Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

BOP HANGÝ ÖRTÜ ÝLE ÖRTÜLÜR?

Expand Messages
 • MustafaÖzdil
  Başörtüsü ile örtülemeyecek işler var Mehmet Emin Koç Türk milletinin okumak isteyen evlatlarının önünü “başörtüsü yasağı”yla kesmek,
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2008
  • 0 Attachment
   Baþörtüsü ile örtülemeyecek iþler var

   Mehmet Emin Koç   

   Türk milletinin okumak isteyen evlatlarýnýn önünü “baþörtüsü yasaðý”yla kesmek, devlet ile milletinin arasýný açarak milleti haklarýný aramak üzere Haçlý kapýlarýna sürüklemek, böylesi bir haksýz uygulamayý istismara ederek politik ikbal edinmeye kalkýþmak elbette züldür.

   Bu yasaðýn makul hiçbir izahý yoktur. Böyle bir yasaðýn “laikliðin korunmasý” baðlamýnda deðerlendirilemeyeceði, hatta bu yasaðýn uygulanmasýyla bizzat kamu gücüyle laikliðin ihlal edilmiþ olacaðý, dolayýsýyla devletten eðitim hizmeti alan öðrencilerimize bu hakkýn temin edilerek “milletimizin din istismarcý”larýnýn tuzaklarýna düþmelerinden ve bu haksýz yasaklama sebebiyle kendi devletine sýrtýný dönmesinden korunmasýnýn, bizzat Laiklik ilkesi gereði olduðunu, 1985’li yýllarda Prof. Dr. Haydar Baþ bey, BTP Genel Baþkaný, Öðüt dergisindeki röportajýnda geniþçe anlatmýþtý.

   Bu yasaðý kaldýrmak için çok vakit kaybedilmiþtir. Devlet ile milletin arasý açýlmýþtýr. Böylesi bir yasaðýn kaldýrýlmasý elbette gereklidir…

   Ancak AKP’nin “hayýr gibi görünen” bu “yasaðý kaldýrma teþebbüsü”nün vakti ve planlamasý, çok daha büyük “þer”lerin üstünü örtmeye dönük bir manevraya dönüþtürmektedir. CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ve onun fikriyatýndakilerin klasik “çözümsüz ve yasakçý” karþý vaveylalarý da, bunlara güç kazandýrmaktadýr. 

   Baþörtüsü ile adeta birçok tarihi yanlýþ örtülmek istenmektedir.

   ABD’nin ülkemize ve bölgemize yönelik BOP (Büyük Ortadoðu Projesi), basit bir iþgal ve eften–püften bir “dönüþtürme” projesi deðildir. Afganistan ve Irak’ýn baþýna örülen iþgal ve sömürü çorabý, þimdi nükleer tesisler bahanesiyle Ýran için örülmektedir.

   BOP’çularýn maþasý haline dönüþtürülmüþ BM Güvenlik Konseyi, Irak iþgali öncesinde benzeri yaþandýðý gibi, þimdi da Ýran’a yaptýrým kararlarý çýkartmýþ, Ýranlýlarýn mal varlýklarýna el konulmasý için düðmeye basmýþtýr. Hiç kimse sizi aldatmasýn; Türkiye ve Türk milleti de bu BOP kapsamýndadýr, hatta asýl hedef Türkiye’dir.

   BOP’un ne olduðunu anlamak için, Irak’ta yaþanan insanlýk ve medeniyet dramýna görmek yeterlidir. AKP, böylesi bir BOP’un stratejik ortaðýdýr. Baþörtüsü çýkýþý ve karþý çýkýþ vaveylalarýyla, AKP’nin bu vahim duruþ örtülmektedir.

   BOP kapsamýnda hemen yaný baþýmýzda bir Yahudi–Barzani Kürdistan devleti kurulmuþtur; devlet kurumlarý oluþturulmuþ saraylarý inþa edilmiþ, Türk þoförlerin pasaportlarýna Kürdistan devleti damgasý vurulmaktadýr. Oluþum Kuzey Irak’ta durmuyor, sýrýrýmýzýn berisini týrmalýyor. AKP, böylesi bir BOP’un stratejik ortaðýdýr. Baþörtüsü çýkýþý ve karþý çýkýþ vaveylalarýyla, AKP’nin bu vaziyeti örtülmektedir.

   Devletin kuruluþ senedi olan Lozan anlaþmasý delik deþik edilerek, gayr–ý Müslim azýnlýklara her türlü imtiyaz ve mülkiyet haklarý iade edilmektedir. AKP hükümeti, söz konusu bu Vakýflar tasarýsýný bugün–yarýn TBMM Genel kurulu’na getirecek, yasalaþtýracaktýr. Yunan Baþbakan Karamanlis’in AB kriteri olarak seslendirdiði, Heybeliada papaz okulunun açýlmasý ve suriçi Ýstanbul’da ekümenik patrikliðin oluþturulmasý gibi en hayati meselelerde, Erdoðan, Yunan meslektaþýný havalara uçuracak türden taahhütlerde bulunmuþtur. Bir tek Hýrýstiyan vatandaþýmýzýn yaþamadýðý Müslüman mahallerinde açýlan kilise evlerin, haddini–hesabýný bilen yoktur. Ýþsizlik ve parasýzlýk yüzünden, babasýnýn artýk gündelik harçlýk veremediði kaç bin gencimizin cebine, papazlarýn ve onlarýn iþbirlikçisi diyalogcularýn para koyarak zokayý yutturduklarýný bilen yoktur. Baþörtüsü çýkýþý ve karþý çýkýþ vaveylalarýyla, AKP’nin bu tavizkâr vaziyeti örtülmektedir.

   Ýþsizlik almýþ baþýný gitmiþtir. Tarým bitmiþtir. Sanayi stoplamýþtýr. Esnaf batmýþtýr. Vatan topraklarý ve en kârlýlarý baþta olmak üzere devlet ve millet malý iþletmeler, ecnebiye peþkeþ çekilmiþtir. Yedisinden yetmiþine halkýmýzýn “bir avuç mutlu azýnlýk dýþýndaki” kesimi, açlýkla, yoksullukla boðuþmaktadýr. Ödenememiþ vergi ve stopajla, katlanmýþ zam, birikmiþ fatura, kredi kartý bataðý ve faiz borçlarýyla boðuþmaktadýr; bir lokma ekmeðe muhtaç hale ve ecnebiye karþý dirençsiz vaziyete sürüklenmiþtir.

   Baþörtüsü çýkýþý ve karþý çýkýþ vaveylalarýyla, AKP’nin bu çözümsüz ve her þeyi bitiren icraatlarý örtülmektedir. Örtülmektedir, derken, yanlýþ anlaþýlmasýn; örtülmeye çalýþýlmaktadýr…

   Deðil baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý beklentisi ve icraatý, AKP’nin bu vahim iþlerini, hiçbir iþ örtemez. Topraðýn bile kabul edebileceði iþler deðil, AKP’nin baþörtüsü yasaðýný kaldýrmak dýþýndaki bütün bu icraatlarý… Deðil baþörtüsüyle, þal ile de, þalvar ile de, çarþaf ile de örtülemez bu vahim iþler!

   Keþke baþýmýz açýk kalsaydý da, bunlar baþýmýza gelmeseydi diye dövüneceðimiz günlere sürükleniyoruz. Korkarým yarýn, ne bu türden bir dövünme, ne de baþýmýzýn kapalý olmasý fayda vermeyecektir. BOP ekseninde gerçekleþtirilen Irak’ý dönüþtürme vahþetinde, bunun baþý açýkmýþ veya bunun baþý kapalýymýþ türünden bir ayýrým yapýlmadý ki… Vatanlarý iþgal edilince, Amerika ve Avrupa’nýn Haçlýlarý çöreklenince; hepsinin evi gitti, barký gitti, caný gitti, dini gitti, namuslarý kirletildi. Türkiye’nin sürüklenmek istendiði BOP budur; hangi örtüyle bu BOP örtülebilir!

   Basörtüsü yasaðý kalkmasýn mý; elbette kalksýn ama bu icraat, bütün bu BOP’lu iþleri örtemez, telafi edemez. Millimiz, AKP’ye ve onun krþýsýnda klasik pozlar veren CHP’nin vaveylalarýna aldanýp, pili bitmiþ ve cilasý dökülmüþ AKP’ye temayül edip “büyük tuzaða” düþmesin.

   “Def–i mazarrat celb–i menfaate râcihtir”; ne mi demek?! Bir zararý defetmek, bir faydayý temin etmeye tercih edilir.


   M. Emin Koç Yazý Arþivinden
   01.02.2008Baþörtüsü ile örtülemeyecek iþler var
   31.01.2008Baykal yine amuda kalktý
   30.01.2008Dünya sýrtýndaki kapitalizm kamburunu atýyor
   25.01.2008Baþörtüsü sýnavý
   24.01.2008W. Bush ve Bernanke, mecburen liberal-kapitalizmin içine ettiler
   23.01.2008Yerli aymazlar ABD’nin çöküþünü duydular mý?!
   22.01.2008Türban ile, þal ile üstü örtülmek istenenler
   20.01.2008ABD tek baþýna batmýyor ki...
   17.01.2008Yükselen BOP dumanlarý hayra alamet deðil…
   16.01.2008Hz. Hüseyin sevdasýný istismara kalkýþýyor Yezitler


   - - -

   Büyük Türk hakaný Oðuz Kaðan ise duasýnda "Türk ülkesinde adaletten baþka þey hüküm sürmesin... Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsýn ki, fakirlik suç sayýlsýn..." demektedir.

   SOSYAL DEVLET MÝLLÝ DEVLET KONGRESÝ PEK YAKINDA YAPILIYOR...


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.