Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: [ThanHuu-MLNQVN] Re: Tuong Dai Chien Si o Florida

Expand Messages
 • Thuan Do
  _____________________________________________ http://anhduong.net http://hoangvan.net ... From: yenchu36@aol.com Subject: [ThanHuu-MLNQVN]
  Message 1 of 1 , Sep 1 12:52 AM


   _____________________________________________


   --- On Sun, 8/31/08, yenchu36@... <yenchu36@...> wrote:
   From: yenchu36@... <yenchu36@...>
   Subject: [ThanHuu-MLNQVN] Re: Tuong Dai Chien Si o Florida
   To: ThanHuu-MLNQVN@yahoogroups.com
   Date: Sunday, August 31, 2008, 3:31 PM

    

   Thân gửi đến quý anh chị Thư gửi chung trên diễn đàn diện tử để tùy nghi yểm trợ.
   Thành thực cám ơn quý anh chị
   Chu Bá Yến
    


   Florida 31 tháng 8 năm 2008

   Kính gửi

   Quý đồng hương,

    

   Tượng Đài là biểu tượng trân quý của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại để Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tri Ơn Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân.

   Tượng Đài đã được dựng lên ở California miền Tây Hoa Kỳ, Arizona và Texas miền Nam Hoa Kỳ, Minnesota miền Bắc Hoa Kỳ, cũng như ở các quốc gia khác như Úc châu, Canada, v.v...

   Riêng miền Đông Hoa Kỳ chưa có Tượng Đài, do đó chúng tôi đã thành lập Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida dự trù sẽ xây cất Tượng Đài ở thành phố Orlando, Florida, một trung tâm du lịch quốc tế của Hoa Kỳ.

   Ủy Ban được chính quyền tiểu bang Florida cho phép hoạt động bất vụ lợi, và Liên Bang (IRS) cho phép miễn thuế những ngân khoản ủng hộ.

   Vì dân số người Việt cư ngụ ở Florida khiêm nhường so với những cộng đồng khác, hiện nay chỉ có vào khoảng 37,000 người, chi phí xây cất lại tốn kém, do đó chúng tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị yểm trợ Quỹ Tượng Đài để chúng tôi có thể sớm thực hiện được.

   Mô hình do một hậu duệ của Quân Lực VNCH tốt nghiệp ở Hoa Kỳ là Kiến trúc sư  Nguyễn Đức Huy thiết kế. Ngày 14 tháng 7, 2007 toàn thể Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam ở Florida đã chấp thuận hình dáng Mô hình. Chúng tôi tiếp tục thu nhận thêm ý kiến của quý vị để tu chỉnh Mô Hình được hoàn hảo thêm.

   Quý vị có thể yểm trợ Quỹ Tượng Đài bằng chi phiếu hoặc bằng thẻ Tín Dụng (Credit Card) qua ngân hàng Paypal, xin vui lòng vào địa chỉ Webpage để biết thêm chi tiết. Chúng tôi cũng đính kèm Thư Ngỏ trong attach file.    

    

   http://www.vietnamn avy.com/tuongdai florida.html

    

   Ủy Ban Vận Động trân trọng cám ơn quý vị.

   Chu Bá Yến 

    

   Tái bút: Kính nhờ quý vị tiếp tay phổ biến đến các thân hữu

    

    
    
    
    

    

   VIQR

    
   Xin gu+?i dde^'n quy' anh, chi. Thu+ gu+?i chung tre^n die^~n dda`n die^.n tu+?
   Florida 31 tha'ng 8 na(m 2008
   Ki'nh gu+?i
   Quy' ddo^`ng hu+o+ng,
   Tu+o+.ng DDa`i la` bie^?u tu+o+.ng tra^n quy' cu?a ngu+o+`i Vie^.t Ty. Na.n Co^.ng Sa?n o+? ha?i ngoa.i dde^? Vinh Danh Qua^n Lu+.c Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a va` Tri O+n Chie^'n Si~ Vi. Quo^'c Vong Tha^n.
   Tu+o+.ng DDa`i dda~ ddu+o+.c du+.ng le^n o+? California mie^`n Ta^y Hoa Ky`, Arizona va` Texas mie^`n Nam Hoa Ky`, Minnesota mie^`n Ba('c Hoa Ky`, cu~ng nhu+ o+? ca'c quo^'c gia kha'c nhu+ U'c cha^u, Canada, v.v...
   Rie^ng mie^`n DDo^ng Hoa Ky` chu+a co' Tu+o+.ng DDa`i, do ddo' chu'ng to^i dda~ tha`nh la^.p U?y Ban Va^.n DDo^.ng Xa^y Du+.ng Tu+o+.ng DDa`i Chie^'n Si~ Vie^.t My~ Florida du+. tru` se~ xa^y ca^'t Tu+o+.ng DDa`i o+? tha`nh pho^' Orlando, Florida, mo^.t trung ta^m du li.ch quo^'c te^' cu?a Hoa Ky`.
   U?y Ban ddu+o+.c chi'nh quye^`n tie^?u bang Florida cho phe'p hoa.t ddo^.ng ba^'t vu. lo+.i, va` Lie^n Bang (IRS) cho phe'p mie^~n thue^' nhu+~ng nga^n khoa?n u?ng ho^..
   Vi` da^n so^' ngu+o+`i Vie^.t cu+ ngu. o+? Florida khie^m nhu+o+`ng so vo+'i nhu+~ng co^.ng ddo^`ng kha'c, hie^.n nay chi? co' va`o khoa?ng 37,000 ngu+o+`i, chi phi' xa^y ca^'t la.i to^'n ke'm, do ddo' chu'ng to^i tra^n tro.ng thi?nh ca^`u quy' vi. ye^?m tro+. Quy~ Tu+o+.ng DDa`i dde^? chu'ng to^i co' the^? so+'m thu+.c hie^.n ddu+o+.c.
   Mo^ hi`nh do mo^.t ha^.u due^. cu?a Qua^n Lu+.c VNCH to^'t nghie^.p o+? Hoa Ky` la` Kie^'n tru'c su+  Nguye^~n DDu+'c Huy thie^'t ke^'. Nga`y 14 tha'ng 7, 2007 toa`n the^? Chu? ti.ch Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam o+? Florida dda~ cha^'p thua^.n hi`nh da'ng Mo^ hi`nh. Chu'ng to^i tie^'p tu.c thu nha^.n the^m y' kie^'n cu?a quy' vi. dde^? tu chi?nh Mo^ Hi`nh ddu+o+.c hoa`n ha?o the^m.
   Quy' vi. co' the^? ye^?m tro+. Quy~ Tu+o+.ng DDa`i ba(`ng chi phie^'u hoa(.c ba(`ng the? Ti'n Du.ng (Credit Card) qua nga^n ha`ng Paypal, xin vui lo`ng va`o ddi.a chi? Webpage dde^? bie^'t the^m chi tie^'t. Chu'ng to^i cu~ng ddi'nh ke`m Thu+ Ngo? trong attach file.    
    
   http://www.vietnamn avy.com/tuongdai florida.html
    
   U?y Ban Va^.n DDo^.ng tra^n tro.ng ca'm o+n quy' vi..
   Chu Ba' Ye^'n 
       -----Original Message-----
   From: Thuan Do <dothuan@sbcglobal. net>
   To: dothuan@sbcglobal. net
   Sent: Thu, 28 Aug 2008 1:07 pm
   Subject: [ThanHuu-MLNQVN] Fw: Mc Cain or Obama?

   Search Ads
   List your web site
   in Yahoo! Search.
   Moderator Central
   your questions about
   running Y! Groups.
   Discover Tips
   and healthy eating
   on Yahoo! Groups.
   .

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.