Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

SEYTAN DUN BURADAYDI !...(Chavez BM konusmasi)<<< 2baski

Expand Messages
 • aston martin
  tsskrler iklil Konyalilar , bu konusma batida bildigim kadariyla haber bile olmadi. bati denince ne demek oldugu zaten belli klasik 3 lu eskiya ve avrupa -
  Message 1 of 2 , Sep 30, 2006
   tsskrler iklil  Konyalilar ,
    
   bu konusma batida bildigim kadariyla haber bile olmadi.
    
   bati  denince ne demek oldugu zaten belli klasik 3 lu eskiya ve avrupa - medya batida tam kontrol altinda sansur ismi telaffuz edilmeden daha kaynaginda bu tip haberler yokmus farzediliyor
   ve halk tamamen komatoz bir durumda ve sacma sapan seylerin pesinde tilki avi olsunmu olmasinmi kuslar yokoluyor yesil siseleri bu bidona kirmizilari su bidona atalim vs ile oyalanirken ayni anda kredi kardi ipotek derken %300 soyguna ugrayip kafalarini kaldiramayacakbir sekilde mali boyunduruga talim etmekteler .
    
   yanliz eger bu duzen yikilacaksa tek tuk Chavez lerlede olmaz artik - 3 lu eskiya   ortadoguda durup dinlenmeden yine melanet pesinde ve kazandiklari takdirde - ki malesef Turkiye bu 3 lu eskiya ile ortak - bu cark eskisi gibi donmeye devam edecektir .
    
   umariz yaklasan iran savasi hem Turkiye hemde dunya icin  donum noktasi olur isin berbati eger olmassa  en az bir 50 sene daha bu tarihi koridor zor ele gecer .ozamanda ati alan coktan uskudari gecer ...ve haktirda.
    
   saygilar
    
    
   Yenisey
    
    

   iklil konyalilar <driklilbal@...> wrote:
   Chavez :
   "Sairin dedigi gibi, 'caresizce iyimser' olmak icin neden var..."
    
   BMler NY taki tarihi konusmasi...


   Note: forwarded message attached.

   All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
   Date: Thu, 28 Sep 2006 12:18:02 -0700 (PDT)
   From: "Behçet" Seber <ahmetbehcetseber@...>
   Subject: IRAK'TAKÝ ÖLÜM MANGALARI=>CHAVEZ'ÝN BM GENEL KURULUNDA YAPTIÐI KONUÞMA
   To: Selim Kocabora <kocabora@...>, iklil <driklilbal@...>,
   can koklu <cankoklu@...>,
   Serdar "Fýrat" <serdarf@...>

   Merhaba Selim;
   Mail'ini okurken eþ zamalý gelen baþka bir mail ile Hugo Chavez'in BM genel Kurulunda yaptýðý konuþmanýn metni geldi. Biraz uzun ama söylediklerinin tümü bence doðru, vaktin varsa oku derim.
   Selamlar, sevgiler...
   Behçet
   ***************************************************************************
   Sayýn dünya hükümetleri temsilcileri, hepinize günaydýn..

   Öncelikle, aranýzda bu kitabý okumamýþ olanlarýnýzý saygýyla bu kitabý okumaya çaðýrýyorum.

   Bu, dünyanýn ve Amerika'nýn en seygýn aydýnlarýndan biri olan Noam Chomsky'nin 'Hegemonya veya Hayatta Kalma: ABD'nin Emperyalist Stratejisi' adlý son kitabý." (Hugo Chavez, bunlarý BM Genel Kurulu kürsüsünde söylerken Chomsky'nin elindeki kitabýný havaya kaldýrarak kurul üyelerine gösterir.) "Bu kitap bizlerin 20. yüzyýlda ve bugün dünyada neler olup bittiðini ve gezegenimize yönelik en büyük tehdidi anlamamýza yardým edecek olan mükemmel bir kitap.

   Amerikan emperyalizminin hegemonik kurumlan insanlýðý tehdit etmektedir. Sizi bu tehlikeyle ilgili olarak uyarmaya devam edeceðiz ve Amerikan halkýna ve dünyaya baþlarýnýn üzerinde bir kýlýç misali sallanan bu tehdidi durdurma çaðrýsýnda bulunuyoruz. Kitaptan size bazý kýsýmlar okumayý düþündüm ancak zaman yetersizliði nedeniyle (Chavez, kitabýn numaralandýrýlmýþ sayfalarýný çevirir) sadece bu kitabý övmekle ve tavsiye etmekle yetineceðim.

   Bu kolay okunan ve çok iyi bir kitap. Eminim ki Sayýn Baþkan (BM Genel Kurulu Baþkaný) bunu biliyorsunuz. Bu kitap Ýngilizce, Rusça, Arapça ve Almancaya çevrildi. Bence bu kitabý öncelikle okumasý gerekenler, ABD'deki kardeþlerimizdir. Çünkü onlara yönelik tehdit tam da kendi evlerinin içinde.

   Þeytan þu anda evde. Þeytan, þeytanýn ta kendisi, þu anda evde. Ve þeytan dün buraya geldi. Dün þeytan buraya geldi. Tam olarak buraya geldi (Bu sýrada istavroz çýkartýr...) ve bugün hâlâ sülfür kokusunu alabiliyorum. Dün, bayanlar baylar, bu kürsüden, ABD Baþkaný, þeytan diyerek bahsettiðim beyefendi, bu kürsüden dünyanýn sahibiymiþçesine konuþtu. Gerçekten. Dünyanýný sahibiymiþçesine. Bence bir psikiyatr çaðýrmalý ve ABD Baþkaný tarafýndan dün yapýlan konuþmayý analiz ettirmeliyiz.


   Emperyalizmin sözcüsü olarak, emperyalist düþüncelerini paylaþmak, þu anda hüküm süren egemen modelin sürekliliðini korumak, kendi çýkarýna kullanmak ve dünya halklarýný sömürmek üzere buraya geldi. Konuþmasý bir Alfred Hitchcock filminde senaryo olarak kullanýlabilir. Ben filme önerecek bir isim buldum bile: Þeytan'ýn Yöntemi. Chomsky'nin kitabýnda açýklýk ve derinlikle söylediði gibi, Amerikan imparatorluðu hakimiyet sistemini saðlamlaþtýrmak için yapababileceði her þeyi yapýyor. Ve biz onlarýn bunu yapmasýna izin veremeyiz. Biz onun dünya diktatörlüðününü pekiþtirmesine izin veremeyiz. Dünyanýn hamisinin konuþmasý, bu her þeyi kontrol etme ihtiyacýndan kaynaklý bir biçimde sinik, emperyalist ve ikiyüzlülükle doluydu. Onlar demokratik bir model yaymak istediklerini söylüyor.
    
   Ancak bu onlarýn demokratik modeli. Bu seçkinlerin sahte demokrasisi ve þunu söylemeliyim ki, silahlar, bombalar ve ateþli silahlarla kabul ettirilmeye çalýþýlan oldukça ilkel bir demokrasi. Ne garip bir demokrasi! Aristo, bunu kabul etmezdi ve demokrasinin kökenlerini oluþturan diðerleri de. Deniz piyadeleri ve bombalarla ne tür bir demokrasi yayabilirsiniz? ABD Baþkaný, dün, bizlere, tam burada, bu odada þunlarý söyledi. Aktarýyorum Baktýðýnýz her yerde radikallerin size þiddetle, terörle ve þehit olarak yoksulluktan kurtulabileceðinizi ve yeniden itibarýnýzý kazanabileceðinizi söylediðini duruyorsunuz.


   Nereye baksa radikalleri görüyor. Ve sen kardeþim, sana baktýðýnda rengine bakýyor ve 'Aman Tanrým orada bir radikal var' diyor. Evo Morales, Bolivya'nýn saygýdeðer Devlet Baþkaný, ona radikal gibi görünüyor.
    
   Emperyalistler her yerde radikalleri görüyor. Bu bizim radikal olduðumuz anlamýna gelmiyor. Bu dünyanýn uyandýðý anlamýna geliyor. Dünyanýn her yerinde insanlar uyanýyor. Ve insanlar ayaða kalkýyor.

   Þunu hissediyorum ki sevgili dünya diktatörü, hayatýnýzýn geri kalan günlerini bir kabus gibi yaþayacaksýnýz çünkü insanlar ayaða kalkýyor, onlarýn hepsi Amerikan emperyalizmine karþý ayaklanýyor ve eþitlik, saygý, halklarýn dayanýþmasý için haykýrýyor. Evet, bize radikal diyebilirsiniz ancak imparatorluða karþý ayaða kalkýyoruz, egemenlik modeline karþý. Baþkan daha sonra þöyle dedi.

   Onun sözleriyle aktarýyorum: Ortadoðu halklarýna doðrudan seslenmek, onlara ülkemin barýþ istediðini anlatmak üzere geldim. Bu doðru. Bronx caddelerinde, New York, Washington, San Diego, herhangi bir þehir, San Antonio, San Fransisco'da dolaþýrsak ve insanlara, ABD vatandaþlarýna ülkelerinin ne istediðini, istediðinin barýþ olup olmadýðýný sorarsak, evet diyeceklerdir.

   Ancak yönetim barýþ istemiyor. ABD yönetimi barýþ istemiyor. Sömürü, yaðma, hegemonya sistemini savaþla sürdürmek istiyor. Barýþ istiyor. Fakat Irak'ta neler oluyor? Lübnan'da neler oldu? Ya Filistin'de? Ne oluyor? Son 100 yýl boyunca Latin Amerika'da ve dünyada neler oldu? Ve þimdi Venezüela'yý tehdit ediyor. Venezüela'ya ve Ýran'a yeni tehditler... Baþkan Lübnan halkýna sesleniyor. 'Çoðunuz', diyor, 'Evlerinizin ve toplumlarýnýzýn nasýl çapraz ateþ altýnda kaldýðýna tanýk oldunuz.' Nasýl böyle sinik olabiliyorsun? Bu nasýl bir utanmadan yalan söyleme kapasitesidir.
    
   Beyrut'taki bombalar milimetrik kesinlikte miydi? Bu çapraz ateþ mi? O batýlý gibi düþünüyor, insanlarýn kalçalarýndan vurulduðunda çapraz ateþte kaldýðýný düþünüyor. Bu emperyalist, faþist, suikastçý, soykýrýmcý, imparatorluk ve Ýsrail, Filistin ve Lübnan halkýna ateþ açýyor. Olan bu. Ve þimdi onlardan þunu iþitiyoruz: "Evlerin yýkýlmasýndan dolayý üzgünüz" ABD Baþkaný halklara hitap etmek, dünya halklarýna hitap etmek için geldi.

   Buraya bazý belgelerle geldim, çünkü bu sabah gazetelere bakarken bazý yazýlar okudum ve onun Afganistan, Lübnan ve Ýran halkýna yönelik konuþtuðunu gördüm. Ve bütün bu insanlara doðrudan hitap ediyordu. Ve bütün bu halklara doðrudan seslendi.

   Merak edebilirsiniz, ABD Baþkaný tüm bu insanlar sesleniyorsa, bu insanlar zemin saðlansa onlar ne cevap verirdi acaba? Ve benim güneydeki halklarýn, baský altýndaki insanlarýn ne söyleyebileceðine dair bazý düþüncelerim var.

   Onlar muhtemelen þöyle derdi: "Emperyalist Yankee evine dön!" Bence bu halklar mikrofon uzatýlsa Amerikan emperyalistlerine karþý tek ses olarak bunu söyleyeceklerdir. Ve bu Sayýn Baþkan, meslektaþlarýmýn, dostlarýmýn, geçen 8 yýlda olduðu gibi geçen yýl da neden yine bu salona geldiðimizi ve söylediklerimizi tamamen, tamamen doðruluyor. Bu odada bulunan kimsenin bu sistemi savunduðunu sanmýyorum. Kabul edelim, dürüst olalým, BM sistemi, II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan doðdu, çöktü. Artýk iþe yaramaz. Ah evet, bizi senede bir buraya getirmesi, birbirimizi görmemizi, konuþmalar yapmamýzý ve bu tür uzun belgeler hazýrlamamamýzý, dün Abel'in veya Mollalarýn Cumhurbaþkaný gibi iyi konuþmalar dinlememizi saðlamasý açýsýndan güzel. Evet bunun için iyi. Ve burada birçok konuþma yapýlýyor.

   Sri Lanka Devlet Baþkan'ýndan örneðin ve Þili Devlet Baþkaný'ndan konuþmalar dinliyoruz. Ancak bizler, genel kurul, sadece bir tartýþma organýna dönüþtük. Gücümüz yok, dünyadaki berbat duruma etki edebilecek güce sahip deðiliz. Ve bu Venezüela'nýn bir kez daha burada, bugün, 20 Eylül günü, BM'yi yeniden kurma önerisini getirme nedenidir. Geçen yýl Sayýn Baþkan, çok kritik önemlerde olduðunu düþündüðümüz dört öneri getirdik. Devlet baþkanlarý, büyükelçiler, temsilciler olarak sorumluluðu almalý ve bunu tartýþmalýyýz.
    
   Ýlki geniþlemeydi ve Molla önceki gün tam burada bununla ilgili bir konuþma yaptý. Hem daimi ve hem de daimi olmayan üyelere sahip Güvenlik Konseyi, geliþmekte olan ülkeler ve LDC'ye daimi üyelik imkaný saðlamalýdýr. Bu ilk aþama. Ýkincisi, dünyadaki çatýþmalara yönelmek ve bunlarý çözmek için etkili yöntemler, net kararlardýr.

   Üçüncü nokta, acil olarak hepimizin istediði þekilde demokratik olmayan BM Güvenlik Konseyi'nde alýnan kararlara yönelik veto kullanma mekanizmasýný kaldýrmak. Size yakýn bir örnek vermeme izin verin. ABD'nin sahip olduðu bu ahlak dýþý veto yetkisi, Ýsrail'in cezadan muaf olarak, Lübnan'ý yok etmesine izin verdi. Konseyin önlemesiyle, bunun karþýsýnda sadece izleyici durumunda kaldýk.

   Dördüncüsü, her zaman söylediðim gibi BM genel sekreterinin yetkilerini ve rolünü güçlendirmeliyiz. Dün, genel sekreter, bize gerçekte bir veda konuþmasý yaptý. Ve o geçen 10 yýlda iþlerin daha da karýþtýðýný, açlýðýn, yoksulluðun, insan haklarý ihlallerini daha da kötüleþtiðini farkýndaydý. Bu BM sisteminin ve Amerikan hegemonik kurumlarýnýn çöküþünün muazzam bir sonucudur. Sayýn Baþkan, Venezuela, birkaç yýl önce, Birleþmiþ Milletleri tanýyarak mücadelesini Birleþmiþ Milletler'e üye olarak ve düþüncelerimizi ve sesimizi buraya taþýyarak bu kurumun içinde sürdürme kararý aldý.
    
   Bizim sesimiz saygýnlýk, barýþ arayýþý, uluslararasý sistemin yeniden formüle edilmesi, eziyeti sona erdirmenin ve gezegenin hegemonik güçlerine karþý saldýrganlýðýn sesidir. Bu Venezüela'nýn kendini nasýl tanýmladýðýdýr. Bolivar'ýn vataný Güvenlik Konseyi'nde kalýcý olmayan üyelik için çabaladý. Bir bakalým. ABD yönetimince Venezüela'nýn Güvenlik Konseyi üyeliðine özgürce seçilmesini öneleye çalýþarak ahlak dýþý, açýk bir saldýrýda bulundu. Ýmparatorluk çýplak gerçeklerden, baðýmsýz seslerden korkuyor. O bize radikaller diyor, ancak asýl radikaller onlar. Ve her ne kadar oy pusulasý gizli olsa da Venezüela'ya desteklerini veren tüm ülkelere teþekkür etmek istiyorum. "Þairin dediði gibi, 'çaresizce iyimser' olmak için neden var..." Ancak Ýmparatorluk, açýkça saldýrdýðýndan beri, onlar in bize olan destekleri güçlendirmiþ oldu. Ve destekleri bizi güçlendirdi.
    
   Bir blok olarak Mercosur'daki kardeþlerimiz desteklerini sundu. Venezuela, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguayla Mercosur'un tam üyeleridir. Ve diðer birçok Latin Amerika ülkesi, CARICOM, Bolivya Venezüela'ya desteklerini sundu. Arap Birliði tamamen desteðini verdi. Ve ben Arap dünyasýna, Arap kardeþlerimize, Karayipler'deki kardeþlerimize, Afrika Birliði'ne çok minnettarým. Neredeyse Afrika'nýn tamamý Venezüela'ya desteðini sundu ve Rusya, Çin ve diðer pek çok ülke de. Onlara Venezuela adýna, halkýmýz adýna ve gerçek adýna teþekkür ediyorum. Çünkü Venezuela BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliðe sahip olduðunda sadece Venezüela'nýn düþüncelerini savunmakla kalmayýp, tüm dünya halklarýnýn sesi olacak ve saygý ve doðruyu savunacaktýr.
    
   Tüm bunlarýn üzerinde Sayýn Baþkan, bence iyimser olmak için de nedenler var. Bir þair þöyle demiþti: Çaresizce iyimser. Çünkü savaþlarýn, bombalarýn, saldýrgan ve önleyici savaþýn, bütün halklarýn yok edilmesinin üzerinde, biri yeni bir çaðýn aydýnlandýðýný görebilir... 'Yeni bir çað doðuyor. Silvio Rodriguez'in söylediði gibi, yeni yeni bir çað doðuyor. Düþünmenin alternatif yollarý var. Farklý düþünen genç insanlar var. Þimdi yapmamýz gereken dünyanýn geleceðini tayin etmektir. Þafak yeniden söküyor. Bunu Afrika'da, Avurpa'da, Latin Amerika'da ve Okyanusya'da görebilirsiniz. Bu iyimser görüþü vurgulamak istiyorum.

   Kendimizi, mücadele isteðimizi güçlendirmeliyiz .Yeni ve daha iyi bir dünya inþa etmeliyiz. Venezuela bu mücadeleye katýlýyor ve bu nedenle tehdit ediliyoruz. ABD Venezüela'da bir darbeyi çoktan planladý, finanse etti ve Venezüela'da ve baþka yerlerde darbe giriþimlerini desteklemeyi sürdürüyor. Þili Devlet Baþkaný Michelle Bachelet, bir dakika önce bize eski dýþiþleri bakaný Orlando Letelier'e yönelik korkunç suikast giriþimini hatýrlattý. Ve birþey daha eklemek istiyorum: Bu suçu iþleyenler þimdi serbest. Ve bir Amerikan vatandaþýnýn da öldüðü bir diðer olayda suçlu Amerikalýlarýn kendisiydi. Onlar CIA katilleri, teröristleriydi. 'EN BÜYÜK TERÖRÝST NEREDE?' Ve bu odada, birkaç gün içinde gerçekleþecek bir yýldönümünü hatýrlamamýz gerekiyor. 30 yýl önce baþka bir korkunç saldýrý, bir Küba yolcu uçaðýna yönelik 73 kiþinin yaþamýný yitirdiði terör saldýrýsý gerçekleþmiþti. Uçaðý havaya uçurmanýn sorumluluðunu üstlenen bu kýtanýn en büyük teröristi nerede? Birkaç yýl Venezuela cezaevinde yattý.

   CIA ve hükümet yetkililerine teþekkür ederiz ki kaçmasýna izin verildi ve þimdi ABD'de hükümetin korumasý altýnda yaþýyor. Ve o mahkûm edildi. Suçunu itiraf etti. Ancak ABD hükümeti, çifte standartlara sahip. Caný istediðinde terörizmi koruyor. Ve Venezuela, terörizm ve þiddetle mücadele etmeye söz veriyor. Ve biz barýþ için savaþan halklardanýz.
    
   Burada korunan teröristin adý Luis Posada Carriles, Ve Venezüela'dan kaçan diðer son derece yozlaþmýþ insanlar da burada koruma altýnda yaþýyor: Darbe süresince insanlara suikast düzenleyen elçilikleri bombalayan bir grup. Onlar beni kaçýrdý ve beni öldüreceklerdi, ancak bence Tanrý yetiþti ve halkýmýz ve ordu sokaklara döküldü ve bugün buradayým. Ancak bu darbeye öncülük eden insanlar bugün burada bu ülkede Amerikan hükümetince korunuyor. Ve ben Amerikan hükümetini teröristleri korumak ve tamamen sinik bir söyleme sahip olmakla suçluyorum.

   Küba'dan bahsettik. Evet, birkaç gün önce oradaydýk. Oradan mutlu bir þekilde ayrýldýk. Ve orada baþka bir çaðýn doðduðunu görüyorsunuz. Baðlantýsýzlar Hareketi'nin 15. Zirvesi'nde tarihi bir sonuç bildirgesi kabul edildi. Endiþelenmeyin, onu burada okumayacaðým. Deðerli meslektaþlarým, Sayýn Baþkan, yeni, güçlü bir hareket, bir güney hareketi doðdu. Biz güneyin güneyin erkekleri ve kadýnlarýyýz. Bu belgelerle, fikirlerle, eleþtirilerle, konuþmamý sonlandýrýyorum. Kitabý götürüyorum. Ve unutmayýn, bu kitabý hepinize hararetle ve tavezu ile öneriyorum. “DÜNYAYI KORUMAK ÝÇÝN”.. Gezegenimizi korumak için fikirler istiyoruz, gezegenimizi emperyalist tehditten korumak için. Ve ümitle bu yüzyýlda, çok uzun bir süre içinde deðil, bunu göreceðiz, bu yeni çaðý göreceðiz ve çocuklarýmýz ve torunlarýmýz için yenilenmiþ bir BM'nin temel prensipleri temelinde barýþ içinde bir dünya için. Ve belki BM'nin yerini de deðiþtiririz, Belki BM'yi bir baþka yere, belki bir güney þehrine taþýyabiliriz. Bunun için Venezüela'yý önermiþtik. 'DOKTORUM UÇAKTA HAPÝS!' Þahsi doktorumun uçakta kalmasý gerektiðini biliyorsunuz. Güvenlik Þefi kilitli bir uçakta beklemek zorunda. Bu beyefendilerin ikisine de BM toplantýsýna katýlmalarýna izin verilmedi.

   Bu bir diðer istismar ve Þeytan'ýn bir diðer güç istismarý. Hâlâ sülfür kokusunu duyabiliyorum, ancak Tanrý bizimle ve hepinizi kucaklýyorum. Tanrý hepimizi korusun. Ýyi günler dilerim... " 

   Want to be your own boss? Learn how on Yahoo! Small Business.


   The all-new Yahoo! Mail goes wherever you go - free your email address from your Internet provider.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.