Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lu+o+ng Tri - Mo^.t Su+'c Ma.nh Vo^ Ði.ch

Expand Messages
 • Nguoi Viet
  Mo*`i các bạn đọc bài viết của nhà tho* Bùi Minh Quốc (đã bị VC bắt giam và quản chế tại gia khi đi lên vùng biên gio* i xem
  Message 1 of 1 , Aug 20, 2002
   Mo*`i ca'c ba.n ddo.c ba`i vie^'t cu?a nha` tho* Bu`i Minh Quo^'c (dda~ bi.
   VC ba('t giam va` qua?n che^' ta.i gia khi ddi le^n vu`ng bie^n gio*'i xem
   xe't va^'n dde^` VC da^ng dda^'t) vie^'t dde^? le^n a'n su*. im li`m cu?a
   tri' thu*'c quo^'c no^.i (ngoa.i tru*` mo^.t va`i ngu*o*`i) ddo^'i vo*'i
   su*. gian do^'i cu?a dda?ng CS VN.

   http://www.nsvietnam.com/60luongtri.html

   Butvang

   ---------------------------------------
   Lu+o+ng Tri - Mo^.t Su+'c Ma.nh Vo^ �i.ch
   Bu`i Minh Quo^'c (Vie^.t Nam)
   (Go+?i ca'c ddo^`ng nghie^.p Hoa`ng Tie^'n, Ma Va(n Kha'ng, Hoa`ng Quo^'c
   Ha?i)

   To^i vu+`a nha^.n ddu+o+.c tin, ho^m 10-11-1996 mo+'i ro^`i, ba anh dda~
   va`o tha(m anh Ha` Si~ Phu ddang ngo^`i tu`, tie^'p luo^n la.i nha^.n
   ddu+o+.c ba`i "Ve^` vie^.c o^ng Ha` Si~ Phu bi. ba('t" cu?a anh Hoa`ng
   Tie^'n. To^i ddo.c ngay mo^.t ma.ch. Kho' no'i he^'t nie^`m xu'c ddo^.ng
   cu?a to^i. Giu+~a dde^m ddo^ng �a` La.t gia' la.nh ma` ca?m tha^'y nhu+
   ddu+o+.c tie^'p the^m lu+?a a^'m, nhu+~ng muo^'n ke^u to le^n cu`ng ca'c
   ddo^`ng nghie^.p trong ca? nu+o+'c : �a^y la` ca'i ma` ngu+o+`i tri' thu+'c
   Vie^.t Nam chu'ng ta ba^y gio+` ca^`n la`m ngay! �a^y la` ca'i ma` ddo^`ng
   ba`o chu'ng ta ca^`n la`m ngay!

   Anh Hoa`ng Tie^'n cho bie^'t ba`i dda~ gu+?i cho Ban Cha^'p Ha`nh Ho^.i Nha`
   Va(n va` ma^'y to+` ba'o. Hy vo.ng ca'c ba'o a^'y se~ dda(ng dde^? ro^.ng
   ddu+o+`ng tha?o lua^.n. Nhu+ng trong khi cho+` ddo+.i, to^i cu~ng dda~
   photocopy gu+?i ca'c ba.n hu+~u.

   Cha('c ca'c anh co`n nho+', tre^n die^~n dda`n dda.i ho^.i la^`n thu+' V
   cu?a Ho^.i Nha` Va(n Vie^.t Nam tha'ng 3 na(m ngoa'i ta.i ho^.i tru+o+`ng Ba
   �i`nh, anh H PNT dda~ no'i ra^'t xo't xa ve^` ti`nh tra.ng vo^ ca?m cu?a
   so^' ddo^ng ca'c nha` va(n chu'ng ta tru+o+'c tai ho.a cu?a ddo^`ng
   nghie^.p. Va` ti`nh tra.ng vo^ ca?m no'i chung trong xa~ ho^.i khi mo^~i con
   ngu+o+`i tho+` o+ tru+o+'c tai ho.a cu?a ddo^`ng ba`o, ddo^`ng loa.i. �o'
   la` ti`nh tra.ng he^'t su+'c nguy hie^?m, la` ma?nh dda^'t ma`u mo+~ cho
   su+. na^?y no+? va` ba`nh tru+o+'ng ba.o quye^`n. Anh Tu+o+`ng ne^u le^n
   mo^.t da^~n chu+'ng no'ng ho^?i lu'c a^'y la` nha` va(n Du+o+ng Thu Hu+o+ng
   bi. ba('t oan, trong khi ca'c nha` va(n o+? ngoa`i nu+o+'c ha`ng tra(m
   ngu+o+`i le^n tie^'ng thi` ha^`u he^'t ca'c nha` va(n trong nu+o+'c la.i im
   la(.ng, tha^.m chi' co' ngu+o+`i co`n bie^.n ho^. to^ ve~ cho ca'i co`ng
   sa('t co`ng va`o tay chi. Hu+o+ng...

   Ha` Si~ Phu, con ngu+o+`i va` ta'c pha^?m cu?a anh a^'y, chu'ng ta dde^`u
   bie^'t, tha^.t dda'ng tra^n tro.ng the^' na`o. Anh Ma Va(n Kha'ng tu+`ng
   mu+o+.n ga^`n nhu+ toa`n bo^. ba`i "Da('t Tay Nhau �i Du+o+'i Nhu+~ng Ta^'m
   Bie^?n Chi? �u+o+`ng Cu?a Tri' Tue^." ddu+a va`o cuo^'n tie^?u thuye^'t
   "�a'm Cu+o+'i Kho^ng Co' Gia^'y Gia' Thu'" vo+'i bie^'t bao ta^m dda('c. Anh
   Ha` Si~ Phu ra^'t tin tu+o+?ng va` hy vo.ng va`o ca'c nha` va(n trong ho^.i
   ta, ne^n khi to^i ra du+. dda.i ho^.i la^`n thu+' V, dda~ gu+?i to^i ddem
   ta(.ng dda.i ho^.i mo^.t ba?n sa'ch cu?a anh a^'y nhan dde^` "�o^i �ie^`u
   Suy Nghi~ Cu?a Mo^.t Co^ng Da^n". To^i dda~ trao cho dda.i ho^.i ngay sau
   khi pha't bie^?u tre^n die^~n dda`n va` tin cha('c ban la~nh dda.o Ho^.i
   cu`ng ca'c anh chi. ho^.i vie^n la^`n ho^`i dda~ co' ddo.c. Ba?n tha^n to^i
   ddo.c Ha` Si~ Phu tha^'y ca'c lua^.n ddie^?m cu?a anh a^'y ra^'t thuye^'t
   phu.c. To^i co' ddem to+'i mo^.t so^' cu.

   Ha` Si~ Phu, Nguye^~n Kie^'n Giang, Le^ Ho^`ng Ha` - ba nha` ly' lua^.n
   sa('c sa?o va` kha?ng kha'i dda~ da'm ddem chu? nghi~a Ma'c - Le^nin ra xem
   xe't dde^'n ta^.n go^'c, bi. ddu+a ra to`a xe't xu+? vo+'i y' ddo^` hie^?n
   nhie^n la` nha(`m dda`n a'p tu+. do tu+ tu+o+?ng, tu+. do ngo^n lua^.n. Su+.
   vu.ng ve^` dde^'n ha`i hu+o+'c cu?a phi'a ba('t ngu+o+`i, buo^.c to^.i, xe't
   xu+? dda~ pho+i ba`y ro~ re^.t ti'nh ki.ch he^` cu?a mo^.t the^' lu+.c dda~
   ca'o chung ve^` ma(.t li.ch su+? ma` va^~n co^' ke'o da`i su+. to^`n ta.i.
   Sau phie^n to`a xu+? ca'c o^ng Hoa`ng Minh Chi'nh, �o^~ Trung Hie^'u, phie^n
   to`a xu+? (kho^ng co' xe't) ca'c o^ng Ha` Si~ Phu, Le^ Ho^`ng Ha`, Nguye^~n
   Kie^'n Giang la.i cung ca^'p the^m mo^.t ba(`ng chu+'ng cho su+. tha^'t ba.i
   tha?m ha.i cu?a ba.o quye^`n tru+o+'c su+'c ma.nh cu?a lu+o+ng tri... Ma(.c
   du` bi. bu+ng bi't to^'i dda, ca'i su+. tha^.t hu`ng ho^`n na`y cu+' lan
   to?a va` nga`y ca`ng nga^'m sa^u.

   Ma^'y chu.c na(m ro`ng, kho^ng nga`y na`o ngu+o+`i ta kho^ng nghe kho^ng
   nhi`n tha^'y ca'i kha^?u hie^.u "Chu? nghi~a Ma'c-Le^nin vo^ ddi.ch muo^n
   na(m". Ha` Si~ Phu co' mo^.t ve^' xua^'t ddo^'i (chu+a tha^'y ai ddo^'i)
   ra^'t ly' thu': "Nha` vo^ ddi.ch luo^n so+. ddi.ch vo^ nha`". Nhu+~ng
   ngu+o+`i luo^n giu+o+ng cao ga`o to kha^?u hie^.u kia, tro+' tre^u thay,
   la.i pha?i ti`m mo.i ca'ch la^?n tra'nh mo^.t cuo^.c ddo^'i thoa.i co^ng
   khai, bi`nh dda(?ng, bi`nh ti~nh va` o^n ho`a vo+'i ca'c ddo^'i thu? ly'
   lua^.n chi? loi nhoi ma^'y anh ca'n bo^. hu+u tri' nghe`o kho^? cha(?ng co'
   gi` ngoa`i ca^y bu't. Ro^'t cuo^.c chi? co`n mo^~i ca'ch ba?o ve^. su+. vo^
   d-i.ch cu?a chu? nghi~a ba(`ng co`ng sa('t. Nhu+ng co`ng sa('t co`ng tay
   thi` ddu+o+.c chu+' la`m sao co`ng no^?i ca'i dda^`u va` con tim.

   Co' mo^.t lu'c na`o ddo' tu+o+?ng nhu+ lu+o+ng tri ye^n ngu? tru+o+'c su+.
   hoa`nh ha`nh nga^'m nga^`m va` ve^nh va'o cu?a ba.o quye^`n cu`ng do^'i tra'
   - ca(.p song sinh. Ho^`i tre?, to^i ra^'t thi'ch ma^'y ca^u tho+ na`y cu?a
   nha` tho+ Nguye^~n �i`nh Thi (nay la` o^ng quan to nha^'t trong gio+'i va(n
   nghe^.) :
   Em ba?o anh : bo'ng to^'i kho^ng dda'ng so+.
   No' co' nhie^`u nanh vuo^'t va` ma(.t na.
   Nhu+ng ma('t no' mu` kho^ng the^? nhi`n xa
   Nhu+~ng ke? a'c trong lo`ng chu'ng so+. ta. A^'y the^' ma` ro^`i va^~n cu+'
   co' vo^ kho^'i ngu+o+`i va^~n cam ta^m ca^`m bu't trau nanh chuo^'t vuo^'t
   to^ ve~ ma(.t na. cho no' dda^'y, tuy ho. bie^'t thu+`a dda^u la` sa'ng
   dda^u la` to^'i, dda^u la` tha^.t dda^u la` gia?. Y nhu+ ca'i anh no. trong
   ba`i tho+ "Ba'nh Ve~" cu?a nha` tho+ Che^' Lan Vie^n vie^'t lu'c cuo^'i
   ddo+`i:
   Chu+a ca^`n ca^`m le^n ne^'m, anh dda~ bie^'t la` ba'nh ve~
   The^' nhu+ng anh va^~n ngo^`i va`o ba`n cu`ng be` ba.n
   Ca^`m le^n nha^'m nha'p
   Cha? la` ne^'u anh tu+` cho^'i
   Chu'ng se~ ba?o anh pha' ro^'i dde^m vui
   Ba?o anh kho^ng co`n co' kha? na(ng nhai
   Va` ddu+a anh tu+` nay ra kho?i tie^.c...
   The^' thi` co`n di.p dda^u nhai thu+' thie^.t?
   Ro^'t cuo^.c anh la.i ngo^`i va`o ba`n
   Nhu+ kho^ng co' gi` xa?y ra he^'t ! Tro+`i o+i, bao nhie^u na(m tru+o+`ng
   ky` die^~n ra ca'i ca?nh the^ tha?m a^'y, ne^'u ba^.c dda`n anh kho^ng ki.p
   tie^'t lo^. tru+o+'c lu'c nha('m ma('t xuo^i tay thi` ke? ha^.u sinh na`y
   co`n la^u mo+'i nha^.n ra.

   "Nhu+ kho^ng co' gi` xa?y ra he^'t"! - Nhu+ kho^ng he^` co' ca'i tro` he^`
   ba'nh ve~, nhu+ kho^ng he^` co' vie^.c dda`y ddo.a ha`ng tra(m va(n nghe^.
   si~ tri' thu+'c trong vu. "Nha^n Va(n - Giai Pha^?m", ha`ng tra(m ca'n bo^.
   trung cao ca^'p cu?a �a?ng va` Nha` Nu+o+'c trong vu. "Xe't La.i - Cho^'ng
   �a?ng" v.v... Va` nhie^`u nhie^`u nu+~a, ke'o da`i cho to+'i nay, nhu+ anh
   Hoa`ng Tie^'n dda~ chi? ro~ qua con so^' quo^'c ho^.i vu+`a co^ng bo^', na(m
   1996 ti'nh trung bi`nh mo^~i nga`y co' ho+n mo^.t ngu+o+`i bi. ba('t oan.

   "Nhu+ kho^ng co' gi` xa?y ra he^'t"! - Tha^.t kinh khu?ng, trong khi ddu?
   mo.i chuye^.n dda~ va` ddang xa?y ra, dde^'n cu. Nguye^~n Co^ng Hoan so^'ng
   la.i vie^'t ha`ng tra(m thie^n "�o^'ng Ra'c Mo+'i", "Bu+o+'c �u+o+`ng Cu`ng"
   mo+'i cu~ng kho^ng xue^? ; co`n "Xua^n To'c �o?" cu?a Vu~ Tro.ng Phu.ng thi`
   pha?i cha('c cha('n la` cu'i dda^`u phu? phu.c to^n ca'c da^n the? �o? la`m
   dda.i su+ phu.. Ca'i lo^'i ha`nh xu+? "Nhu+ kho^ng co' gi` xa?y ra he^'t"
   cu?a tri' thu+'c ta tha^.t dda('c to^.i vo+'i nha^n da^n vo+'i li.ch su+?.

   Nhu+ng dda^u pha?i ai cu~ng the^', ai cu~ng the^' ddu+o+.c ma~i. Chi'nh ca'i
   ca?m thu+'c to^.i lo^~i kho^ng ai tro^'n tra'nh ddu+o+.c dda~ khie^'n nha`
   va(n Bu+?u Tie^'n bu+o+'c le^n die^~n dda`n dda.i ho^.i la^`n thu+' IV Ho^.i
   Nha` Va(n Vie^.t Nam no'i lo+`i xin lo^~i Nha^n Va(n - Giai Pha^?m. Anh
   Bu+?u Tie^'n no'i nhu+~ng lo+`i a^'y dde^? thay lo+`i vi~nh bie^.t, vi` anh
   bie^'t tuo^?i cao su+'c ye^'u cha(?ng co`n so^'ng ddu+o+.c bao la^u. Ho+n
   hai na(m sau anh ra ddi. To^i nghi~ anh dda~ ra ddi vo+'i lu+o+ng ta^m nhe.
   nho~m. Cu~ng chi'nh dde^? ddu+o+.c lu+o+ng ta^m nhe. nho~m ma` o^ng Nguye^~n
   Trung Tha`nh - nha^n va^.t quan tro.ng so^' 2 sau o^ng Le^ �u+'c Tho. thu+.c
   hie^.n vie^.c dda`y ddo.a ha`ng tra(m ca'n bo^. cu`ng tha^n nha^n trong vu.
   "Xe't La.i - Cho^'ng �a?ng" - dda~ vie^'t ra nhu+~ng gio`ng minh chu+'ng la`
   ho. bi. oan va` dde^` nghi. gia?i oan cho ho..

   O+? dda.i ho^.i la^`n thu+' IV Ho^.i Nha` Va(n Vie^.t Nam, tra`ng vo^~ tay
   da`i nha^'t la` da`nh cho nha` va(n Tra^`n �o^., tuy o^ng va('ng ma(.t. O^ng
   lu'c a^'y la` Tru+o+?ng Ban Va(n Ho'a Va(n Nghe^. Trung U+o+ng �a?ng vu+`a
   bi. ma^'t cho^~ vi` mo^.t ddo`n ra^'t ngo.t ve^` to^? chu+'c : sa't nha^.p
   Ban Va(n Ho'a Va(n Nghe^. Trung U+o+ng vo+'i Ban Tuye^n Hua^'n Trung U+o+ng
   tha`nh Ban Va(n Ho'a Tu+ Tu+o+?ng Trung U+o+ng. O^ng co' le~ la` mo^.t trong
   so^' ra^'t hie^'m ca'n bo^. dda?ng ddu+o+.c ddo^ng dda?o anh chi. em nha`
   va(n nhi`n nha^.n kho^ng pha?i nhu+ nhi`n ca'c ca'n bo^. tuye^n hua^'n va`
   an ninh va(n ho'a, ca'c vi. "ga'c co^?ng tu+ tu+o+?ng" luo^n xoi mo'i co^ng
   vie^.c cu?a ho.. La` ngu+o+`i ddu+o+.c giao pha?i ca^`m ca'i dda^`u mo^'i
   so+.i da^y tro'i va(n nghe^. si~, o^ng la.i thu+.c su+. day du+'t ve^` so+.i
   da^y tro'i ddo', va` co^' ga('ng trong quye^`n ha.n cu?a mi`nh ti`m ca'ch
   go+~ mo^'i.
   ....................
   .....................
   Ca'c anh o+i, chu'ng ta suy nghi~ dda~ nhie^`u, tra(n tro+? dda~ nhie^`u.
   Va` co`n tra(n tro+? ca? ddo+`i. Nhu+ng cha(?ng le~ cu+' tra(n tro+? hoa`i
   ma` kho^ng la`m gi`, hoa(.c la`m nhu+~ng vie^.c vo^ thu+o+?ng vo^ pha.t!

   Pha?i la`m gi` chu+', ba(`ng ca^y bu't, ta^'t nhie^n. Chu'ng mi`nh co' gi`
   kha'c ngoa`i trang gia^'y va` ca^y bu't, va` du+'t khoa't kho^ng du`ng vu~
   khi' na`o kha'c ngoa`i ca^y bu't.

   Su+. the^? dda~ ro~ ra`ng la` kho' lo`ng tro^ng cho+` su+. ban pha't tu+. do
   da^n chu? tu+` phi'a nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m quye^`n. Da^n chu? tu+. do la`
   mo'n no+. ma` nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m quye^`n ma^'t cha^'t ca'ch ma.ng dda~
   vo+~ no+. nha^n da^n. Tu+` thuo+? ne^'m ma^.t na(`m gai ddu+o+.c nha^n da^n
   ddem xu+o+ng ma'u ra ddu`m bo.c che cho+?, chu'ng ta dda~ hu+'a he.n vo+'i
   nha^n da^n ca'c quye^`n a^'y. Nay kho^ng cu`ng vo+'i nha^n da^n, tie^`n
   phong gu+o+ng ma^~u ddi tru+o+'c nha^n da^n dda^'u tranh ddo`i tra? mo'n
   no+. a^'y cho da^n, thi` chu'ng ta mang to^.i lo+'n.

   Chu'ng ta thu+o+`ng no'i vo+'i nhau: "tri' thu+'c nu+o+'c mi`nh he`n qua'!"
   Mo^.t o^ng nha` va(n ma` to^i va` ca'c anh dde^`u bie^'t, ddi dda^u ga(.p ai
   ngu+o+`i ta chu+a ki.p no'i gi` dda~ vo^.i tu+. nha^.n mi`nh la` tha(`ng
   he`n. Nha` va(n Nguye^~n �u+'c So+n (Sao Tre^n Ru+`ng) bi`nh lua^.n ve^`
   hie^.n tu+o+.ng na`y: "ca'i tha(`ng a^'y no' la`m the^' dde^? tie^'p tu.c
   ddu+o+.c he`n the^m nu+~a."

   Nhu+ng xem ra, chu'ng ta dda~ he`n dde^'n mu+'c kho^ng the^? he`n ho+n.

   Mo^.t so^' anh em trong chu'ng ta ma^'y na(m qua dda~ to? ra kho^ng bie^'t
   so+.. Vi` lu+o+ng tri ho. kho^ng che^'t. Tie^u bie^?u la` nhu+~ng Hoa`ng
   Minh Chi'nh, Nguye^~n Ho^., Du+o+ng Thu Hu+o+ng, Ha` Si~ Phu, Nguye^~n
   Kie^'n Giang, Le^ Ho^`ng Ha`, Cha^n Ti'n, Nguye^~n Ngo.c Lan, Ho^`
   Hie^'u,v.v... Va` vu+`a ro^`i, chi'nh ca'c anh, khi ddi tha(m Ha` Si~ Phu,
   ca'c anh dda~ to? ra kho^ng bie^'t so+.. Anh Hoa`ng Tie^'n dda~ no'i tha(?ng
   sa(~n sa`ng cha^'p nha^.n su+. dda`n a'p, vo+'i lo`ng thanh tha?n. O+? �a`
   La.t, anh Tie^u Dao Ba?o Cu+., ba.n to^i, cu~ng mo^.t tinh tha^`n a^'y.

   Co' mo^.t ca^u ho?i cu+' da`y vo` to^i ma~i.

   Vi` sao, vi` sao mo^.t da^n to^.c ba^'t khua^'t dde^'n va^.y, kie^n cu+o+`ng
   dde^'n va^.y tru+o+'c mo.i the^' lu+.c ngoa.i xa^m ma` la.i cu+' cu'i dda^`u
   ni'n nhi.n, cam chi.u du+o+'i a'ch a'p bu+'c cu?a mo^.t the^' lu+.c no^.i
   xa^m? (To^i coi guo^`ng ma'y cai tri. ddo^.c ta`i la` the^' lu+.c no^.i xa^m
   nguy ha.i nha^'t cho ne^`n ddo^.c la^.p, bo+?i luo^n nho+' lo+`i cu. Ho^`
   da.y ra(`ng nu+o+'c ddo^.c la^.p ma` da^n kho^ng ddu+o+.c hu+o+?ng tu+. do
   ha.nh phu'c thi` ddo^.c la^.p cu~ng kho^ng nghi~a ly' gi`).

   Ca'i tro+? lu+.c bi' a^?n na`o dda~ nga(n cha(.n nguo^`n su+'c ma.nh cu?a
   lu+o+ng tri da^n to^.c trong cuo^.c dda^'u tranh gia`nh ddo^.c la^.p da^n
   to^.c chuye^?n ho'a tha`nh su+'c ma.nh dda^'u tranh gia`nh tu+. do da^n chu?
   ?

   To^i kho^ng tin da^n to^.c ta la` mo^.t da^n to^.c cam chi.u tru+o+'c the^'
   lu+.c no^.i xa^m.

   Pha?i cha(ng, su+' me^.nh he^. tro.ng nha^'t cu?a ngo`i bu't chu'ng ta, la`
   ba(`ng mo.i the^? loa.i, pha?i go'p pha^`n ta.o du+.ng mo^.t ddo+`i so^'ng
   tinh tha^`n nha(`m gia?i ma~ cho ddu+o+.c ca'i o^? kho'a bi' a^?n kia,
   dda(.ng mo+? tho^ng ca'nh cu+?a cho su+. chuye^?n ho'a nguo^`n su+'c ma.nh
   cu?a lu+o+ng tri da^n to^.c trong cuo^.c dda^'u tranh gia`nh ddo^.c la^.p
   tha`nh su+'c ma.nh trong cuo^.c dda^'u tranh gia`nh tu+. do da^n chu?. O+?
   dda^y, mo^.t la^`n nu+~a, lu+o+ng tri da^n to^.c la.i ho^.i tu. vo+'i
   lu+o+ng tri nha^n loa.i.

   Vu+`a vie^'t ta'c pha^?m da`i ho+i, chu'ng ta vu+`a ca^`n le^n tie^'ng ve^`
   nhu+~ng va^'n dde^` ca^'p ba'ch, pha?i kho^ng ca'c anh? Ca^'p ba'ch nha^'t
   la` va^'n dde^` ra ba'o tu+ nha^n, xua^'t ba?n tu+ nha^n.

   Mo^~i ngu+o+`i chu'ng ta ca^`n co' tie^'ng no'i cu?a mi`nh, dda~ dda`nh.
   Nhu+ng ta.i sao chu'ng ta kho^ng cu`ng nhau ddi to+'i mo^.t tie^'ng no'i
   chung, cu`ng nhau ky' te^n va` va^.n ddo^.ng nhu+~ng ai ddo^`ng y' cu`ng ky'
   te^n, du+o+'i mo^.t va(n ba?n ye^u ca^`u Quo^'c Ho^.i so+'m su+?a lua^.t
   ba'o chi', lua^.t xua^'t ba?n hie^.n ha`nh, bo^? sung ddie^`u khoa?n dda?m
   ba?o quye^`n ra ba'o tu+, la^.p nha` xua^'t ba?n tu+ kho^ng pha?i xin phe'p
   ? To^i cho dda^y la` vie^.c bi`nh thu+o+`ng, co' the^? va` ra^'t ca^`n la`m,
   gio^'ng nhu+ tru+o+'c dda^y chu'ng ta dda~ cu`ng nhau ky' te^n ddo`i ddi
   chie^'n dda^'u gia`nh ddo^.c la^.p.

   Ra^'t mong ddu+o+.c trao ddo^?i y' kie^'n vo+'i ca'c anh. Va` vo+'i ta^'t
   ca? ddo^`ng nghie^.p cu`ng ba.n ddo.c xa ga^`n dda~ ddo.c bu+'c thu+ ngo?
   na`y.

   Bu`i Minh Quo^'c
   3 Nguye^~n Thu+o+.ng Hie^`n - �a` La.t, La^m �o^`ng
   �ie^.n Thoa.i : 84 - 63 82 16 75

   Note: Nha` tho+ Bu`i Minh Quo^'c hie^.n ddang bi. dda?ng CS ba('t giu+~ vi`
   to^.i "tie^'c dda^'t" sau khi o^ng ddi le^n vu`ng bie^n gio+'i ti`m hie^?u
   thu+.c hu+ ve^` vu. DCS da^ng dda^'t va` bie^?n cho Trung Co^.ng


   _________________________________________________________________
   Join the world�s largest e-mail service with MSN Hotmail.
   http://www.hotmail.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.