Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Oriki to Nana John Henrik Clarke

Expand Messages
 • Obadele
  Click here for the audio: This is one of the texts that we will be discussing in Yoruba class...
  Message 1 of 3 , Jul 26 4:34 AM
   Click here for the audio: This is one of the texts that we will be
   discussing in Yoruba class...

   http://groups.yahoo.com/group/AfrikanLanguageResourcesOnline/files/

   Oríkì Baba Kíláàkì

   ¿nikêni tí kò bá mötàn tán l÷lêtàn á máa tàn j÷

   Tá ni kò möbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán?

   Afôjú t'ó lajú t'ó sì «áájú àwæn olójú

   Bêë sì ni ó ran àwæn ìrandíran mìíràn lôwô láti ríran

   Ìbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán

   Ælálá ñlá t'ó mönà àtìgbanilà

   Atônà t'ó lànà fún wa látàná

   T'ó tanná bíi ìtàn«an onítànmôlë kítàn náà lè máa tàn kálë

   Òõköwé t'ó mú kí ilé ìkàwé kún fún ìwé

   Ìbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán

   Baba o mæ àná kí àwa náà lè mæ öla

   À«é, "òwúrö ni yóò fi hàn bí alê yóò ti rí"

   Orísun Ì«ökan l'à bí i sí

   Òkun Ìgbêkëlé-tara-÷ni ni wôn jáláìsí sí

   Àmô, a ñ kì í, a ñ sà á o «áà ní o ò m÷ni t'á ñ sörö yìí

   Háà! Baba Kíláàkì, ìwæ l'à á ñ ké sí

   Ìbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán

   Æmæ tuntun t'ó bôdúndé tìdùnnú tìdùnnú

   Tí ó kun àgbélébùú ní dúdú

   Ælôpælæ t'ó lôpælæ lôpölæpö

   T'ó fimú fínlë fún ìmö ìjìnlë láti ìbërë ìpilë láti ìpínlë dé ìpínlë

   Alákæsílë o, alát÷nudênu o, kò sóhun tí ò kô

   Àyàfi èyí tí kò ì tíì rí, tí kò ì tíì gbô

   Balógun àwæn jagunjagun ayé-dúdú

   T'ó gbé pósí wá fún ÷nikêni t'ó bá fê bá a «e aríyànjíyàn

   T'ó gbé ÷nikêni t'ó bá fê bá a jà dé sàárè

   ¿yin kìí bá òkúta jà

   Èso kìí sì bá öb÷ jà

   Bêë sì ni dígí kò gbædö pe òkò níjà

   òyìnbókóyìnbó t'ó bá fê bá Baba Kíláàkì jà gbædö gbaradì gbígbé
   ibojìììììììì!

   Ìbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán

   T'ó ñ f÷së rin ìrìn-alágbára ñlá

   T'ó ní, nõkankíõkan tí ò bá j÷mô òmìnira ni k'á gbé e dànù

   Ìbátan Baba Ìtàn; Òpìtàn t'ó mötàn tán

   Ælôkö-Ilé, jöwô gbé wa délé, jöwô gbé wa délé

   Gbé wa délë Adúláwö

   Iná kú, ó feérú bojú

   Iná kú, ó feérú bojú

   Ögëdë kú, ó fæmæ rôpò

   Tá ni yóò jogún Balógun

   Àwa náà l'a máa jogún Balógun

   Tá ni yóò jogún Balógun

   Àwa náà l'a máa jogún Balógun

   Tá ni yóò jogún Balógun

   Àwa náà l'a máa jogún Balógun un un un ùn ùn ùn!!!

   My feet have felt the sands
   Of many nations,
   I have drunk the water
   Of many springs.
   I am old.
   Older than the pyramids,
   I am older than the race
   That oppresses me,
   I will live on...
   I will out-live oppression.
   I will out-live oppressors.
   "DETERMINATION"
   July 16, 1998
  • Edward Powe
   Are you the composer of this piece? Ed Powe ... _________________________________________________________________ Is your PC infected? Get a FREE online
   Message 2 of 3 , Jul 26 11:22 AM
    Are you the composer of this piece?

    Ed Powe


    >From: "Obadele" <akyeame_kwame@...>
    >Reply-To: AfrikanLanguageResourcesOnline@yahoogroups.com
    >To: AfrikanLanguageResourcesOnline@yahoogroups.com
    >Subject: [AfrikanLanguageResourcesOnline] Oriki to Nana John Henrik Clarke
    >Date: Wed, 26 Jul 2006 11:34:07 -0000
    >
    >Click here for the audio: This is one of the texts that we will be
    >discussing in Yoruba class...
    >
    > http://groups.yahoo.com/group/AfrikanLanguageResourcesOnline/files/
    >
    >Or�k� Baba K�l��k�
    >
    >�nik�ni t� k� b� m�t�n t�n l�l�t�n � m�a t�n j�
    >
    >T� ni k� m�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n?
    >
    >Af�j� t'� laj� t'� s� ���j� �w�n ol�j�
    >
    >B�� s� ni � ran �w�n �rand�ran m��r�n l�w� l�ti r�ran
    >
    >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
    >
    >�l�l� �l� t'� m�n� �t�gbanil�
    >
    >At�n� t'� l�n� f�n wa l�t�n�
    >
    >T'� tann� b�i �t�n�an on�t�nm�l� k�t�n n�� l� m�a t�n k�l�
    >
    >��k�w� t'� m� k� il� �k�w� k�n f�n �w�
    >
    >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
    >
    >Baba o m� �n� k� �wa n�� l� m� �la
    >
    >���, "�w�r� ni y�� fi h�n b� al� y�� ti r�"
    >
    >Or�sun ���kan l'� b� i s�
    >
    >�kun �gb�k�l�-tara-�ni ni w�n j�l��s� s�
    >
    >�m�, a � k� �, a � s� � o ��� n� o � m�ni t'� � s�r� y��
    >
    >H��! Baba K�l��k�, �w� l'� � � k� s�
    >
    >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
    >
    >�m� tuntun t'� b�d�nd� t�d�nn� t�d�nn�
    >
    >T� � kun �gb�l�b�� n� d�d�
    >
    >�l�p�l� t'� l�p�l� l�p�l�p�
    >
    >T'� fim� f�nl� f�n �m� �j�nl� l�ti �b�r� �pil� l�ti �p�nl� d� �p�nl�
    >
    >Al�k�s�l� o, al�t�nud�nu o, k� s�hun t� � k�
    >
    >�y�fi �y� t� k� � t�� r�, t� k� � t�� gb�
    >
    >Bal�gun �w�n jagunjagun ay�-d�d�
    >
    >T'� gb� p�s� w� f�n �nik�ni t'� b� f� b� a �e ar�y�nj�y�n
    >
    >T'� gb� �nik�ni t'� b� f� b� a j� d� s��r�
    >
    >�yin k�� b� �k�ta j�
    >
    >�so k�� s� b� �b� j�
    >
    >B�� s� ni d�g� k� gb�d� pe �k� n�j�
    >
    >�y�nb�k�y�nb� t'� b� f� b� Baba K�l��k� j� gb�d� gbarad� gb�gb�
    >iboj��������!
    >
    >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
    >
    >T'� � f�s� rin �r�n-al�gb�ra �l�
    >
    >T'� n�, n�kank��kan t� � b� j�m� �m�nira ni k'� gb� e d�n�
    >
    >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
    >
    >�l�k�-Il�, j�w� gb� wa d�l�, j�w� gb� wa d�l�
    >
    >Gb� wa d�l� Ad�l�w�
    >
    >In� k�, � fe�r� boj�
    >
    >In� k�, � fe�r� boj�
    >
    >�g�d� k�, � f�m� r�p�
    >
    >T� ni y�� jog�n Bal�gun
    >
    >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun
    >
    >T� ni y�� jog�n Bal�gun
    >
    >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun
    >
    >T� ni y�� jog�n Bal�gun
    >
    >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun un un un �n �n �n!!!
    >
    >My feet have felt the sands
    >Of many nations,
    >I have drunk the water
    >Of many springs.
    >I am old.
    >Older than the pyramids,
    >I am older than the race
    >That oppresses me,
    >I will live on...
    >I will out-live oppression.
    >I will out-live oppressors.
    >"DETERMINATION"
    >July 16, 1998
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >

    _________________________________________________________________
    Is your PC infected? Get a FREE online computer virus scan from McAfee�
    Security. http://clinic.mcafee.com/clinic/ibuy/campaign.asp?cid=3963
   • Obadele Kambon
    Why yes I am. It was a collaborative effort with a brother by the name of Ajisafe down in Atlanta which he performed for an event entitled AbakOsEm Sunsum (An
    Message 3 of 3 , Jul 26 2:07 PM
     Why yes I am. It was a collaborative effort with a brother by the name of Ajisafe down in Atlanta which he performed for an event entitled AbakOsEm Sunsum (An event that I came up with the name for based on input and suggestions from those closest to Dr. John Henrik Clarke). Stay BlackNificent!

     Obadele Kwame

     Edward Powe <edpowe1@...> wrote:
     Are you the composer of this piece?

     Ed Powe


     >From: "Obadele"
     >Reply-To: AfrikanLanguageResourcesOnline@yahoogroups.com
     >To: AfrikanLanguageResourcesOnline@yahoogroups.com
     >Subject: [AfrikanLanguageResourcesOnline] Oriki to Nana John Henrik Clarke
     >Date: Wed, 26 Jul 2006 11:34:07 -0000
     >
     >Click here for the audio: This is one of the texts that we will be
     >discussing in Yoruba class...
     >
     > http://groups.yahoo.com/group/AfrikanLanguageResourcesOnline/files/
     >
     >Or�k� Baba K�l��k�
     >
     >�nik�ni t� k� b� m�t�n t�n l�l�t�n � m�a t�n j�
     >
     >T� ni k� m�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n?
     >
     >Af�j� t'� laj� t'� s� ���j� �w�n ol�j�
     >
     >B�� s� ni � ran �w�n �rand�ran m��r�n l�w� l�ti r�ran
     >
     >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
     >
     >�l�l� �l� t'� m�n� �t�gbanil�
     >
     >At�n� t'� l�n� f�n wa l�t�n�
     >
     >T'� tann� b�i �t�n�an on�t�nm�l� k�t�n n�� l� m�a t�n k�l�
     >
     >��k�w� t'� m� k� il� �k�w� k�n f�n �w�
     >
     >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
     >
     >Baba o m� �n� k� �wa n�� l� m� �la
     >
     >��, "�w�r� ni y�� fi h�n b� al� y�� ti r�"
     >
     >Or�sun ̫�kan l'� b� i s�
     >
     >�kun �gb�k�l�-tara-�ni ni w�n j�l��s� s�
     >
     >�m�, a � k� �, a � s� � o ��� n� o � m�ni t'� � s�r� y��
     >
     >H��! Baba K�l��k�, �w� l'� � � k� s�
     >
     >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
     >
     >�m� tuntun t'� b�d�nd� t�d�nn� t�d�nn�
     >
     >T� � kun �gb�l�b�� n� d�d�
     >
     >�l�p�l� t'� l�p�l� l�p�l�p�
     >
     >T'� fim� f�nl� f�n �m� �j�nl� l�ti �b�r� �pil� l�ti �p�nl� d� �p�nl�
     >
     >Al�k�s�l� o, al�t�nud�nu o, k� s�hun t� � k�
     >
     >�y�fi �y� t� k� � t�� r�, t� k� � t�� gb�
     >
     >Bal�gun �w�n jagunjagun ay�-d�d�
     >
     >T'� gb� p�s� w� f�n �nik�ni t'� b� f� b� a �e ar�y�nj�y�n
     >
     >T'� gb� �nik�ni t'� b� f� b� a j� d� s��r�
     >
     >�yin k�� b� �k�ta j�
     >
     >�so k�� s� b� �b� j�
     >
     >B�� s� ni d�g� k� gb�d� pe �k� n�j�
     >
     >�y�nb�k�y�nb� t'� b� f� b� Baba K�l��k� j� gb�d� gbarad� gb�gb�
     >iboj��������!
     >
     >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
     >
     >T'� � f�s� rin �r�n-al�gb�ra �l�
     >
     >T'� n�, n�kank��kan t� � b� j�m� �m�nira ni k'� gb� e d�n�
     >
     >�b�tan Baba �t�n; �p�t�n t'� m�t�n t�n
     >
     >�l�k�-Il�, j�w� gb� wa d�l�, j�w� gb� wa d�l�
     >
     >Gb� wa d�l� Ad�l�w�
     >
     >In� k�, � fe�r� boj�
     >
     >In� k�, � fe�r� boj�
     >
     >�g�d� k�, � f�m� r�p�
     >
     >T� ni y�� jog�n Bal�gun
     >
     >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun
     >
     >T� ni y�� jog�n Bal�gun
     >
     >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun
     >
     >T� ni y�� jog�n Bal�gun
     >
     >�wa n�� l'a m�a jog�n Bal�gun un un un �n �n �n!!!
     >
     >My feet have felt the sands
     >Of many nations,
     >I have drunk the water
     >Of many springs.
     >I am old.
     >Older than the pyramids,
     >I am older than the race
     >That oppresses me,
     >I will live on...
     >I will out-live oppression.
     >I will out-live oppressors.
     >"DETERMINATION"
     >July 16, 1998
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >

     _________________________________________________________________
     Is your PC infected? Get a FREE online computer virus scan from McAfee�
     Security. http://clinic.mcafee.com/clinic/ibuy/campaign.asp?cid=3963
     Yahoo! Groups Links

     <*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/AfrikanLanguageResourcesOnline/

     <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     AfrikanLanguageResourcesOnline-unsubscribe@yahoogroups.com

     <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.