Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

TALOFA!! FANAU VAITUPU SALALAU.....

Ke sautala tatou ki tala gali e masani saale tatou ki ei se fenui, se logo, se poa, kae maise ko tala kata mo pati sele e masani saale tatou iei. Manatu gali, manatu ola mose lumanai o fanau Vaitupu. Ke fakaaoga fakalei ne taua te potu neti tenei ki pati gali o taa fenua. Ko Vaitupu samu loa tena!Ha!Ha! Auoiii...Te kiloga mai NAMOLIMU ki FALEMITI, TOFIA, TE ALIA-O-PETI mo ELISEFOU. Mo tena Namo gali e uke te ika. he he he...
Subscribe to Vaitupucommonline

type="text"
name="user"
value="enter email address"
size="20"/>

src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif"/>


Powered by us.groups.yahoo.com


Group Information

 • 27
 • Tuvalu
 • Jan 28, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History