷ó¾Ð.
        > Åó¾ ¯Ä¸ Ôò¾õ, ¦¸¼¡Å¢ý š¢¨Äò¾¡ý ӾĢø ¾ðÊÂÐ......
        >

        ÀÄ áüÈ¡ñθǡ¸ô ÀƨÁ¢§Ä§Â ãú¸¢ì¸¢¼ó¾ ƒôÀ¡ý,
        18-¬õ áüÈ¡ñÊø ÒòÐĸò¾¢üÌ Åó¾Ð. Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¢§Ä§Â ´Õ
        À¢Ã¡ó¾¢Â ÅøÄÃÍ ¬¸¢ÂÐ. ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã §ÁõÀ¡Î, ¦¾¡Æ¢øÑÏì¸
        ÅÇ÷ ±ýÚ ±ðÊ ¿¨¼ §À¡¼ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. À¨¼¨ÂÔõ ÀÄôÀÎò¾¢ì
        ¦¸¡ñ¼Ð.

        º£É¡Å¢ø ´Õ ¾Çò¨¾ ¿¢ÚŢ즸¡ñ¼Ð.
        1905-¬õ ¬ñÊø É¡Ţý Àº¢·À¢ì ¸¼üÀ¨¼¨Â ÓüÈ¢ÖÁ¡¸
        «Æ¢ò¾Ð. É¡Ţý º¢Ä À̾¢¸¨Çì ¨¸ôÀüÈ¢ÂÐ.
        Ӿġõ ¯Ä¸ Ôò¾ò¾¢ø §¿º¿¡Î¸Ç¢ý ¾ÃôÀ¢ø §À¡Ã¢ð¼Ð.
        'ÀÊôÀÊ¡¸ ±øÄ¡òШȸǢÖõ Óü§À¡ì¸¨¼óÐ, ÅÖÅ¡¸¢ì¦¸¡ñÎ,
        §Áü§¸ ¨ºÀ£Ã¢Â¡, ¬º¢Â¡Å¢ý ¦¾üÌ, ¦¾ý¸¢ÆìÌ, ¸¢ÆìÌôÀ̾¢¸û
        «¨Éò¨¾Ôõ ¨¸ôÀüȢ즸¡ñÎ µ÷ ¯Ä¸ ÅøÄú¡¸ Å¢Çí¸§ÅñÎõ',
        ±ýÈ º¢ò¾¡ó¾õ ´ý¨È ¾¡É¡ì¸¡ ±ýÀÅ÷ ¯Õš츢ɡ÷. «¾¨É
        '¾¡É¡ì¸¡ ¦Á§Á¡Ã¡ñ¼õ' ±ýÚ «¨ÆôÀ¡÷¸û.
        '«ó¾ò ¾¢ð¼ò¾¢ýÀÊ ¦ÀÕõ§À¡÷¸Ç¢ýãÄõ ¿¡Î¸¨Çì ¨¸ôÀüÈ
        §ÅñÊ ¸¡Ä¸ð¼õ 1960-ìÌô À¢ýÉ÷ ±ý§È ¿¢÷½Â¢ì¸ôÀðÊÕó¾Ð',
        ±ýÚõ '«ÅºÃôÀðÎ ­ÕÀò¨¾ó¾¡ñθÙìÌ Óýɧ砃ôÀ¡É¢Â÷
        §À¡Ã¢ø ®ÎÀðÎÅ¢ð¼É÷; ¬¸§Å «Å÷¸Ç¡ø ¦¾¡¼÷óÐ ¾¡ìÌôÀ¢Êì¸
        ÓÊ¡Áü§À¡Â¢üÚ', ±ýÚõ ±ý ¾ó¨¾Â¡÷ ÜȢɡ÷. «ò¾¢ð¼ò¾¢ý À¢Ã¾¢
        ´ý¨È ±ý ¾ó¨¾Â¡÷ ±ÉìÌì ¸¡ðÊ¢Õ츢ȡ÷. «¦¾øÄ¡õ ´Õ ¦ÀÕõ
        ¾£Å¢Àò¾¢ø º¡õÀÄ¡¸¢ô §À¡ÉÐ. '¾É¡ì¸¡ ¦Á¦Á¡Ã¡ñ¼õ' ±ýÀ§¾
        §À¡Ä¢Â¡É¦¾¡Õ Àò¾¢Ãõ ±ýÚ À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¦º¡øÄôÀð¼Ð.
        ¬É¡ø ºó¾÷ôÀźò¾¡Öõ, militarist party ±ÉôÀÎõ
        §À¡÷Å¢ÕõÀ¢¸Ç¢ý ¨¸Â¢ø ƒôÀ¡É¢ý ¬ðº¢ §À¡öî º¢ì¸¢ì¦¸¡ñ¼¾É¡Öõ
        ƒôÀ¡ý «ÅºÃôÀðÎ, ¿¡Î ¨¸ôÀüÚõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ®ÎÀðÎÅ¢ð¼Ð.
        «¾ýÀÊìÌ, ·À¡÷§Á¡º¡ ±ÉôÀÎõ ¨¾Å¡ý, ¦¸¡Ã¢Â¡, ÁïîÝâ¡ ¬¸¢ÂÅü¨Èô À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð.
        «¾Û¨¼Â Ò¾¢Â §À¡÷ò¾ÇÅ¡¼í¸û,
        §À¡÷Өȸû ¬¸¢ÂÅüÚìÌ ÁïîÝ⡧ŠÀ⧺¡¾¨Éì ¸ÇÁ¡¸¢ÂÐ.
        «¾ýÀ¢ýÉ÷ º£É¡Å¢ý ÀÄ À̾¢¸¨Çô À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð.
        «¾¨É Å¢ÕõÀ¡¾ ä.±Š., ƒôÀ¡É¢ý ¸ôÀø §À¡ìÌÅÃòÐìÌò
        ¾¼í¸ø Å¢¨ÇÅ¢òÐ, «¾ý Å÷ò¾¸ô ÀâÁ¡üÈò¾¢ýÁ£Ðõ ÀÄ ¾¨¼¸¨Çô
        §À¡ðÎÅ¢ð¼Ð.
        ƒôÀ¡É¢Â÷¸ÙìÌ §ÅÚ ÅƢ¢ø¨Ä.
        «¦Áâ측Ţý ¾Çí¸¨Ç Àº¢·À¢ì Á¡ì¸¼ü À̾¢¸Ç¢Ä¢ÕóÐ «Æ¢ì¸
        §ÅñÎõ ±ýÈ ¾¢ð¼ò¨¾ô§À¡ð¼Ð. «§¾ ºÁÂò¾¢ø Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¡¸ò
        ¦¾ý¸¢ú측º¢Â¡¨Åì ¨¸ôÀüÈ¢ ÅÇÁ¢ì¸ «ó¾ ¦Àâ À¢Ã§¾ºò¨¾
        ¯ûǼ츢 Co-Prosperity Sphere ±ýÛõ 'ÀÊÀà ¦ºøÅÅÇ Å𼨸'¨Â
        ¯ÕÅ¡ì¸ Ó¨Éó¾Ð.
        ´§Ã ¿¡Ç¢ø ´§Ã ºÁÂò¾¢ø †¡Å¡öò¾£Å¢ý ¦À÷ø †¡÷À÷,
        À¢Ä¢ô¨ÀýŠ, Áġ¡ ¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¡ì¸ò ¾¢ð¼Á¢ð¼Ð.
        †¡Å¡öò ¾¡ì̾ø Á¢¸Á¢¸ øº¢ÂÁ¡¸ ­Õó¾Ð.
        §À¡ìÌ측ðΞü¸¡¸ À¨¼Â½¢¸¨Ç ·ô¦Ãïî ­ó§¾¡º£É¡¨Å
        §¿¡ì¸¢ «ÛôÀ¢ÂÐ.
        ­ó§¾¡º£É¡Å¢ø ¸¡æýȢ즸¡ñ¼Ðõ Áġ¡¨Å §¿¡ì¸¢ò
        ¾ý À¡÷¨Å¨ÂÖò¾¢ÂÐ.
        «ô§À¡Ð Áġ¡Ţý ÀÄ ­¼í¸Ç¢ø À¢Ã¢ðʉ º¡õáˆÂò¾¢ý À¨¼¸û
        ¾Çí¸¨Ç ¿¢ÚÅ¢ô À¡Ð측ôÒî ¦ºöЦ¸¡ñÊÕó¾É. ¬É¡ø Ó츢Â
        ­Ã¡ÏÅ §¸ó¾¢Ãõ º¢í¸ôââø¾¡ý ­Õó¾Ð. Á¢¸ ÅÖÅ¡É, À¡Ð¸¡ôÀ¡É
        ¬Ô¾ÀÄÓõ ¸¼üÀ¨¼ ÀÄÓõ Á¢ì¸ ­¼Á¡¸ º¢í¸ôâ÷ ¸Õ¾ôÀð¼Ð.
        'ãú¸Êì¸ôÀ¼ÓÊ¡¾ §À¡÷ì¸ôÀø¸û', 'Á¢¾ìÌõ §¸¡ð¨¼¸û'
        ±ý¦ÈøÄ¡õ ¦ÀÂ÷ Å¡í¸¢Â 'Prince of Wales', 'Repulse' ¬¸¢Â
        ­Õ À¢Ã¢ðʉ §À¡÷ì¸ôÀø¸Ùõ º¢í¸ôâ¨Ãî ÍüÈ¢ §Ã¡óÐ ÍüȢ즸¡ñÊÕó¾É.
        ÀÂí¸ÃÁ¡É ¦ÀÕõÀ£Ãí¸¢¸û ¸¼üÒÈò¨¾ §¿¡ì¸¢ò ¾¢ÕôÀôÀðÎ
        ±ó¾ §¿ÃÓõ ¬Âò¾ ¿¢Ä¢ø ¨Åì¸ôÀðÊÕó¾É.
        'Fortress Singapore' ±ýÚ Å¢ýŠð¼ý º÷ġø ¦ÀÕ¨ÁÔ¼ý
        «¨Æì¸ôÀð¼ ¦ÀÕõ§À¡÷ò¾ÇÁ¡¸ º¢í¸ôâ÷ Å¢Çí¸¢ÂÐ. À¢Ã¢ðʉ, ¬Šò§ÃÄ¢Â,
        À¢Ã¢ðʉ ­ó¾¢Â, ¿¢ä …£ÄóÐô À¨¼¸û Áġ¡Ţý ż À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ
        ¦¾ýÓ¨ÉŨÃìÌõ Ţ¡À¢òÐ, º¢í¸ôââø ¾ýÛ¨¼Â «î¨º
        ¿¢ÚŢ¢Õó¾É.
        ¦¾ý¸¼¨Ä §¿¡ì¸¢ ÅÆ¢§Áø ŢƢ¨Åò¾Åñ½õ À¢Ã¢ðʉ
        º¡õáˆÂòÐÕôÒ¸û '¸ñÀ¡÷¨Å ºÃ¢Â¢øÄ¡¾ ÌûÇ÷ Àð¼¡Çõ' ´ý¨È
        ±¾¢÷À¡÷òÐ측ò¾¢Õó¾É÷.......
        Åó¾É÷; ¬É¡ø §ÅÚ ÅƢ¡¸, §ÅÚ ¾¢ì¸¢Ä¢ÕóÐ.

        «ýÒ¼ý

        ¦ƒÂÀ¡Ã¾¢

        _________________________________________________________
        Do You Yahoo!?
        Get your free @... address at http://mail.yahoo.com
       • jaybee555@yahoo.com
        ... � �����...... ... � �� � ��ȡ�θǡ�� � �ƨ�¢�ħ� � ����츢�� � �����, 18-� �� � ��ȡ��� � ���ĸ��� � ���. � ��� � Ţ��Ţ�ħ� � �� �
        Message 7 of 13 , Sep 5, 2001
         At 04:11 PM 8/31/01 +0800, JayBee wrote:
         > € ÜÄ¢õ € ±ýÛõ € Á¡Åð¼ò¾¢ý € «¾¢¸¡Ã¢Â¡¸ô € À¾Å¢§ÂüÈ¡÷.
         > € º¢Ä € Á¡¾í¸Ç¢ø € ¯Ä¸ô§À¡÷ € Áġ¡×ìÌõ € ÅóÐ € §º÷ó¾Ð.
         > € Åó¾ € ¯Ä¸ € Ôò¾õ, € ¦¸¼¡Å¢ý € š¢¨Äò¾¡ý € ӾĢø
         € ¾ðÊÂÐ......
         >

         € ÀÄ € áüÈ¡ñθǡ¸ô € ÀƨÁ¢§Ä§Â € ãú¸¢ì¸¢¼ó¾ € '£ôÀ¡ý,
         18-€ ¬õ € áüÈ¡ñÊø € ÒòÐĸò¾¢üÌ € Åó¾Ð. € Á¢¸ € Å¢¨ÃÅ¢§Ä§Â € ´Õ
         € À¢Ã¡ó¾¢Â € ÅøÄÃÍ € ¬¸¢ÂÐ. € ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã € §ÁõÀ¡Î, € ¦¾¡Æ¢øÑÏì¸
         € ÅÇ÷ € ±ýÚ € ±ðÊ € ¿¨¼ € §À¡¼ € ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. € À¨¼¨ÂÔõ
         € ÀÄôÀÎò¾¢ì
         € ¦¸¡ñ¼Ð.

         € º£É¡Å¢ø € ´Õ € ¾Çò¨¾ € ¿¢ÚŢ즸¡ñ¼Ð.
         1905-€ ¬õ € ¬ñÊø € Ã'©Â¡Å¢ý € Àº¢·À¢ì € ¸¼üÀ¨¼¨Â € ÓüÈ¢ÖÁ¡¸
         € «Æ¢ò¾Ð. € Ã'©Â¡Å¢ý € º¢Ä € À̾¢¸¨Çì € ¨¸ôÀüÈ¢ÂÐ.
         € Ӿġõ € ¯Ä¸ € Ôò¾ò¾¢ø € §¿º¿¡Î¸Ç¢ý € ¾ÃôÀ¢ø € §À¡Ã¢ð¼Ð.
         '€ ÀÊôÀÊ¡¸ € ±øÄ¡òШȸǢÖõ € Óü§À¡ì¸¨¼óÐ, € ÅÖÅ¡¸¢ì¦¸¡ñÎ,
         € §Áü§¸ € ¨ºÀ£Ã¢Â¡, € ¬º¢Â¡Å¢ý € ¦¾üÌ, € ¦¾ý¸¢ÆìÌ,
         € ¸¢ÆìÌôÀ̾¢¸û
         € «¨Éò¨¾Ôõ € ¨¸ôÀüȢ즸¡ñÎ € µ÷ € ¯Ä¸ € ÅøÄú¡¸ € Å¢Çí¸§ÅñÎõ',
         € ±ýÈ € º¢ò¾¡ó¾õ € ´ý¨È € ¾¡É¡ì¸¡ € ±ýÀÅ÷ € ¯Õš츢ɡ÷. € «¾¨É
         '€ ¾¡É¡ì¸¡ € ¦Á§Á¡Ã¡ñ¼õ' € ±ýÚ € «¨ÆôÀ¡÷¸û.
         '€ «ó¾ò € ¾¢ð¼ò¾¢ýÀÊ € ¦ÀÕõ§À¡÷¸Ç¢ýãÄõ € ¿¡Î¸¨Çì € ¨¸ôÀüÈ
         € §ÅñÊ € ¸¡Ä¸ð¼õ 1960-€ ìÌô € À¢ýÉ÷ € ±ý§È €
         ¿¢÷½Â¢ì¸ôÀðÊÕó¾Ð',
         € ±ýÚõ '€ «ÅºÃôÀðÎ € ­ÕÀò¨¾ó¾¡ñθÙìÌ € Óýɧ砀 '£ôÀ¡É¢Â÷
         € §À¡Ã¢ø € ®ÎÀðÎÅ¢ð¼É÷; € ¬¸§Å € «Å÷¸Ç¡ø € ¦¾¡¼÷óÐ € ¾¡ìÌôÀ¢Êì¸
         € ÓÊ¡Áü§À¡Â¢üÚ', € ±ýÚõ € ±ý € ¾ó¨¾Â¡÷ € ÜȢɡ÷. € «ò¾¢ð¼ò¾¢ý
         € À¢Ã¾¢
         € ´ý¨È € ±ý € ¾ó¨¾Â¡÷ € ±ÉìÌì € ¸¡ðÊ¢Õ츢ȡ÷. € «¦¾øÄ¡õ € ´Õ
         € ¦ÀÕõ
         € ¾£Å¢Àò¾¢ø € º¡õÀÄ¡¸¢ô € §À¡ÉÐ. '€ ¾É¡ì¸¡ € ¦Á¦Á¡Ã¡ñ¼õ'
         € ±ýÀ§¾
         € §À¡Ä¢Â¡É¦¾¡Õ € Àò¾¢Ãõ € ±ýÚ € À¢ü¸¡Äò¾¢ø € ¦º¡øÄôÀð¼Ð.
         € ¬É¡ø € ºó¾÷ôÀźò¾¡Öõ, militarist party € ±ÉôÀÎõ
         € §À¡÷Å¢ÕõÀ¢¸Ç¢ý € ¨¸Â¢ø € '£ôÀ¡É¢ý € ¬ðº¢ € §À¡öî
         € º¢ì¸¢ì¦¸¡ñ¼¾É¡Öõ
         € '£ôÀ¡ý € «ÅºÃôÀðÎ, € ¿¡Î € ¨¸ôÀüÚõ € ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø
         € ®ÎÀðÎÅ¢ð¼Ð.
         € «¾ýÀÊìÌ, € ·À¡÷§Á¡º¡ € ±ÉôÀÎõ € ¨¾Å¡ý, € ¦¸¡Ã¢Â¡, € ÁïîÝâ¡
         € ¬¸¢ÂÅü¨Èô
         € À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð. € «¾Û¨¼Â € Ò¾¢Â € §À¡÷ò¾ÇÅ¡¼í¸û,
         € §À¡÷Өȸû € ¬¸¢ÂÅüÚìÌ € ÁïîÝ⡧Š€ À⧺¡¾¨Éì € ¸ÇÁ¡¸¢ÂÐ.
         € «¾ýÀ¢ýÉ÷ € º£É¡Å¢ý € ÀÄ € À̾¢¸¨Çô € À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð.
         € «¾¨É € Å¢ÕõÀ¡¾ € ä.€ ±'ª., € '£ôÀ¡É¢ý € ¸ôÀø € §À¡ìÌÅÃòÐìÌò
         € ¾¼í¸ø € Å¢¨ÇÅ¢òÐ, € «¾ý € Å÷ò¾¸ô € ÀâÁ¡üÈò¾¢ýÁ£Ðõ € ÀÄ
         € ¾¨¼¸¨Çô
         € §À¡ðÎÅ¢ð¼Ð.
         € '£ôÀ¡É¢Â÷¸ÙìÌ € §ÅÚ € ÅƢ¢ø¨Ä.
         € «¦Áâ측Ţý € ¾Çí¸¨Ç € Àº¢·À¢ì € Á¡ì¸¼ü € À̾¢¸Ç¢Ä¢ÕóÐ
         € «Æ¢ì¸
         € §ÅñÎõ € ±ýÈ € ¾¢ð¼ò¨¾ô§À¡ð¼Ð. € «§¾ € ºÁÂò¾¢ø € Á¢¸
         € Å¢¨ÃÅ¡¸ò
         € ¦¾ý¸¢ú측º¢Â¡¨Åì € ¨¸ôÀüÈ¢ € ÅÇÁ¢ì¸ € «ó¾ € ¦ÀâÂ
         € À¢Ã§¾ºò¨¾
         € ¯ûǼ츢 Co-Prosperity Sphere € ±ýÛõ '€ ÀÃ'ªÀà € ¦ºøÅÅÇ
         € Å𼨸'€ ¨Â
         € ¯ÕÅ¡ì¸ € Ó¨Éó¾Ð.
         € ´§Ã € ¿¡Ç¢ø € ´§Ã € ºÁÂò¾¢ø € '¦¡Å¡öò¾£Å¢ý € ¦À÷ø € '¦¡÷À÷,
         € À¢Ä¢ô¨Àý'ª, € Áġ¡ € ¬¸¢ÂÅü¨Èò € ¾¡ì¸ò € ¾¢ð¼Á¢ð¼Ð.
         € '¦¡Å¡öò € ¾¡ì̾ø € Á¢¸Á¢¸ € øº¢ÂÁ¡¸ € ­Õó¾Ð.
         € §À¡ìÌ측ðΞü¸¡¸ € À¨¼Â½¢¸¨Ç € ·ô¦Ãïî € ­ó§¾¡º£É¡¨Å
         € §¿¡ì¸¢ € «ÛôÀ¢ÂÐ.
         € ­ó§¾¡º£É¡Å¢ø € ¸¡æýȢ즸¡ñ¼Ðõ € Áġ¡¨Å € §¿¡ì¸¢ò
         € ¾ý € À¡÷¨Å¨ÂÖò¾¢ÂÐ.
         € «ô§À¡Ð € Áġ¡Ţý € ÀÄ € ­¼í¸Ç¢ø € À¢Ã¢ðÊ'© € º¡õá'¨Âò¾¢ý
         € À¨¼¸û
         € ¾Çí¸¨Ç € ¿¢ÚÅ¢ô € À¡Ð측ôÒî € ¦ºöЦ¸¡ñÊÕó¾É. € ¬É¡ø € Ó츢Â
         € ­Ã¡ÏÅ € §¸ó¾¢Ãõ € º¢í¸ôââø¾¡ý € ­Õó¾Ð. € Á¢¸ € ÅÖÅ¡É,
         € À¡Ð¸¡ôÀ¡É
         € ¬Ô¾ÀÄÓõ € ¸¼üÀ¨¼ € ÀÄÓõ € Á¢ì¸ € ­¼Á¡¸ € º¢í¸ôâ÷ € ¸Õ¾ôÀð¼Ð.
         '€ ãú¸Êì¸ôÀ¼ÓÊ¡¾ € §À¡÷ì¸ôÀø¸û', '€ Á¢¾ìÌõ € §¸¡ð¨¼¸û'
         € ±ý¦ÈøÄ¡õ € ¦ÀÂ÷ € Å¡í¸¢Â 'Prince of Wales', 'Repulse' € ¬¸¢Â
         € ­Õ € À¢Ã¢ðÊ'© € §À¡÷ì¸ôÀø¸Ùõ € º¢í¸ôâ¨Ãî € ÍüÈ¢ € §Ã¡óÐ
         € ÍüȢ즸¡ñÊÕó¾É.
         € ÀÂí¸ÃÁ¡É € ¦ÀÕõÀ£Ãí¸¢¸û € ¸¼üÒÈò¨¾ € §¿¡ì¸¢ò € ¾¢ÕôÀôÀðÎ
         € ±ó¾ € §¿ÃÓõ € ¬Âò¾ € ¿¢Ä¢ø € ¨Åì¸ôÀðÊÕó¾É.
         'Fortress Singapore' € ±ýÚ € Å¢ý'ªð¼ý € º÷ġø € ¦ÀÕ¨ÁÔ¼ý
         € «¨Æì¸ôÀ𼠀 ¦ÀÕõ§À¡÷ò¾ÇÁ¡¸ € º¢í¸ôâ÷ € Å¢Çí¸¢ÂÐ. € À¢Ã¢ðÊ'©,
         € ¬'ªò§ÃÄ¢Â,
         € À¢Ã¢ðÊ'© € ­ó¾¢Â, € ¿¢ä € '¥£ÄóÐô € À¨¼¸û € Áġ¡Ţý € ż
         € À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ
         € ¦¾ýÓ¨ÉŨÃìÌõ € Ţ¡À¢òÐ, € º¢í¸ôââø € ¾ýÛ¨¼Â € «î¨º
         € ¿¢ÚŢ¢Õó¾É.
         € ¦¾ý¸¼¨Ä € §¿¡ì¸¢ € ÅÆ¢§Áø € ŢƢ¨Åò¾Åñ½õ € À¢Ã¢ðÊ'©
         € º¡õá'¨ÂòÐÕôÒ¸û '€ ¸ñÀ¡÷¨Å € ºÃ¢Â¢øÄ¡¾ € ÌûÇ÷ € Àð¼¡Çõ'
         € ´ý¨È
         € ±¾¢÷À¡÷òÐ측ò¾¢Õó¾É÷.......
         € Åó¾É÷; € ¬É¡ø € §ÅÚ € ÅƢ¡¸, € §ÅÚ € ¾¢ì¸¢Ä¢ÕóÐ.

         € «ýÒ¼ý

         € ¦'£ÂÀ¡Ã¾¢
        • jaybee555@yahoo.com
         ... � �����...... ... � �� � ��ȡ�θǡ�� � �ƨ�¢�ħ� � ����츢�� � �����, 18-� �� � ��ȡ��� � ���ĸ��� � ���. � ��� � Ţ��Ţ�ħ� � �� �
         Message 8 of 13 , Sep 5, 2001
          At 04:11 PM 8/31/01 +0800, JayBee wrote:
          > € ÜÄ¢õ € ±ýÛõ € Á¡Åð¼ò¾¢ý € «¾¢¸¡Ã¢Â¡¸ô € À¾Å¢§ÂüÈ¡÷.
          > € º¢Ä € Á¡¾í¸Ç¢ø € ¯Ä¸ô§À¡÷ € Áġ¡×ìÌõ € ÅóÐ € §º÷ó¾Ð.
          > € Åó¾ € ¯Ä¸ € Ôò¾õ, € ¦¸¼¡Å¢ý € š¢¨Äò¾¡ý € ӾĢø
          € ¾ðÊÂÐ......
          >

          € ÀÄ € áüÈ¡ñθǡ¸ô € ÀƨÁ¢§Ä§Â € ãú¸¢ì¸¢¼ó¾ € '£ôÀ¡ý,
          18-€ ¬õ € áüÈ¡ñÊø € ÒòÐĸò¾¢üÌ € Åó¾Ð. € Á¢¸ € Å¢¨ÃÅ¢§Ä§Â € ´Õ
          € À¢Ã¡ó¾¢Â € ÅøÄÃÍ € ¬¸¢ÂÐ. € ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã € §ÁõÀ¡Î, € ¦¾¡Æ¢øÑÏì¸
          € ÅÇ÷ € ±ýÚ € ±ðÊ € ¿¨¼ € §À¡¼ € ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. € À¨¼¨ÂÔõ
          € ÀÄôÀÎò¾¢ì
          € ¦¸¡ñ¼Ð.

          € º£É¡Å¢ø € ´Õ € ¾Çò¨¾ € ¿¢ÚŢ즸¡ñ¼Ð.
          1905-€ ¬õ € ¬ñÊø € Ã'©Â¡Å¢ý € Àº¢·À¢ì € ¸¼üÀ¨¼¨Â € ÓüÈ¢ÖÁ¡¸
          € «Æ¢ò¾Ð. € Ã'©Â¡Å¢ý € º¢Ä € À̾¢¸¨Çì € ¨¸ôÀüÈ¢ÂÐ.
          € Ӿġõ € ¯Ä¸ € Ôò¾ò¾¢ø € §¿º¿¡Î¸Ç¢ý € ¾ÃôÀ¢ø € §À¡Ã¢ð¼Ð.
          '€ ÀÊôÀÊ¡¸ € ±øÄ¡òШȸǢÖõ € Óü§À¡ì¸¨¼óÐ, € ÅÖÅ¡¸¢ì¦¸¡ñÎ,
          € §Áü§¸ € ¨ºÀ£Ã¢Â¡, € ¬º¢Â¡Å¢ý € ¦¾üÌ, € ¦¾ý¸¢ÆìÌ,
          € ¸¢ÆìÌôÀ̾¢¸û
          € «¨Éò¨¾Ôõ € ¨¸ôÀüȢ즸¡ñÎ € µ÷ € ¯Ä¸ € ÅøÄú¡¸ € Å¢Çí¸§ÅñÎõ',
          € ±ýÈ € º¢ò¾¡ó¾õ € ´ý¨È € ¾¡É¡ì¸¡ € ±ýÀÅ÷ € ¯Õš츢ɡ÷. € «¾¨É
          '€ ¾¡É¡ì¸¡ € ¦Á§Á¡Ã¡ñ¼õ' € ±ýÚ € «¨ÆôÀ¡÷¸û.
          '€ «ó¾ò € ¾¢ð¼ò¾¢ýÀÊ € ¦ÀÕõ§À¡÷¸Ç¢ýãÄõ € ¿¡Î¸¨Çì € ¨¸ôÀüÈ
          € §ÅñÊ € ¸¡Ä¸ð¼õ 1960-€ ìÌô € À¢ýÉ÷ € ±ý§È €
          ¿¢÷½Â¢ì¸ôÀðÊÕó¾Ð',
          € ±ýÚõ '€ «ÅºÃôÀðÎ € ­ÕÀò¨¾ó¾¡ñθÙìÌ € Óýɧ砀 '£ôÀ¡É¢Â÷
          € §À¡Ã¢ø € ®ÎÀðÎÅ¢ð¼É÷; € ¬¸§Å € «Å÷¸Ç¡ø € ¦¾¡¼÷óÐ € ¾¡ìÌôÀ¢Êì¸
          € ÓÊ¡Áü§À¡Â¢üÚ', € ±ýÚõ € ±ý € ¾ó¨¾Â¡÷ € ÜȢɡ÷. € «ò¾¢ð¼ò¾¢ý
          € À¢Ã¾¢
          € ´ý¨È € ±ý € ¾ó¨¾Â¡÷ € ±ÉìÌì € ¸¡ðÊ¢Õ츢ȡ÷. € «¦¾øÄ¡õ € ´Õ
          € ¦ÀÕõ
          € ¾£Å¢Àò¾¢ø € º¡õÀÄ¡¸¢ô € §À¡ÉÐ. '€ ¾É¡ì¸¡ € ¦Á¦Á¡Ã¡ñ¼õ'
          € ±ýÀ§¾
          € §À¡Ä¢Â¡É¦¾¡Õ € Àò¾¢Ãõ € ±ýÚ € À¢ü¸¡Äò¾¢ø € ¦º¡øÄôÀð¼Ð.
          € ¬É¡ø € ºó¾÷ôÀźò¾¡Öõ, militarist party € ±ÉôÀÎõ
          € §À¡÷Å¢ÕõÀ¢¸Ç¢ý € ¨¸Â¢ø € '£ôÀ¡É¢ý € ¬ðº¢ € §À¡öî
          € º¢ì¸¢ì¦¸¡ñ¼¾É¡Öõ
          € '£ôÀ¡ý € «ÅºÃôÀðÎ, € ¿¡Î € ¨¸ôÀüÚõ € ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø
          € ®ÎÀðÎÅ¢ð¼Ð.
          € «¾ýÀÊìÌ, € ·À¡÷§Á¡º¡ € ±ÉôÀÎõ € ¨¾Å¡ý, € ¦¸¡Ã¢Â¡, € ÁïîÝâ¡
          € ¬¸¢ÂÅü¨Èô
          € À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð. € «¾Û¨¼Â € Ò¾¢Â € §À¡÷ò¾ÇÅ¡¼í¸û,
          € §À¡÷Өȸû € ¬¸¢ÂÅüÚìÌ € ÁïîÝ⡧Š€ À⧺¡¾¨Éì € ¸ÇÁ¡¸¢ÂÐ.
          € «¾ýÀ¢ýÉ÷ € º£É¡Å¢ý € ÀÄ € À̾¢¸¨Çô € À¢ÊòÐ즸¡ñ¼Ð.
          € «¾¨É € Å¢ÕõÀ¡¾ € ä.€ ±'ª., € '£ôÀ¡É¢ý € ¸ôÀø € §À¡ìÌÅÃòÐìÌò
          € ¾¼í¸ø € Å¢¨ÇÅ¢òÐ, € «¾ý € Å÷ò¾¸ô € ÀâÁ¡üÈò¾¢ýÁ£Ðõ € ÀÄ
          € ¾¨¼¸¨Çô
          € §À¡ðÎÅ¢ð¼Ð.
          € '£ôÀ¡É¢Â÷¸ÙìÌ € §ÅÚ € ÅƢ¢ø¨Ä.
          € «¦Áâ측Ţý € ¾Çí¸¨Ç € Àº¢·À¢ì € Á¡ì¸¼ü € À̾¢¸Ç¢Ä¢ÕóÐ
          € «Æ¢ì¸
          € §ÅñÎõ € ±ýÈ € ¾¢ð¼ò¨¾ô§À¡ð¼Ð. € «§¾ € ºÁÂò¾¢ø € Á¢¸
          € Å¢¨ÃÅ¡¸ò
          € ¦¾ý¸¢ú측º¢Â¡¨Åì € ¨¸ôÀüÈ¢ € ÅÇÁ¢ì¸ € «ó¾ € ¦ÀâÂ
          € À¢Ã§¾ºò¨¾
          € ¯ûǼ츢 Co-Prosperity Sphere € ±ýÛõ '€ ÀÃ'ªÀà € ¦ºøÅÅÇ
          € Å𼨸'€ ¨Â
          € ¯ÕÅ¡ì¸ € Ó¨Éó¾Ð.
          € ´§Ã € ¿¡Ç¢ø € ´§Ã € ºÁÂò¾¢ø € '¦¡Å¡öò¾£Å¢ý € ¦À÷ø € '¦¡÷À÷,
          € À¢Ä¢ô¨Àý'ª, € Áġ¡ € ¬¸¢ÂÅü¨Èò € ¾¡ì¸ò € ¾¢ð¼Á¢ð¼Ð.
          € '¦¡Å¡öò € ¾¡ì̾ø € Á¢¸Á¢¸ € øº¢ÂÁ¡¸ € ­Õó¾Ð.
          € §À¡ìÌ측ðΞü¸¡¸ € À¨¼Â½¢¸¨Ç € ·ô¦Ãïî € ­ó§¾¡º£É¡¨Å
          € §¿¡ì¸¢ € «ÛôÀ¢ÂÐ.
          € ­ó§¾¡º£É¡Å¢ø € ¸¡æýȢ즸¡ñ¼Ðõ € Áġ¡¨Å € §¿¡ì¸¢ò
          € ¾ý € À¡÷¨Å¨ÂÖò¾¢ÂÐ.
          € «ô§À¡Ð € Áġ¡Ţý € ÀÄ € ­¼í¸Ç¢ø € À¢Ã¢ðÊ'© € º¡õá'¨Âò¾¢ý
          € À¨¼¸û
          € ¾Çí¸¨Ç € ¿¢ÚÅ¢ô € À¡Ð측ôÒî € ¦ºöЦ¸¡ñÊÕó¾É. € ¬É¡ø € Ó츢Â
          € ­Ã¡ÏÅ € §¸ó¾¢Ãõ € º¢í¸ôââø¾¡ý € ­Õó¾Ð. € Á¢¸ € ÅÖÅ¡É,
          € À¡Ð¸¡ôÀ¡É
          € ¬Ô¾ÀÄÓõ € ¸¼üÀ¨¼ € ÀÄÓõ € Á¢ì¸ € ­¼Á¡¸ € º¢í¸ôâ÷ € ¸Õ¾ôÀð¼Ð.
          '€ ãú¸Êì¸ôÀ¼ÓÊ¡¾ € §À¡÷ì¸ôÀø¸û', '€ Á¢¾ìÌõ € §¸¡ð¨¼¸û'
          € ±ý¦ÈøÄ¡õ € ¦ÀÂ÷ € Å¡í¸¢Â 'Prince of Wales', 'Repulse' € ¬¸¢Â
          € ­Õ € À¢Ã¢ðÊ'© € §À¡÷ì¸ôÀø¸Ùõ € º¢í¸ôâ¨Ãî € ÍüÈ¢ € §Ã¡óÐ
          € ÍüȢ즸¡ñÊÕó¾É.
          € ÀÂí¸ÃÁ¡É € ¦ÀÕõÀ£Ãí¸¢¸û € ¸¼üÒÈò¨¾ € §¿¡ì¸¢ò € ¾¢ÕôÀôÀðÎ
          € ±ó¾ € §¿ÃÓõ € ¬Âò¾ € ¿¢Ä¢ø € ¨Åì¸ôÀðÊÕó¾É.
          'Fortress Singapore' € ±ýÚ € Å¢ý'ªð¼ý € º÷ġø € ¦ÀÕ¨ÁÔ¼ý
          € «¨Æì¸ôÀ𼠀 ¦ÀÕõ§À¡÷ò¾ÇÁ¡¸ € º¢í¸ôâ÷ € Å¢Çí¸¢ÂÐ. € À¢Ã¢ðÊ'©,
          € ¬'ªò§ÃÄ¢Â,
          € À¢Ã¢ðÊ'© € ­ó¾¢Â, € ¿¢ä € '¥£ÄóÐô € À¨¼¸û € Áġ¡Ţý € ż
          € À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ
          € ¦¾ýÓ¨ÉŨÃìÌõ € Ţ¡À¢òÐ, € º¢í¸ôââø € ¾ýÛ¨¼Â € «î¨º
          € ¿¢ÚŢ¢Õó¾É.
          € ¦¾ý¸¼¨Ä € §¿¡ì¸¢ € ÅÆ¢§Áø € ŢƢ¨Åò¾Åñ½õ € À¢Ã¢ðÊ'©
          € º¡õá'¨ÂòÐÕôÒ¸û '€ ¸ñÀ¡÷¨Å € ºÃ¢Â¢øÄ¡¾ € ÌûÇ÷ € Àð¼¡Çõ'
          € ´ý¨È
          € ±¾¢÷À¡÷òÐ측ò¾¢Õó¾É÷.......
          € Åó¾É÷; € ¬É¡ø € §ÅÚ € ÅƢ¡¸, € §ÅÚ € ¾¢ì¸¢Ä¢ÕóÐ.

          € «ýÒ¼ý

          € ¦'£ÂÀ¡Ã¾¢
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.