Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [acikistihbaratturkiye] lafla deðil rakamlarla..

Expand Messages
 • vural keskin
  neden okul ya da hastane eksikliğini vurgularken camilerle karşılaştırma yapılır ki? cami,okul ya da hastanenin kimler tarafından yapılır ya da yapma
  Message 1 of 4 , Feb 28, 2007
  • 0 Attachment
   neden okul ya da hastane eksikliğini vurgularken camilerle karşılaştırma yapılır ki? cami,okul ya da hastanenin kimler tarafından yapılır ya da yapma yetkisine kimler sahiptir? eğer cami yapımında da hükümet yetki sahibi ya da kaynak aktarımı yetkisi sahibiyse;hastane ya da okula nazaran camiye ağırlık vermişse hükümet; diyanet işleri başkanlığı da aynı zamanda hükümetin adamları mı oluyor? bu konuda ali bardakoğluna hiçbir soru yöneltilmiş mi ve yöneltilmişse o ne cevap vermiş? eğer diyanet bu politikalarda etkin rol oynuyorsa, diyanet işleri başkanlığı laik cumhuriyetin yapısına aykırı bir kurum olmakta değil midir; dolayısıyla kim kurmuştur bunu ve niçin hala yaşatılmaktadır? gerici mollaların, şeyhlerin diyanetin imamlarıyla bağlantısı nedir? önemli ihtiyaçlara, cami yapımının ne derece ve nasıl! doğrudan etkisi vardır; ve bu etki önemli ihtiyaçları engelleyen birincil etken midir? (cami sayısıyla kilise sayısının nüfusa oranını karşılaştırmaktan öte   islam ve hristiyanlığın topluma olan etkisini karşılaştırmak daha gerçekçidir diye düşünüyorum; 'bir de kendi yorumumu koymak istedim araya'.) bu sorular pekiştirme ya da eleştirme aracı değil, bizzat bilmediğim için merak ettiğim konulardır. bilgilendirilmemi rica ederim herkesten... saygılarımla...

   28.02.2007 tarihinde volkan yuksel <volkanyk@...> yazmış:

   DOĞ
   RULARI SADECE RAKAMLAR SÖYLER. İŞTE SİZE HALK YARARINA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEYEN "Türbanlı/Türbancı .... Zihniyeti"nin rakamlara yansıyan gerçekleri
    Din görevlisi memur sayısı : 87.000 Okul sayısı : 67.000
   Cami sayı: 77.000
   Her 345 kişiye bir cami düşüyor
   Halen 1140 caminin inşaatı devam ediyor
   82 ilde Diyanete bağlı Kuran Kursu var ve sayıları 3 852
   14 403 tane cami yaptırma derneği var
   BUNA KAR
   ŞILIK,
   Bazı önemli ihtiyaçların durumu şöyle:
   . SEN'e göre; 200 bin, Hükümete göre; 96 bin öğretmen açığı var
   Hastane sayısı :
   1220 (60 bin kişiye bir hastane düşüyor)
   Sa
   ğlık Ocağı sayısı : 6300 (Çoğ u alt yapıdan yoksun, çoğunda hekim yok veya yetersiz),
   Doktor şayisinin :
   77.344 ( Her 870 kişiye 1 doktor düşüyor)
   Hastane yatak say
   ı sı: 189 bin
   *Aynı anda 189 bin kişi hastanede yatabilirken, Camilerde 26 milyon kişi namaz kılabiliyor

   *Buna rağ men; önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde yapılması planlanan sağlık kuruluşu/hastane sayısı 30-40 iken, inşaatı süren cami sayısı 1140.

   PEKİ MUHTEREMLERİN HER KONUDA ÖRNEK ALMAYA ÇALIŞTIKLARI AVRUPA ÜLKELERİNİN BAZILARINDA DURUM NE?

   Türkiye'de her 345 kişiye bir cami düşerken, 60 bin kişiye bir hastane düşüyor
   Almanya'da
   70 bin Sağlık Kuruluşuna karşı, 8 bin kilise, Fransa'da 60 bin sağ lık kuruluşuna karşı, 9 bin kilise var.
   DİĞER KONULAR; KÜLTÜR, GÜZEL SANATLAR VB. DAHA MI FARKLI?
   Almanya'da 11 332 , Fransa'da 4 bin kütüphane varken, 70 milyon nüfusu olan Türkiye'de sadece 1435 kütüphane var.
   Türkiye'de sadece 13 ilde Devlet Tiyatrosu var.
   Türkiye'de, (ne yazık ki) sadece 1 opera, 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneği var. (14.403 Cami yaptırma ve kuran kursu derneği varken).
   Bu durumda , Ülkenin geleceği nerede aranıyor dersiniz?..
    
   Konulara verilen ağı
   rlık veya önem ayrılan kaynakla (bütçeyle) doğru orantılı değil midir?
   Türkiye'de Dini faaliyetler için kurulan " Diyanet İşleri Başkanlığı" var.
   Diyanet İşleri Başkanlığının
   1997 yı lı bütçesi 66 trilyon T.L. iken, 2006 yılı bütçesi : 1.2 katrilyon T.L.
   8 Bakanlığı n bütçesi, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden daha az .
   Dört bakanlığın toplam bütçesi + 22 Üniversitenin toplam bütçesi, Diyanet İş leri Başkanlığı bütçesine eşit.

   1
   YANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Bütçesinin yıllar itibariyle dökümünü :


   1997 : 66 Trilyon 751 Milyar 962 Milyon T.L.
   1998 : 119 Trilyon 679 Milyar 140 Milyon T.L.
   1999 : 180 Trilyon 824 Milyar 159 Milyon T.L.
   2000 : 270 Trilyon 362 Milyar 931 Milyon T.L.
   2001 : 302 Trilyon 130 Miyar 110 Milyon T.L.
   2002 : 553 Trilyon 364 Milyar 200 Milyon T.L.
   2003 : 771 Trilyon 267 milyar 000 Milyon T.L.
   2004 : 1 Katrilyon 126 trilyon 041 Milyar T.L.
   2005 : 1 Katrilyon 122 trilyon 041 Milyar T.L.
   2006 : 1.209.692.000 YTL
   DİĞER BAKANLIKLARLA BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI


   Diyanet İşleri Başkanlığı : 1.2 Milyar Y.T.L. 

   İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : 783 Milyon
   DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : 563 "
   BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI : 677.219.000
   ULASTIRMA BAKANLIĞI : 687.265.000
   SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI : 280.095.000
   EN. VE TABİİ KAY. BAKANLIĞI. : 249.296.000
   KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI : 632.417.000
   ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI : 404.396.000
   "Ülke çapında Sağlık,Eğitim,Kültür,Asayiş,Altyapı vb konularda birçok ihtiyaç varken neden Din konusunun ön planda olduğu çok açık.. Diğer konulara önem verilmesi; Atatürk'ün kurduğu Laik, Demokratik Cumhuriyet'in ortadan kaldırılarak şeriat düzeninin getirilmesine doğrudan hizmet etmiyor.Gericilerin,yobazların,şeyhlerin,şıhların,mollaların,imamların peşine takılmış ve onların kendi çıkarları için kurdukları düzeni yaşamak ve yaşatmak isteyen bugünkü iktidar ve yandaşlarından başka türlü davranmalarını beklemek saflık olur."


   Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
   always stay connected to friends.


  • abdulcabbar cabukatlar
   Dyaneti kuran halk değil dini kontrol altında tutmak isteyen devletin kendisidir.Camileri halk yapıyor devletin 1 lirası yok.Vatandaşın diyanetle bir
   Message 2 of 4 , Feb 28, 2007
   • 0 Attachment
    Dyaneti kuran halk deðil dini kontrol altýnda tutmak isteyen devletin kendisidir.Camileri halk yapýyor devletin 1 lirasý yok.Vatandaþýn diyanetle bir iþi yok diyanet size lazým

    volkan yuksel <volkanyk@...> wrote:
    DOÐ
    RULARI SADECE RAKAMLAR SÖYLER. ÝÞTE SÝZE HALK YARARINA ÇALIÞTIÐINI SÖYLEYEN “Türbanlý/Türbancý .... Zihniyeti”nin rakamlara yansýyan gerçekleri
     Din görevlisi memur sayýsý : 87.000 Okul sayýsý : 67.000
    Cami sayý: 77.000
    Her 345 kiþiye bir cami düþüyor
    Halen 1140 caminin inþaatý devam ediyor
    82 ilde Diyanete baðlý Kuran Kursu var ve sayýlarý 3 852
    14 403 tane cami yaptýrma derneði var
    BUNA KAR
    ÞILIK,
    Bazý önemli ihtiyaçlarýn durumu þöyle:
    . SEN’e göre; 200 bin, Hükümete göre; 96 bin öðretmen açýðý var
    Hastane sayýsý :
    1220 (60 bin kiþiye bir hastane düþüyor)
    Sa
    ðlýk Ocaðý sayýsý : 6300 (Çoðu alt yapýdan yoksun, çoðunda hekim yok veya yetersiz),
    Doktor þayisinin :
    77.344 ( Her 870 kiþiye 1 doktor düþüyor)
    Hastane yatak say
    ýsý: 189 bin
    *Ayný anda 189 bin kiþi hastanede yatabilirken, Camilerde 26 milyon kiþi namaz kýlabiliyor

    *Buna raðmen; önümüzdeki 1-2 yýl içerisinde yapýlmasý planlanan saðlýk kuruluþu/hastane sayýsý 30-40 iken, inþaatý süren cami sayýsý 1140.

    PEKÝ MUHTEREMLERÝN HER KONUDA ÖRNEK ALMAYA ÇALIÞTIKLARI AVRUPA ÜLKELERÝNÝN BAZILARINDA DURUM NE?
    Türkiye’de her 345 kiþiye bir cami düþerken, 60 bin kiþiye bir hastane düþüyor
    Almanya’da
    70 bin Saðlýk Kuruluþuna karþý, 8 bin kilise, Fransa’da 60 bin saðlýk kuruluþuna karþý, 9 bin kilise var.
    DÝÐER KONULAR; KÜLTÜR, GÜZEL SANATLAR VB. DAHA MI FARKLI?
    Almanya’da 11 332 , Fransa’da 4 bin kütüphane varken, 70 milyon nüfusu olan Türkiye’de sadece 1435 kütüphane var.
    Türkiye’de sadece 13 ilde Devlet Tiyatrosu var.
    Türkiye’de, (ne yazýk ki) sadece 1 opera, 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneði var. (14.403 Cami yaptýrma ve kuran kursu derneði varken).
    Bu durumda , Ülkenin geleceði nerede aranýyor dersiniz?..
    Konulara verilen aðý
    rlýk veya önem ayrýlan kaynakla (bütçeyle) doðru orantýlý deðil midir?
    Türkiye’de Dini faaliyetler için kurulan “ Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý” var.
    Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
    1997 yýlý bütçesi 66 trilyon T.L. iken, 2006 yýlý bütçesi : 1.2 katrilyon T.L.
    8 Bakanlýðýn bütçesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesinden daha az .
    Dört bakanlýðýn toplam bütçesi + 22 Üniversitenin toplam bütçesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesine eþit.

    1
    YANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI Bütçesinin yýllar itibariyle dökümünü :


    1997 : 66 Trilyon 751 Milyar 962 Milyon T.L.
    1998 : 119 Trilyon 679 Milyar 140 Milyon T.L.
    1999 : 180 Trilyon 824 Milyar 159 Milyon T.L.
    2000 : 270 Trilyon 362 Milyar 931 Milyon T.L.
    2001 : 302 Trilyon 130 Miyar 110 Milyon T.L.
    2002 : 553 Trilyon 364 Milyar 200 Milyon T.L.
    2003 : 771 Trilyon 267 milyar 000 Milyon T.L.
    2004 : 1 Katrilyon 126 trilyon 041 Milyar T.L.
    2005 : 1 Katrilyon 122 trilyon 041 Milyar T.L.
    2006 : 1.209.692.000 YTL
    DÝÐER BAKANLIKLARLA BÜTÇE KARÞILAÞTIRMASI


    Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý : 1.2 Milyar Y.T.L. 

    ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI : 783 Milyon
    DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI : 563 “
    BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI : 677.219.000
    ULASTIRMA BAKANLIÐI : 687.265.000
    SANAYI VE TICARET BAKANLIÐI : 280.095.000
    EN. VE TABÝÝ KAY. BAKANLIÐI. : 249.296.000
    KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI : 632.417.000
    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI : 404.396.000
    “Ülke çapýnda Saðlýk,Eðitim,Kü ltür,Asayiþ ,Altyapý vb konularda birçok ihtiyaç varken neden Din konusunun ön planda olduðu çok açýk.. Diðer konulara önem verilmesi; Atatürk’ün kurduðu Laik, Demokratik Cumhuriyet’in ortadan kaldýrýlarak þeriat düzeninin getirilmesine doðrudan hizmet etmiyor.Gericilerin ,yobazlarý n,þeyhlerin,þý hlarýn,mollalarý n,imamlarý n peþine takýlmýþ ve onlarýn kendi çýkarlarý için kurduklarý düzeni yaþamak ve yaþatmak isteyen bugünkü iktidar ve yandaþlarýndan baþka türlü davranmalarýný beklemek saflýk olur.”

    Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
    always stay connected to friends.


    Get your own web address.
    Have a HUGE year through Yahoo! Small Business.


    It's here! Your new message!
    Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.

   • murat yesilgul
    Güzel kardeşim doğrusun ama bakış açın yanlış nedenmi 77 bin caminin 50 bin tanesi açık. 72 milyon müslaman 50 bin cami açık bırakan AKP 40 bin
    Message 3 of 4 , Mar 6, 2007
    • 0 Attachment
     Güzel kardeşim doğrusun ama bakış açın yanlış
     nedenmi 77 bin caminin 50 bin tanesi açık.
     72 milyon müslaman 50 bin cami açık bırakan AKP
     40 bin kiliseyi kime açtı müslümanlaramı
     .Bu adamların lütfen hakkını verelim
     islamla yakından uzaktan ilgisi olmayan bu kadroları hangi dinle suçlarsanız
     suçlayın ama islam demeyelim lütfen.Hangi müslaman 4 tirilyon harcayarak Van
     AKDAMA MANASTIRINI TADİLAT YAPARAK AÇAR.Üstelik bu manastır Ermeni kraliyet
     ailesini temsil ediyor ve ermeni ayaklanmalarında başrol oynuyor.

     _________________________________________________________________
     Messenger uzaklardaki sevdiklerinizle bulusturur! http://messenger.live.com
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.