Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

EVANJELÝZM SAPKINLIÐI VE SÝYONÝZMLE ÝTTÝFAKI

Expand Messages
 • kurtulus cesurturk
  EVANJELİZM SAPKINLIĞI VE SİYONİZMLE İTTİFAKI Evanjelizmin sözlük anlamı, “kutsal kitaba yönelmek”tir. Kelimenin kaynağı yunancada “iyi
  Message 1 of 2 , Sep 19, 2006
   EVANJELÝZM SAPKINLIÐI VE SÝYONÝZMLE ÝTTÝFAKI
    
   Evanjelizmin sözlük anlamý, “kutsal kitaba yönelmek”tir. Kelimenin kaynaðý yunancada “iyi haber” veya “müjde” anlamýna gelen “evangelion”dur. Ancak bugün için  evanjelizm, Amerika’daki Hýristiyan toplumunun en tutucu ve radikal kanadýný ifade etmektedir.
    
   Evanjelikler, eski ahitin(Tevrat ve Zebur) yahudilerin Tanrý’nýn seçilmiþ halký olduðu, kutsal topraklarýn(Kenan diyarý veya Arzu Mevud) yahudilerin malý olduðu, Yahudilerin Mesihin geliþiyle birlikte bir dünya egemenliðine ulaþacaklarý gibi kehanetlerini tamamen kabul ederler. Bu konuda kendilerine düþen en büyük görevin ise yahudilerin dünya egemenliðine destek olmak olduðunu düþünürler. Bu bakýmdan bir nevi Hýristiyanlýk ve Yahudiliðin karýþýmýndan meydana gelen ve Protestanlýðýn bir alt mezhebi olan Evanjelistlere “Siyonist Hýristiyanlar” da denmektedir.
    
   Bu noktada bir parantez açmak istiyorum: Son dönemlerde “Siyonist Müslüman” modellerin de ortaya çýkmýþ olduðunu görüyoruz. “Kim bunlar?” diye sorduðunuzu duyar gibi oluyorum… Fethullah Gülen cemaatine ait Aksiyon dergisinin Aralýk 2003 tarihli sayýsýnýn kapak haberini bir hatýrlayýn isterseniz: “Ýnsanlýk O’nu bekliyor: Hz.Ýsa”… Oysa Mesih inancýnýn Kuran’daki ayetlerde olmadýðý biliniyor. Buna raðmen Nurcular, “Müslüman Ýseviler” diye bir taným ortaya çýkardýlar. Buna göre, Mesih Ýsa yeniden dünyaya gelecek ve Ýseviliði Müslümanlýkla birleþtirecek… Ayrýca bugün yine bu cemaatin öncülük ettiði “Ýbrahimi Dinler”, “Ilýmlý Ýslam” ve “Dinler Arasý Diyalog” gibi akýmlarla Ýslamiyet’in protestanlaþtýrýlmak istendiðini görüyoruz. Araþtýrmacý Kemal Akmaral’ýn bir tesbitiyle bu parantezi kapatmak istiyorum: “Bugün bütün Ýslam dünyasýnda, samimi Müslümanlardan daha koyu Müslüman görünen bir sürü yahudi ajaný, casusu vardýr. Yahudiliðin ve Ýsrail’in en þiddetli ve koyu düþmaný gibi görünen nice kodaman zengin Ýslami þahsiyet vardýr ki, gerçekte Ýsrail’in hizmetinde çalýþmaktadýr.”
    
   Evanjelizmin Geliþme Süreci ve Evanjelik Ýnanç
   “Aþikar ki, Eski Ahit’teki eski peygamberlerimize ve Armageddon’la ilgili önceden haber verilmiþ alametlere geri dönüp baktýðýmýzda, ‘acaba olacaklarý görecek nesil biz miyiz?’ diye merak ediyorum… Ýnanýn bana, bu kehanetler açýk bir þekilde yaþamakta olduðumuz þu günleri tasvir ediyor.”    -Eski ABD Baþkaný Ronald Reagan-
   Hýristiyan siyonizmi olan Evanjelizmin kökenleri 17.yüzyýl Ýngilteresi’ndeki isyankar püriten küçük burjuvaziye kadar uzanýr. Bunlar, Katolik kilisesini tanýmadýklarý gibi, Ýngiltere’deki yarý-katolik Anglikan kilisesinin hakimiyetini de kabul etmiyorlardý. Dünya üzerindeki hiçbir kralý tanýmayan bu protestanlara göre, gerçek kral olan Mesih Ýsa, kýyametten önce geri gelecek ve Tanrý’nýn dünya üzerindeki krallýðýnýn  baþýna geçecekti. Bunun için kendisine inanmayanlarla savaþacak ve hepsini yok edecekti.
   Püritenliðin en önemli özelliði; Martin Luther ve Calvin’in baþlattýðý “Eski Ahite yönelme” hareketini daha da radikal bir çizgiye götürmesi ve Eski Ahiti yani Tevrat’ý neredeyse inançlarýnýn tek kaynaðý haline getirmeleri olmuþtu. Zaten Evanjelizm adýný ilk kullanan kiþi de Reform hareketinin lideri Martin Luther’dir.
    
   Ýngiltere’de baský gören bu püritenlerin önemli bir kýsmý “yeni dünya Amerika”ya göç etti. Kendilerini, Ýsa Mesih'in geri döneceði ortamý hazýrlamak üzere Tanrý tarafýndan seçilmiþ bir grup olarak görmeye baþladýlar. Amerika da onlarýn vaadedilmiþ topraklarýydý. Ama ilk baþlarda Amerikan siyasetine, protestan Amerikalýlarýn yayýlmacýlýk doktrini olan ve 19. yy'ýn baþlarýnda batýda Kaliforniya’ya, güneyde Teksas’a doðru yayýlmanýn ideolojik, mistik ve ahlaki altyapýsýný oluþturmuþ olan “Manifest Destiny”(“Tanrý’nýn öngördüðü” anlamýna gelir) doktrinine katký yapmak dýþýnda fazla etkileri olduðu söylenemez. Çünkü Washington eliti çoðunlukla seküler aydýnlardan oluþmaktaydý. ABD, II.Dünya Savaþý’na kadar da içe kapalý politikalarý benimsediðinden dünya siyasetinde de pek fazla etkileri olmadý. Politika ve Washington yönetimiyle aralarý genellikle soðuktu evanjelistlerin.
    
   II.Dünya Savaþý sonrasý ise Nixon ile yavaþ yavaþ politikaya ýsýnmaya baþlayan Evanjelist taban, asýl uyanýþýný ise Reagan döneminde gerçekleþtirdi. Clinton döneminde bir miktar geri planda kalsalar da, kendisini “Tanrý’nýn kelamýný dünyaya getiren adam”, beyaz-Anglo Sakson-Protestan(WASP) Amerikalýlarý da  “Tanrý’nýn seçtiði halk” olarak tanýmlayan ve Ýncil kehanetlerine inanan oðul Bush döneminde Neo-conlarla kolkola tekrar sahneye çýktýlar. Bugün Evanjelistlerin, ABD’nin ulusal ve uluslar arasý politikalarýný etkileyecek güçte olduðu tartýþýlmamasý gereken bir gerçektir. Bush ve Neo-conlar’ýn  yaþama geçirmeye çalýþtýklarý GOP(Geniþletilmiþ Ortadoðu Projesi)’un, Evanjelistlerin “Yahudilere vadedilmiþ topraklar” ve “Armageddon Savaþý” inançlarýyla birebir ilintili olduðu dikkat çekmektedir.
    
   Evanjelistler dünya çapýnda güçlü televizyonlardan, gazete ve yayýnlardan, internet sitelerinden, video oyunlarýndan, sinema sektöründen ve kurgu-bilim romanlarýndan yararlanarak misyonerlik yapmaktadýrlar. Bunun neticesinde Amerika’daki Evanjelist Protestanlarýn sayýsýnda ciddi bir artýþ gözlenmektedir. Evanjelistler 1987’de Protestan nüfusun yüzde 41’lik bir dilimini oluþtururken, 2004’e gelindiðinde bu oran yüzde 54’e ulaþmýþtýr. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika’da Evanjelistlerin sayýsý 100 milyonu aþmýþtýr. 1950 yýlýnda tüm dünyadaki sayýlarý 4 milyon kadarken, 2004 yýlý rakamlarýna göre 500 milyonu aþtýklarý görülüyor.
    
   Evanjelik inanca göre; Tanrý’nýn Evanjelik Protestan Hýristiyanlar için olan uhrevi(cennetle ilgili) ve Yahudiler için de dünyevi(yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planý vardýr. Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrý için önem taþýmazlar. Tanrý’nýn yahudilerle ilgili planý gereði Yahudiler, vaadedilmiþ topraklara dönüp Büyük Ýsrail’i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar. Evanjelikler ise bu  plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluþ ahirette gerçekleþecektir. Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit(Ýncil)’ten oluþan Kitabý Mukaddes’e göre, Ýsa Mesih’in yeryüzüne yeniden inebilmesi için yahudilerin, “Kenan Diyarý” olarak da adlandýrýlan ve kendilerine Tanrý tarafýndan vaadedildiðini iddia ettikleri topraklarda toplanmýþ olmasý gerekmektedir. Evanjelist Hýristiyanlar’ýn Yahudilere ve Ýsrail’e duyduklarý muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakýnýn kaynaðý iþte bu inanýþtýr. Mesih geldiðinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda, bunlarýn haricindeki diðerleri ise bir yanda olacak ve iki taraf arasýnda büyük bir savaþ, yani “Armageddon Savaþý” yaþanacak ve Hz.Ýsa önderliðindeki Yahudiler ve Evanjelikler savaþý kazanarak dünya egemenliðine ulaþacaklardýr.
    
   Neresinden tutsanýz sapkýnca ve tutarsýz olan bu inanýþa göre; Ýsa, yeniden yeryüzüne geldikten sonra Armageddon(Ýbranicede Megiddo Tepesi anlamýna gelir ve Ýsrail’de Kudüs’ün güneyinde Megiddo Ovasý vardýr) Savaþý’nda Deccal’ý ve ordusunu yenecektir. Ancak Ýsa’nýn yeryüzüne dönebilmesi için geliþini tamamlayacak alametlerin tamamlanmasý gerekmektedir. Vuku bulacaðýna inanýlan yedi aþama þunlardýr:
   1. Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri (Hitler’in zulmünden kaçarak Filistin’e dönen Yahudilerin, 1948 yýlýnda Ýsrail Devletini kurmalarý ve ardýndan 1967 yýlýnda Kudüs’ün tamamýný ele geçirmeleri, Evanjelik Protestanlar tarafýndan Mesih’in geliþinin yaklaþtýðýna dair güçlü ipuçlarý olarak deðerlendirilmektedir.)
   2. Büyük Ýsrail’in kurulmasý (“Büyük Ortadoðu” veya “Geniþletilmiþ Ortadoðu” olarak adlandýrýlan proje çerçevesinde Irak ve Afganistan’ýn iþgal edilmesi, Ýran ve Suriye’yi de iþgal etme planlarý ve Irak’ýn kuzeyi ile Güneydoðu Anadolu bölgemizi içine alan bir kürt devleti kurma hazýrlýklarýný da bu çerçevede deðerlendirebiliriz.)
   3. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarýna Ýncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi (Misyonerlik faaliyetleri bununla baðlantýlýdýr.Rice Üniversitesi sosyoloji profesörü William Martin’e göre, “yabancý memleketlerde faaliyette bulunan Protestan misyonerlerin yaklaþýk yüzde 90’ýný Fundamentalistler ve Evanjelikler oluþturmaktadýr.”)
   4. Yedi yýl sürecek olan felaket dönemi(Türbülasyon veya Kaos olarak da adlandýrýlan bu dönemde Yecüc Mecüc Ordularý tarafýndan Ýsrail iþgal edilecek ve ABD ile Ýngiltere Ýsrail’in yardýmýna geleceklerdir. Acaba bu inanýþtan yola çýkarak ABD ve Ýngiltere, Ýsrail’in yardýmýna kolayca koþabilmek için Kýbrýs’ý üs olarak kullanýyor olabilir mi?..)
   5. Hz.Ýsa’nýn ikinci kez dünyaya geliþi
   6. Armageddon Savaþý
   7. Kýyametin kopmasý ve Ýncil’e ve Ýsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri
   Evanjelistlere göre, insanlýðýn kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiþtir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiþ rolü(Büyük Ýsrail’i kurmak) oynamaktadýrlar.
    
   Bu noktadan sonra diðer alt baþlýða kadar Evanjelizm inancýyla ilgili kendi yorumlarýmý aktarmak istiyorum:
   Evanjelizm inancý o kadar tutarsýzlýklarla doludur ki, ben bu konuyu araþtýrýrken bir çok defa gülmekten kendimi alamadým. Þöyle ki;  kimi Evanjeliklere göre, Ýncil’e ve Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri Armageddon Savaþý’ndan önce vuku bulmaktadýr. Yani eðer Evanjelikseniz, hem yedi yýl sürecek olan felaketler döneminden, hem de Armageddon Savaþýndan yýrtmýþ oluyorsunuz. Peki öyleyse bu savaþta “Deccal ve ordusu” olarak adlandýrdýklarý düþmanla kim savaþmaktadýr?..
   Bazýsýna göre ise; sadece 150 bin kadar Yahudi, Ýsa’ya iman edeceði için bunun haricindeki yaklaþýk 12,5 milyon Yahudi de Armageddon Savaþý’nda yok edilecek. Yani  savaþtan önce göðe yükselen Evanjelik Hýristiyanlar’dan sonra, kala kala 150 bin Yahudi kalýyor. Bu 150 bin Yahudi mi (“cennete yükselen” 500 milyon Evanjelisti de çýkarsak) diðer yaklaþýk 6 milyar insaný yenerek yeryüzünden silecek?..Ve savaþtan sonra Ýsa, krallýðýný kurunca çoban misali bu 150 bin yahudiyi 1000 yýl boyunca yönetecek. Sonra hep birlikte cennete gidecekler!..
   Kimi Evanjeliklere göre ise, Ýncil’e ve Mesih’e iman edenler Armageddon Savaþý’ndan zaferle çýktýktan sonra cennete yükseltilmektedir. Peki öyleyse bu durumda “yeniden dirilerek yeryüzüne dönen Ýsa, Davud’un tahtýna oturarak 1000 yýl boyunca dünyayý yönetecek olduðu krallýðýný kuracak” inancýndan yola çýkarsak ve diyelim ki Armageddon Savaþý’ndan zaferle çýkan Yahudi ve evanjelistler göðe yükseltildiyse ve bunlarýn haricindekiler de yok edildiyse dünya üzerinde kimse kalmamýþ oluyor. Öyleyse Ýsa, tek baþýna kaldýðý dünyada, kendi kendinin kralý mý olacak?..
    
   Yani yukarýda saydýðýmýz söz konusu aþamalar, her bir Evanjeliste göre kendi içinde yer deðiþtirebiliyor. 7’nci ile 5’inci, 6’ncý ile 5’inci veya 6’ncý ile 7’nci isteðe göre veya kimin iþine nasýl gelirse yer deðiþtirebiliyor!.. Kimine göre ise Ýsa, belirli aralýklarla Ýncil’e iman edenleri ve kendini Mesih olarak benimseyenleri cennete yükseltmek için yeryüzüne gelip gidecekmiþ!..Yani parti parti cennete sefer düzenleyecek!..
   Bu ne komikliktir ve bu ne hastalýklý bir zihniyettir!.. Resmen Tanrý’yla, kutsal kitaplarla ve peygamberlerle dalga geçiliyor!..
    
   Evanjelizm ile Siyonizm’in Kutsal(!) Ýttifaký
   “1948’de Ýsrail’in kurulmasý, Yahudilerin, yüzyýllar önce sürgün edildikleri yerden sonunda Ýncil’de sözü geçen yere tekrar döndüðü anlamýna gelmektedir…Ýsrail devletinin kurulmasý, Ýncil kehanetinin gerçekleþmesidir.”   -Eski ABD Baþkaný Jimmy Carter-
   Yahudilerin, Tanrý’nýn seçilmiþ halký olduðuna ve Yahudilere vaadedilmiþ topraklara iman, eski Hýristiyan öðretisinde var olmayan bir düþüncedir. Hatta Hz.Ýsa’yý Yahudilerin öldürmüþ olmasý, Kiliseyi geleneksel olarak yahudi düþmaný haline getirmiþtir. Eski Hýristiyan öðretisinde “Kudüs” ve “Siyon” gibi kavramlar, öteki dünyaya ait ilahi ve sembolik kavramlardýr.
    
   Ancak Protestanlar bu kavramlarý dünyevi kavramlar olarak yorumlayýp Yahudileri önemli bir konuma yerleþtirdiler. Bu durum reformasyondan sonra baþlamýþtýr. Ondan önce Filistin, Hz.Ýsa’nýn “kutsal vataný”dýr sadece. O güne kadar geçerli olan öðreti, ne yahudilerin Filistin’e tekrar geri dönme olasýlýðýna, ne herhangi bir seçilmiþ millet kavramýna, ne de bir Yahudi milletinin varlýðýna yer veriyordu. Kimse Yahudileri, Tanrý’nýn Filistin’e tekrar dönmeyi kendilerine mukadder kýldýðý “Seçilmiþ Millet” olarak görmüyordu.
    
   Reformla birlikte pek çok Hýristiyan, Yahudilik ve Yahudilere karþý olan düþmanlýktan(anti-semitizm), philo-semitizm(Yahudi sempatisi) adýnda bir baþka ayrýmcýlýða yöneldi. Bu anlayýþa göre; Yahudiler, Yahudi olduklarý için ve Yahudilik dinini tatbik ettikleri için deðil de, Hýristiyanlarýn kurtuluþunda ve Ýsa’nýn yeniden dünyaya gelmesinde bir rolleri olduðu için “aziz” bir dost idi.
   Bazý tarihçiler bu durumu Rönesans ve Reform hareketlerinin Ýbrani literatürüne olan ilgisine ve özellikle de Reform’un eski ahit yani Tevrat ve Zebur üzerindeki vurgusuna baðlamaktadýrlar. Reform’un bu özelliði Yahudilere karþý bir ilgi yaratmýþ ve Yahudileþme diyebileceðimiz eðilimler gösteren Protestan mezhepleri doðmuþtur.
    
   Protestanlýkla birlikte  gündeme gelen “Yahudileþme”, ayný zamanda “Hýristiyan Siyonizmi”nin de ortaya çýkýþ noktasýdýr. “Yahudi olmayan Siyonizm”(non-jewish zionism) denen bu kavram, Yahudi olmadýklarý halde Filistin’de bir yahudi devleti kurmayý isteyen Protestanlarýn düþünce yapýsýný açýklamaktadýr.
    
   Hýristiyan Siyonizminin tarihi aslýnda bugünkü Ýsrail devletinin kurulmasýný hedefleyen politik siyonizmin teþekkülünden de öncedir. Ýlk Siyonist Kongresi 1897 yýlýnda Basel’de toplanmýþtýr. Ancak Filistin’de bir Yahudi yurdunun kurulmasýnýn, Mesih’in geliþinin alametlerinden biri olacaðýna dair fikirler ilk olarak Oliver Cromwell ve Paul Felgenhauever gibi 17.yy. protestan lider ve teologlarýnýn söylemlerinde görülmektedir. 18. ve 19. yüzyýllarda da birçok Protestan mezhebi, Yahudilerin, Kitab-ý Mukaddes’teki kehanete uygun olarak kutsal topraklara dönmeleri gerektiði yönündeki düþünceyi felsefelerinin temeline oturttular ve bu inanç felsefesi bugüne kadar geldi.
    
   1985 yýlýnda Basel’de, ilk Siyonist Kongre’nin yapýldýðý yerde bir Siyonist kongresi daha yapýlmýþtýr. Ancak bu kongrenin ilk kongreden çok önemli bir farký vardýr. Çünkü kongrenin adý “1.Hýristiyan Siyonist Kongresi”dir. Bu kongrenin sonucunda bazý kararlar alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda “tüm dünya yahudilerinin Ýsrail’e göç etmeye çaðýrýlmasý” ve “Ýsrail’in 1967’de iþgal ettiði Batý Þeria’yý ilhak etmesi” de yer almýþtýr. Bu karar sonrasýnda izleyicilerden bir yahudi, ayaða kalkarak “bu son karara Yahudi halkýnýn üçte ikisinin karþý olduðunu ve bu kararýn yumuþatýlmasý gerektiðini” söylemiþtir. Ancak bu tutum karþýsýnda Uluslararasý Hýristiyan Elçiliði Temsilcisi’nin verdiði yanýt çok ilginçtir:
   “Ýsrailliler’in ne düþündüðü umurumuzda deðil. Biz Tanrý’nýn ne söylediðine bakarýz ve Tanrý, o topraklarýn Yahudi malý olduðunu söylüyor.”
    
   Bakýn Evanjelistlerin referans aldýðý Scofield Ýncili’nde, Scofield ne diyor: “Hz.Ýsa’nýn tekrar dönüþünü saðlamak için Yahudiler kendilerinden beklenilen þeyi yapmalýdýrlar… Armageddon Savaþý’nda galip geldikten sonra Ýsa, Kral Davud’un tahtýna oturacak ve dünyayý Kral Davud’un tahtýndan yönetecek.”
    
   Yahudilerin, Ýsa’yý Mesih olarak kabul etmediklerini ancak en sonunda ya Hz.Ýsa’ya inanmak zorunda kalacaklarýný ya da Armageddon Savaþý’nda öldürüleceklerini belirten Perlmutter ise Amerika’da Gerçek Anti-Semitizm(The Real Anti-Semitism in America) adlý eserinde þunlarý yazar: “Ancak bunlar ikincil meselelerdir. Þu sýrada Ýsrail’i desteklemek gerektiðine inanan dostlara ihtiyacýmýz var…Þayet Mesih gelirse, önümüzdeki seçenekleri o gün deðerlendiririz” ve Yahudileri kastederek ekler: “Þu an için, köprüyü geçene kadar ayýya dayý diyelim”.
    
   Ýþte inançlarý bu görüþler etrafýnda þekillenen Evanjelistler, Baþkan Bush ve Neo-Con ekibi ile ABD gibi hegemon bir gücün baþýna geçmiþtir.
    
   “Acaba Huntington’un ‘Medeniyetler Çatýþmasý’ tezi salt bu amaca hizmet etmek için ortaya atýlmýþ, 11 Eylül provokasyonu bunun için icra edilmiþ, Afganistan ve Irak bunun için iþgal edilmiþ olabilir mi ve bu doðrultuda NATO’ya yüklenmek istenen yeni misyon da bu amaçlý olabilir mi?” diye bir soru aklýmýza takýlmýyor deðil. Ya da Evanjelizm sadece, emperyalizmin dünyanýn en zengin enerji havzalarýný ele geçirme ve dünyayý tek hakim güç olarak yönetme planlarýna uydurulmuþ dini bir kýlýf mý?..
    
   Þu anda Washington Repon on Middle East Affairs’in editörlüðünü yapmakta olan emekli dýþ hizmet memuru Richard Curtiss’ten bir alýntýyla bir sonraki baþlýða geçmeden önce tekrar bir parantez açmak istiyorum:
   “Biz Amerikan vergi mükellefleri, ufacýk Ýsrail devletine her yýl dýþ yardým ve askeri yardým çerçevesinde 6 milyar dolardan fazla para veriyoruz. Bu rakama federal bütçenin diðer bölümlerinden Ýsrail’e giden yüzlerce milyon dolar vergi mükellefi parasý dahil deðildir.
   …………………
   1949’dan 1995’e kadar geçen 46 yýl boyunca, Amerikan vergi mükellefleri Ýsrail’e dýþ yardým olarak 62,5 milyar dolar ödemiþtir… Bu rakam, yapýlan resmi dýþ yardým rakamýdýr. Bunun dýþýnda, yine Ýsrail’e yönelik büyük meblaðlý Amerikan vergi mükelleflerinin ilave yardýmý bulunmaktadýr. Söz konusu ilave yardým, gerek U.S. AID, gerekse ABD Dýþ Yardýmlarý kayýtlarýnda görünmemektedir.
   Ýsrail’e aktarýlan ödenekler, en büyük pay Pentagon bütçesinden olmak üzere Ticaret Bakanlýðý’ndan Enformasyon Ajansý’na kadar pek çok Amerikan kuruluþunun bütçelerine sokuþturulmuþ vaziyettedir. Þayet bu ilave yardýmlarý da ekleyecek olursanýz, biz vergi mükellefleri Ýsrail’e 83 milyar dolardan daha fazla bir para ödemiþ oluyoruz ki, bu da bugünün Ýsrail’inde her bir Ýsrailliye kiþi baþýna yýllýk 14 bin dolar ödediðimiz anlamýna gelmektedir.”
    
   Türkiye’de Evanjelist Misyonerlik Faaliyetleri:
   Türkiye Protestan Kiliseler Birliði’nin resmi rakamlarýna göre, birlik üyesi kiliselere baðlý yaklaþýk 3.000 Türk vatandaþý, Evanjelist teolojiyi benimsemiþ durumda. Bu rakamýn, birlik üyesi olmayan kilise cemaatleri ile birlikte 5.000’i aþtýðý tahmin ediliyor. Tüm misyonerlik faaliyetlerinin altýnda Evanjelist teolojinin ana omurgasýný oluþturan “Hz.Ýsa’nýn müjdesini herkese ulaþtýrmak” þartý ve bu yolla Ýsa’nýn dünyaya dönüþünün çabuklaþtýrýlabileceði inancý yatýyor.
    
   11 Eylül 2001 saldýrýlarýnýn ardýndan, Bush gibi düþünen ve ondan etkilenen binlerce genç, Ortadoðu’da misyonerlik faaliyetlerine baþladý. Afganistan ve Irak operasyonlarý sonrasýnda buralara akýn eden binlerce genç Evanjelist misyoner, çalýþmalarýný bu coðrafyada büyük bir hýzla sürdürüyorlar.
    
   Ýstanbul Protestan Kilisesi’nin 2001 yýlýnda kurmuþ olduðu vakfýn üyelerinden biri, kendisiyle yapýlan görüþmede, Van doðumlu olduðunu, DEP Gençlik Kollarý’nda yetiþtiðini, DEHAP’a üye olduðunu, Azadiya Welat adlý kürtçü gazetede yazdýðýný ve PKK-Kadek’e sempati duyduðunu söylüyor ve ayrýlýkçý-kürtçü faaliyetlerinde kilise çevrelerinden destek gördüðünü, örneðin iþ verildiðini ve ev kirasýnýn ödendiðini itiraf ediyor.
    
   Söz konusu vakýf hakkýnda bir araþtýrma yapýldýðýnda, ABCFM(American Board of Commissioners for Foreign Missions) adýna rastlanýyor. ABCFM, bir Amerikan Protestan misyoner örgütüdür ve Osmanlý topraklarýnda kurduðu kolejler aracýlýðýyla Ermeni terörünün doðmasýnda hatýrý sayýlýr bir  katkýsý olmuþtur. ABCFM, Amerika’da iktidarý her zaman tekellerinde tutan Beyaz Anglo-Sakson Protestan(WASP)larýn yani Evanjelistlerin çatýsý altýnda yer alýr. ABCFM de Mesih’in yeniden gelmesi için Ýsrail devletinin kurulmasý ve Ortadoðu’da yayýlmasý gerektiðine inanýr.
    
   Sonuç:
   Bu yazýyý hazýrlarken kaynak olarak faydalandýðým kitaplardan birinin yazarý, kitabýný þu þekilde sonuçlandýrýyor:
   “Çevremizde olup bitenler, patrikhanenin ýsrarla ekümenik olarak tanýnma dayatmasý, Karadeniz bölgesindeki pontus hareketleri, artýk kendilerini gizlemeden açýkça çalýþan misyonerlerin faaliyetleri, ikide bir hortlatýlan sözde “ermeni soykýrýmý” meselesi, Avrasya coðrafyasýndaki Kadife, Sedir, Portakal adý verilen sözde demokratik halk hareketleri, yaratýlmak istenen azýnlýklarla “yapý-bozum” çalýþmalarý, bölgemizdeki iþgaller, ABD operasyonlarý, ülkemizden yabancýlarýn toprak satýn almalarýnýn kaygý verici boyutlara ulaþmasý, Nevruz’da açýlan konfederasyon paçavralarý, federasyon talepleri ve son günlerde söz edilmeye baþlanan “Turkuaz Devrimi” birbirinden baðlantýsýz, kendiliðinden oluþan münferit olaylar deðildir. Hepsi, Evanjelistlerin Armageddon Savaþý inancý doðrultusunda hazýrlanan “Büyük Ýsrail Projesi” çerçevesinde atýlan adýmlardýr.” (Akmaral, Kemal, Ben Bush, Evangelist Bush, Þimdi Kitap Kültür Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul 2005, s. 280.)
    
   Fakat ben, daha önceki satýrlarýmda da belirtmiþ olduðum þu olasýlýðý da gözden uzak tutmamamýz gerektiðini düþünüyorum: Yoksa Evanjelizm sadece, emperyalizmin dünyanýn en zengin enerji havzalarýný ele geçirme ve dünyayý tek hakim güç olarak yönetme planlarýna uydurulmuþ dini bir kýlýf mý?..
    
   Tanrý Türk’ü Korusun!
    
   Kaynakça:
   1)      Hallsell, Grace, Tanrýyý Kýyamete Zorlamak: Armageddon, Hýristiyan Kýyametçiliði ve Ýsrail, Kim Yayýnlarý, Ankara 2003.
   2)      Akmaral, Kemal, Ben Bush, Evangelist Bush, Þimdi Kitap Kültür Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul 2005.
   3)      Vural, Ýsmail, Evanjelizm: Beyaz Saray’ýn Gizli Dini, 2.baský, Karakutu Yayýnlarý, Ýstanbul 2003.
   4)      Gönültaþ, Nuh, Küresel Kýyametçilik: Bush ve Evanjelizmin Mesih Planý, 2.baský, Q-Matris Yayýnlarý, Ýstanbul 2003.
    
    
   ---Tolunay KUTOÐLU---
    


   Get your email and more, right on the new Yahoo.com
  • yeniseyyy
   Tanri Turku korumasin - sadece akil ihsan eylesin !!! ... Kelimenin kaynağı yunancada iyi haber veya müjde anlamına gelen evangelion dur. Ancak bugün
   Message 2 of 2 , Sep 21, 2006
    Tanri Turku korumasin - sadece akil ihsan eylesin !!!
    =====================================================    --- In acikistihbaratturkiye@yahoogroups.com, kurtulus cesurturk
    <kurtuluscesurturk@...> wrote:
    >
    > EVANJELÝZM SAPKINLIÐI VE SÝYONÝZMLE ÝTTÝFAKI
    >
    > Evanjelizmin sözlük anlamý, "kutsal kitaba yönelmek"tir.
    Kelimenin kaynaðý yunancada "iyi haber" veya "müjde" anlamýna
    gelen "evangelion"dur. Ancak bugün için evanjelizm, Amerika'daki
    Hýristiyan toplumunun en tutucu ve radikal kanadýný ifade etmektedir.
    >
    > Evanjelikler, eski ahitin(Tevrat ve Zebur) yahudilerin Tanrý'nýn
    seçilmiþ halký olduðu, kutsal topraklarýn(Kenan diyarý veya Arzu
    Mevud) yahudilerin malý olduðu, Yahudilerin Mesihin geliþiyle
    birlikte bir dünya egemenliðine ulaþacaklarý gibi kehanetlerini
    tamamen kabul ederler. Bu konuda kendilerine düþen en büyük görevin
    ise yahudilerin dünya egemenliðine destek olmak olduðunu düþünürler.
    Bu bakýmdan bir nevi Hýristiyanlýk ve Yahudiliðin karýþýmýndan
    meydana gelen ve Protestanlýðýn bir alt mezhebi olan
    Evanjelistlere "Siyonist Hýristiyanlar" da denmektedir.
    >
    > Bu noktada bir parantez açmak istiyorum: Son dönemlerde "Siyonist
    Müslüman" modellerin de ortaya çýkmýþ olduðunu görüyoruz. "Kim
    bunlar?" diye sorduðunuzu duyar gibi oluyorum… Fethullah Gülen
    cemaatine ait Aksiyon dergisinin Aralýk 2003 tarihli sayýsýnýn kapak
    haberini bir hatýrlayýn isterseniz: "Ýnsanlýk O'nu bekliyor: Hz.Ýsa"…
    Oysa Mesih inancýnýn Kuran'daki ayetlerde olmadýðý biliniyor. Buna
    raðmen Nurcular, "Müslüman Ýseviler" diye bir taným ortaya
    çýkardýlar. Buna göre, Mesih Ýsa yeniden dünyaya gelecek ve Ýseviliði
    Müslümanlýkla birleþtirecek… Ayrýca bugün yine bu cemaatin öncülük
    ettiði "Ýbrahimi Dinler", "Ilýmlý Ýslam" ve "Dinler Arasý Diyalog"
    gibi akýmlarla Ýslamiyet'in protestanlaþtýrýlmak istendiðini
    görüyoruz. Araþtýrmacý Kemal Akmaral'ýn bir tesbitiyle bu parantezi
    kapatmak istiyorum: "Bugün bütün Ýslam dünyasýnda, samimi
    Müslümanlardan daha koyu Müslüman görünen bir sürü yahudi ajaný,
    casusu vardýr. Yahudiliðin ve Ýsrail'in en þiddetli ve koyu düþmaný
    gibi
    > görünen nice kodaman zengin Ýslami þahsiyet vardýr ki, gerçekte
    Ýsrail'in hizmetinde çalýþmaktadýr."
    >
    > Evanjelizmin Geliþme Süreci ve Evanjelik Ýnanç
    > "Aþikar ki, Eski Ahit'teki eski peygamberlerimize ve
    Armageddon'la ilgili önceden haber verilmiþ alametlere geri dönüp
    baktýðýmýzda, `acaba olacaklarý görecek nesil biz miyiz?' diye merak
    ediyorum… Ýnanýn bana, bu kehanetler açýk bir þekilde yaþamakta
    olduðumuz þu günleri tasvir ediyor." -Eski ABD Baþkaný Ronald
    Reagan-
    > Hýristiyan siyonizmi olan Evanjelizmin kökenleri 17.yüzyýl
    Ýngilteresi'ndeki isyankar püriten küçük burjuvaziye kadar uzanýr.
    Bunlar, Katolik kilisesini tanýmadýklarý gibi, Ýngiltere'deki yarý-
    katolik Anglikan kilisesinin hakimiyetini de kabul etmiyorlardý.
    Dünya üzerindeki hiçbir kralý tanýmayan bu protestanlara göre, gerçek
    kral olan Mesih Ýsa, kýyametten önce geri gelecek ve Tanrý'nýn dünya
    üzerindeki krallýðýnýn baþýna geçecekti. Bunun için kendisine
    inanmayanlarla savaþacak ve hepsini yok edecekti.
    > Püritenliðin en önemli özelliði; Martin Luther ve Calvin'in
    baþlattýðý "Eski Ahite yönelme" hareketini daha da radikal bir
    çizgiye götürmesi ve Eski Ahiti yani Tevrat'ý neredeyse inançlarýnýn
    tek kaynaðý haline getirmeleri olmuþtu. Zaten Evanjelizm adýný ilk
    kullanan kiþi de Reform hareketinin lideri Martin Luther'dir.
    >
    > Ýngiltere'de baský gören bu püritenlerin önemli bir kýsmý "yeni
    dünya Amerika"ya göç etti. Kendilerini, Ýsa Mesih'in geri döneceði
    ortamý hazýrlamak üzere Tanrý tarafýndan seçilmiþ bir grup olarak
    görmeye baþladýlar. Amerika da onlarýn vaadedilmiþ topraklarýydý. Ama
    ilk baþlarda Amerikan siyasetine, protestan Amerikalýlarýn
    yayýlmacýlýk doktrini olan ve 19. yy'ýn baþlarýnda batýda
    Kaliforniya'ya, güneyde Teksas'a doðru yayýlmanýn ideolojik, mistik
    ve ahlaki altyapýsýný oluþturmuþ olan "Manifest Destiny"("Tanrý'nýn
    öngördüðü" anlamýna gelir) doktrinine katký yapmak dýþýnda fazla
    etkileri olduðu söylenemez. Çünkü Washington eliti çoðunlukla seküler
    aydýnlardan oluþmaktaydý. ABD, II.Dünya Savaþý'na kadar da içe kapalý
    politikalarý benimsediðinden dünya siyasetinde de pek fazla etkileri
    olmadý. Politika ve Washington yönetimiyle aralarý genellikle soðuktu
    evanjelistlerin.
    >
    > II.Dünya Savaþý sonrasý ise Nixon ile yavaþ yavaþ politikaya
    ýsýnmaya baþlayan Evanjelist taban, asýl uyanýþýný ise Reagan
    döneminde gerçekleþtirdi. Clinton döneminde bir miktar geri planda
    kalsalar da, kendisini "Tanrý'nýn kelamýný dünyaya getiren adam",
    beyaz-Anglo Sakson-Protestan(WASP) Amerikalýlarý da "Tanrý'nýn
    seçtiði halk" olarak tanýmlayan ve Ýncil kehanetlerine inanan oðul
    Bush döneminde Neo-conlarla kolkola tekrar sahneye çýktýlar. Bugün
    Evanjelistlerin, ABD'nin ulusal ve uluslar arasý politikalarýný
    etkileyecek güçte olduðu tartýþýlmamasý gereken bir gerçektir. Bush
    ve Neo-conlar'ýn yaþama geçirmeye çalýþtýklarý GOP(Geniþletilmiþ
    Ortadoðu Projesi)'un, Evanjelistlerin "Yahudilere vadedilmiþ
    topraklar" ve "Armageddon Savaþý" inançlarýyla birebir ilintili
    olduðu dikkat çekmektedir.
    >
    > Evanjelistler dünya çapýnda güçlü televizyonlardan, gazete ve
    yayýnlardan, internet sitelerinden, video oyunlarýndan, sinema
    sektöründen ve kurgu-bilim romanlarýndan yararlanarak misyonerlik
    yapmaktadýrlar. Bunun neticesinde Amerika'daki Evanjelist
    Protestanlarýn sayýsýnda ciddi bir artýþ gözlenmektedir.
    Evanjelistler 1987'de Protestan nüfusun yüzde 41'lik bir dilimini
    oluþtururken, 2004'e gelindiðinde bu oran yüzde 54'e ulaþmýþtýr.
    Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika'da Evanjelistlerin sayýsý 100
    milyonu aþmýþtýr. 1950 yýlýnda tüm dünyadaki sayýlarý 4 milyon
    kadarken, 2004 yýlý rakamlarýna göre 500 milyonu aþtýklarý görülüyor.
    >
    > Evanjelik inanca göre; Tanrý'nýn Evanjelik Protestan
    Hýristiyanlar için olan uhrevi(cennetle ilgili) ve Yahudiler için de
    dünyevi(yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planý vardýr. Öteki
    dinlere mensup insanlar ise Tanrý için önem taþýmazlar. Tanrý'nýn
    yahudilerle ilgili planý gereði Yahudiler, vaadedilmiþ topraklara
    dönüp Büyük Ýsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar.
    Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için
    kurtuluþ ahirette gerçekleþecektir. Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve
    Yeni Ahit(Ýncil)'ten oluþan Kitabý Mukaddes'e göre, Ýsa Mesih'in
    yeryüzüne yeniden inebilmesi için yahudilerin, "Kenan Diyarý" olarak
    da adlandýrýlan ve kendilerine Tanrý tarafýndan vaadedildiðini iddia
    ettikleri topraklarda toplanmýþ olmasý gerekmektedir. Evanjelist
    Hýristiyanlar'ýn Yahudilere ve Ýsrail'e duyduklarý muazzam sempatinin
    ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakýnýn kaynaðý iþte bu inanýþtýr. Mesih
    geldiðinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda, bunlarýn haricindeki
    > diðerleri ise bir yanda olacak ve iki taraf arasýnda büyük bir
    savaþ, yani "Armageddon Savaþý" yaþanacak ve Hz.Ýsa önderliðindeki
    Yahudiler ve Evanjelikler savaþý kazanarak dünya egemenliðine
    ulaþacaklardýr.
    >
    > Neresinden tutsanýz sapkýnca ve tutarsýz olan bu inanýþa göre;
    Ýsa, yeniden yeryüzüne geldikten sonra Armageddon(Ýbranicede Megiddo
    Tepesi anlamýna gelir ve Ýsrail'de Kudüs'ün güneyinde Megiddo Ovasý
    vardýr) Savaþý'nda Deccal'ý ve ordusunu yenecektir. Ancak Ýsa'nýn
    yeryüzüne dönebilmesi için geliþini tamamlayacak alametlerin
    tamamlanmasý gerekmektedir. Vuku bulacaðýna inanýlan yedi aþama
    þunlardýr:
    >
    > Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri (Hitler'in zulmünden
    kaçarak Filistin'e dönen Yahudilerin, 1948 yýlýnda Ýsrail Devletini
    kurmalarý ve ardýndan 1967 yýlýnda Kudüs'ün tamamýný ele geçirmeleri,
    Evanjelik Protestanlar tarafýndan Mesih'in geliþinin yaklaþtýðýna
    dair güçlü ipuçlarý olarak deðerlendirilmektedir.)
    > Büyük Ýsrail'in kurulmasý ("Büyük Ortadoðu" veya "Geniþletilmiþ
    Ortadoðu" olarak adlandýrýlan proje çerçevesinde Irak ve
    Afganistan'ýn iþgal edilmesi, Ýran ve Suriye'yi de iþgal etme
    planlarý ve Irak'ýn kuzeyi ile Güneydoðu Anadolu bölgemizi içine alan
    bir kürt devleti kurma hazýrlýklarýný da bu çerçevede
    deðerlendirebiliriz.)
    > Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarýna
    Ýncil'in "müjde" olarak vaaz edilmesi (Misyonerlik faaliyetleri
    bununla baðlantýlýdýr.Rice Üniversitesi sosyoloji profesörü William
    Martin'e göre, "yabancý memleketlerde faaliyette bulunan Protestan
    misyonerlerin yaklaþýk yüzde 90'ýný Fundamentalistler ve Evanjelikler
    oluþturmaktadýr.")
    > Yedi yýl sürecek olan felaket dönemi(Türbülasyon veya Kaos
    olarak da adlandýrýlan bu dönemde Yecüc Mecüc Ordularý tarafýndan
    Ýsrail iþgal edilecek ve ABD ile Ýngiltere Ýsrail'in yardýmýna
    geleceklerdir. Acaba bu inanýþtan yola çýkarak ABD ve Ýngiltere,
    Ýsrail'in yardýmýna kolayca koþabilmek için Kýbrýs'ý üs olarak
    kullanýyor olabilir mi?..)
    > Hz.Ýsa'nýn ikinci kez dünyaya geliþi
    > Armageddon Savaþý
    > Kýyametin kopmasý ve Ýncil'e ve Ýsa Mesih'e iman edenlerin
    cennete yükseltilmeleri
    > Evanjelistlere göre, insanlýðýn kaderi ilahi bir senaryo ile
    önceden belirlenmiþtir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik
    tiyatroda kendilerine biçilmiþ rolü(Büyük Ýsrail'i kurmak)
    oynamaktadýrlar.
    >
    > Bu noktadan sonra diðer alt baþlýða kadar Evanjelizm inancýyla
    ilgili kendi yorumlarýmý aktarmak istiyorum:
    > Evanjelizm inancý o kadar tutarsýzlýklarla doludur ki, ben bu
    konuyu araþtýrýrken bir çok defa gülmekten kendimi alamadým. Þöyle
    ki; kimi Evanjeliklere göre, Ýncil'e ve Mesih'e iman edenlerin
    cennete yükseltilmeleri Armageddon Savaþý'ndan önce vuku bulmaktadýr.
    Yani eðer Evanjelikseniz, hem yedi yýl sürecek olan felaketler
    döneminden, hem de Armageddon Savaþýndan yýrtmýþ oluyorsunuz. Peki
    öyleyse bu savaþta "Deccal ve ordusu" olarak adlandýrdýklarý düþmanla
    kim savaþmaktadýr?..
    > Bazýsýna göre ise; sadece 150 bin kadar Yahudi, Ýsa'ya iman
    edeceði için bunun haricindeki yaklaþýk 12,5 milyon Yahudi de
    Armageddon Savaþý'nda yok edilecek. Yani savaþtan önce göðe yükselen
    Evanjelik Hýristiyanlar'dan sonra, kala kala 150 bin Yahudi kalýyor.
    Bu 150 bin Yahudi mi ("cennete yükselen" 500 milyon Evanjelisti de
    çýkarsak) diðer yaklaþýk 6 milyar insaný yenerek yeryüzünden
    silecek?..Ve savaþtan sonra Ýsa, krallýðýný kurunca çoban misali bu
    150 bin yahudiyi 1000 yýl boyunca yönetecek. Sonra hep birlikte
    cennete gidecekler!..
    > Kimi Evanjeliklere göre ise, Ýncil'e ve Mesih'e iman edenler
    Armageddon Savaþý'ndan zaferle çýktýktan sonra cennete
    yükseltilmektedir. Peki öyleyse bu durumda "yeniden dirilerek
    yeryüzüne dönen Ýsa, Davud'un tahtýna oturarak 1000 yýl boyunca
    dünyayý yönetecek olduðu krallýðýný kuracak" inancýndan yola çýkarsak
    ve diyelim ki Armageddon Savaþý'ndan zaferle çýkan Yahudi ve
    evanjelistler göðe yükseltildiyse ve bunlarýn haricindekiler de yok
    edildiyse dünya üzerinde kimse kalmamýþ oluyor. Öyleyse Ýsa, tek
    baþýna kaldýðý dünyada, kendi kendinin kralý mý olacak?..
    >
    > Yani yukarýda saydýðýmýz söz konusu aþamalar, her bir Evanjeliste
    göre kendi içinde yer deðiþtirebiliyor. 7'nci ile 5'inci, 6'ncý ile
    5'inci veya 6'ncý ile 7'nci isteðe göre veya kimin iþine nasýl
    gelirse yer deðiþtirebiliyor!.. Kimine göre ise Ýsa, belirli
    aralýklarla Ýncil'e iman edenleri ve kendini Mesih olarak
    benimseyenleri cennete yükseltmek için yeryüzüne gelip
    gidecekmiþ!..Yani parti parti cennete sefer düzenleyecek!..
    > Bu ne komikliktir ve bu ne hastalýklý bir zihniyettir!.. Resmen
    Tanrý'yla, kutsal kitaplarla ve peygamberlerle dalga geçiliyor!..
    >
    > Evanjelizm ile Siyonizm'in Kutsal(!) Ýttifaký
    > "1948'de Ýsrail'in kurulmasý, Yahudilerin, yüzyýllar önce sürgün
    edildikleri yerden sonunda Ýncil'de sözü geçen yere tekrar döndüðü
    anlamýna gelmektedir…Ýsrail devletinin kurulmasý, Ýncil kehanetinin
    gerçekleþmesidir." -Eski ABD Baþkaný Jimmy Carter-
    > Yahudilerin, Tanrý'nýn seçilmiþ halký olduðuna ve Yahudilere
    vaadedilmiþ topraklara iman, eski Hýristiyan öðretisinde var olmayan
    bir düþüncedir. Hatta Hz.Ýsa'yý Yahudilerin öldürmüþ olmasý, Kiliseyi
    geleneksel olarak yahudi düþmaný haline getirmiþtir. Eski Hýristiyan
    öðretisinde "Kudüs" ve "Siyon" gibi kavramlar, öteki dünyaya ait
    ilahi ve sembolik kavramlardýr.
    >
    > Ancak Protestanlar bu kavramlarý dünyevi kavramlar olarak
    yorumlayýp Yahudileri önemli bir konuma yerleþtirdiler. Bu durum
    reformasyondan sonra baþlamýþtýr. Ondan önce Filistin,
    Hz.Ýsa'nýn "kutsal vataný"dýr sadece. O güne kadar geçerli olan
    öðreti, ne yahudilerin Filistin'e tekrar geri dönme olasýlýðýna, ne
    herhangi bir seçilmiþ millet kavramýna, ne de bir Yahudi milletinin
    varlýðýna yer veriyordu. Kimse Yahudileri, Tanrý'nýn Filistin'e
    tekrar dönmeyi kendilerine mukadder kýldýðý "Seçilmiþ Millet" olarak
    görmüyordu.
    >
    > Reformla birlikte pek çok Hýristiyan, Yahudilik ve Yahudilere
    karþý olan düþmanlýktan(anti-semitizm), philo-semitizm(Yahudi
    sempatisi) adýnda bir baþka ayrýmcýlýða yöneldi. Bu anlayýþa göre;
    Yahudiler, Yahudi olduklarý için ve Yahudilik dinini tatbik ettikleri
    için deðil de, Hýristiyanlarýn kurtuluþunda ve Ýsa'nýn yeniden
    dünyaya gelmesinde bir rolleri olduðu için "aziz" bir dost idi.
    > Bazý tarihçiler bu durumu Rönesans ve Reform hareketlerinin
    Ýbrani literatürüne olan ilgisine ve özellikle de Reform'un eski ahit
    yani Tevrat ve Zebur üzerindeki vurgusuna baðlamaktadýrlar. Reform'un
    bu özelliði Yahudilere karþý bir ilgi yaratmýþ ve Yahudileþme
    diyebileceðimiz eðilimler gösteren Protestan mezhepleri doðmuþtur.
    >
    > Protestanlýkla birlikte gündeme gelen "Yahudileþme", ayný
    zamanda "Hýristiyan Siyonizmi"nin de ortaya çýkýþ noktasýdýr. "Yahudi
    olmayan Siyonizm"(non-jewish zionism) denen bu kavram, Yahudi
    olmadýklarý halde Filistin'de bir yahudi devleti kurmayý isteyen
    Protestanlarýn düþünce yapýsýný açýklamaktadýr.
    >
    > Hýristiyan Siyonizminin tarihi aslýnda bugünkü Ýsrail devletinin
    kurulmasýný hedefleyen politik siyonizmin teþekkülünden de öncedir.
    Ýlk Siyonist Kongresi 1897 yýlýnda Basel'de toplanmýþtýr. Ancak
    Filistin'de bir Yahudi yurdunun kurulmasýnýn, Mesih'in geliþinin
    alametlerinden biri olacaðýna dair fikirler ilk olarak Oliver
    Cromwell ve Paul Felgenhauever gibi 17.yy. protestan lider ve
    teologlarýnýn söylemlerinde görülmektedir. 18. ve 19. yüzyýllarda da
    birçok Protestan mezhebi, Yahudilerin, Kitab-ý Mukaddes'teki kehanete
    uygun olarak kutsal topraklara dönmeleri gerektiði yönündeki
    düþünceyi felsefelerinin temeline oturttular ve bu inanç felsefesi
    bugüne kadar geldi.
    >
    > 1985 yýlýnda Basel'de, ilk Siyonist Kongre'nin yapýldýðý yerde
    bir Siyonist kongresi daha yapýlmýþtýr. Ancak bu kongrenin ilk
    kongreden çok önemli bir farký vardýr. Çünkü kongrenin
    adý "1.Hýristiyan Siyonist Kongresi"dir. Bu kongrenin sonucunda bazý
    kararlar alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda "tüm dünya yahudilerinin
    Ýsrail'e göç etmeye çaðýrýlmasý" ve "Ýsrail'in 1967'de iþgal ettiði
    Batý Þeria'yý ilhak etmesi" de yer almýþtýr. Bu karar sonrasýnda
    izleyicilerden bir yahudi, ayaða kalkarak "bu son karara Yahudi
    halkýnýn üçte ikisinin karþý olduðunu ve bu kararýn yumuþatýlmasý
    gerektiðini" söylemiþtir. Ancak bu tutum karþýsýnda Uluslararasý
    Hýristiyan Elçiliði Temsilcisi'nin verdiði yanýt çok ilginçtir:
    > "Ýsrailliler'in ne düþündüðü umurumuzda deðil. Biz Tanrý'nýn ne
    söylediðine bakarýz ve Tanrý, o topraklarýn Yahudi malý olduðunu
    söylüyor."
    >
    > Bakýn Evanjelistlerin referans aldýðý Scofield Ýncili'nde,
    Scofield ne diyor: "Hz.Ýsa'nýn tekrar dönüþünü saðlamak için
    Yahudiler kendilerinden beklenilen þeyi yapmalýdýrlar… Armageddon
    Savaþý'nda galip geldikten sonra Ýsa, Kral Davud'un tahtýna oturacak
    ve dünyayý Kral Davud'un tahtýndan yönetecek."
    >
    > Yahudilerin, Ýsa'yý Mesih olarak kabul etmediklerini ancak en
    sonunda ya Hz.Ýsa'ya inanmak zorunda kalacaklarýný ya da Armageddon
    Savaþý'nda öldürüleceklerini belirten Perlmutter ise Amerika'da
    Gerçek Anti-Semitizm(The Real Anti-Semitism in America) adlý eserinde
    þunlarý yazar: "Ancak bunlar ikincil meselelerdir. Þu sýrada Ýsrail'i
    desteklemek gerektiðine inanan dostlara ihtiyacýmýz var…Þayet Mesih
    gelirse, önümüzdeki seçenekleri o gün deðerlendiririz" ve Yahudileri
    kastederek ekler: "Þu an için, köprüyü geçene kadar ayýya dayý
    diyelim".
    >
    > Ýþte inançlarý bu görüþler etrafýnda þekillenen Evanjelistler,
    Baþkan Bush ve Neo-Con ekibi ile ABD gibi hegemon bir gücün baþýna
    geçmiþtir.
    >
    > "Acaba Huntington'un `Medeniyetler Çatýþmasý' tezi salt bu amaca
    hizmet etmek için ortaya atýlmýþ, 11 Eylül provokasyonu bunun için
    icra edilmiþ, Afganistan ve Irak bunun için iþgal edilmiþ olabilir mi
    ve bu doðrultuda NATO'ya yüklenmek istenen yeni misyon da bu amaçlý
    olabilir mi?" diye bir soru aklýmýza takýlmýyor deðil. Ya da
    Evanjelizm sadece, emperyalizmin dünyanýn en zengin enerji
    havzalarýný ele geçirme ve dünyayý tek hakim güç olarak yönetme
    planlarýna uydurulmuþ dini bir kýlýf mý?..
    >
    > Þu anda Washington Repon on Middle East Affairs'in editörlüðünü
    yapmakta olan emekli dýþ hizmet memuru Richard Curtiss'ten bir
    alýntýyla bir sonraki baþlýða geçmeden önce tekrar bir parantez açmak
    istiyorum:
    > "Biz Amerikan vergi mükellefleri, ufacýk Ýsrail devletine her yýl
    dýþ yardým ve askeri yardým çerçevesinde 6 milyar dolardan fazla para
    veriyoruz. Bu rakama federal bütçenin diðer bölümlerinden Ýsrail'e
    giden yüzlerce milyon dolar vergi mükellefi parasý dahil deðildir.
    > …………………
    > 1949'dan 1995'e kadar geçen 46 yýl boyunca, Amerikan vergi
    mükellefleri Ýsrail'e dýþ yardým olarak 62,5 milyar dolar ödemiþtir…
    Bu rakam, yapýlan resmi dýþ yardým rakamýdýr. Bunun dýþýnda, yine
    Ýsrail'e yönelik büyük meblaðlý Amerikan vergi mükelleflerinin ilave
    yardýmý bulunmaktadýr. Söz konusu ilave yardým, gerek U.S. AID,
    gerekse ABD Dýþ Yardýmlarý kayýtlarýnda görünmemektedir.
    > Ýsrail'e aktarýlan ödenekler, en büyük pay Pentagon bütçesinden
    olmak üzere Ticaret Bakanlýðý'ndan Enformasyon Ajansý'na kadar pek
    çok Amerikan kuruluþunun bütçelerine sokuþturulmuþ vaziyettedir.
    Þayet bu ilave yardýmlarý da ekleyecek olursanýz, biz vergi
    mükellefleri Ýsrail'e 83 milyar dolardan daha fazla bir para ödemiþ
    oluyoruz ki, bu da bugünün Ýsrail'inde her bir Ýsrailliye kiþi baþýna
    yýllýk 14 bin dolar ödediðimiz anlamýna gelmektedir."
    >
    > Türkiye'de Evanjelist Misyonerlik Faaliyetleri:
    > Türkiye Protestan Kiliseler Birliði'nin resmi rakamlarýna göre,
    birlik üyesi kiliselere baðlý yaklaþýk 3.000 Türk vatandaþý,
    Evanjelist teolojiyi benimsemiþ durumda. Bu rakamýn, birlik üyesi
    olmayan kilise cemaatleri ile birlikte 5.000'i aþtýðý tahmin
    ediliyor. Tüm misyonerlik faaliyetlerinin altýnda Evanjelist
    teolojinin ana omurgasýný oluþturan "Hz.Ýsa'nýn müjdesini herkese
    ulaþtýrmak" þartý ve bu yolla Ýsa'nýn dünyaya dönüþünün
    çabuklaþtýrýlabileceði inancý yatýyor.
    >
    > 11 Eylül 2001 saldýrýlarýnýn ardýndan, Bush gibi düþünen ve ondan
    etkilenen binlerce genç, Ortadoðu'da misyonerlik faaliyetlerine
    baþladý. Afganistan ve Irak operasyonlarý sonrasýnda buralara akýn
    eden binlerce genç Evanjelist misyoner, çalýþmalarýný bu coðrafyada
    büyük bir hýzla sürdürüyorlar.
    >
    > Ýstanbul Protestan Kilisesi'nin 2001 yýlýnda kurmuþ olduðu vakfýn
    üyelerinden biri, kendisiyle yapýlan görüþmede, Van doðumlu olduðunu,
    DEP Gençlik Kollarý'nda yetiþtiðini, DEHAP'a üye olduðunu, Azadiya
    Welat adlý kürtçü gazetede yazdýðýný ve PKK-Kadek'e sempati duyduðunu
    söylüyor ve ayrýlýkçý-kürtçü faaliyetlerinde kilise çevrelerinden
    destek gördüðünü, örneðin iþ verildiðini ve ev kirasýnýn ödendiðini
    itiraf ediyor.
    >
    > Söz konusu vakýf hakkýnda bir araþtýrma yapýldýðýnda, ABCFM
    (American Board of Commissioners for Foreign Missions) adýna
    rastlanýyor. ABCFM, bir Amerikan Protestan misyoner örgütüdür ve
    Osmanlý topraklarýnda kurduðu kolejler aracýlýðýyla Ermeni terörünün
    doðmasýnda hatýrý sayýlýr bir katkýsý olmuþtur. ABCFM, Amerika'da
    iktidarý her zaman tekellerinde tutan Beyaz Anglo-Sakson Protestan
    (WASP)larýn yani Evanjelistlerin çatýsý altýnda yer alýr. ABCFM de
    Mesih'in yeniden gelmesi için Ýsrail devletinin kurulmasý ve
    Ortadoðu'da yayýlmasý gerektiðine inanýr.
    >
    > Sonuç:
    > Bu yazýyý hazýrlarken kaynak olarak faydalandýðým kitaplardan
    birinin yazarý, kitabýný þu þekilde sonuçlandýrýyor:
    > "Çevremizde olup bitenler, patrikhanenin ýsrarla ekümenik olarak
    tanýnma dayatmasý, Karadeniz bölgesindeki pontus hareketleri, artýk
    kendilerini gizlemeden açýkça çalýþan misyonerlerin faaliyetleri,
    ikide bir hortlatýlan sözde "ermeni soykýrýmý" meselesi, Avrasya
    coðrafyasýndaki Kadife, Sedir, Portakal adý verilen sözde demokratik
    halk hareketleri, yaratýlmak istenen azýnlýklarla "yapý-bozum"
    çalýþmalarý, bölgemizdeki iþgaller, ABD operasyonlarý, ülkemizden
    yabancýlarýn toprak satýn almalarýnýn kaygý verici boyutlara
    ulaþmasý, Nevruz'da açýlan konfederasyon paçavralarý, federasyon
    talepleri ve son günlerde söz edilmeye baþlanan "Turkuaz Devrimi"
    birbirinden baðlantýsýz, kendiliðinden oluþan münferit olaylar
    deðildir. Hepsi, Evanjelistlerin Armageddon Savaþý inancý
    doðrultusunda hazýrlanan "Büyük Ýsrail Projesi" çerçevesinde atýlan
    adýmlardýr." (Akmaral, Kemal, Ben Bush, Evangelist Bush, Þimdi Kitap
    Kültür Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul 2005, s. 280.)
    >
    > Fakat ben, daha önceki satýrlarýmda da belirtmiþ olduðum þu
    olasýlýðý da gözden uzak tutmamamýz gerektiðini düþünüyorum: Yoksa
    Evanjelizm sadece, emperyalizmin dünyanýn en zengin enerji
    havzalarýný ele geçirme ve dünyayý tek hakim güç olarak yönetme
    planlarýna uydurulmuþ dini bir kýlýf mý?..
    >
    > Tanrý Türk'ü Korusun!
    >
    > Kaynakça:
    > 1) Hallsell, Grace, Tanrýyý Kýyamete Zorlamak: Armageddon,
    Hýristiyan Kýyametçiliði ve Ýsrail, Kim Yayýnlarý, Ankara 2003.
    > 2) Akmaral, Kemal, Ben Bush, Evangelist Bush, Þimdi Kitap
    Kültür Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul 2005.
    > 3) Vural, Ýsmail, Evanjelizm: Beyaz Saray'ýn Gizli Dini,
    2.baský, Karakutu Yayýnlarý, Ýstanbul 2003.
    > 4) Gönültaþ, Nuh, Küresel Kýyametçilik: Bush ve Evanjelizmin
    Mesih Planý, 2.baský, Q-Matris Yayýnlarý, Ýstanbul 2003.
    >
    >
    > ---Tolunay KUTOÐLU---
    >
    >
    >
    > ---------------------------------
    > Get your email and more, right on the new Yahoo.com
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.