Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

another one

Expand Messages
 • isaizvakadaro mukonowenyoro
  ... -- stay blessed [Non-text portions of this message have been removed]
  Message 1 of 2 , Jan 22, 2010
  • 0 Attachment
   > will give you part two of the first one after you tell how you are filling
   > after reading this one,its also interesting.
   >
   > wapedza here gidza
   >
   > 'Wapedza here Gidza, ndakuvara shaz. Pedza! Ita chop chop. Ndoda kupinda
   > seconds dzangu!', akadaro mumwe wavo achiita kukwiza mboro yake
   > seinorwadza iko kuri kunzwa nezemwa. Apa aitaura kuda kupinda mubeche
   > rangu maakanga ambobva paround rekutanga, apo akange angomanenja kungoti
   > kwede pamusuwo webeche nekutunda!. Akanga anakirwa akaita inonzi
   > premature injuculation.
   > Gidza ndopaakati, 'A-a shaz Maki hure rinonaka iri.
   > Iwe wakaiseiko mubeche mako umu? He? Ndasvira mapeche awanda ini, mamita
   > nemamita emapeche asi handisati ndamboona rakadai! He? iwe ndipindure
   > nhai iwe!'.
   > Akadaro achikoira zvinesimba, kuita kukuya chaiko.
   > Zvino ini ndikati, if you can't beat them, join them.
   > Ndakatanga kukuya chiuno ndichimupakurira.
   > Ndakachikuya, ndikachikuya, apa beche zvino ndaita rekuvhura. Iye akanga
   > oita zvekudhonza huswa kunge achaita hwekudzura pachisango pavaiva
   > vachindirhepera.
   > Wainzwa pasi apa pachiita kunge paidzurwa kuti dhuu dhuu dhuu,
   > nekukweshana kwataiita. 'Isa kani, isa zvako, isa-a-a mai kani! Ndoda
   > kutunda kani. Mai kani!'. Ndakairidza mhere ndanakirwa kunge ndaisvirwa
   > nemunhu wandaiziva. Iye ndopakabva atundawo achiita kubvunda chaiko.
   > Kuita kuoma neni kunge munhu afreezwa mufridge.
   > Uyu uya wekuti mumwe wake akasire kuti aone kupindawo akaita zvukusunda
   > Gidza wacho nesimba, achibva angoti bvooo kupinda. Mboro yake yaiita
   > kupisa kuti tuu.
   > Zvakanosangana nehurume hwaive hwasiiwa nemumwe wake mubeche mangu
   > wanikwe ini zemwa raita rwizi chairwo kututuma. Blazo, munin'ina
   > nemukoma, ambuya nasekuru munoti vanhu vanorambirei vari mahure. Ndizvo
   > izvozvo.
   > Ini ndakabva ndati nechemumoyo uyu ndiye wandiri kuda kubudirwa
   > nemudzimu wangu wechihure chese.
   > Ndezvekutemerwa nyoraka zvechihure izvi, ngambi munoti kungoitawo.
   > Sandini ndakazvida veduwee, ndakabarwa ndakadaro amai. Iye akada kupinda
   > zvenharo zviya.
   > Manje ndikati ndozvacho zvandinotoda manje.
   > Ndakamupawo zvenharowo. Ndakabva ndakochekera makumbo angu kumusana
   > kwake ndokumusunga mbiradzakondo chaidzo, apa mboro yake ndasunga
   > nemhasuro dzebeche. Maoko angu ndichibva ndamuti mumapfudzi mba-a.
   > Ndakadaro ndakabva ndatanga kumuitira chikapa, kumusungura serusero,
   > kumupepeta mukoma. Ndakapepeta, ndikapepeta, ndipkapepeta ndikazonzwa
   > 'Yowe, iwe wandityora musana kani!'. Ndikati 'Svira wakanyarara iwe!
   > Ndiwe wati unozvigona, svira tione. Haunyare kukundwa neuyu
   > anditundisa. ' Kuzomudaro, munhu wemurume haadi kunzwaro mukoma, unomupa
   > hushungu hwakawedzerwa. Ndopaakati koi, koi, koi ombomira, koi koi koi
   > ombomira, achiita kukurunga chaiko. Akaita kurova chunhu. Chinhu
   > chakarohwa ipapo. Kuroverera, kuroverera, kuroverera. 'Hayi, hayi, hayi
   > kani. Iwe, ibeche here iri! Kunaka kudai, chiiko. Hayi,
   > hayi-i-i-i-i- i-i'. Akadaro chitunda zvandakanzwa beche richizadzwa. Ini
   > ipapo ndainge ndatotunda kaviri zvangu arimo. Ndakanzwa kuti murume
   > apera simba akadaro, kuita weak chaiko. Akange otorema pamusoro pangu.
   > Mboro yakange yatolen'a len'a iri mukati mebeche.
   >
   > Mupurisa uya ndopaakangoerekana ati kwanyanu kubva pandiri achitsvaka
   > bhurugwa rake. Eheka, vanhu vaindirhepa ava vaive mapurisa amai.
   > Mapurisa chaiwo emuno muGweru. Asi munoti kupfeka unifomu mukati vari
   > kuita basa kanhi. Vaive vandisunga kum10 dzemanheru vandiwanikidza
   > ndichitengesa muviri wangu ndiri muRed Light district yemuGweru. Handiti
   > munoziva district yandinoreva? Ndiyo nzvimbo yedu yatinotambira manheru
   > tozopikiwa from there. Ndokwatinooparetera tiri amai.
   > Saka vaive vandinyepera kuti vanoenda neni kuCharge Office gambi vainge
   > votofunga kumborova zvavo pink one yangu muchisango chive pedo nenzira.
   > Mupurisa uya abva pamusoro pangu achipfeka bhurukwa rake pakabva
   > papfuurawo mumwe murume ainge akatozvidhakirwa zvake. Gidza
   > ndopaakamusheedza achiti, 'Iwe shamwari iwe.
   > Huya uone zviri pano!. Pano paita hure kana uchidawo kusvira huya
   > zvako!.' Ndakati asi aive ave kupenga kanhi. Kutosheedzera nhimbe yekuti
   > ndisvirwe nemhomhoyese yeGweru nhai! Ndakati kana. Zvavandiita zvakwana.
   > Nekona yeziso ndakaona murume uya wekushevedzwa otobvisa bhurukwa nhai
   > vedu vee. Ende chinonzi murume futi! Regai vazopera nechakapedza mbudzi!
   > Ndakada kuti nditi kwanyanu kumuka zvine simba asi Gidza naMaki vakabva
   > vati uyu abata makumbo uyu abata maoko vachinditsimbirira pasi. Vaitoita
   > zvekukurudzira murume uya kuti akasire kukwira.
   > Akanditasva paya, ava vakangondi dzvanyidzira pasi.
   > Akatongoti kupinza mboro nekukoira. Ini zvangu handina kumbo-responder.
   > Ava vaive vakandibata ndokubva vave kunditsinya nekundimvonya vachiti
   > ndimutambirire sezvo aikoira zvebasa. Ndakazvongonyeperaw o kuita
   > kachikapa kuti zvindipfuure. Luck enough uyuwo haana kuzotora nguva
   > yakareba asati aridza mhere, nekuti remember mboro yake yakange
   > yatambirwa nehurume hwevamwe vaviri ava hwainge hurimo kare. Ndakanzwa
   > oti 'Ishi-i ishi-i ishi-i, mai kani, ishi-i ishi-i ishi-i.' Apa aiita
   > kushinyira chaiko. Ndakabva ndaziva kuti bhora ranwa.
   > Iyewo akabuda mubeche achisvikowira padivi akazvambarara.
   >
   > Uyu ainzi Gidza ndopaakatanga kundikika neboots dzake padumbu apa
   > achindituka 'Haunyare, hure remakoko. Saka wanakirwaka iwe! He? Tese
   > tiri vatatu watipedza!
   > Unofunga kuti uri chii iwe? He? Zihure. Zibeche rakora. Ndimi muri
   > kuzadza vanhu AIDS imi! Uzvipfidze, handidi kukuona futi kuRed Light.
   > Ndikakuona ndinokuuraya! Zihure. Ukangoudza munhu zvaitika izvi I WILL
   > KILL YOU! Wanzwa! Zimhata remunhu.' Akandirova nezvibhakera kusvikira
   > mumwe wake azomubata. Sare ndangoti rukutu. Ndopandakati ndofa
   > ndataurawo amai.
   > 'Futi matongotora AIDS mese nekundichinjanisa kwamaita'. Ndakanzwa vese
   > vachiseka. Ainzi Maki wacho ndokuti, 'AIDS, AIDS chaiyo. Pane asina EDZI
   > muZimbabwe muno. Isu tatokupawo futi. Saka kupana nakupana chete. Ndiyo
   > game yacho!'. Vakadaro vachindonzana vachienda vari vatatu, vachiri
   > kungoseka zvavo. Ndakasara ndakambodaro kwenguva ndichiedza kukoka simba
   > kuti ndisumuke. Pave paye ndopandakazosimuka zvangu.
   >
   > Asi muri kutondinzwira tsitsi here amai? Ndaona manetseka chaizvo. Kwete
   > regai. It comes with the teritory. Ndiyo trade yacho. Muchihureka, just
   > like basa rese rese unosangana nezvakasiyana siyana. Saka ini ndakatoti
   > business as usual, chero vandisiya ndichiri mupenyu! Ini
   > musambondityira. Dai matonzwira tsitsi vana baba ava. Pane munhu
   > anofanira kupiwa Nobel Peace prize on behalf of mahure ese. Munhu uyu
   > ndiye akaita inonzi the greatest invention of all times. Munhu iyeye
   > akagadzira inonzi FEMALE CONDOM!
   > Ndiyo iya inonzi futi Femidom. Ini neFemidom tiri one.
   > Kuhura ndinohura asi ndikakuudzai kuti I go for testing once every six
   > months and nguva dzese ndinobuda 'D' nekuti neFemidom handibate
   > chirwere.
   > Handiti maona vapinda vari vatatu panguva imwe chete, vazadzana vega
   > AIDS yacho! Ukanzwa munhu achikuudza kuti he hapana munhu asisina AIDS
   > mazuva ano he chii chiiso, imbwa yemunhu, katsi chaiyo. AIDS iriko
   > varume and it is a problem we need to be serious about. Saka kuzvibata
   > nekuzvidzivirira ndozvo manje. Unofaka ukasiya mafaro ese aya! Ahika
   > iwe! Be very serious about AIDS.
   >
   > PAPA IN ACTION
   > Ndakazokasira kuwana pane pombi ndikungoti gezei gezei kuzasi uku, after
   > ndaita pull out carefully femidom yange yazara kuti paa nesperm
   > yemapenzi evanhu ava.
   > Ndokupukuta ropa raive panhuno. Ndakatora make-up kit yangu ndikazvipoda
   > poda. Ndaive ndatove freshers patsva. Chandaida kwaive kuita cover up
   > nguva yandaive ndapedzerwa nembwa idzi pasina production. Dai ndange
   > ndatorova 3mita chaidzo panguva yese yandaive ndatambisa. Stupid mhani,
   > misatanyoko yevanhu. Ende futi mazuva ano zviro zviya zvaoma. Imi munoti
   > zvakuomerai muri mumba, chimbofungai isu vamwe tinopona nekupambara.
   > Mubusiness redu iri these days you are lucky, very lucky kuona
   > anokubhadhara mufunge.
   > Munhu awomerwa manje. Vaye vaisiwana mari yekubhadhara hure zvino the
   > dollar won't stretch that far. Ukaona murume achirikuita zvesmall house
   > ibenzi, dhodhi chairo. On the other hand Tsunami yakarova masmall house
   > more than anyone else. Chete vanhu havazvizive izvozvo. Ini ndiri lucky
   > ndine Regular ichiri kundibhadharira flat, but I know of hobho vamwe
   > vangu vakatoendeswa kumusha. Kurunyazi chaiko amai.
   > Chindiudzai kuti kurunyazi unonohura nani? He?
   > NaMudhumeni? NavaMugaisi kana Mudhibhisi? Asi maybe naSabhuku
   > ungatomboti oh, nekuti teacher chaiye haasisiri chinhu. Akaitwa reduced
   > to zero. Tight chaiyo paZimba! Ndiyo Gonomania yachoka iyi. Totochema
   > naye Gono. Vamwe vaisitigamha ndiwo maMinister. Waiti kana muri ten
   > chaivo paMinister one mese maikwana, and muchichengetwa futi. Zvino
   > manje iko zvino havacha feature nekuti vabaikana neAIDS, cabinet yese
   > zvayo.
   > Zvatouraya industry yedu izvozvo nekuti vakambotigamha big time manje.
   > Hameno! Pamwe zvakwave kuzoiswa Senate ndiko kuchabva kuponeswa kwedu
   > nekuti the more politicians the better for mahure! Mapoliticians
   > anofunga nemboroka hamuzvizive?
   >
   > Ndakaenda pane imwe kona yandaiziva kuti handaimbo shaya benzi remurume
   > rinondinhonga. Time time, pakauya ino mhene chaiyo. Ndakaona ndavhurirwa
   > door reBenz.
   > Ndikatibwanya manje. Makeke! Varume imbwaka, mabvuma?
   > Manje hamusati mazwa nyaya yacho yese. Pamunopedza ndopamunobvuma kuti
   > VARUME IMBWA! Asi mhosva ndichiipawo ini muri mudzimba umu,
   > murimarabishi chaiwo vakadzi vamumba. Mhata dzevanhu chaidzo.
   > Ndimiwo munocontributer kuti varume vapedzesere vave kune vanhu vakaita
   > seni so. Motsvakirwa AIDS makatarisa. Manje mototi mhoro mukondombera
   > chaiwo nekuti hamunzwewo ini. Nhasi ndinoda kukupai chidzidzo. Mumboona
   > zvavanoita varume vanyu kana vave nesu masmall house.
   > Mupfidze kuita kwenyu ikoko!
   > Right, muBenz makare maive naPapa yakange yatokura yakagara kuback seat.
   > He looked very important VIP chaiyo. Kumberi kwaive nadriver. Ainge
   > akateerera kuradio zvake kunge asipo. Ndichigoti kwede ndakabva
   > ndadhasharara makumbo angu sezvo ndaive ndisina bhurugwa. Iye
   > ndokutotanga kubata bata matinji achiatambisa tambisa kunge munhu ari
   > kusvina ura. Uku akandidhonzera kwaari achibva ati 'Just sucking chete
   > ndoyandiri kuda. Suck me kusvika ndatunda, wazwa! And fongoka ukwidze
   > mhata dzako mudenga.!' Akadaro achitora kamwe katsvimbo kainge kamugoti
   > asi kumubato kwako uku kwakasungirirwa chuma. Munoziva vehama,
   > mubusiness medu umu unodzidza zvakawanda. Vazhinji vanenge vatobva
   > kudzin'anga vaine mhiko munoziva. Umwe anenge anzi muti wandakupa uyu
   > unoda kushandisira pane hure kuitira kuti zvinhu zvozokufambira zvakati
   > zvikati. Saka unoona kuti isu mahure tine basa guru.
   > Wozonzwa munhu ari mumba achiti, he hure njani nanjani kudii, ini
   > ndirini ndiri kutomupa rugare kumba kwake?
   > Saka kazhinji kana wasangana neari kuda kuita zvemhiko dzake haubvunze,
   > mwero iri mari basi! Saka aburitsa chitsvimbo chake chiya akatanga
   > kusvuwerera nekuseri kwematako angu ndokuchiti pfee-e mumheche yangu.
   > Ndakanzwa kupisa kwandisati ndambonzwa ndikaziva kuti hameno mbashto
   > yashandiswa. Zvakanditorera kanguva kuti ndijairire kupisa uku asi
   > zvangodaro ndakange ndotokovira Papa vachiti vakapinza voburitsa,
   > votekenyedzesa matinji awa, vakapinza voburitsa vachiroverera paG-spot
   > chaipo. Nguva nguva ndakatoita senge ndonzwa muti uya kuchinja kunge
   > nyorovhati chaiyo. Ndakakurunga mhata idzi ndakafongora kudaro,
   > ndichidzindengendet sa chaiko. Papa vakati mboro zvino yati tsinga tande
   > tande.
   >
   > Ini ndikati sucking chete, taura zvako. Ndakatanga kusvisvina mboro
   > amai. Mukanwa mangu maive makati nyakata nemate. Pandakaiti kasva mboro
   > mukanwa, Papa yakabvunda nekuti maipisirira pada zvakange zvasangana
   > nembashto yavakanga vaisa nyasi kwangu, hameno. Futi varume vajaira
   > kusakwa havazomboda kupinza zasi nekuti vanoziva kuti mukanwa is number
   > one. Zvino imi kudzimba ndopamunoti kwanzi he kana handife ndakasaka
   > mboro ini. Imika imi, Tibvirei apo! Anyway, ndakasvisvina mboro ndichiti
   > ndikati svisvine svisvine ndoroverare machende aya zvinyoro nyora,
   > svisvine svisvine ndoita sendoiburitsa. Ndomboti nanzvei nanzvei
   > pamuromo payo chete. Kuti nyambu nyambu. Kunge ndodya sweet chaiyo. Uku
   > Papa iri kungodzinda yakadaro ichikoira yakagara paseat kudaro, asi
   > achitambisa tambisa katsimbo kaya pamatinji chete. Uyu driver ndaimunzwa
   > nekure achigomera nezemwa ndikaziva kuti ari kubhonyorawo mboro yake ari
   > mberi ikoko. Ndakabva ndanzwa zemwa ndichibva ndatunda asi handina
   > kumira kusvisvina mboro. Iye Papa akaziva kuti ndatunda chete
   > ndokuchiburitsa katsvimbo kaye kakatota nedundo rangu okanhuwidza zvine
   > simba kuita kufemera mukati kati, pedze okananzva nanzva kusvika
   > kachenA. 'Yes, yes, thats it. Yes, suck me suck me my baby. Uri hure
   > raPapaka iwe. Suck me baby. Thats it. Yes, yeeeeeees.
   > Oh. Save me from all my sins, wash away my sins baby, ndichenesewo
   > kani!' Akange zvino akoirisa achindibata musoro nemaoko ese kuti
   > ndisambotsukunyuka kurega zvandaiita. Ini ipapo ndakaitora mboro
   > kuidzikisa kuhuro chaiko ndichiita zvekusunga mhasuro dzehuro kunge
   > zvandinomboita beche chaizvo. Kuzodaro Papa yakatadza kuzvibata
   > ndokusheedzera kuti anoda kutundira kumeso kwangu. Ndakaburitsa mboro
   > asati atunda, ndokuzonzwa kuti tsaa-aa hurume kunge hosepipe iri
   > kudiridza kumeso kwangu, zvimwe zvichipinda mumaziso. Wanike Papa
   > yasekerera. Kuita satisfied chaiko. Ndopaakandidhonzera kwaari onazva
   > kumeso kwangu kuita kupukuta sperm rake nerurimi rwake!
   > Akandisiya ndachena kunge munhu abva kufacial treatment chaiko. Kese
   > kasperm kake akakananzva.
   > Hazvina kundishamisa nekuti muchihure unosangana nemumwe nemumwe ane
   > zvaanoda kuti umuitire. Iwe chako kungoita chete - ndokufadza customerka
   > nhai! And ndinoziva kuti kwake kumba haazviitirwe izvozvo. Saka mutrade
   > iyi kutosheedzera kuti 'Zvido zvenyu kunyanya!'.
   >
   > Papa iya yakazosheedzera driver ichiti 'Norman, watundira mukakasha
   > here?', iye ndokuti nezwi rakashoshoma 'Ehe Shufu, zvaita!'. Ini zvino
   > ndakange ndoti mari yauya manje sezvo ndapedza basa. Ndakaona nguva
   > dzave 2:45am. Papa ndopaakati driver asimudze mota varove pasi.
   > Payakasimuka mota ndopaakavhura door ndokundisairira panze amai. Musi
   > uyu ndakapona neburi retsono chairo. Mota yakapotsa yanditsika nemavhiri
   > eshure mufunge. Pandakadonha ndakasvikorovara mutara chaimo. Ende
   > futika! Izvi zvakaoma. Munhu unofaka nhai. Ndakachema amai. Ndakachema
   > ndichituka vadzimu vangu vese kuti kundipa jambwa rakadaro nhasi zvaita
   > sei. Kana sendi here randamboona! Kusvirwa nekusvira mahara here!
   > Munyamai wanhasi nhai. Kushandira halazi chaiyo. Ndakati midzimu yangu
   > ngaichitora zvayo shave rechihure racho, handicharida! Ndave kuda
   > kuitawo munhu kwaye, ndiitewo imba yangu nemhuri yangu. Basa rechiVice
   > ratoramba!
   >
   > MUFAMBI ZVAKE
   > Ndichiri mukungonochema kudaro, ndakanzwa kubatwa pabendekete apa.
   > Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka ndichitya. Wanike ndeuno murume
   > wechidiki, ane mandebvu anototyisa zvake, chipuka chaicho. Ndikati,
   > mhere kwetsu! Asi anokunzwa nguva dzakadaro ndiani?
   > Ndakati nhasi pangu pandiperera, bhinya iri richandiita kanyama kanyama.
   > Murume uya ndopaakapfugama paside pangu zvinyoro nyoro achitaura nezwi
   > riri pasi achinditi ndinyarare nekuti aida kundibatsira. Akati aive aona
   > ndichikandwa kubva mumota saka aifunga kuti ndakuvara. Ndakatarisa
   > maziso ake ndikaona ari innocent. Ndakabva ndamubvunza kuti aibvepi
   > nguva dzakadaro, iye akati aninge aburuka kubva mutrain yaibva Harare.
   > Takatora kanguva achiedza kundiconvincer kuti he meant well. Ndakazoti
   > hameno kusiri kufa ndekupi. Iye akati ainge asina kwekuenda saka
   > aikumbira pekurara. Ndaive nemibvunzo yakawanda asi ndakangoti kana riri
   > zuva reminyama hameno zvazvo.
   > Whatever!
   >
   > Takasvika kuflat kwangu ndokubva ndamuti agare mulounge ini
   > ndichimugadzirira chikafu chop chop.
   > Nguva nguva aive otodya, ndakazomupa coffee after that. Zita rake ainzi
   > Phil. Nechemumoyo ndakati uyu ndiye wandinoda kuita pamber manje. Ini
   > kana ndo-pamber murume ndinoita zveshave chaizvo. Munoziva zvamunoti
   > mahure he chii chii kuti imi kumba hamugone kuita pamber varume. Kana
   > ukatarisa zvinoreva pamper it means to care for, to indulge, to spoil.
   > Zvino mudzimba imomo munotoita zvekutamba. Hanzi he ndakaneta, he
   > chakazoti. Murume achipuwa sadza anoita rekukandirwa. Iwe pachako kana
   > kumbozivawo mvura aiwa, kutonhuwa weti yega yega. Manje unofunga kuti
   > murume anomira pakadaro. Ende futi manje ndikakubatira wako sorry zvako
   > ufunge, ndine urombo nekuti unenge wamama!
   > Ndinotozomurega ndave kuda. Varume vanoda kuitwa vacheche chaiwo, pwere
   > dzichangobva kubarwa.
   > Ndopunozoona ava kunorongedza suitcase yake kumba kuti anogara nesmall
   > house kuchijarata achikusiirai surburb yenyu iyoyo. Wosvirwaka neSurburb
   > tione! Tichinwa coffee kudaro akandikurukurira kuti he was on the run.
   > Ange ari a wanted man kuHarare. Aishanda kuRBZ uko akaita fraud
   > yaityisa. Asi plan chaiyo ainge asina.
   > Ainge atoita five days ari musango ndosaka ainge ainetsvina yakadaro.
   > Ndakamupa warm blanket sezvo kwaitonhora ndokumuti ambosare
   > ndichimbonogeza zvangu.
   > Ndapedza kugeza ndakamurhanira bath yake ndikaisa mabubbles. Ndakati
   > asimuke anditevere kubathroom.
   > Ndakati abvise hembe dzake dzese ndikadziisa mubin.
   > Ndakamugadzika paStool ndokutanga kumugera bvudzi rainge ranyanya kuti
   > nyangarara musoro sebanzi. Wanike inga ane face yakwamabhoo chaiyo.
   > Ndakazoita shave ndebvu dzake. Ndakati asimuke ndokutanga kumugera choya
   > chese. Ndaiita izvi ndichinyatsobata mboro yake zvinyoro nyoro,
   > nekusimudza machenda softly.
   > Yaimbopota ichigwina gwina zvayo asi ndakaona kuti zvekusvira zvaive
   > zviri kure naye muchinda uyu.
   > Ndakati agare mutub ndakutanga kumuisa facial mask kumeso ndokutora
   > steaming kit ndokuisa on kuti ambonzi steamwei zvishoma tsvina
   > inyatsobva kumeso. After some 10 minutes akadaro ndakazotanga kumugezesa
   > kumeso tenderly. Ndakazotora maear-bud ndokunyon'onya tsina yese yaive
   > munzeve ndikabva ndamuisira special oil kuti mukati menzveve
   > munyevenuke. Apa Audius Mutavarira ndiye aitavarira zvinyoro nyoro paCD
   > apa.
   > Ndakazomuita shamboo musoro wandainge ndagera.
   > Ndakatanga kukwesha musana, kumhata kwake uku nekunyatsofenya mboro
   > yainge isina kuitwa circumcised.
   > Ndichivhura kudaro yakabva yamira kuti twi-i kunge tsanga chaiyo. Iye
   > akanditi aisada zvekundisvira, I respected that. Ndakamunyengerera kuti
   > nestress yaaive nayo, zvaibatsira kuti dai aikwanisa kumboita release
   > mbichana, kutunda kunobvisa stresska. Akazobvuma kuti nditambisa mboro
   > yake iye akaita zvekurarara mutub akatarisa mudenga. Ndakatora nguva
   > yangu ndichinyatsoibhonyo ra mboro iya. Ndakatanga kuitambisa,
   > ndichiirova rova mbichana kuti imuke.
   > Yakati yamuka yakatanga kuti gwigwigwi kunge yabatwa negetsi.
   > Ndopandakatanga kuikwesha ndichiita ndichiisa mabubbles kuti
   > itsvedzerere. Ndakazomubhonyora ndikamubhonyora ndakangomutarisa. Iye
   > ainge akavhara maziso achiedza nesimba rake rese kuita concentrate kuti
   > atunde. Zvaiita senge zvinomurwadza kufinyama kwaiita kumeso. Azwa kwazo
   > ndopaakazoita kubowa semombe. 'Yowe ndagarisa ndisati ndatunda kani,
   > yowe, wandiuraya. Ita, ita ita kani. Ramba uchiita kani.
   > Ita, ita-aaa-a-aa- Yowe!' Akadaro achibvisa maoko angu kuti abate mboro
   > yake ega achibva agoti tsa-a-a-a kutunda sperm ikaita kurova madziro
   > neceiling chaiyo. Ndakaona kuti murume anzwa kwazvo uyu. Akacheuka
   > ndokundidhonzera muso angu kwaari achindipa kiss imwe yandisati
   > ndamboona. Mate kuti nyakata, kiss iyoyo ndiyo yakaita kuti nditundewo
   > inini semunhu ndange ndakwana kare. Ndokubva angoti 'Thanks!'.
   > Ndakazopedzesa kumugeza zvangu, kunge ndaigezesa mwana mudiki.
   > Ndakamugezesa murume kusvika anyatson'aima. Tsvina yese ichibuda.
   > Makumbo ndakanyatoskwesha aya.
   > Abuda mutub ndakamupukuta ndikatanga kumuzora mafuta ndichimuita
   > masssage yakapenga. Ndakamupa mapj avaRegular aigara mumba mangu kuti
   > apfeke. He felt so fresh and changed. Iwe! Atmosphere was relaxing wena.
   > Ndakati agare pabed, ndokutora foot-spa yangu kuti ambonyika makumbo
   > ake. Ndakagara pacarpet ndokutora gumbo one one ndichimu-masaja masaja
   > zvonyoro nyoro.
   > Iye ainge ototswinzwinyira maziso achinyatsoteerera miviri wake. Foot
   > massage yakanakira pakuti iri linked directly to the brain saka
   > zvinoaddressa stress chaiyo. Apa zvainge zvasangana nekutunda kwaainge
   > amboita. Ipapo taitove busy kutaura about life. It was fun. Great fun
   > chaiyo. Neniwo ndaive ndatokanganwa zvese zvainge zvaitika pazuva iri. I
   > felt closer to him zvimwe zvekunge tatozivana kwenguva. Ndakazotora nail
   > cutter ndokutanga kumucheka nzara dzemumakumbo nedzemaoko,
   > ndichinyatsofaira faira futi. Ndapedza ndakamuti apinde mumaelectric
   > blanket anyatsodziirwa.
   > Ndarara paside pake akakumbira kuisa kusoro wake pachest pangu kuti
   > awane hope. Ndakati with pleasure wena. Akakumbirazve kuti ndirare
   > ndakabata mboro yake chete. Iye akatanga kuyamwa mazamu angu kunge zviya
   > zvinoita mwana mucheche. Ndokutanga kuchema zvekuchema zviya achidemba
   > kuti akazvipinza munyatwa.
   > Ndakamunyararidza nezwi dete dete rinenge remurwere.
   > Ndichingomutauriraw o masweet nothings akarehwa. It worked though.
   > Anyarara akakumbira kuti ndimuimbire rwiyo rwaaka kura achiimbirwa
   > maamai vake:
   > Amai chiuyai mwana anochema
   > Amai chiuyai mwana anochema
   > Mupe tubota ndichambopedza kutwa
   > Mupe tubota ndichambopedza kutwa
   > Ndakamuti adaire semurume achiti neBhesi; Nyararidza mwana asacheme
   > zvine ngozi Nyararidza mwana asacheme zvine ngozi
   >
   > Wanike tuhope twabata baba iwe! Asikana! Akandinzwisa tsitsi veduwee. He
   > was so innocent mufunge.
   > Ndakangorara ndakamuyeve ndichipukuta pukuta tudikita taive pamhanza
   > apa, zviya zvinoitwa murwere kana orindwa. Ndakatozokotsira pave paya.
   > Ndakakasira kumuka ndichimusiya avete. Ndakainda kumaShops kunotenga
   > mukaka nenewspaper. PaFront Page chaipo paive nestory yake nepicture
   > zvese. Ndadzoka kumba ndakabika breakfast - bacon, sausage, egg, baked
   > beans netoast, macornflakes necoffee. Ndakazviisa mutray ndokuenda nazvo
   > mubedroom. Iye ainge achangomuka.
   > Ndakamupukuta pukuta kumeso ndokumugezesa maoko.
   > Ndakatanga kucheka chikafu neknife ndichimuita feed nefork. Iye aingonwa
   > coffee chete. Aiti akaspoila muromo ndoupukuta. Taitaura nezvenyaya
   > yaive nunewspaper.
   >
   > Takazoita come up with a plan yekuti arove nzira akananga Bots kune link
   > yandange ndamupa yaizomubatsira kuti acrosse kuenda Ndazo. Ndakamupa
   > hembe nyowani dzavaRegular and he looked smashing madziri. Dai aive
   > asina zvaimunetsa uyu ndiye wandingadai ndakarizainira basa rangu
   > rechihure kuita settle naye. Asika mashura akazoitika manje! Ndiro
   > rinonzi nenji chairo randakaitirwa nemurume uyu. After all bad things
   > dzange dzaitika kwandiri nezuro, iye akazondiitira manenjiya chaiwo.
   > Inga vakafa havana chavakaona veduwe. Ndiwo mubairo wekumu-pamber
   > kwandainge ndaita iwowo? Futika! Shuwa shuwa here kundidaro iniwo zvangu
   > hure ririkutotsvaka kuzviraramira amai. Handina kumbenge ndakafa
   > ndakazvifungira kuti ndinganzwaro ini, naamai vangu kudai! Right,
   > muverengi this is your time to participate, kwete kungoverenga
   > uchizvitundira ipapo usingashandise musoro wako. Time for interractive
   > learning chaiyo. Iyi ihome work. Mhinduro ndozokupa gare gare. Iwe
   > unofunga kuti akandiita sei Phil? He?
   > Unogona kufonera mumwe wako mombodiscussa mouya neanswer kwayo. Kana
   > kumboita research chaiyo zvinobvumidzwa asi hatidi kubiridzira
   > nhanditika.
   >
   > TRIAD (pronounced as TRY-AD)
   > Ndakazoswera ndakarara nemabikwa ehusiku hwaive hwapfuura apo Phil ainge
   > aenda. Kuneta mhani!Ndakarara for some time then ndakazonzwa knock
   > padoor.
   > Ndakamboda kurega kuvhura nekuti nyama dzangu dzaive dzakabikika zvekuti
   > dhuu, saka mavisitors neentertainment ndainge ndisiri kuda. Knock
   > yakazowedzera ndikapedzesera ndasimuka kunovhura gonhi. Pamusowo
   > ndakawanikwa pakamira Angela. Oh Angela. Vakomana! Kune vasingamuzive,
   > Angie murungu.
   > Akange auyiwa naye kubva kuCanada many years ago nemurume wake
   > Moyondizvo zvake. Murume wake aive nemabusiness muno muGweru.
   > Akazoshaika vasina mwana saka Angie aive asiirwa everything in her name.
   > Mukadzi aive nemari iyeye. Asi paive pakuriwa zvapo, gogazi chaivo,
   > chembelembe zvayo. Kuita kumbumba chaiko. Zvino Angie aive netsika
   > yekuti iye aisada kusvirwa aiwa. Aifarira kuita spectator achiona munhu
   > achisvirwa. Ndozvaimutundisawo izvozvo. Saka aiwanzouya nemunhu wekuti
   > andibhadhare ndichisvirwa iye akagara zvake akayeva. Asi munoti mapenzi
   > ari kuShang'eni chete kanhi? Asi kubhadhara aibhadhara guys handidi
   > kunyepa. But zvemusi uyu zvakandirovesa hana. Angie aive auya
   > nemaNigerians 2 amai. Hanzi vaive vatiza Murambatsvina kumaAvenues
   > kuHarare saka vange vachitogara naAngie. Iko kusimba zvako, ndakati 50
   > Cent run for your money, hokoyo! Pandakavaona ndakati nechemumoyo nhasi
   > ndamama. Pamoto ndavira amai, pamoto ndavira! Nekuti mukoma vanhu ava
   > vanosvira ndapota. Vanorova chiro hama dzangu.
   > Unosvirwa ukafa shuwa. Unosvirwa mboro ikabuda mumukanwa shuwa kudai.
   > Ndoda vamborova madrugs, amai!
   > Ndakati pangu papera. Ndotosunga dzisimbe. Nekuti dai kuri kuita maAll
   > Africa Challenge ekusviraka, talking from experienceka Nigeria number
   > one, number two ne three hapana, then four pane tie, vakomana vepaDRC
   > apa nemaMoscan. Ehe, Moscan chairo mufunge. Kushora mbodza
   > neinozvimbira. Wati wamboona Sena richikovira iwe!
   > Cameroon iri pa5. Out of twenty Zimba riri panumber 18, vanotongokundawo
   > zvavo Tswana rine usimbe hunotyisa uye rinoteta beche, neMalawi
   > vasingazive difference between beche neBECHE. Magumbukaka machinda kuti
   > muri kumuswe. Gambi maizvirova madundundu muchiti munogona koirisi nhai?
   > Iwe haunzwewo mazita acho kuti ndeenyengo ega ega, Jay Jay Okocha,
   > Patrick Kausvile naTaribo West! Kana paine ane nharo ngaauye andiratidze
   > kuti ishasha. Ingouya kuRed Light ubvunze kuti unoda kuona Bee chete,
   > iye ndiye anozokuudza kwandiri. Asi be prepared kumbotanga waenda
   > kunotestwa HIV nekuti ndiwo mutemo wangu.
   > Angie akapinda achita wave cheque yange iine a lot of zeros.
   > Akanditambidza achiti 'Today I want some action! I am paying you to be
   > fucked, and you are gonna be FUCKED Baby! I have given them viagra!'.
   > Akabva andinyemwerera zvake. Ndakatora cheque iya wanike haikona kutaura
   > mamita acho! Ndikati nhasi ndotoshandazve. Boys dzainge dzatogara zvadzo
   > pasofa dzakandiyeva. Ndakenda mubedroom ndokuuya nebox remaCondom. Asi
   > ndainge ndoti ityei nekuti 2 here vakomana? Threesome ndainge ndamboiita
   > asi kwete nehwitakwi dzevarume dzakadaro, magandanzara chaiwo.
   > Angie aisiuya ne one saka nhasi andirongera dhende chairo. Right,
   > serious now. Ndakaisa record iya inoti;
   >
   >
   > 'Girl I am gonna make you sweat, sweat till you can't sweat nomore. And
   > if you cry out I am gonna push it some more. Push it push it some more.
   > Alalalalala Alalalalala' . Maiziva? Ya-a iyoyo.
   >
   > Ndakatanga kubvisa top yangu ndichikanda uko.
   > Ndokubvisa bra, ndokubvisa shirt. Apa ndaiita catwalk chaiyo ndichiita
   > show off yebody yangu. Angie ainge anyatogara pa-rocking chair uku beer
   > rake iri paside.
   > Aiputa zvake fodya yake achiratidza kuti nhasi zemo rakakwidza. Boys
   > dzinge dzakagara pasofa hombe racho.
   > maziso avo ainge akangoti ndee kwandiri.
   > Ndakatenderera ndichienda kuseri kwesofa ndokukotama pakati pavo.
   > Ndakati 'Hie guys! Whats up?'. Ivo ndokungoti 'Ola sista Ola!'. Ndakabva
   > ndatandavadza ruoko rwangu ndokutanga kugreasa machest avo umwe uku umwe
   > uku. Vese vaingonyemwerera zvavo. Umwe wacho ndiye akati 'We are gonna
   > make you sweat!'. Akabva andihaka huro achindikisa ipapo. Ndakabva
   > ndajambira pasofa pakati pavo ivo vachibva vamuvha vachindipawo space
   > yekugara. Ndakatanga kukisa wacho ainzi KK uyu Bev anga atove busy
   > kutamba muganda wangu or chuma changu chemuchiuno. Ndakamutsoda KK
   > zvekuti akadavira.
   > Aive nemalips hahombe and mate ake aive sugar chaiyo kunaka. Ndakadaro
   > ndichimubvisa vest raange akapfeka.
   > Uyu Bev achibvisawo. Ndakamboti tambisei chain (bling) dzaive muhuro
   > make ndichimunyemwerera. Ndakadzika kubhurugwa ndokutanga kuvhura zip
   > yake. Zip yavhurika hana yangu yakarova veduwee. Ndaive ndaoina SHATO!
   > Ino mhema nhema yakati ndoo. Yaiita kushinyiraso izvi.
   > Amai kani! Akati achipedzisa kubvisa bhurugwa rake ini ndaive ndatotena
   > ndatarisana naBev uyo aive atoshama kare. Wanike kune mhungu chaiyo.
   > Vakomana. Varume vainge vakatakura ava. Handiti munoziva kune masize
   > anoti tiny, small, large, extra large, neextra extra largeka. Zvino
   > dzavo dzaive triple X, larger than life! Ndakarimbdza muridzo! Ndiyo
   > seremomy yangu yekusheedza vari kumhepo kuti vandipe simba rekuzvikunda.
   >
   > Bev akandiita signal kuti nditange kusveta mboro yake yaive yachiti twii
   > zvino. Ndakaita zvekufongorera KK uko musoro wakotamira Bev manje.
   > Ndakaritora zimhungu riya iro ndokuita seroramba kukwana mumukanwa
   > mangu. Ndakaita kushamisisa kusara shaya dzorwadza idzi.
   > Ndakazotanga kunanzva musoro waro chete. Ndichiti nanzvei ndorega,
   > nanzvei ndorega. Uku ndainzwa KK achivhura Condom achipfeka. Pandakati
   > n'ata mboro yaBev mukanwa, uyu KK ange otogadzirisa mhata dzangu kuti
   > dzigadzikane aone kuema. Ndakaitisa mhata steady asi ndakadzikwidza
   > mudenga chaimo, ndichimboti mirei kuyamwa mboro yaBev. KK akatanga
   > anyatsovhura nyini yangu kwazvo, akambotanga achatambisa mboro yake
   > pamatinji angu achikoka simba. Akati pamusuwo webeche, ndokumbomira.
   > Ndokubata mahata dzangu zvakasimba achibva angoti nyubwi kupinda. Iwe,
   > unenge wabaiwa nepfuti mwachewe! Ndakanyatsonzwa kuti mheche yanyatsoita
   > zvekutsemukira. Uku Bev ainge onditi ndisvete mboro semboro. Ndakaitora
   > ndikaidzikisa pahuro apa. Ndakaikweva, ndikaikweva. Bev iakoira kukoira
   > uku kwaienderana nekuroverera kwaiita KK. Ini zvino ndaiti kukurunga
   > mhata nekufambisa musoro kurikukweva mboro uko. Bev aingondikwizirira
   > musana uyu zvainakidzira. Ndakanzwa dikita kudonha pamusoro pemhata apa
   > ndikaziva kuti mhuka yaive iri shure kwangu yadaira. Vese zvino vaive
   > vodaidzira nechirudzi chavo, 'Karamanjo, karamnjo! Karama-a-a-anjo.
   > Mwanyunge! Mwanyunge. Karamanjooooooooooo oo!. Ipapo KK aiita kuhammer
   > chaiko. Akakoira akakoira zvine simba.
   > Umu mukanwa ndakanzwa kutsvedza ndikaziva kuti Bev akwana ndokukasira
   > kuburitsa mboro achibva aiti tsa-a-a-a achibvundirira. Nechemumoyo
   > ndikati !Karamanjo yamai vakowo futi!'. Uyu KK akambotora nguva ari
   > kungorova ndima chete. Zvino ndakange ndachimupa attention since Bev
   > ainge apedza. Angie ndopaanga auya pedyo orara pafloor chaipo akatarisa
   > mudenga asina kupfeka chinhu. Ndakakanda ziso kwaari ndikaona ari
   > kuakwesha matinji, achiadhonza dhonza.
   > Ndiyewo aisheedzera kuna KK kuti 'Fuck her, fuck her, come on. I said
   > Fuck,cuck ohhhh. Fuck her you basturd!
   > Fuck the bitch! Fuckkkkkkkkkkk. Oh I am coming ohhhh-hhh!' Akadaro
   > achizvitundisawo akadaro. KK akapiwa manyemwe ndokubva aita kundigadha
   > sedhongi chairo. Hekeche, hekeche, hekeche, mboro yakarovererwa.
   > Ndaiinzwa ichinyura ichinyura mubeche yosvikorova paG-spot ichinyura
   > chete. Ini ndainge ndakasunga beche kuti mba. Masports chaiwo.
   > Takakwikwidzana takadaro tichida kuona anotanga kuita give up.
   > Ndakanyatsobatirira pasofa kuti ndinyatsotambisa chiuno ichi. Beche
   > zvino raive rati nyakata kutota. Ndakabhaudwa ndikabhaudwa amai.
   > Ndakazonzwa nezwi guru KK achidaidzira kunge agarwa
   > 'KARAMANJOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO' ,
   > Izwi rakaitoita zvekufedha chaiko. Akadaro achizvizunza zunza asi mboro
   > ichingori mubeche chete.
   > Nekure ndakainzwa ichipere simba ichipera simba kusvika yan'ara.
   > Akazoiburitsa akabvisa condom range rati shuku kuzara. Angie
   > akandinyemwerera akarara paaive azvitundira ari. Uyu Bev akandidhonzera
   > kwaari achindimbundikira achiti 'That was great baby!' Akabva atanga
   > kuimba song yaEminem iya yekuti; 'Doyng, Doyng, Doyng The way you shake
   > it, The way you move it, I have never seen AN ASS LIKE THAT!'
   > Ndakabva ndamboti rarei pamakumbo pake akagara kudaro, iye akange
   > otambisa zvake vhudzi mumusoro mangu.
   > Mhinduro kumubvunzo wangu uya. Murume wandakaita pamber uya, Phil,
   > akandisiira TWENTY MITA! Ini chaiye.
   > One time! TWENTY MIRIYONI amai! Ndakapfumiswa overnight. Handiti
   > munoona. Isu mahure tine mabasa ese amunoita ese mufunge. Mumwe musi uri
   > nurse, nanny kana psychologist chaiy.
   > Phil aida counselling chete.
   > Ndakatoita psychologistka apa. Dai vemaUniversity vanongoswera vachipa
   > vanhu vasina nebasa rese naDoctrate vachitizivawo veduwee. Handiti dai
   > taitopiwawo maHonourary degrees ekuita recognise mabasa atinoita aya.
   > Umwe musi unowana murume anoda kuti uite mai vake chaivo, iye oita
   > kanhanha, zvese izvozvo handiti maskills chaiwo iwayo?
   > Anyway, takazomboita marathon sviring chaiyo nemaNaigimbi aya. Naivo
   > vakabvuma kuti experience ndinayo, and beche ndakapiwa. Uyu Angie ainge
   > azopedzesera arara zvake nekudhakwa. Pane patakaita iya inonzi TRIAD or
   > three in one amai, nyini to nyin'o. KK akapinda nekumheche uyu Bev
   > achipindawo nekunobuda nedodis amai. Hazvitaurike kunakirwa kwacho.
   > Ndainzwa mboro dzichisangana munyama mangu umu! KK na Bev vakazoita
   > zvekuti havachadi kusvira ndavatsukisa ini. Asi vakapa kutenda amai. Box
   > rese remacondom rakapera in one day adhala. Takazomutsa Angie hwatove
   > husiku vachibva vazoenda zvavo vese neboys dzake. Asi boys dzakavimbisa
   > kuti nezvandainge ndavaitira vaizombodzokazve vave vega rimwe zuva
   > tozombocontinya nekoirisi yadu.
   >
   > SHANDUKO
   > Ndakazotora two days off pabasa (eheka ibasaka kuhura
   > nhai) ndakarara ndisingabude mumba ndichita nurse kutsemurwa kwandainge
   > ndaitwa ne maSuper Eagles aya.
   > Ndakatora two days idzodzo ndichiisa ice mumheche umu kuti kumboti
   > dzokei. Ice inoitisa beche kuti riite tight kune asingazvizivi, tight
   > chaiyo kunge mwana abva kuzvarwa. Musanyeperwa kuti isai maLove drops
   > kana mushonga wachibhoyi. Hameno zvenyu muchaita cancer. Ice chiororo
   > amai. Thats all you need, take it from me. Zvakandipawo futi nguva
   > yekumboita reflect on zvandaida muhupenyu. Ndakambochema ndichizvibvunza
   > kuti kusvikira rini ndichiita basa iri? Ndaive ndaneta wena. Ndakazofara
   > zvangu kuti pamari yandaive ndarova rwendo runo yaikwanisa kupedzisa
   > imba yandaivakira mai vangu kuWaterfalls muHarare. Kwainge kwatongosara
   > zvako ceiling chete. Two days idzodzo yaive chance yekugadzirira
   > vaRegular vandaiziva kuti vave neone month yese vasati vamboita turn up.
   > Munhu aisiuya once in every two weeks, but handaiziva kuti hinindava
   > kuti zii zii. Yaisambove nyaya yapeturo nekuti iye sandiye angaita
   > dambudziko rakadaro. Kumufonera ndaive ndisingabvumidzwe nekuti
   > zvaizomupinza pashinyazi naMadam vake. Saka ndaingo hopa kuti achauya
   > chete.
   > Uyu ndiye murume wandainyatsonzwa kuda. I loved him for real. And
   > takange tangosanganawo zveaccident chaizvo. Saka ndiye aibvisa mari
   > yerent yeflat yangu.
   > He was very good with me. Ainge ari CEO weimwe marketing company
   > muHarare. Yaive mhene chaiyo. Aigara kuMandara muHarare zvake. Dzimai
   > racho raive lawyer wemandiriri. Saka they were vanhu vehigh up there
   > musociety. Well respected. Aitove nhengo inoremekedzwa kuGlad Tidings
   > church muHarare, asi ainge asiri zvake Pastor. Isu zvedu vana Mytle
   > taive tiri kumakumbo chaiko. Anyway, ndaiti ndikamuonaso,
   > ndinyunguruduka amai. Murume aive akasvika iyeiye. Ende ndaibva
   > ndanyatsomuita pamber zvimwe zveshave chaizvo. I was missing him so
   > much. Kusamuona kwandakaita the whole month zvaitondinetsa. Ndiye chete
   > munhu aipinda munasave kunonwa nemhondoro! Nyololand! Ndiye ega wandaipa
   > nyoro chete. Saka you can see how special he was. I was 100% sure kuti
   > ari clean, and so I also stayed clean for him. Saka ndiavhoidha AIDS for
   > his sake (and mine too).
   >
   > I was not disappointed this time. Clayton akabva ati pfacha Saturday
   > morning wena. Hakuzenge kufara ikoko.
   > Munongozivavo zvinoita hana kana uchinge waona munhu waunoda. Achingoti
   > kwede muba kisi, kisi amai.
   > Takakisana zvekutundisana chaizvo. Taiti tikatambisa marurimi edu
   > mikanwa yakavharwa, tombonanzvana chete.
   > Iweka iwe! Akazosarondibata kuzasi ndatotota kare. Iye mboro zvino
   > yaiita kunge ichabvarura bhurugwa. Ini beche raiita kudokwairia kuri
   > kufarira nyorovhitaka kudya kwebeche. Ndainge ndafinwa necondom.
   > Ndainyatsoida iri yese zvayo full time. And musi uyu ndakavhura mheche
   > zvebasa, ndakasvirwa handidi kunyepa amai, sevanhu tainge tagarisa so.
   > Takazoti tarara zvedu takambundirana tambopedza first round ndipo
   > paakanditaurira bomb chairo! Da bomb!
   > Makobvu amai. Mazwi ake akandipedza simba, zve akandivhundutsa. Tadzoka
   > zvakare kuinteractive learning. Iwe unofunga kuti akandiudza kuti chii?
   > He?
   > Ndaona wave nehusimbe hwekufunga manje. Waneta kuverenga nhai. Manje
   > ukatodaro ndinoregedza kunyora kwacho tione kuti unozoipedzisa wega here
   > nyaya yacho.
   > Kuseka zvangu kani. Saka hatichamboitawo majokes here? Bhora pasi!
   > Otherwise unoita Zvenyika Makonese wekugowesa own goal manje. Anyway,
   > Clayton akandiudza kuti dzimai rake raive ramutiza kuenda kuNew Zealand.
   > Apoka apo! Aive azomutumira divorce via e-mail mudhara! Ini zvangu ini.
   > Saka all this month ainge achigadzirisa kuti vaite finalise divorce
   > yacho.
   > Zvino, ya-a zvino Clayton aive atove prepared kuti ini, yes, ini Mytle
   > ndisiye basa rangu muGweru ndosunga twangu ndimutevere. Eheka amai.
   > Kutopinda mumba chaimo ini Mytle mwana waMakombame. Akange aita weigh
   > zvese zvekuti ndiri pfambi yamakoko asi to him it was nothing. Ainge
   > achibeliver kuti I have the potential to change and marriage was what I
   > needed for me to change. Iwe kani iwe. Ko zvamusiri kufara amai?
   > Asi mave kundiitira jairosi kanhi? Hamunyare. Saka munofunga kuti hure
   > hariroorwe nhai? Ndiwo masteriotype atisingade iwayo. Ndichanyorera
   > amai Mujuru kuti vaite educate vanhu kuti varespectewo mahure sezvo
   > ritori basa amai. Tinotodawo Bill rinotiprotecter, ndisingave zvangu
   > pedantic about it, Bill iroro rikanyatsoitirwa research rinogona kuzoita
   > futi address issue yeAIDS I tell you. Hapana chandakataura chakakwanisa
   > kuti Clayton achinje mind yake. After a week everything was finalised
   > and ndakati bye bye Gweru ndonanga Harare.
   >
   > KuHarare takasvikogara life yakwabhoo bhooo amai.
   > Zvechihure ndakabva ndasvipa pasi kuti imbwa yambuya vangu Marujata
   > inhonge. Clayton aisanwa doro saka ini ndakabva ndazviregawo.
   > Ndakasvikopinda mu 4 bedroomed house sekuru. Mamaids 2 nadriver
   > wekundiendesa kwandaida. Vese nagardener ndakakumbira kuti vave ma
   > female since ndaisada zvangu kuzvipinza mumuedzo. With time ndakazosara
   > ne1 maid chete nagardener since ndaive ndichizviitira mabasa ese epamba
   > ndega ndichishenera Clay wangu, zve ndaive ndotozvidrivira ndega zvangu.
   > Rags to richies ka amai. Clay akabva atondiita register kuPoly kuti
   > nditange kuita course yangu yeHair Dressing, hanzi ndoda kukuvhurira
   > Saloon yako wega. Saka ndaive ndatodzoka kwaTsambe full time.
   > To tell the truth zvakambonditi rwadzei kugamburisa nemunhu one chete
   > but with time ndakazongojairira.
   > Haa- a taidanana amai. Zvandaimuitira pazuva rega rega imi mave
   > kutozviziva saka I leave it to your imagination. Chiro chairohwa daily!
   > After some 6 months Clayton akati taifanira kuchata kuChurch kwake saka
   > zvaive nani kuti titange kuenda tese kuchurch ikoko. Every Sunday
   > Clayton aisarovha kuchurch, sezvo ndambotaura kuti aipinda kuGlad
   > Tidings and was well respected ikoko. Saka ndakamuti zvaive zvakakodzera
   > zveshuwa kuti ndichitangewo kuita participate muchurch semunhu ainge
   > asiya mabasa ake erima. And for sure handina musi wandakambodemba life
   > yangu yakare musix months dzandakange ndaroorwa. Takazotanga kuenda
   > kuchurch zvakatopenga amai. Kwaifamba manje, tichitoendazve every
   > Thursday night kumaBible lessons kuti ini ndinyatsodzidza zvakakwana.
   > Maservice ekuchurch aindinakidza. Chandaifarira ndechekuti vanhu vese
   > vaindirespecter vachiti mai Karakaza, hapana aimboziva nezvehupenyu
   > hwangu hwakare. Iniwo ndaibva ndanyatotsigawoso. MaPastor aiparidza for
   > the first three months vaichinjana vachiitira kucover Pastor vakuru
   > vaive vakaenda kuStates kuCruisade yekuparidza ikoko. Congregation yese
   > yakaita manyoka apo yakanzwa kuti Hurrican Katrina yarova New Orleans
   > nekuti ndiko chaiko kwakange kwaenda Pastor. Vakatozopona nekusura apo
   > vakanzwa kuti Katrina akazosara orova ivo vatobva.
   > SADZA NEMURIWO UNE DOVI
   > Takazoenda kufirst service naPastor vakuru apo vakadzoka kubva kuStates.
   > Wanike surprise surprise!
   > Pastor wechurch aive muformer wangu. Yes, ainge ambotopfuura
   > nemujerusarema rangu amai. Ndiye ega murume wandainge ndaita unique
   > style iye inonzi Bondage naye. Hapanazve umwe. Naiye akavhunduka big
   > time kundiona. Ndakati kumutarisaso pfungwa dzangu dzakabva dzadzokera
   > kuGweru. It was on a Sunday kuma11pm. Mota mbishi yakandimirira kuRed
   > Light. Ini ndakapinda Pastor vakabva vangoti 'Your place!'.
   > Ndakamudirector kuFlat kwangu. Ainge akachapfeka kola yake yehuPastor.
   > Aitobva kusemina uko aiparidzira mafollowers emuGweru. Kwaive negungano
   > guru reGlad Tidings rataingonzwawo zvedu isu vana Mytle. Anyway,
   > takapinda mumba iye akasiya briefcase nebible rake zviri mumota. Tapinda
   > mumba akaratidza kuti akanga atokwana nezemo kare. Akandiudza kuti
   > anoprefeya mahard core vice (maprofessional hure manje)nekuti they know
   > how to deliver. Hanzi kumba mai mufundisi vanoita zvekunyimiridza
   > chaizvo. Vanotoita body yavo kunge iri holy. You have to apply kuti
   > unodawo kuzosvira musi wakati, uchipa chikonzero kuti nei wadaro.
   > Application yako inozoitwa consider after wayaura. Pamwe mhinduro yako
   > yaiitwa reject.
   > Unototanga waverengeswa verse manje usati wasvira. And kusvira kwacho
   > kunge uri kusvira chitunha chisina life. Response haziko. Saka manje
   > aizotsvaka mamwe mamembers echurch kuti vamupedzerewo nyota but
   > sometimes vanenge vari married zvonetsa futi. Apo aitaura ndakati zvangu
   > nhasi mufundisi uchadaidzwa ukadaira pachipostori. Akabva andikumbira
   > kuti special style yake yaive Bondage. Ndakati neniwo Bondage ndizvo.
   > Takaenda mubedroom, ndakamubvisa hembe dzese.
   > Iye akandibvisawo dzangu. Akati tidhonze wardrobe kuti inyatsoenda
   > pakanangana neBed kuti agozoona zvakanaka zvese zvataiita akarara.
   > Ndopaakazorara pabed akati tasa akatarisa mudenga. Ndakatora ruoko one
   > ndikasungirira pakona yekumusoro yebed. Ndikatora rumwe ruoko
   > ndikasungirira kune imwe kona yekumusoro yebed. Ndokutora one gumbo
   > ndikasungirira kukona yekuzasi kwebed. Ndokutora rimwe gumbo
   > ndokusungirira kune imwe kona yebed.
   > Ndakasunga zvekuti mba chaizvo.
   > Shasha zvino yange yoita kunge mombe yave ready for slaughter. Right,
   > akanditi nditore belt rake nditange kumuzhindikita. Ndakadzikisa bhande
   > kamwechete munyama yake, mboro ichibva yati kwanyanu.
   > Ndakarovazve mboro ichiwedzera simba. Nguva nguva mboro yakazomira kunge
   > mutswi chaiwo ichimiswa nekurova kwandaiita. Iye ndokuti ndichimusake
   > manje. Akati ndaifanira kutanjamara beche ndakarisasika mumeso ake.
   > Akati ndinyatsovhura matinji kuti aite view yakanaka yebeche.
   > Ndakamufongorera ndichitanga kusvisvina mboro yake. Ndakaisveta zvebasa
   > chaizvo. Iye aingoshinyira asi chekuita akange asina since aisagona
   > kubata beche kana kubatirira maoko akasungwa. Hanzi nevanoziva Bondage
   > style inoda murume ane good mental strength nekuti munhu anogona kufa
   > netorture yakadaro. Apo mboro yainge yabvuma sucking murume akaita kunge
   > achadambura tambo dzandainge ndati shwee kusunga.
   > Akashinyira amai. Ini zvaitondipawo manyemwe ndichimutambisira mhata
   > idzi kuti anyatsoona kuti dai aive mukati. Ndaiita ndichikoira koira.
   > Akakuvara murume amai. Uku ainge achiona action yese pamirror.
   > Akazosheedzera kuti ndimuitire weti irove kumeso kwake. Ndakaramba
   > ndichisveta mboro uku ndiri kuweta, weti yangu ichisvikorova face yake.
   > Ndopaakati 'Yaaa-a that's it! Yaa-a suck me faster, faster'. Ndakamedza
   > mboro kuidzikisa muhuro chaimo. Ndadaro shasha yakatadza kuzvibata
   > ndokubowa sebull rakandwa demo pahuro achiedza kudambura tambo dzaive
   > dzakasunga 'U-mmm, U-mmmm Yowe. Amai, amai Kani! Ndati Amai!
   > U-mmm! Ibva! Ibva! Ibva! Ibva! kani! Ndisiye ibva pandiri, leave me
   > satan! Ndisiye sata-----aaaa- ---n!'
   > Ndange ndatomurega zvangu iye ongoti tsaa-aaa-a hurume hwese huchibuda
   > uku achiedza zvine simba kuzvireleasa from bondage asi akatadza. Ndikati
   > ucharamba wakasunga nezvitadzo zvako kusvikira narini mufundisi.
   >
   > Akazomboramba akadaro for some 15 or 20 minutes. Ini ndakatombonwira
   > mvura. Ndopaakazoti nditore belt ndimushindikite zvakare. Ndiyo fetish
   > chaiyoka iyi.
   > Ndamurova kudaro mboro yakabva yaita attention chaiyo.
   > Murume avive nesimba uyu! Fungai kuti ainge akasungwa ipapo. Yati
   > twiriri ndopaakati ndichiita zvekumusvira inini amai. Kutokwira pamusoro
   > pake chaipo. Ndakabva ndamuisa condom ndokudhasharara pachiuno pake apa,
   > ndokubata mboro yaiti tukuuu kupisa. Ndakatanga kuitambisa tambisa
   > zvangu kuti inyatsomira.
   > Ndokuzvoiti imhoresana nematinji awa. Wanike ndatota kare. Ndakarova
   > rova matinji nemboro apa ndainge ndakamutarisa kumeso ndichiona reaction
   > yake. Nekuti maoko nemakumbo zvainge zvakasungwa kumeso ndiko
   > kwairatidza zipirirwo yaiita baba ava. Makambodya sadza nemuriwo une
   > dovi? Thats the nearest example I can give. Ndokunakirwa kwaaiita.
   > Murume aiita kunyanidza face iyi kuita kunge ari kudya nzimbeso.
   > Ndakazoiti oh pamusuwo webeche iro raiita kuvhita. Ah, baba iwe! Murume
   > akabvunda achinditi ndiinyudze mubeche. Ndakatora nguva yangu zvangu
   > ndichiti ndikainyudza ndoburitsa. Ndakazongoimedza yese one time
   > mubeche, ndokutanga kukovira fast, fast, faster, fastest! Zviya zvinoita
   > munhu akagadha dhongi.
   > Ndakatambisa chiunu maoko ari mushishi kutambisa mazamu angu aya. Haa
   > futi unofa nekunakirwa nhani.
   > Dikita kumeso kwake rakanga roerera. Ndakamukuya murume, ndikakoira
   > ndikamubhaudha amai. Pane pandakaita kukotamiraso, ndosimudzira mhata
   > mudenga mbijana. Iwe! Akairidza mhere murume. Ndokumboitazve
   > zvekuchonjomara sendinomama maoko akabata gotsi zvekuti aiona dinji rese
   > iri rakati nyena mboro ichinyura mubeche. Ndopandakabva ndatundawo ini
   > asi handina kurega basa. Ndakakoira ndikaroverera, masimba kuvakadzika!
   > More power nekuti I was in conctrol.
   > Shasha yakabvuma ndokubowa ichiti 'Mai, mai, mai kani!
   > Yowe. Ndofira beche here! beche ndiyo weakness yangu kani mai! Yowe
   > satan wakandigona kundiroya nebeche!
   > Beche iwe! Beche, beche, be.......... .......!'
   > Akazopedzisa nemutundo amai!
   >
   > Takangotarisana tikanyarara iye achipa service zuva raadzoka kubva
   > kuStates. Asi kuparidza aiparidza handidi kunyaepa. Ndakaona vamwe
   > vachitochema kwazvo nemazwi ake eruponeso. Clayton akazondi-introducer
   > kuna Pastor nemudzimai wavo. Takavaita invite for diner kumba kuti
   > tinyatsozivana. Pastor namai Pastor vakazouya tikave nenguva yakanaka
   > kwazvo navo.
   > Vakafara kuona kuti Clayton ainge aita move on kubva zvaasiiwa nefirst
   > wife yake. Minamato yakapinda amai tikapiwa maropafadzo. Pavakange
   > voenda Pastor vakandipa a gift reBible vachiti ndiyo welcome yacho.
   > Ndakatenda chose ndikati vawedzerwe makomborero. Ko handiti language
   > yacho ndaive ndotoigona. Inombonetsa here, hanzi muwanirwe nyasha amai,
   > muitirwe zvakanaka.
   > Pastor akakurudzira kuti ndisarare ndisina kuverenga John 14 v 1.
   > Ndakazoti ndave kunorara Clayton achiteka a bath ndokuvhura bible
   > randainge ndapiwa naPastor riye. Wanike paverse ravaive vataura paside
   > paive pakanyorwa nepencil kuti; Tue, 12 noon, room 506, Monos.
   > Hana yangu yakabva yarova. Before hana yarova beche ndiro rakatanga
   > kutokwaira tokwaira. Kamessage aka kakamutsa zvirere amai. Ndakatanga
   > kuona how I had missed my job, rechizvarirwe. Ndakazunza musoro wangu
   > ndichiti ndifanira kukunda muedzo uyu. Zvaitoda munamato chaiwo.
   > Ndakazvisimbisa ndikati it was not worth it. I have everything now. Saka
   > chimwe chandingade ndechipi? I want to prove kuti hure rinokwanisa
   > kusiya zvese richitanga panyowani. Asika bondage ine fetish mukati!
   > Husiku hwese handina kurara amai. Ndakatombozvinamati ra mufunge. Nyaya
   > ndiyoyo iri mudariro - To go to Monomutapa Hotel today at 12 noon or not
   > to is the question. Iko zvino its 11am. I have an hour to
   > decide...ndoenda? Ndorega? U-mm, ya-a ndadecider. Regai ndichingo...
   > i will finish it up to you kanawandiudza kuti how are you filling.
   >
   >
   >

   --
   stay blessed   [Non-text portions of this message have been removed]
  • isaizvakadaro mukonowenyoro
   ... -- stay blessed [Non-text portions of this message have been removed]
   Message 2 of 2 , Jan 26, 2010
   • 0 Attachment
    > will give you part two of the first one after you tell how you are filling
    > after reading this one,its also interesting.
    >
    > wapedza here gidza
    >
    > 'Wapedza here Gidza, ndakuvara shaz. Pedza! Ita chop chop. Ndoda kupinda
    > seconds dzangu!', akadaro mumwe wavo achiita kukwiza mboro yake
    > seinorwadza iko kuri kunzwa nezemwa. Apa aitaura kuda kupinda mubeche
    > rangu maakanga ambobva paround rekutanga, apo akange angomanenja kungoti
    > kwede pamusuwo webeche nekutunda!. Akanga anakirwa akaita inonzi
    > premature injuculation.
    > Gidza ndopaakati, 'A-a shaz Maki hure rinonaka iri.
    > Iwe wakaiseiko mubeche mako umu? He? Ndasvira mapeche awanda ini, mamita
    > nemamita emapeche asi handisati ndamboona rakadai! He? iwe ndipindure
    > nhai iwe!'.
    > Akadaro achikoira zvinesimba, kuita kukuya chaiko.
    > Zvino ini ndikati, if you can't beat them, join them.
    > Ndakatanga kukuya chiuno ndichimupakurira.
    > Ndakachikuya, ndikachikuya, apa beche zvino ndaita rekuvhura. Iye akanga
    > oita zvekudhonza huswa kunge achaita hwekudzura pachisango pavaiva
    > vachindirhepera.
    > Wainzwa pasi apa pachiita kunge paidzurwa kuti dhuu dhuu dhuu,
    > nekukweshana kwataiita. 'Isa kani, isa zvako, isa-a-a mai kani! Ndoda
    > kutunda kani. Mai kani!'. Ndakairidza mhere ndanakirwa kunge ndaisvirwa
    > nemunhu wandaiziva. Iye ndopakabva atundawo achiita kubvunda chaiko.
    > Kuita kuoma neni kunge munhu afreezwa mufridge.
    > Uyu uya wekuti mumwe wake akasire kuti aone kupindawo akaita zvukusunda
    > Gidza wacho nesimba, achibva angoti bvooo kupinda. Mboro yake yaiita
    > kupisa kuti tuu.
    > Zvakanosangana nehurume hwaive hwasiiwa nemumwe wake mubeche mangu
    > wanikwe ini zemwa raita rwizi chairwo kututuma. Blazo, munin'ina
    > nemukoma, ambuya nasekuru munoti vanhu vanorambirei vari mahure. Ndizvo
    > izvozvo.
    > Ini ndakabva ndati nechemumoyo uyu ndiye wandiri kuda kubudirwa
    > nemudzimu wangu wechihure chese.
    > Ndezvekutemerwa nyoraka zvechihure izvi, ngambi munoti kungoitawo.
    > Sandini ndakazvida veduwee, ndakabarwa ndakadaro amai. Iye akada kupinda
    > zvenharo zviya.
    > Manje ndikati ndozvacho zvandinotoda manje.
    > Ndakamupawo zvenharowo. Ndakabva ndakochekera makumbo angu kumusana
    > kwake ndokumusunga mbiradzakondo chaidzo, apa mboro yake ndasunga
    > nemhasuro dzebeche. Maoko angu ndichibva ndamuti mumapfudzi mba-a.
    > Ndakadaro ndakabva ndatanga kumuitira chikapa, kumusungura serusero,
    > kumupepeta mukoma. Ndakapepeta, ndikapepeta, ndipkapepeta ndikazonzwa
    > 'Yowe, iwe wandityora musana kani!'. Ndikati 'Svira wakanyarara iwe!
    > Ndiwe wati unozvigona, svira tione. Haunyare kukundwa neuyu
    > anditundisa. ' Kuzomudaro, munhu wemurume haadi kunzwaro mukoma, unomupa
    > hushungu hwakawedzerwa. Ndopaakati koi, koi, koi ombomira, koi koi koi
    > ombomira, achiita kukurunga chaiko. Akaita kurova chunhu. Chinhu
    > chakarohwa ipapo. Kuroverera, kuroverera, kuroverera. 'Hayi, hayi, hayi
    > kani. Iwe, ibeche here iri! Kunaka kudai, chiiko. Hayi,
    > hayi-i-i-i-i- i-i'. Akadaro chitunda zvandakanzwa beche richizadzwa. Ini
    > ipapo ndainge ndatotunda kaviri zvangu arimo. Ndakanzwa kuti murume
    > apera simba akadaro, kuita weak chaiko. Akange otorema pamusoro pangu.
    > Mboro yakange yatolen'a len'a iri mukati mebeche.
    >
    > Mupurisa uya ndopaakangoerekana ati kwanyanu kubva pandiri achitsvaka
    > bhurugwa rake. Eheka, vanhu vaindirhepa ava vaive mapurisa amai.
    > Mapurisa chaiwo emuno muGweru. Asi munoti kupfeka unifomu mukati vari
    > kuita basa kanhi. Vaive vandisunga kum10 dzemanheru vandiwanikidza
    > ndichitengesa muviri wangu ndiri muRed Light district yemuGweru. Handiti
    > munoziva district yandinoreva? Ndiyo nzvimbo yedu yatinotambira manheru
    > tozopikiwa from there. Ndokwatinooparetera tiri amai.
    > Saka vaive vandinyepera kuti vanoenda neni kuCharge Office gambi vainge
    > votofunga kumborova zvavo pink one yangu muchisango chive pedo nenzira.
    > Mupurisa uya abva pamusoro pangu achipfeka bhurukwa rake pakabva
    > papfuurawo mumwe murume ainge akatozvidhakirwa zvake. Gidza
    > ndopaakamusheedza achiti, 'Iwe shamwari iwe.
    > Huya uone zviri pano!. Pano paita hure kana uchidawo kusvira huya
    > zvako!.' Ndakati asi aive ave kupenga kanhi. Kutosheedzera nhimbe yekuti
    > ndisvirwe nemhomhoyese yeGweru nhai! Ndakati kana. Zvavandiita zvakwana.
    > Nekona yeziso ndakaona murume uya wekushevedzwa otobvisa bhurukwa nhai
    > vedu vee. Ende chinonzi murume futi! Regai vazopera nechakapedza mbudzi!
    > Ndakada kuti nditi kwanyanu kumuka zvine simba asi Gidza naMaki vakabva
    > vati uyu abata makumbo uyu abata maoko vachinditsimbirira pasi. Vaitoita
    > zvekukurudzira murume uya kuti akasire kukwira.
    > Akanditasva paya, ava vakangondi dzvanyidzira pasi.
    > Akatongoti kupinza mboro nekukoira. Ini zvangu handina kumbo-responder.
    > Ava vaive vakandibata ndokubva vave kunditsinya nekundimvonya vachiti
    > ndimutambirire sezvo aikoira zvebasa. Ndakazvongonyeperaw o kuita
    > kachikapa kuti zvindipfuure. Luck enough uyuwo haana kuzotora nguva
    > yakareba asati aridza mhere, nekuti remember mboro yake yakange
    > yatambirwa nehurume hwevamwe vaviri ava hwainge hurimo kare. Ndakanzwa
    > oti 'Ishi-i ishi-i ishi-i, mai kani, ishi-i ishi-i ishi-i.' Apa aiita
    > kushinyira chaiko. Ndakabva ndaziva kuti bhora ranwa.
    > Iyewo akabuda mubeche achisvikowira padivi akazvambarara.
    >
    > Uyu ainzi Gidza ndopaakatanga kundikika neboots dzake padumbu apa
    > achindituka 'Haunyare, hure remakoko. Saka wanakirwaka iwe! He? Tese
    > tiri vatatu watipedza!
    > Unofunga kuti uri chii iwe? He? Zihure. Zibeche rakora. Ndimi muri
    > kuzadza vanhu AIDS imi! Uzvipfidze, handidi kukuona futi kuRed Light.
    > Ndikakuona ndinokuuraya! Zihure. Ukangoudza munhu zvaitika izvi I WILL
    > KILL YOU! Wanzwa! Zimhata remunhu.' Akandirova nezvibhakera kusvikira
    > mumwe wake azomubata. Sare ndangoti rukutu. Ndopandakati ndofa
    > ndataurawo amai.
    > 'Futi matongotora AIDS mese nekundichinjanisa kwamaita'. Ndakanzwa vese
    > vachiseka. Ainzi Maki wacho ndokuti, 'AIDS, AIDS chaiyo. Pane asina EDZI
    > muZimbabwe muno. Isu tatokupawo futi. Saka kupana nakupana chete. Ndiyo
    > game yacho!'. Vakadaro vachindonzana vachienda vari vatatu, vachiri
    > kungoseka zvavo. Ndakasara ndakambodaro kwenguva ndichiedza kukoka simba
    > kuti ndisumuke. Pave paye ndopandakazosimuka zvangu.
    >
    > Asi muri kutondinzwira tsitsi here amai? Ndaona manetseka chaizvo. Kwete
    > regai. It comes with the teritory. Ndiyo trade yacho. Muchihureka, just
    > like basa rese rese unosangana nezvakasiyana siyana. Saka ini ndakatoti
    > business as usual, chero vandisiya ndichiri mupenyu! Ini
    > musambondityira. Dai matonzwira tsitsi vana baba ava. Pane munhu
    > anofanira kupiwa Nobel Peace prize on behalf of mahure ese. Munhu uyu
    > ndiye akaita inonzi the greatest invention of all times. Munhu iyeye
    > akagadzira inonzi FEMALE CONDOM!
    > Ndiyo iya inonzi futi Femidom. Ini neFemidom tiri one.
    > Kuhura ndinohura asi ndikakuudzai kuti I go for testing once every six
    > months and nguva dzese ndinobuda 'D' nekuti neFemidom handibate
    > chirwere.
    > Handiti maona vapinda vari vatatu panguva imwe chete, vazadzana vega
    > AIDS yacho! Ukanzwa munhu achikuudza kuti he hapana munhu asisina AIDS
    > mazuva ano he chii chiiso, imbwa yemunhu, katsi chaiyo. AIDS iriko
    > varume and it is a problem we need to be serious about. Saka kuzvibata
    > nekuzvidzivirira ndozvo manje. Unofaka ukasiya mafaro ese aya! Ahika
    > iwe! Be very serious about AIDS.
    >
    > PAPA IN ACTION
    > Ndakazokasira kuwana pane pombi ndikungoti gezei gezei kuzasi uku, after
    > ndaita pull out carefully femidom yange yazara kuti paa nesperm
    > yemapenzi evanhu ava.
    > Ndokupukuta ropa raive panhuno. Ndakatora make-up kit yangu ndikazvipoda
    > poda. Ndaive ndatove freshers patsva. Chandaida kwaive kuita cover up
    > nguva yandaive ndapedzerwa nembwa idzi pasina production. Dai ndange
    > ndatorova 3mita chaidzo panguva yese yandaive ndatambisa. Stupid mhani,
    > misatanyoko yevanhu. Ende futi mazuva ano zviro zviya zvaoma. Imi munoti
    > zvakuomerai muri mumba, chimbofungai isu vamwe tinopona nekupambara.
    > Mubusiness redu iri these days you are lucky, very lucky kuona
    > anokubhadhara mufunge.
    > Munhu awomerwa manje. Vaye vaisiwana mari yekubhadhara hure zvino the
    > dollar won't stretch that far. Ukaona murume achirikuita zvesmall house
    > ibenzi, dhodhi chairo. On the other hand Tsunami yakarova masmall house
    > more than anyone else. Chete vanhu havazvizive izvozvo. Ini ndiri lucky
    > ndine Regular ichiri kundibhadharira flat, but I know of hobho vamwe
    > vangu vakatoendeswa kumusha. Kurunyazi chaiko amai.
    > Chindiudzai kuti kurunyazi unonohura nani? He?
    > NaMudhumeni? NavaMugaisi kana Mudhibhisi? Asi maybe naSabhuku
    > ungatomboti oh, nekuti teacher chaiye haasisiri chinhu. Akaitwa reduced
    > to zero. Tight chaiyo paZimba! Ndiyo Gonomania yachoka iyi. Totochema
    > naye Gono. Vamwe vaisitigamha ndiwo maMinister. Waiti kana muri ten
    > chaivo paMinister one mese maikwana, and muchichengetwa futi. Zvino
    > manje iko zvino havacha feature nekuti vabaikana neAIDS, cabinet yese
    > zvayo.
    > Zvatouraya industry yedu izvozvo nekuti vakambotigamha big time manje.
    > Hameno! Pamwe zvakwave kuzoiswa Senate ndiko kuchabva kuponeswa kwedu
    > nekuti the more politicians the better for mahure! Mapoliticians
    > anofunga nemboroka hamuzvizive?
    >
    > Ndakaenda pane imwe kona yandaiziva kuti handaimbo shaya benzi remurume
    > rinondinhonga. Time time, pakauya ino mhene chaiyo. Ndakaona ndavhurirwa
    > door reBenz.
    > Ndikatibwanya manje. Makeke! Varume imbwaka, mabvuma?
    > Manje hamusati mazwa nyaya yacho yese. Pamunopedza ndopamunobvuma kuti
    > VARUME IMBWA! Asi mhosva ndichiipawo ini muri mudzimba umu,
    > murimarabishi chaiwo vakadzi vamumba. Mhata dzevanhu chaidzo.
    > Ndimiwo munocontributer kuti varume vapedzesere vave kune vanhu vakaita
    > seni so. Motsvakirwa AIDS makatarisa. Manje mototi mhoro mukondombera
    > chaiwo nekuti hamunzwewo ini. Nhasi ndinoda kukupai chidzidzo. Mumboona
    > zvavanoita varume vanyu kana vave nesu masmall house.
    > Mupfidze kuita kwenyu ikoko!
    > Right, muBenz makare maive naPapa yakange yatokura yakagara kuback seat.
    > He looked very important VIP chaiyo. Kumberi kwaive nadriver. Ainge
    > akateerera kuradio zvake kunge asipo. Ndichigoti kwede ndakabva
    > ndadhasharara makumbo angu sezvo ndaive ndisina bhurugwa. Iye
    > ndokutotanga kubata bata matinji achiatambisa tambisa kunge munhu ari
    > kusvina ura. Uku akandidhonzera kwaari achibva ati 'Just sucking chete
    > ndoyandiri kuda. Suck me kusvika ndatunda, wazwa! And fongoka ukwidze
    > mhata dzako mudenga.!' Akadaro achitora kamwe katsvimbo kainge kamugoti
    > asi kumubato kwako uku kwakasungirirwa chuma. Munoziva vehama,
    > mubusiness medu umu unodzidza zvakawanda. Vazhinji vanenge vatobva
    > kudzin'anga vaine mhiko munoziva. Umwe anenge anzi muti wandakupa uyu
    > unoda kushandisira pane hure kuitira kuti zvinhu zvozokufambira zvakati
    > zvikati. Saka unoona kuti isu mahure tine basa guru.
    > Wozonzwa munhu ari mumba achiti, he hure njani nanjani kudii, ini
    > ndirini ndiri kutomupa rugare kumba kwake?
    > Saka kazhinji kana wasangana neari kuda kuita zvemhiko dzake haubvunze,
    > mwero iri mari basi! Saka aburitsa chitsvimbo chake chiya akatanga
    > kusvuwerera nekuseri kwematako angu ndokuchiti pfee-e mumheche yangu.
    > Ndakanzwa kupisa kwandisati ndambonzwa ndikaziva kuti hameno mbashto
    > yashandiswa. Zvakanditorera kanguva kuti ndijairire kupisa uku asi
    > zvangodaro ndakange ndotokovira Papa vachiti vakapinza voburitsa,
    > votekenyedzesa matinji awa, vakapinza voburitsa vachiroverera paG-spot
    > chaipo. Nguva nguva ndakatoita senge ndonzwa muti uya kuchinja kunge
    > nyorovhati chaiyo. Ndakakurunga mhata idzi ndakafongora kudaro,
    > ndichidzindengendet sa chaiko. Papa vakati mboro zvino yati tsinga tande
    > tande.
    >
    > Ini ndikati sucking chete, taura zvako. Ndakatanga kusvisvina mboro
    > amai. Mukanwa mangu maive makati nyakata nemate. Pandakaiti kasva mboro
    > mukanwa, Papa yakabvunda nekuti maipisirira pada zvakange zvasangana
    > nembashto yavakanga vaisa nyasi kwangu, hameno. Futi varume vajaira
    > kusakwa havazomboda kupinza zasi nekuti vanoziva kuti mukanwa is number
    > one. Zvino imi kudzimba ndopamunoti kwanzi he kana handife ndakasaka
    > mboro ini. Imika imi, Tibvirei apo! Anyway, ndakasvisvina mboro ndichiti
    > ndikati svisvine svisvine ndoroverare machende aya zvinyoro nyora,
    > svisvine svisvine ndoita sendoiburitsa. Ndomboti nanzvei nanzvei
    > pamuromo payo chete. Kuti nyambu nyambu. Kunge ndodya sweet chaiyo. Uku
    > Papa iri kungodzinda yakadaro ichikoira yakagara paseat kudaro, asi
    > achitambisa tambisa katsimbo kaya pamatinji chete. Uyu driver ndaimunzwa
    > nekure achigomera nezemwa ndikaziva kuti ari kubhonyorawo mboro yake ari
    > mberi ikoko. Ndakabva ndanzwa zemwa ndichibva ndatunda asi handina
    > kumira kusvisvina mboro. Iye Papa akaziva kuti ndatunda chete
    > ndokuchiburitsa katsvimbo kaye kakatota nedundo rangu okanhuwidza zvine
    > simba kuita kufemera mukati kati, pedze okananzva nanzva kusvika
    > kachenA. 'Yes, yes, thats it. Yes, suck me suck me my baby. Uri hure
    > raPapaka iwe. Suck me baby. Thats it. Yes, yeeeeeees.
    > Oh. Save me from all my sins, wash away my sins baby, ndichenesewo
    > kani!' Akange zvino akoirisa achindibata musoro nemaoko ese kuti
    > ndisambotsukunyuka kurega zvandaiita. Ini ipapo ndakaitora mboro
    > kuidzikisa kuhuro chaiko ndichiita zvekusunga mhasuro dzehuro kunge
    > zvandinomboita beche chaizvo. Kuzodaro Papa yakatadza kuzvibata
    > ndokusheedzera kuti anoda kutundira kumeso kwangu. Ndakaburitsa mboro
    > asati atunda, ndokuzonzwa kuti tsaa-aa hurume kunge hosepipe iri
    > kudiridza kumeso kwangu, zvimwe zvichipinda mumaziso. Wanike Papa
    > yasekerera. Kuita satisfied chaiko. Ndopaakandidhonzera kwaari onazva
    > kumeso kwangu kuita kupukuta sperm rake nerurimi rwake!
    > Akandisiya ndachena kunge munhu abva kufacial treatment chaiko. Kese
    > kasperm kake akakananzva.
    > Hazvina kundishamisa nekuti muchihure unosangana nemumwe nemumwe ane
    > zvaanoda kuti umuitire. Iwe chako kungoita chete - ndokufadza customerka
    > nhai! And ndinoziva kuti kwake kumba haazviitirwe izvozvo. Saka mutrade
    > iyi kutosheedzera kuti 'Zvido zvenyu kunyanya!'.
    >
    > Papa iya yakazosheedzera driver ichiti 'Norman, watundira mukakasha
    > here?', iye ndokuti nezwi rakashoshoma 'Ehe Shufu, zvaita!'. Ini zvino
    > ndakange ndoti mari yauya manje sezvo ndapedza basa. Ndakaona nguva
    > dzave 2:45am. Papa ndopaakati driver asimudze mota varove pasi.
    > Payakasimuka mota ndopaakavhura door ndokundisairira panze amai. Musi
    > uyu ndakapona neburi retsono chairo. Mota yakapotsa yanditsika nemavhiri
    > eshure mufunge. Pandakadonha ndakasvikorovara mutara chaimo. Ende
    > futika! Izvi zvakaoma. Munhu unofaka nhai. Ndakachema amai. Ndakachema
    > ndichituka vadzimu vangu vese kuti kundipa jambwa rakadaro nhasi zvaita
    > sei. Kana sendi here randamboona! Kusvirwa nekusvira mahara here!
    > Munyamai wanhasi nhai. Kushandira halazi chaiyo. Ndakati midzimu yangu
    > ngaichitora zvayo shave rechihure racho, handicharida! Ndave kuda
    > kuitawo munhu kwaye, ndiitewo imba yangu nemhuri yangu. Basa rechiVice
    > ratoramba!
    >
    > MUFAMBI ZVAKE
    > Ndichiri mukungonochema kudaro, ndakanzwa kubatwa pabendekete apa.
    > Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka ndichitya. Wanike ndeuno murume
    > wechidiki, ane mandebvu anototyisa zvake, chipuka chaicho. Ndikati,
    > mhere kwetsu! Asi anokunzwa nguva dzakadaro ndiani?
    > Ndakati nhasi pangu pandiperera, bhinya iri richandiita kanyama kanyama.
    > Murume uya ndopaakapfugama paside pangu zvinyoro nyoro achitaura nezwi
    > riri pasi achinditi ndinyarare nekuti aida kundibatsira. Akati aive aona
    > ndichikandwa kubva mumota saka aifunga kuti ndakuvara. Ndakatarisa
    > maziso ake ndikaona ari innocent. Ndakabva ndamubvunza kuti aibvepi
    > nguva dzakadaro, iye akati aninge aburuka kubva mutrain yaibva Harare.
    > Takatora kanguva achiedza kundiconvincer kuti he meant well. Ndakazoti
    > hameno kusiri kufa ndekupi. Iye akati ainge asina kwekuenda saka
    > aikumbira pekurara. Ndaive nemibvunzo yakawanda asi ndakangoti kana riri
    > zuva reminyama hameno zvazvo.
    > Whatever!
    >
    > Takasvika kuflat kwangu ndokubva ndamuti agare mulounge ini
    > ndichimugadzirira chikafu chop chop.
    > Nguva nguva aive otodya, ndakazomupa coffee after that. Zita rake ainzi
    > Phil. Nechemumoyo ndakati uyu ndiye wandinoda kuita pamber manje. Ini
    > kana ndo-pamber murume ndinoita zveshave chaizvo. Munoziva zvamunoti
    > mahure he chii chii kuti imi kumba hamugone kuita pamber varume. Kana
    > ukatarisa zvinoreva pamper it means to care for, to indulge, to spoil.
    > Zvino mudzimba imomo munotoita zvekutamba. Hanzi he ndakaneta, he
    > chakazoti. Murume achipuwa sadza anoita rekukandirwa. Iwe pachako kana
    > kumbozivawo mvura aiwa, kutonhuwa weti yega yega. Manje unofunga kuti
    > murume anomira pakadaro. Ende futi manje ndikakubatira wako sorry zvako
    > ufunge, ndine urombo nekuti unenge wamama!
    > Ndinotozomurega ndave kuda. Varume vanoda kuitwa vacheche chaiwo, pwere
    > dzichangobva kubarwa.
    > Ndopunozoona ava kunorongedza suitcase yake kumba kuti anogara nesmall
    > house kuchijarata achikusiirai surburb yenyu iyoyo. Wosvirwaka neSurburb
    > tione! Tichinwa coffee kudaro akandikurukurira kuti he was on the run.
    > Ange ari a wanted man kuHarare. Aishanda kuRBZ uko akaita fraud
    > yaityisa. Asi plan chaiyo ainge asina.
    > Ainge atoita five days ari musango ndosaka ainge ainetsvina yakadaro.
    > Ndakamupa warm blanket sezvo kwaitonhora ndokumuti ambosare
    > ndichimbonogeza zvangu.
    > Ndapedza kugeza ndakamurhanira bath yake ndikaisa mabubbles. Ndakati
    > asimuke anditevere kubathroom.
    > Ndakati abvise hembe dzake dzese ndikadziisa mubin.
    > Ndakamugadzika paStool ndokutanga kumugera bvudzi rainge ranyanya kuti
    > nyangarara musoro sebanzi. Wanike inga ane face yakwamabhoo chaiyo.
    > Ndakazoita shave ndebvu dzake. Ndakati asimuke ndokutanga kumugera choya
    > chese. Ndaiita izvi ndichinyatsobata mboro yake zvinyoro nyoro,
    > nekusimudza machenda softly.
    > Yaimbopota ichigwina gwina zvayo asi ndakaona kuti zvekusvira zvaive
    > zviri kure naye muchinda uyu.
    > Ndakati agare mutub ndakutanga kumuisa facial mask kumeso ndokutora
    > steaming kit ndokuisa on kuti ambonzi steamwei zvishoma tsvina
    > inyatsobva kumeso. After some 10 minutes akadaro ndakazotanga kumugezesa
    > kumeso tenderly. Ndakazotora maear-bud ndokunyon'onya tsina yese yaive
    > munzeve ndikabva ndamuisira special oil kuti mukati menzveve
    > munyevenuke. Apa Audius Mutavarira ndiye aitavarira zvinyoro nyoro paCD
    > apa.
    > Ndakazomuita shamboo musoro wandainge ndagera.
    > Ndakatanga kukwesha musana, kumhata kwake uku nekunyatsofenya mboro
    > yainge isina kuitwa circumcised.
    > Ndichivhura kudaro yakabva yamira kuti twi-i kunge tsanga chaiyo. Iye
    > akanditi aisada zvekundisvira, I respected that. Ndakamunyengerera kuti
    > nestress yaaive nayo, zvaibatsira kuti dai aikwanisa kumboita release
    > mbichana, kutunda kunobvisa stresska. Akazobvuma kuti nditambisa mboro
    > yake iye akaita zvekurarara mutub akatarisa mudenga. Ndakatora nguva
    > yangu ndichinyatsoibhonyo ra mboro iya. Ndakatanga kuitambisa,
    > ndichiirova rova mbichana kuti imuke.
    > Yakati yamuka yakatanga kuti gwigwigwi kunge yabatwa negetsi.
    > Ndopandakatanga kuikwesha ndichiita ndichiisa mabubbles kuti
    > itsvedzerere. Ndakazomubhonyora ndikamubhonyora ndakangomutarisa. Iye
    > ainge akavhara maziso achiedza nesimba rake rese kuita concentrate kuti
    > atunde. Zvaiita senge zvinomurwadza kufinyama kwaiita kumeso. Azwa kwazo
    > ndopaakazoita kubowa semombe. 'Yowe ndagarisa ndisati ndatunda kani,
    > yowe, wandiuraya. Ita, ita ita kani. Ramba uchiita kani.
    > Ita, ita-aaa-a-aa- Yowe!' Akadaro achibvisa maoko angu kuti abate mboro
    > yake ega achibva agoti tsa-a-a-a kutunda sperm ikaita kurova madziro
    > neceiling chaiyo. Ndakaona kuti murume anzwa kwazvo uyu. Akacheuka
    > ndokundidhonzera muso angu kwaari achindipa kiss imwe yandisati
    > ndamboona. Mate kuti nyakata, kiss iyoyo ndiyo yakaita kuti nditundewo
    > inini semunhu ndange ndakwana kare. Ndokubva angoti 'Thanks!'.
    > Ndakazopedzesa kumugeza zvangu, kunge ndaigezesa mwana mudiki.
    > Ndakamugezesa murume kusvika anyatson'aima. Tsvina yese ichibuda.
    > Makumbo ndakanyatoskwesha aya.
    > Abuda mutub ndakamupukuta ndikatanga kumuzora mafuta ndichimuita
    > masssage yakapenga. Ndakamupa mapj avaRegular aigara mumba mangu kuti
    > apfeke. He felt so fresh and changed. Iwe! Atmosphere was relaxing wena.
    > Ndakati agare pabed, ndokutora foot-spa yangu kuti ambonyika makumbo
    > ake. Ndakagara pacarpet ndokutora gumbo one one ndichimu-masaja masaja
    > zvonyoro nyoro.
    > Iye ainge ototswinzwinyira maziso achinyatsoteerera miviri wake. Foot
    > massage yakanakira pakuti iri linked directly to the brain saka
    > zvinoaddressa stress chaiyo. Apa zvainge zvasangana nekutunda kwaainge
    > amboita. Ipapo taitove busy kutaura about life. It was fun. Great fun
    > chaiyo. Neniwo ndaive ndatokanganwa zvese zvainge zvaitika pazuva iri. I
    > felt closer to him zvimwe zvekunge tatozivana kwenguva. Ndakazotora nail
    > cutter ndokutanga kumucheka nzara dzemumakumbo nedzemaoko,
    > ndichinyatsofaira faira futi. Ndapedza ndakamuti apinde mumaelectric
    > blanket anyatsodziirwa.
    > Ndarara paside pake akakumbira kuisa kusoro wake pachest pangu kuti
    > awane hope. Ndakati with pleasure wena. Akakumbirazve kuti ndirare
    > ndakabata mboro yake chete. Iye akatanga kuyamwa mazamu angu kunge zviya
    > zvinoita mwana mucheche. Ndokutanga kuchema zvekuchema zviya achidemba
    > kuti akazvipinza munyatwa.
    > Ndakamunyararidza nezwi dete dete rinenge remurwere.
    > Ndichingomutauriraw o masweet nothings akarehwa. It worked though.
    > Anyarara akakumbira kuti ndimuimbire rwiyo rwaaka kura achiimbirwa
    > maamai vake:
    > Amai chiuyai mwana anochema
    > Amai chiuyai mwana anochema
    > Mupe tubota ndichambopedza kutwa
    > Mupe tubota ndichambopedza kutwa
    > Ndakamuti adaire semurume achiti neBhesi; Nyararidza mwana asacheme
    > zvine ngozi Nyararidza mwana asacheme zvine ngozi
    >
    > Wanike tuhope twabata baba iwe! Asikana! Akandinzwisa tsitsi veduwee. He
    > was so innocent mufunge.
    > Ndakangorara ndakamuyeve ndichipukuta pukuta tudikita taive pamhanza
    > apa, zviya zvinoitwa murwere kana orindwa. Ndakatozokotsira pave paya.
    > Ndakakasira kumuka ndichimusiya avete. Ndakainda kumaShops kunotenga
    > mukaka nenewspaper. PaFront Page chaipo paive nestory yake nepicture
    > zvese. Ndadzoka kumba ndakabika breakfast - bacon, sausage, egg, baked
    > beans netoast, macornflakes necoffee. Ndakazviisa mutray ndokuenda nazvo
    > mubedroom. Iye ainge achangomuka.
    > Ndakamupukuta pukuta kumeso ndokumugezesa maoko.
    > Ndakatanga kucheka chikafu neknife ndichimuita feed nefork. Iye aingonwa
    > coffee chete. Aiti akaspoila muromo ndoupukuta. Taitaura nezvenyaya
    > yaive nunewspaper.
    >
    > Takazoita come up with a plan yekuti arove nzira akananga Bots kune link
    > yandange ndamupa yaizomubatsira kuti acrosse kuenda Ndazo. Ndakamupa
    > hembe nyowani dzavaRegular and he looked smashing madziri. Dai aive
    > asina zvaimunetsa uyu ndiye wandingadai ndakarizainira basa rangu
    > rechihure kuita settle naye. Asika mashura akazoitika manje! Ndiro
    > rinonzi nenji chairo randakaitirwa nemurume uyu. After all bad things
    > dzange dzaitika kwandiri nezuro, iye akazondiitira manenjiya chaiwo.
    > Inga vakafa havana chavakaona veduwe. Ndiwo mubairo wekumu-pamber
    > kwandainge ndaita iwowo? Futika! Shuwa shuwa here kundidaro iniwo zvangu
    > hure ririkutotsvaka kuzviraramira amai. Handina kumbenge ndakafa
    > ndakazvifungira kuti ndinganzwaro ini, naamai vangu kudai! Right,
    > muverengi this is your time to participate, kwete kungoverenga
    > uchizvitundira ipapo usingashandise musoro wako. Time for interractive
    > learning chaiyo. Iyi ihome work. Mhinduro ndozokupa gare gare. Iwe
    > unofunga kuti akandiita sei Phil? He?
    > Unogona kufonera mumwe wako mombodiscussa mouya neanswer kwayo. Kana
    > kumboita research chaiyo zvinobvumidzwa asi hatidi kubiridzira
    > nhanditika.
    >
    > TRIAD (pronounced as TRY-AD)
    > Ndakazoswera ndakarara nemabikwa ehusiku hwaive hwapfuura apo Phil ainge
    > aenda. Kuneta mhani!Ndakarara for some time then ndakazonzwa knock
    > padoor.
    > Ndakamboda kurega kuvhura nekuti nyama dzangu dzaive dzakabikika zvekuti
    > dhuu, saka mavisitors neentertainment ndainge ndisiri kuda. Knock
    > yakazowedzera ndikapedzesera ndasimuka kunovhura gonhi. Pamusowo
    > ndakawanikwa pakamira Angela. Oh Angela. Vakomana! Kune vasingamuzive,
    > Angie murungu.
    > Akange auyiwa naye kubva kuCanada many years ago nemurume wake
    > Moyondizvo zvake. Murume wake aive nemabusiness muno muGweru.
    > Akazoshaika vasina mwana saka Angie aive asiirwa everything in her name.
    > Mukadzi aive nemari iyeye. Asi paive pakuriwa zvapo, gogazi chaivo,
    > chembelembe zvayo. Kuita kumbumba chaiko. Zvino Angie aive netsika
    > yekuti iye aisada kusvirwa aiwa. Aifarira kuita spectator achiona munhu
    > achisvirwa. Ndozvaimutundisawo izvozvo. Saka aiwanzouya nemunhu wekuti
    > andibhadhare ndichisvirwa iye akagara zvake akayeva. Asi munoti mapenzi
    > ari kuShang'eni chete kanhi? Asi kubhadhara aibhadhara guys handidi
    > kunyepa. But zvemusi uyu zvakandirovesa hana. Angie aive auya
    > nemaNigerians 2 amai. Hanzi vaive vatiza Murambatsvina kumaAvenues
    > kuHarare saka vange vachitogara naAngie. Iko kusimba zvako, ndakati 50
    > Cent run for your money, hokoyo! Pandakavaona ndakati nechemumoyo nhasi
    > ndamama. Pamoto ndavira amai, pamoto ndavira! Nekuti mukoma vanhu ava
    > vanosvira ndapota. Vanorova chiro hama dzangu.
    > Unosvirwa ukafa shuwa. Unosvirwa mboro ikabuda mumukanwa shuwa kudai.
    > Ndoda vamborova madrugs, amai!
    > Ndakati pangu papera. Ndotosunga dzisimbe. Nekuti dai kuri kuita maAll
    > Africa Challenge ekusviraka, talking from experienceka Nigeria number
    > one, number two ne three hapana, then four pane tie, vakomana vepaDRC
    > apa nemaMoscan. Ehe, Moscan chairo mufunge. Kushora mbodza
    > neinozvimbira. Wati wamboona Sena richikovira iwe!
    > Cameroon iri pa5. Out of twenty Zimba riri panumber 18, vanotongokundawo
    > zvavo Tswana rine usimbe hunotyisa uye rinoteta beche, neMalawi
    > vasingazive difference between beche neBECHE. Magumbukaka machinda kuti
    > muri kumuswe. Gambi maizvirova madundundu muchiti munogona koirisi nhai?
    > Iwe haunzwewo mazita acho kuti ndeenyengo ega ega, Jay Jay Okocha,
    > Patrick Kausvile naTaribo West! Kana paine ane nharo ngaauye andiratidze
    > kuti ishasha. Ingouya kuRed Light ubvunze kuti unoda kuona Bee chete,
    > iye ndiye anozokuudza kwandiri. Asi be prepared kumbotanga waenda
    > kunotestwa HIV nekuti ndiwo mutemo wangu.
    > Angie akapinda achita wave cheque yange iine a lot of zeros.
    > Akanditambidza achiti 'Today I want some action! I am paying you to be
    > fucked, and you are gonna be FUCKED Baby! I have given them viagra!'.
    > Akabva andinyemwerera zvake. Ndakatora cheque iya wanike haikona kutaura
    > mamita acho! Ndikati nhasi ndotoshandazve. Boys dzainge dzatogara zvadzo
    > pasofa dzakandiyeva. Ndakenda mubedroom ndokuuya nebox remaCondom. Asi
    > ndainge ndoti ityei nekuti 2 here vakomana? Threesome ndainge ndamboiita
    > asi kwete nehwitakwi dzevarume dzakadaro, magandanzara chaiwo.
    > Angie aisiuya ne one saka nhasi andirongera dhende chairo. Right,
    > serious now. Ndakaisa record iya inoti;
    >
    >
    > 'Girl I am gonna make you sweat, sweat till you can't sweat nomore. And
    > if you cry out I am gonna push it some more. Push it push it some more.
    > Alalalalala Alalalalala' . Maiziva? Ya-a iyoyo.
    >
    > Ndakatanga kubvisa top yangu ndichikanda uko.
    > Ndokubvisa bra, ndokubvisa shirt. Apa ndaiita catwalk chaiyo ndichiita
    > show off yebody yangu. Angie ainge anyatogara pa-rocking chair uku beer
    > rake iri paside.
    > Aiputa zvake fodya yake achiratidza kuti nhasi zemo rakakwidza. Boys
    > dzinge dzakagara pasofa hombe racho.
    > maziso avo ainge akangoti ndee kwandiri.
    > Ndakatenderera ndichienda kuseri kwesofa ndokukotama pakati pavo.
    > Ndakati 'Hie guys! Whats up?'. Ivo ndokungoti 'Ola sista Ola!'. Ndakabva
    > ndatandavadza ruoko rwangu ndokutanga kugreasa machest avo umwe uku umwe
    > uku. Vese vaingonyemwerera zvavo. Umwe wacho ndiye akati 'We are gonna
    > make you sweat!'. Akabva andihaka huro achindikisa ipapo. Ndakabva
    > ndajambira pasofa pakati pavo ivo vachibva vamuvha vachindipawo space
    > yekugara. Ndakatanga kukisa wacho ainzi KK uyu Bev anga atove busy
    > kutamba muganda wangu or chuma changu chemuchiuno. Ndakamutsoda KK
    > zvekuti akadavira.
    > Aive nemalips hahombe and mate ake aive sugar chaiyo kunaka. Ndakadaro
    > ndichimubvisa vest raange akapfeka.
    > Uyu Bev achibvisawo. Ndakamboti tambisei chain (bling) dzaive muhuro
    > make ndichimunyemwerera. Ndakadzika kubhurugwa ndokutanga kuvhura zip
    > yake. Zip yavhurika hana yangu yakarova veduwee. Ndaive ndaoina SHATO!
    > Ino mhema nhema yakati ndoo. Yaiita kushinyiraso izvi.
    > Amai kani! Akati achipedzisa kubvisa bhurugwa rake ini ndaive ndatotena
    > ndatarisana naBev uyo aive atoshama kare. Wanike kune mhungu chaiyo.
    > Vakomana. Varume vainge vakatakura ava. Handiti munoziva kune masize
    > anoti tiny, small, large, extra large, neextra extra largeka. Zvino
    > dzavo dzaive triple X, larger than life! Ndakarimbdza muridzo! Ndiyo
    > seremomy yangu yekusheedza vari kumhepo kuti vandipe simba rekuzvikunda.
    >
    > Bev akandiita signal kuti nditange kusveta mboro yake yaive yachiti twii
    > zvino. Ndakaita zvekufongorera KK uko musoro wakotamira Bev manje.
    > Ndakaritora zimhungu riya iro ndokuita seroramba kukwana mumukanwa
    > mangu. Ndakaita kushamisisa kusara shaya dzorwadza idzi.
    > Ndakazotanga kunanzva musoro waro chete. Ndichiti nanzvei ndorega,
    > nanzvei ndorega. Uku ndainzwa KK achivhura Condom achipfeka. Pandakati
    > n'ata mboro yaBev mukanwa, uyu KK ange otogadzirisa mhata dzangu kuti
    > dzigadzikane aone kuema. Ndakaitisa mhata steady asi ndakadzikwidza
    > mudenga chaimo, ndichimboti mirei kuyamwa mboro yaBev. KK akatanga
    > anyatsovhura nyini yangu kwazvo, akambotanga achatambisa mboro yake
    > pamatinji angu achikoka simba. Akati pamusuwo webeche, ndokumbomira.
    > Ndokubata mahata dzangu zvakasimba achibva angoti nyubwi kupinda. Iwe,
    > unenge wabaiwa nepfuti mwachewe! Ndakanyatsonzwa kuti mheche yanyatsoita
    > zvekutsemukira. Uku Bev ainge onditi ndisvete mboro semboro. Ndakaitora
    > ndikaidzikisa pahuro apa. Ndakaikweva, ndikaikweva. Bev iakoira kukoira
    > uku kwaienderana nekuroverera kwaiita KK. Ini zvino ndaiti kukurunga
    > mhata nekufambisa musoro kurikukweva mboro uko. Bev aingondikwizirira
    > musana uyu zvainakidzira. Ndakanzwa dikita kudonha pamusoro pemhata apa
    > ndikaziva kuti mhuka yaive iri shure kwangu yadaira. Vese zvino vaive
    > vodaidzira nechirudzi chavo, 'Karamanjo, karamnjo! Karama-a-a-anjo.
    > Mwanyunge! Mwanyunge. Karamanjooooooooooo oo!. Ipapo KK aiita kuhammer
    > chaiko. Akakoira akakoira zvine simba.
    > Umu mukanwa ndakanzwa kutsvedza ndikaziva kuti Bev akwana ndokukasira
    > kuburitsa mboro achibva aiti tsa-a-a-a achibvundirira. Nechemumoyo
    > ndikati !Karamanjo yamai vakowo futi!'. Uyu KK akambotora nguva ari
    > kungorova ndima chete. Zvino ndakange ndachimupa attention since Bev
    > ainge apedza. Angie ndopaanga auya pedyo orara pafloor chaipo akatarisa
    > mudenga asina kupfeka chinhu. Ndakakanda ziso kwaari ndikaona ari
    > kuakwesha matinji, achiadhonza dhonza.
    > Ndiyewo aisheedzera kuna KK kuti 'Fuck her, fuck her, come on. I said
    > Fuck,cuck ohhhh. Fuck her you basturd!
    > Fuck the bitch! Fuckkkkkkkkkkk. Oh I am coming ohhhh-hhh!' Akadaro
    > achizvitundisawo akadaro. KK akapiwa manyemwe ndokubva aita kundigadha
    > sedhongi chairo. Hekeche, hekeche, hekeche, mboro yakarovererwa.
    > Ndaiinzwa ichinyura ichinyura mubeche yosvikorova paG-spot ichinyura
    > chete. Ini ndainge ndakasunga beche kuti mba. Masports chaiwo.
    > Takakwikwidzana takadaro tichida kuona anotanga kuita give up.
    > Ndakanyatsobatirira pasofa kuti ndinyatsotambisa chiuno ichi. Beche
    > zvino raive rati nyakata kutota. Ndakabhaudwa ndikabhaudwa amai.
    > Ndakazonzwa nezwi guru KK achidaidzira kunge agarwa
    > 'KARAMANJOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO' ,
    > Izwi rakaitoita zvekufedha chaiko. Akadaro achizvizunza zunza asi mboro
    > ichingori mubeche chete.
    > Nekure ndakainzwa ichipere simba ichipera simba kusvika yan'ara.
    > Akazoiburitsa akabvisa condom range rati shuku kuzara. Angie
    > akandinyemwerera akarara paaive azvitundira ari. Uyu Bev akandidhonzera
    > kwaari achindimbundikira achiti 'That was great baby!' Akabva atanga
    > kuimba song yaEminem iya yekuti; 'Doyng, Doyng, Doyng The way you shake
    > it, The way you move it, I have never seen AN ASS LIKE THAT!'
    > Ndakabva ndamboti rarei pamakumbo pake akagara kudaro, iye akange
    > otambisa zvake vhudzi mumusoro mangu.
    > Mhinduro kumubvunzo wangu uya. Murume wandakaita pamber uya, Phil,
    > akandisiira TWENTY MITA! Ini chaiye.
    > One time! TWENTY MIRIYONI amai! Ndakapfumiswa overnight. Handiti
    > munoona. Isu mahure tine mabasa ese amunoita ese mufunge. Mumwe musi uri
    > nurse, nanny kana psychologist chaiy.
    > Phil aida counselling chete.
    > Ndakatoita psychologistka apa. Dai vemaUniversity vanongoswera vachipa
    > vanhu vasina nebasa rese naDoctrate vachitizivawo veduwee. Handiti dai
    > taitopiwawo maHonourary degrees ekuita recognise mabasa atinoita aya.
    > Umwe musi unowana murume anoda kuti uite mai vake chaivo, iye oita
    > kanhanha, zvese izvozvo handiti maskills chaiwo iwayo?
    > Anyway, takazomboita marathon sviring chaiyo nemaNaigimbi aya. Naivo
    > vakabvuma kuti experience ndinayo, and beche ndakapiwa. Uyu Angie ainge
    > azopedzesera arara zvake nekudhakwa. Pane patakaita iya inonzi TRIAD or
    > three in one amai, nyini to nyin'o. KK akapinda nekumheche uyu Bev
    > achipindawo nekunobuda nedodis amai. Hazvitaurike kunakirwa kwacho.
    > Ndainzwa mboro dzichisangana munyama mangu umu! KK na Bev vakazoita
    > zvekuti havachadi kusvira ndavatsukisa ini. Asi vakapa kutenda amai. Box
    > rese remacondom rakapera in one day adhala. Takazomutsa Angie hwatove
    > husiku vachibva vazoenda zvavo vese neboys dzake. Asi boys dzakavimbisa
    > kuti nezvandainge ndavaitira vaizombodzokazve vave vega rimwe zuva
    > tozombocontinya nekoirisi yadu.
    >
    > SHANDUKO
    > Ndakazotora two days off pabasa (eheka ibasaka kuhura
    > nhai) ndakarara ndisingabude mumba ndichita nurse kutsemurwa kwandainge
    > ndaitwa ne maSuper Eagles aya.
    > Ndakatora two days idzodzo ndichiisa ice mumheche umu kuti kumboti
    > dzokei. Ice inoitisa beche kuti riite tight kune asingazvizivi, tight
    > chaiyo kunge mwana abva kuzvarwa. Musanyeperwa kuti isai maLove drops
    > kana mushonga wachibhoyi. Hameno zvenyu muchaita cancer. Ice chiororo
    > amai. Thats all you need, take it from me. Zvakandipawo futi nguva
    > yekumboita reflect on zvandaida muhupenyu. Ndakambochema ndichizvibvunza
    > kuti kusvikira rini ndichiita basa iri? Ndaive ndaneta wena. Ndakazofara
    > zvangu kuti pamari yandaive ndarova rwendo runo yaikwanisa kupedzisa
    > imba yandaivakira mai vangu kuWaterfalls muHarare. Kwainge kwatongosara
    > zvako ceiling chete. Two days idzodzo yaive chance yekugadzirira
    > vaRegular vandaiziva kuti vave neone month yese vasati vamboita turn up.
    > Munhu aisiuya once in every two weeks, but handaiziva kuti hinindava
    > kuti zii zii. Yaisambove nyaya yapeturo nekuti iye sandiye angaita
    > dambudziko rakadaro. Kumufonera ndaive ndisingabvumidzwe nekuti
    > zvaizomupinza pashinyazi naMadam vake. Saka ndaingo hopa kuti achauya
    > chete.
    > Uyu ndiye murume wandainyatsonzwa kuda. I loved him for real. And
    > takange tangosanganawo zveaccident chaizvo. Saka ndiye aibvisa mari
    > yerent yeflat yangu.
    > He was very good with me. Ainge ari CEO weimwe marketing company
    > muHarare. Yaive mhene chaiyo. Aigara kuMandara muHarare zvake. Dzimai
    > racho raive lawyer wemandiriri. Saka they were vanhu vehigh up there
    > musociety. Well respected. Aitove nhengo inoremekedzwa kuGlad Tidings
    > church muHarare, asi ainge asiri zvake Pastor. Isu zvedu vana Mytle
    > taive tiri kumakumbo chaiko. Anyway, ndaiti ndikamuonaso,
    > ndinyunguruduka amai. Murume aive akasvika iyeiye. Ende ndaibva
    > ndanyatsomuita pamber zvimwe zveshave chaizvo. I was missing him so
    > much. Kusamuona kwandakaita the whole month zvaitondinetsa. Ndiye chete
    > munhu aipinda munasave kunonwa nemhondoro! Nyololand! Ndiye ega wandaipa
    > nyoro chete. Saka you can see how special he was. I was 100% sure kuti
    > ari clean, and so I also stayed clean for him. Saka ndiavhoidha AIDS for
    > his sake (and mine too).
    >
    > I was not disappointed this time. Clayton akabva ati pfacha Saturday
    > morning wena. Hakuzenge kufara ikoko.
    > Munongozivavo zvinoita hana kana uchinge waona munhu waunoda. Achingoti
    > kwede muba kisi, kisi amai.
    > Takakisana zvekutundisana chaizvo. Taiti tikatambisa marurimi edu
    > mikanwa yakavharwa, tombonanzvana chete.
    > Iweka iwe! Akazosarondibata kuzasi ndatotota kare. Iye mboro zvino
    > yaiita kunge ichabvarura bhurugwa. Ini beche raiita kudokwairia kuri
    > kufarira nyorovhitaka kudya kwebeche. Ndainge ndafinwa necondom.
    > Ndainyatsoida iri yese zvayo full time. And musi uyu ndakavhura mheche
    > zvebasa, ndakasvirwa handidi kunyepa amai, sevanhu tainge tagarisa so.
    > Takazoti tarara zvedu takambundirana tambopedza first round ndipo
    > paakanditaurira bomb chairo! Da bomb!
    > Makobvu amai. Mazwi ake akandipedza simba, zve akandivhundutsa. Tadzoka
    > zvakare kuinteractive learning. Iwe unofunga kuti akandiudza kuti chii?
    > He?
    > Ndaona wave nehusimbe hwekufunga manje. Waneta kuverenga nhai. Manje
    > ukatodaro ndinoregedza kunyora kwacho tione kuti unozoipedzisa wega here
    > nyaya yacho.
    > Kuseka zvangu kani. Saka hatichamboitawo majokes here? Bhora pasi!
    > Otherwise unoita Zvenyika Makonese wekugowesa own goal manje. Anyway,
    > Clayton akandiudza kuti dzimai rake raive ramutiza kuenda kuNew Zealand.
    > Apoka apo! Aive azomutumira divorce via e-mail mudhara! Ini zvangu ini.
    > Saka all this month ainge achigadzirisa kuti vaite finalise divorce
    > yacho.
    > Zvino, ya-a zvino Clayton aive atove prepared kuti ini, yes, ini Mytle
    > ndisiye basa rangu muGweru ndosunga twangu ndimutevere. Eheka amai.
    > Kutopinda mumba chaimo ini Mytle mwana waMakombame. Akange aita weigh
    > zvese zvekuti ndiri pfambi yamakoko asi to him it was nothing. Ainge
    > achibeliver kuti I have the potential to change and marriage was what I
    > needed for me to change. Iwe kani iwe. Ko zvamusiri kufara amai?
    > Asi mave kundiitira jairosi kanhi? Hamunyare. Saka munofunga kuti hure
    > hariroorwe nhai? Ndiwo masteriotype atisingade iwayo. Ndichanyorera
    > amai Mujuru kuti vaite educate vanhu kuti varespectewo mahure sezvo
    > ritori basa amai. Tinotodawo Bill rinotiprotecter, ndisingave zvangu
    > pedantic about it, Bill iroro rikanyatsoitirwa research rinogona kuzoita
    > futi address issue yeAIDS I tell you. Hapana chandakataura chakakwanisa
    > kuti Clayton achinje mind yake. After a week everything was finalised
    > and ndakati bye bye Gweru ndonanga Harare.
    >
    > KuHarare takasvikogara life yakwabhoo bhooo amai.
    > Zvechihure ndakabva ndasvipa pasi kuti imbwa yambuya vangu Marujata
    > inhonge. Clayton aisanwa doro saka ini ndakabva ndazviregawo.
    > Ndakasvikopinda mu 4 bedroomed house sekuru. Mamaids 2 nadriver
    > wekundiendesa kwandaida. Vese nagardener ndakakumbira kuti vave ma
    > female since ndaisada zvangu kuzvipinza mumuedzo. With time ndakazosara
    > ne1 maid chete nagardener since ndaive ndichizviitira mabasa ese epamba
    > ndega ndichishenera Clay wangu, zve ndaive ndotozvidrivira ndega zvangu.
    > Rags to richies ka amai. Clay akabva atondiita register kuPoly kuti
    > nditange kuita course yangu yeHair Dressing, hanzi ndoda kukuvhurira
    > Saloon yako wega. Saka ndaive ndatodzoka kwaTsambe full time.
    > To tell the truth zvakambonditi rwadzei kugamburisa nemunhu one chete
    > but with time ndakazongojairira.
    > Haa- a taidanana amai. Zvandaimuitira pazuva rega rega imi mave
    > kutozviziva saka I leave it to your imagination. Chiro chairohwa daily!
    > After some 6 months Clayton akati taifanira kuchata kuChurch kwake saka
    > zvaive nani kuti titange kuenda tese kuchurch ikoko. Every Sunday
    > Clayton aisarovha kuchurch, sezvo ndambotaura kuti aipinda kuGlad
    > Tidings and was well respected ikoko. Saka ndakamuti zvaive zvakakodzera
    > zveshuwa kuti ndichitangewo kuita participate muchurch semunhu ainge
    > asiya mabasa ake erima. And for sure handina musi wandakambodemba life
    > yangu yakare musix months dzandakange ndaroorwa. Takazotanga kuenda
    > kuchurch zvakatopenga amai. Kwaifamba manje, tichitoendazve every
    > Thursday night kumaBible lessons kuti ini ndinyatsodzidza zvakakwana.
    > Maservice ekuchurch aindinakidza. Chandaifarira ndechekuti vanhu vese
    > vaindirespecter vachiti mai Karakaza, hapana aimboziva nezvehupenyu
    > hwangu hwakare. Iniwo ndaibva ndanyatotsigawoso. MaPastor aiparidza for
    > the first three months vaichinjana vachiitira kucover Pastor vakuru
    > vaive vakaenda kuStates kuCruisade yekuparidza ikoko. Congregation yese
    > yakaita manyoka apo yakanzwa kuti Hurrican Katrina yarova New Orleans
    > nekuti ndiko chaiko kwakange kwaenda Pastor. Vakatozopona nekusura apo
    > vakanzwa kuti Katrina akazosara orova ivo vatobva.
    > SADZA NEMURIWO UNE DOVI
    > Takazoenda kufirst service naPastor vakuru apo vakadzoka kubva kuStates.
    > Wanike surprise surprise!
    > Pastor wechurch aive muformer wangu. Yes, ainge ambotopfuura
    > nemujerusarema rangu amai. Ndiye ega murume wandainge ndaita unique
    > style iye inonzi Bondage naye. Hapanazve umwe. Naiye akavhunduka big
    > time kundiona. Ndakati kumutarisaso pfungwa dzangu dzakabva dzadzokera
    > kuGweru. It was on a Sunday kuma11pm. Mota mbishi yakandimirira kuRed
    > Light. Ini ndakapinda Pastor vakabva vangoti 'Your place!'.
    > Ndakamudirector kuFlat kwangu. Ainge akachapfeka kola yake yehuPastor.
    > Aitobva kusemina uko aiparidzira mafollowers emuGweru. Kwaive negungano
    > guru reGlad Tidings rataingonzwawo zvedu isu vana Mytle. Anyway,
    > takapinda mumba iye akasiya briefcase nebible rake zviri mumota. Tapinda
    > mumba akaratidza kuti akanga atokwana nezemo kare. Akandiudza kuti
    > anoprefeya mahard core vice (maprofessional hure manje)nekuti they know
    > how to deliver. Hanzi kumba mai mufundisi vanoita zvekunyimiridza
    > chaizvo. Vanotoita body yavo kunge iri holy. You have to apply kuti
    > unodawo kuzosvira musi wakati, uchipa chikonzero kuti nei wadaro.
    > Application yako inozoitwa consider after wayaura. Pamwe mhinduro yako
    > yaiitwa reject.
    > Unototanga waverengeswa verse manje usati wasvira. And kusvira kwacho
    > kunge uri kusvira chitunha chisina life. Response haziko. Saka manje
    > aizotsvaka mamwe mamembers echurch kuti vamupedzerewo nyota but
    > sometimes vanenge vari married zvonetsa futi. Apo aitaura ndakati zvangu
    > nhasi mufundisi uchadaidzwa ukadaira pachipostori. Akabva andikumbira
    > kuti special style yake yaive Bondage. Ndakati neniwo Bondage ndizvo.
    > Takaenda mubedroom, ndakamubvisa hembe dzese.
    > Iye akandibvisawo dzangu. Akati tidhonze wardrobe kuti inyatsoenda
    > pakanangana neBed kuti agozoona zvakanaka zvese zvataiita akarara.
    > Ndopaakazorara pabed akati tasa akatarisa mudenga. Ndakatora ruoko one
    > ndikasungirira pakona yekumusoro yebed. Ndikatora rumwe ruoko
    > ndikasungirira kune imwe kona yekumusoro yebed. Ndokutora one gumbo
    > ndikasungirira kukona yekuzasi kwebed. Ndokutora rimwe gumbo
    > ndokusungirira kune imwe kona yebed.
    > Ndakasunga zvekuti mba chaizvo.
    > Shasha zvino yange yoita kunge mombe yave ready for slaughter. Right,
    > akanditi nditore belt rake nditange kumuzhindikita. Ndakadzikisa bhande
    > kamwechete munyama yake, mboro ichibva yati kwanyanu.
    > Ndakarovazve mboro ichiwedzera simba. Nguva nguva mboro yakazomira kunge
    > mutswi chaiwo ichimiswa nekurova kwandaiita. Iye ndokuti ndichimusake
    > manje. Akati ndaifanira kutanjamara beche ndakarisasika mumeso ake.
    > Akati ndinyatsovhura matinji kuti aite view yakanaka yebeche.
    > Ndakamufongorera ndichitanga kusvisvina mboro yake. Ndakaisveta zvebasa
    > chaizvo. Iye aingoshinyira asi chekuita akange asina since aisagona
    > kubata beche kana kubatirira maoko akasungwa. Hanzi nevanoziva Bondage
    > style inoda murume ane good mental strength nekuti munhu anogona kufa
    > netorture yakadaro. Apo mboro yainge yabvuma sucking murume akaita kunge
    > achadambura tambo dzandainge ndati shwee kusunga.
    > Akashinyira amai. Ini zvaitondipawo manyemwe ndichimutambisira mhata
    > idzi kuti anyatsoona kuti dai aive mukati. Ndaiita ndichikoira koira.
    > Akakuvara murume amai. Uku ainge achiona action yese pamirror.
    > Akazosheedzera kuti ndimuitire weti irove kumeso kwake. Ndakaramba
    > ndichisveta mboro uku ndiri kuweta, weti yangu ichisvikorova face yake.
    > Ndopaakati 'Yaaa-a that's it! Yaa-a suck me faster, faster'. Ndakamedza
    > mboro kuidzikisa muhuro chaimo. Ndadaro shasha yakatadza kuzvibata
    > ndokubowa sebull rakandwa demo pahuro achiedza kudambura tambo dzaive
    > dzakasunga 'U-mmm, U-mmmm Yowe. Amai, amai Kani! Ndati Amai!
    > U-mmm! Ibva! Ibva! Ibva! Ibva! kani! Ndisiye ibva pandiri, leave me
    > satan! Ndisiye sata-----aaaa- ---n!'
    > Ndange ndatomurega zvangu iye ongoti tsaa-aaa-a hurume hwese huchibuda
    > uku achiedza zvine simba kuzvireleasa from bondage asi akatadza. Ndikati
    > ucharamba wakasunga nezvitadzo zvako kusvikira narini mufundisi.
    >
    > Akazomboramba akadaro for some 15 or 20 minutes. Ini ndakatombonwira
    > mvura. Ndopaakazoti nditore belt ndimushindikite zvakare. Ndiyo fetish
    > chaiyoka iyi.
    > Ndamurova kudaro mboro yakabva yaita attention chaiyo.
    > Murume avive nesimba uyu! Fungai kuti ainge akasungwa ipapo. Yati
    > twiriri ndopaakati ndichiita zvekumusvira inini amai. Kutokwira pamusoro
    > pake chaipo. Ndakabva ndamuisa condom ndokudhasharara pachiuno pake apa,
    > ndokubata mboro yaiti tukuuu kupisa. Ndakatanga kuitambisa tambisa
    > zvangu kuti inyatsomira.
    > Ndokuzvoiti imhoresana nematinji awa. Wanike ndatota kare. Ndakarova
    > rova matinji nemboro apa ndainge ndakamutarisa kumeso ndichiona reaction
    > yake. Nekuti maoko nemakumbo zvainge zvakasungwa kumeso ndiko
    > kwairatidza zipirirwo yaiita baba ava. Makambodya sadza nemuriwo une
    > dovi? Thats the nearest example I can give. Ndokunakirwa kwaaiita.
    > Murume aiita kunyanidza face iyi kuita kunge ari kudya nzimbeso.
    > Ndakazoiti oh pamusuwo webeche iro raiita kuvhita. Ah, baba iwe! Murume
    > akabvunda achinditi ndiinyudze mubeche. Ndakatora nguva yangu zvangu
    > ndichiti ndikainyudza ndoburitsa. Ndakazongoimedza yese one time
    > mubeche, ndokutanga kukovira fast, fast, faster, fastest! Zviya zvinoita
    > munhu akagadha dhongi.
    > Ndakatambisa chiunu maoko ari mushishi kutambisa mazamu angu aya. Haa
    > futi unofa nekunakirwa nhani.
    > Dikita kumeso kwake rakanga roerera. Ndakamukuya murume, ndikakoira
    > ndikamubhaudha amai. Pane pandakaita kukotamiraso, ndosimudzira mhata
    > mudenga mbijana. Iwe! Akairidza mhere murume. Ndokumboitazve
    > zvekuchonjomara sendinomama maoko akabata gotsi zvekuti aiona dinji rese
    > iri rakati nyena mboro ichinyura mubeche. Ndopandakabva ndatundawo ini
    > asi handina kurega basa. Ndakakoira ndikaroverera, masimba kuvakadzika!
    > More power nekuti I was in conctrol.
    > Shasha yakabvuma ndokubowa ichiti 'Mai, mai, mai kani!
    > Yowe. Ndofira beche here! beche ndiyo weakness yangu kani mai! Yowe
    > satan wakandigona kundiroya nebeche!
    > Beche iwe! Beche, beche, be.......... .......!'
    > Akazopedzisa nemutundo amai!
    >
    > Takangotarisana tikanyarara iye achipa service zuva raadzoka kubva
    > kuStates. Asi kuparidza aiparidza handidi kunyaepa. Ndakaona vamwe
    > vachitochema kwazvo nemazwi ake eruponeso. Clayton akazondi-introducer
    > kuna Pastor nemudzimai wavo. Takavaita invite for diner kumba kuti
    > tinyatsozivana. Pastor namai Pastor vakazouya tikave nenguva yakanaka
    > kwazvo navo.
    > Vakafara kuona kuti Clayton ainge aita move on kubva zvaasiiwa nefirst
    > wife yake. Minamato yakapinda amai tikapiwa maropafadzo. Pavakange
    > voenda Pastor vakandipa a gift reBible vachiti ndiyo welcome yacho.
    > Ndakatenda chose ndikati vawedzerwe makomborero. Ko handiti language
    > yacho ndaive ndotoigona. Inombonetsa here, hanzi muwanirwe nyasha amai,
    > muitirwe zvakanaka.
    > Pastor akakurudzira kuti ndisarare ndisina kuverenga John 14 v 1.
    > Ndakazoti ndave kunorara Clayton achiteka a bath ndokuvhura bible
    > randainge ndapiwa naPastor riye. Wanike paverse ravaive vataura paside
    > paive pakanyorwa nepencil kuti; Tue, 12 noon, room 506, Monos.
    > Hana yangu yakabva yarova. Before hana yarova beche ndiro rakatanga
    > kutokwaira tokwaira. Kamessage aka kakamutsa zvirere amai. Ndakatanga
    > kuona how I had missed my job, rechizvarirwe. Ndakazunza musoro wangu
    > ndichiti ndifanira kukunda muedzo uyu. Zvaitoda munamato chaiwo.
    > Ndakazvisimbisa ndikati it was not worth it. I have everything now. Saka
    > chimwe chandingade ndechipi? I want to prove kuti hure rinokwanisa
    > kusiya zvese richitanga panyowani. Asika bondage ine fetish mukati!
    > Husiku hwese handina kurara amai. Ndakatombozvinamati ra mufunge. Nyaya
    > ndiyoyo iri mudariro - To go to Monomutapa Hotel today at 12 noon or not
    > to is the question. Iko zvino its 11am. I have an hour to
    > decide...ndoenda? Ndorega? U-mm, ya-a ndadecider. Regai ndichingo...
    > i will finish it up to you kanawandiudza kuti how are you filling.
    >
    >
    >

    --
    stay blessed
    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.