Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÃáÝ Èå ÇáÓÚÇÏå ÇáÒæÌíå

Expand Messages
 • Baitona.
  شوفي يا عروسة علشان أكون صريحة.. الست هي اللي في إيدها تحول حياتها إلى جحيم، وهي برضه
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2008
    
    

   ÔæÝí íÇ ÚÑæÓÉ ÚáÔÇä Ãßæä ÕÑíÍÉ.. ÇáÓÊ åí Çááí Ýí ÅíÏåÇ ÊÍæá ÍíÇÊåÇ Åáì ÌÍíã¡
    
   æåí ÈÑÖå Çááí Ýí ÅíÏåÇ ÊÍæá ÍíÇÊåÇ áÌäÉ ãÝíÔ ÒíåÇ...

   ØÈÚÇ åÊÓÃáí äÝÓß æÊÞæáí ÅÒÇí¿¿¿

   ÊÚÇáí äÝßÑ ãÚ ÈÚÖ ÔæíÉ ÈÕæÊ ÚÇáö..

   íÇÊÑì Åíå ÇáÓÈÈ Ýí ÇáÎáÇÝÇÊ Çááí ÈÊÍÕá Èíäß æÈíä ÌæÒß æÇááí ãÎáíÇßí ÍÇÓÉ Åäå ÅäÓÇä
    
   ÊÇäí ÛíÑ Çááí ßäÊ ãÎØæÈÉ áå¿¿¿

   ÃÞæá áß ÈÕÑÇÍÉ æãÇ ÊÒÚáíÔ ãä ßáÇãí ÇáÓÈÈ Ýí ÇáÎáÇÝÇÊ Ïí Åä ßá æÇÍÏ ãäßã ãä ÈíÊ
    
   ÛíÑ ÇáÊÇäí æãä ÈíÆÉ ÛíÑ ÇáÊÇäíÉ.. ÚáÔÇä ßÏå Ãæá ãÇ íÊÞÝá Úáíßã ÈÇÈ¡ æÈÚÏ ÔåÑ ÇáÚÓá ÈíÈÏÃ
    
   ßá æÇÍÏ íÊÕÑÝ Òí ãÇ ãÊÚæÏ Ýí ÈíÊ Ãåáå¡ íÚäí ãËáÇ åæ ãÊÚæÏ Åäå Ãæá ãÇ íÏÎá ãä ÇáÈíÊ
    
   íÓÃá Úä ÇáÃßá æíÇßá æíäÇã! ØÈÚÇ ÃäÊ ããßä ÊÒÚáí Ýí ÇáæÞÊ Ïå æÊÞæáí Åäå ãÔ ãåÊã Èíßö¡
    
   æÅä Ãåã ÍÇÌÉ ÚäÏå ÇáÃßá!! Õͺ æÏí ÊÈÞì ãÔßáÉ åí ÕÍíÍ ÈÓíØÉ¡ ÈÓ ããßä ÊßÈÑ áæ
    
   ãÇÝßÑÊíÔ ÈÇáÚÞá¡ æÞáÊö Åäå íÇ ÍÑÇã ÕÍí ÈÏÑí¡ æÑÇÍ ÇáÔÛá æÑÌÚ¡ æáå ÇáÍÞ Åäå íÇßá
    
   æíäÇã ÔæíÉ Ïå ãÔ ÚíÈ..

   ÚáÔÇä ßÏå ÚÇíÒÇßö ÏÇíãÇ ÊÝßÑí Ýí ßá ÊÕÑÝ ÈíÚãáå ÈÚÞá æÈÍßãÉ¡ æÊÚÑÝí ÇÒÇí ÊÌÐÈí
    
   ÒæÌß áßö æÏå ãÔ åíÊÍÞÞ ÅáÇ ãä ÎáÇá ÍÈ ÒæÌß áÔÎÕíÊß æáÕÝÇÊß ÇáÍáæÉ æÑæÍß
    
   æÐßÇÆߺ áÃä ÇáÕÝÇÊ Ïí åí Çááí åÊÎáí ÌæÒß íÍÈß æíÝÖá ÍÈß Ýí ÞáÈå Øææææá ÇáÚãÑ
    
   ãåãÇ ãÑÊ ÇáÓäíä æÇæÚí ÊäÓí Åä ÇáÇÍÊÑÇã Èíä ÇáÒæÌíä åæ ÃÓÇÓ ÇáÒæÇÌ ÇáäÇÌÍ æÇáÈíÊ
    
   ÇáÓÚíÏ.

   ßáÇã Ìãíá ÈÓ íÇ ÊÑì ßá ÇáÍÇÌÇÊ Ïí ÊÊÍÞÞ ÅÒÇí¿¿¿

   ÔæÝí ÈÞì ÚáÔÇä ÊÍÞÞí ÇáÍÇÌÇÊ Ïí áÇÒã íßæä ÚäÏß ÔæíÉ ÃÓÇÓíÇÊ ßÏå ãÇÔíÉ ÚáíåÇ Ýí
    
   ÍíÇÊß ÇáÒæÌíÉ..

   æÇáÃÓÇÓíÇÊ Ïí ÈäÓãíåÇ "ÃáÝ ÈÇÁ ÇáÓÚÇÏÉ ÇáÒæÌíÉ"..

   æÇáÃÓÇÓíÇÊ Ïí åí..   ÊÇÈÚ ÇáãæÖæÚ Úáì ÇáÑÇÈØ ÇáÊÇáí
    
    
    
    
    
    
    


              ÚäæÇä ãÌãæÚÉ  ÈíÊäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇ ÈíÊ ÇáÌãíÚ
    
   http://groups.yahoo.com/group/baitona/

      ÓÌá Ýí ÇáãÌãæÚå áíÕá áß ßá ãÇåæ ÌÏíÏ æãÝíÏ

     ááÇÔÊÑÇß ÇÑÓá ÑÓÇáÉ ÝÇÑÛÉ Çáì ÇáÚäæÇä ÇáÊÇáí

     
   baitona-subscribe@yahoogroups.com

      ÓÊÕá áß ÑÓÇáÉ ÇÚÏ ÇÑÓÇáåÇ áÊÝÚíá ÇáÇÔÊÑÇß


   Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.