Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

L.M. Nguye^~n Va(n Ly' va` nhu*~ng chu*'ng nha^n Tin Mu*`ng trong tho*`i dda.i chu'ng ta.

Expand Messages
 • Viet Si
  LM. NGUYỄN VĂN LÝ VÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA Trần Phong Vũ Trong buổi sinh hoạt văn học nhằm giới
  Message 1 of 1 , Aug 13, 2002

   LM. NGUYE^~N VA(N LY'

   VA` NHU+~NG CHU+'NG NHA^N TIN MU+`NG

   TRONG THO+`I DDA.I CHU'NG TA

    

   Tra^`n Phong Vu~

   Trong buo^?i sinh hoa.t va(n ho.c nha(`m gio+'i thie^.u ta'c pha^?m "Ho?a Lo`" cu?a nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n ta.i tru+o+`ng DDa.i ho.c Lua^.t khoa George Mason o+? tie^?u bang Virginia ho^m 24-6-2001, co' mo^.t chi tie^'t kha' dda(.c bie^.t dda~ ga^y nhie^`u nga.c nhie^n thi'ch thu' cho ho+n 200 cu+? to.a hie^.n die^.n\. DDo' la` khi ddu+o+.c mo+`i le^n die^~n dda`n, nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n dda~ kho^ng no'i nhie^`u ve^` ta'c pha^?m cu?a o^ng ma` dda~ da`nh tro.n th� gio+` dde^? no'i ve^` Linh mu.c Nguye^~n Va(n Ly', ngu+o+`i dda~ chia se? hai na(m tu` dda`y vo+'i o^ng o+? tra.i giam Ba Sao, Nam Ha` va`o nhu+~ng na(m 1990-1991.

   Ta'c gia? nhu+~ng thi ta^.p no^?i tie^'ng "Tie^'ng Vo.ng Tu+` DDa'y Vu+.c" (co`n co' te^n kha'c la` "Hoa DDi.a Ngu.c 1"), "Hoa DDi.a Ngu.c 2" dda~ lo+'n tie^'ng tuye^n xu+ng Cha Ly' xu+'ng dda'ng la` mo^.t ba^.c tru+o+.ng phu, ngu+?a ma(.t le^n kho^ng ngu+o+.ng vo+'i Tro+`i, cu'i ma(.t xuo^'ng kho^ng ho^? vo+'i DDa^'t! Lo+`i xu+ng tu.ng cu?a nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n da`nh cho cha Tadde^o^ Nguye^~n Va(n Ly' kho^ng na(`m o+? dda^`u mo^i cho't lu+o+~i ma` dda~ ru't ra tu+` nhu+~ng kinh nghie^.m ba?n tha^n cu?a hai na(m so^'ng chung ddu.ng vo+'i ngu+o+`i mu.c tu+? can tru+o+`ng na`y trong ngu.c tu` co^.ng sa?n\. Qua lo+`i ke^? la.i cu?a ta'c gia? tie^?u thuye^'t "Ho?a Lo`" ve^` con ngu+o+`i va` nha^n ca'ch linh mu.c Nguye^~n Va(n Ly' ngu+o+`i ta tha^'y no^?i ba^.t le^n hai dda(.c ddie^?m\.

   Cha Ly': ma^~u ngu+o+`i can dda?m va` ba^'t khua^'t\.

   Cha Ly': khuo^n ma(.t tie^u bie^?u cho ti`nh thu+o+ng va` lo`ng ba'c a'i Co^ng gia'o\.

   Nhi`n chung, ddu+'ng tre^n phu+o+ng die^.n con ngu+o+`i, o^ng xu+'ng dda'ng la` khuo^n ma^~u cu?a nhu+~ng ba^.c chi'nh nha^n qua^n tu+?, va` ve^` ma(.t to^n gia'o o^ng ddu+o+.c xe^'p va`o ha`ng ngu~ nhu+~ng ngu+o+`i co^ng chi'nh hay nhu+~ng chu+'ng nha^n Tin Mu+`ng cu?a tho+`i dda.i\.

   Vi` o+? chung trong mo^.t nha` giam, cho^~ na(`m ke^' ca^.n be^n nhau, ne^n thi si~ Nguye^~n Chi' Thie^.n tu+. ha`o la` ngu+o+`i hie^?u ro~ nha^n ca'ch va` la^.p tru+o+`ng cu?a vi. linh mu.c Co^ng gia'o na`y ho+n ba^'t cu+' ai kha'c o+? trong cu~ng nhu+ ngoa`i nu+o+'c\. Trong tho+`i gian bi. giam chung, hai ngu+o+`i dda~ co' nhie^`u co+ ho^.i trao ddo^?i vo+'i nhau ve^` ly' tu+o+?ng dda^'u tranh cho tu+. do, nha^n quye^`n bao go^`m ca? tu+. do to^n gia'o\. Du` bie^'t tru+o+'c se~ pha?i la~nh ddo`n thu` cu?a bo.n cai ngu.c, cha Ly' kho^ng nga^`n nga.i le^n tie^'ng be^nh vu+.c nhu+~ng ba.n ddo^`ng tu` mo^~i khi ho. bi. ddo^'i xu+? ta`n nha^~n, ba^'t co^ng\. Theo nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n thi` mo^.t la^`n kia tha^'y mo^.t ca'n bo^. dda'nh dda^.p mo^.t tu` nha^n ngay o+? co^?ng tra.i Ba sao, linh mu.c Ly' dda~ le^n tie^'ng pha?n kha'ng tha(?ng vo+'i Nguye^~n Tie^'n La^n, mo^.t vie^n trung ta' co^.ng sa?n trong tra.i\. O^ng no'i: "Ngu+o+`i vo+'i ngu+o+`i ca'n bo^. kho^ng ddu+o+.c dda'nh dda^.p nhu+ the^'\. Ne^'u ddu+o+ng su+. co' lo^~i ha~y ddem ra xe't xu+? pha^n minh, kho^ng ddu+o+.c tu`y tie^.n dda'nh dda^.p!" Di~ nhie^n sau ddo' te^n La^n dda~ ti`m ca'ch to^'ng linh mu.c Ly' va`o nha` bie^.t giam va` cu`m cha^n o^ng! DDe^? die^~n ta? tha'i ddo^. tha?n nhie^n cu?a cha Ly' ddo^`ng tho+`i no'i le^n nie^`m ca?m phu.c cu?a mi`nh, nha` tho+ no'i vo+'i cu+? to.a: "Tru+o+'c su+. kie^.n bi. tra? thu` nhu+ the^', linh mu.c Ly' va^~n ung dung kho^ng the`m xin xo?, bie^.n ba'c gi` he^'t"\.

   Va^~n theo ta'c gia? "Tie^'ng Vo.ng Tu+` DDa'y Vu+.c" thi` ngoa`i tha'i ddo^. can tru+o+`ng, qua? ca?m tre^n dda^y, vi. linh mu.c Co^ng gia'o na`y co`n co' mo^.t ta^'m lo`ng bao dung, tra('c a^?n dda(.c bie^.t ddo^'i vo+'i ngu+o+`i ddo^`ng chu?ng khi tha^'y ho. la^m co+n tu'ng qua^~n, ca^`n ddu+o+.c cu+'u giu'p\. La` mo^.t trong nhu+~ng ngu+o+`i tu` ddu+o+.c gia ddi`nh va` gia'o da^n tie^'p te^' nhie^`u nha^'t, nhu+ng ga^`n nhu+ o^ng ddem ta^'t ca? nhu+~ng gi` o^ng nha^.n ddu+o+.c dde^? chia se? cho nhu+~ng ngu+o+`i thie^'u tho^'n kho^ng co' tha^n nha^n tha(m nuo^i\. Vi` tha^'y cha Ly' chi? du`ng nhu+~ng bu+~a a(n dda.m ba.c trong tu` ne^n su+'c kho?e sa su't nhie^`u, la^`n kia thi si~ Nguye^~n Chi' Thie^.n to? y' lo nga.i va` khuye^n o^ng a(n mo^.t chu't ddo^` tie^'p te^' dde^? co' ddu? cha^'t dinh du+o+~ng thi` ngu+o+`i mu.c tu+? na`y tra? lo+`i: "Ma.ng so^'ng cu?a to^i dda~ co' Thie^n Chu'a ddi.nh ddoa.t\. Nhie^.m vu. cu?a to^i la` cu+'u ngu+o+`i nghe`o kho'\. DDa.o va` ddo+`i ga('n lie^`n vo+'i nhau vi` kho^ng co' ddo+`i thi` cu~ng kho^ng co' dda.o"\.

   DDie^`u dda'ng chu' y' la` cha Ly' kho^ng chi? quan ta^m giu'p ddo+~ nhu+~ng ngu+o+`i to^'t, cu`ng mo^.t to^n gia'o vo+'i o^ng hoa(.c co' cu+? chi? tu+? te^' vo+'i o^ng\. Cha co`n san se? nhu+~ng gi` mi`nh co' cho ca? nhu+~ng tha`nh pha^`n ba^'t ha?o trong tu`, nhu+~ng tha`nh pha^`n nha` tho+ me^.nh danh la` "lu+u manh" ddu+o+.c bo.n cai tu` mua chuo^.c dde^? ga^y su+., ha`nh ha. cha Ly' vi` chu'ng tha^'y cha ddu+o+.c nhie^`u ngu+o+`i thu+o+ng me^'n\. Du` va^.y, linh mu.c Ly' va^~n kho^ng he^` thu` ghe't nhu+~ng ke? mu+u toan ha~m ha.i o^ng\. Ngu+o+.c la.i khi tha^'y bo.n chu'ng vi` dda'nh nhau ma` bi. thu+o+ng pha?i va`o be^.nh vie^.n thi` chi'nh cha la.i la` ngu+o+`i ti`m dde^'n tha(m ho?i cu+u mang chu'ng vo+'i mo^.t ta^m ti`nh ye^u thu+o+ng, cha(m so'c kha'c thu+o+`ng\. Su+. kie^.n na`y dda~ ddu+a to+'i ke^'t qua? ba^'t ngo+` la` nhie^`u te^n trong dda'm tu` nha^n "lu+u manh" na`y dda~ thay ddo^?i ha(?n ta^m ti'nh va` ngo? y' xin cha Ly' ddu+o+.c gia nha^.p dda.o Co^ng gia'o\. Vi` nga.c nhie^n va` cu~ng vi` to` mo`, Nguye^~n Chi' Thie^.n ti`m dde^'n ho?i han\. DDa'p la.i ca^u ho?i la` ca'c anh dda~ bie^'t gi` ve^` dda.o Co^ng gia'o ma` ddo`i ddi theo thi` nha` tho+ nha^.n ddu+o+.c tu+` nhie^`u ngu+o+`i ca^u tra? lo+`i ho^`n nhie^n nhu+ng kha' thu+.c te^' sau dda^y: "Chu'ng to^i chu+a bie^'t gi` ve^` dda.o Co^ng gia'o ca?\. Nhu+ng tha^'y cha Ly', ngu+o+`i thay ma(.t Chu'a ma` co' lo`ng hy sinh, thu+o+ng ngu+o+`i qua' nhu+ va^.y thi` chu'ng to^i va`o dda.o"\.

   Tha^.t ddu'ng vo+'i ca^u tu.c ngu+~ cu?a ngu+o+`i xu+a: Lo+`i no'i bay nhanh, gu+o+ng la`nh o+? la.i\. No' go+.i nho+' to+'i nha^.n ddi.nh tho+`i danh cu?a Gia'o chu? Phaolo^ VI: "Con ngu+o+`i trong tho+`i dda.i chu'ng ta ca^`n dde^'n chu+'ng nha^n ho+n la` tha`y da.y\. Ma` ne^'u ca^`n to+'i tha`y da.y, thi` tru+o+'c khi la` tha`y da.y, ddu+o+ng su+. pha?i la` chu+'ng nha^n dda~"\.

   * * *

   Xuye^n qua nhu+~ng lo+`i ke^? la.i cu?a nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n ve^` phong ca'ch va` con ngu+o+`i linh mu.c Nguye^~n Va(n Ly', ngu+o+`i ta kho^ng the^? kho^ng lie^n tu+o+?ng to+'i hai khuo^n ma(.t linh mu.c kha'c trong li.ch su+? ca^.n dda.i cu?a Gia'o ho^.i Ba Lan\. DDo' la` cha Maximilian Kolbe, tu` nha^n lu+o+ng ta^m danh tie^'ng cu?a DDu+'c quo^'c xa~ trong DDe^. Nhi. The^' Chie^'n va` cha Jerzy Popieluszko, tuye^n u'y cu?a Co^ng ddoa`n DDoa`n ke^'t Ba lan, na.n nha^n cu?a che^' ddo^. co^.ng sa?n Varsovie dda^`u tha^.p nie^n 80 vu+`a qua\. Tuy so^'ng o+? hai tho+`i ddie^?m ca'ch nhau bo^'n chu.c na(m nhu+ng ca? hai dde^`u ho^.i ddu? hai ddu+'c ti'nh tie^u bie^?u cho ngu+o+`i mo^n dde^. Chu'a Gie^su: can dda?m be^nh ddo+~ ke? bi. a'p che^' bo+?i cu+o+`ng quye^`n ba.o lu+.c, ddo^`ng tho+`i he^'t da. ye^u thu+o+ng, sa(n so'c nhu+~ng ngu+o+`i la^m co+n tu'ng qua^~n, ga(.p bu+o+'c ddu+o+`ng cu`ng\.

   Cha Maximilian Kolbe la` bie^?u tu+o+.ng tuye^.t vo+`i cu?a ti`nh ye^u thu+o+ng ddo^`ng loa.i\. DDi theo con ddu+o+`ng cu?a DDa^'ng Cu+'u The^', cha dda~ ti`nh nguye^.n che^'t thay cho mo^.t ngu+o+`i ba.n ddo^`ng tu` chi? vo+'i y' nghi~ ddo+n so+ la` ngu+o+`i na`y co`n tre?, co`n co' vo+. con gia ddi`nh dde^? sa(n so'c ne^n ca^`n ddu+o+.c so^'ng ho+n cha\. Theo lo+`i thua^.t la.i cu?a nhu+~ng nha^n chu+'ng co`n so^'ng so't sau khi the^' chie^'n thu+' hai ke^'t thu'c thi` nho+` tinh tha^`n can dda?m, qua?ng dda.i va` lo`ng ye^u thu+o+ng vo^ lu+o+.ng cu?a cha lu'c co`n so^'ng cu~ng nhu+ sau khi che^'t thay cho ngu+o+`i ba.n ddo^`ng tu`, ra^'t nhie^`u ngu+o+`i dda~ xin ru+?a to^.i dde^? tro+? tha`nh ti'n hu+~u Co^ng gia'o, trong so^' co' ca? nhu+~ng ti'n ddo^` Do tha'i gia'o vo^'n co' nhie^`u u'y ky. ddo^'i vo+'i Vatican\. Tru+o+`ng ho+.p cha Maximilian ddu+o+.c tuye^n Tha'nh khi nhu+~ng ngu+o+`i chu+'ng tu+`ng la` na.n nha^n cu?a DDu+'c Quo^'c Xa~ co`n so^'ng so't la` mo^.t tru+o+`ng ho+.p hy hu+~u trong li.ch su+? 2000 na(m gia'o ho^.i Co^ng gia'o\.

   Bo^'n tha^.p nie^n sau, giu+~a lo`ng che^' ddo^. co^.ng sa?n Varsovie la.i xua^'t hie^.n the^m mo^.t khuo^n ma(.t lo+'n trong ha`ng gia'o si~ Ba lan: cha Jerzy Popieluszko, vi. linh hu+o+'ng 37 tuo^?i cu?a Co^ng ddoa`n DDoa`n ke^'t\. Noi gu+o+ng cha Maximilian, ngay tu+` thuo+? a^'u tho+ ca^.u Jerzy dda~ quye^'t ddi.nh cho.n cuo^.c so^'ng tu tri`\. Trong suo^'t hai na(m bi. ddo^.ng vie^n va`o qua^n ngu~, vi` bie^'t Jerzy Popieluszko va^~n kie^n tri` vo+'i ly' tu+o+?ng la`m linh mu.c, nhu+~ng si~ quan tru+.c tie^'p trong ddo+n vi. dda~ theo le^.nh cu?a nha` nu+o+'c ti`m he^'t ca'ch dde^? ha`nh ha. ngu+o+`i tu si~ nho? con ye^'u dduo^'i na`y khie^'n anh bi. la^m tro.ng be^.nh\. Khi vi. linh hu+o+'ng to? da^'u lo nga.i ve^` tu+o+ng lai mu.c vu. cu?a Jerzy va` muo^'n Jerzy pha?i nghi? mo^.t tho+`i gian thi` ddu+o+.c nghe ca^u tra? lo+`i: "Ngu+o+`i ta se~ kho^ng bao gio+` tha^'y ddau kho^? khi cha^'p nha^.n ddau kho^? vi` Chu'a Gie^su"\. Na(m 1972 sau khi chi.u chu+'c, cha Jerzy dda~ ha(ng ha'i lao mi`nh va`o cuo^.c ddo+`i linh mu.c va` kho^ng bao la^u dda~ da`nh ddu+o+.c ca?m ti`nh cu?a mo.i gio+'i vi` lo`ng ye^u thu+o+ng hay giu'p ddo+~ ngu+o+`i ye^'u the^' cu?a cha\. Mo^.t sinh vie^n y khoa dda~ no'i ve^` cha Jerzy nhu+ sau: "Cha lo la('ng cho to^i ho+n ca? chi'nh ba?n tha^n to^i lo cho to^i"\.

   Ke^? tu+` na(m 1981, sau khi dda'p lo+`i mo+`i go.i cu?a Co^ng ddoa`n DDoa`n ke^'t, cha do^`n he^'t ta^m lu+.c dde^? lo cho ca'c co^ng nha^n va` gia ddi`nh ho., nha^'t la` trong tho+`i gian Co^ng ddoa`n bi. dda(.t ra ngoa`i vo`ng pha'p lua^.t khie^'n ha^`u he^'t ca'n bo^. bi. to^'ng giam hoa(.c pha?i la^?n tro^'n\. Nga`y dde^m cha jerzy dda~ ddo+n tha^n len lo?i va`o nhu+~ng hang cu`ng ngo~ he?m trong tha`nh pho^' dde^? an u?i, tie^'p cu+'u nhu+~ng ngu+o+`i vo^ gia cu+, ke^? ca? vo+. con ca'c ca'n bo^. Co^ng ddoa`n ddang ta.i dda`o\. Lech Walesa, thu? la~nh Co^ng ddoa`n DDoa`n ke^'t dda~ no'i ve^` cha Jerzy nhu+ sau: "Vi` lo`ng ye^u thu+o+ng qua? tha^.t cha dda~ que^n ha(?n tha^n mi`nh"\. Vi. linh mu.c tre? dda~ pha^n pha't ddi ha`ng ta^'n qua^`n a'o trong khi trang phu.c cu?a chi'nh o^ng thi` lo^i tho^i, ra'ch na't\. Mo^.t nha` ba'o te^n tuo^?i vo^'n la` cu+.u dda?ng vie^n co^.ng sa?n dda~ me^.nh danh linh mu.c Jerzy Popieluszko la` "Mo^.t ngu+o+`i ba.n tha'nh cu?a chu'ng to^i ta.i gia'o ddu+o+`ng St. Stanislaw"\.

   Vi` so+. a?nh hu+o+?ng lo+'n lao cu?a cha Jerzy xuye^n qua nhu+~ng ba`i gia?ng thuye^'t trong nhu+~ng Tha'nh Le^~ Ca^`u Cho Que^ Hu+o+ng, che^' ddo^. co^.ng sa?n Varsovie dda~ ti`m mo.i ca'ch nha(`m kho'a mie^.ng ngu+o+`i mu.c tu+? can tru+o+`ng na`y\. Sau nhie^`u la^`n tha^'t ba.i trong mu+u toan a'm sa't cha Jerzy, bo.n co^ng an le'n bo? vu~ khi' va` truye^`n ddo+n va`o no+i cu+ ngu. cu?a cha\. Ke^'t qua? cha Jerzy dda~ bi. dda^?y va`o tu` giu+~a nga`y ky? nie^.m na(m thu+' hai le^.nh thie^'t qua^n lua^.t\. Cha dda~ bi. giam chung vo+'i bo.n du thu? du thu+.c trong ddo' co' mo^.t te^n sa't nha^n khe't tie^'ng\. Ma(.c da^`u su+'c kho?e ye^'u ke'm, o^ng va^~n kho^ng bi. nga~ gu.c tru+o+'c co+n thu+? tha'ch nhu+ su+. mong ddo+.i cu?a nha` nu+o+'c co^.ng sa?n Ba lan\. Chi? trong khoa?nh kha('c cha dda~ chinh phu.c ddu+o+.c su+. ki'nh tro.ng cu?a ha^`u he^'t pha.m nha^n trong tu`\. Va` ngay ca? te^n sa't nha^n cu~ng ba('t dda^`u co+?i mo+? ddo^'i vo+'i cha\. Hai ngu+o+`i ta^m su+. vo+'i nhau suo^'t sa'ng\. Da^`n da` cha Jerzy nha^.n ra nhu+~ng ddo^?i thay no+i ke? gie^'t ngu+o+`i\. DDe^'n ga^`n ra.ng ddo^ng, ngu+o+`i dda`n o^ng ba^.t kho'c va` xin la~nh bi' ti'ch ho`a gia?i vo+'i Thie^n Chu'a qua cha Jerzy\. Vi` kho^ng co' phu+o+ng tie^.n cho ho^'i nha^n ru+o+'c le^~, cha dda~ la`m phe'p ma^?u ba'nh trong nha` giam va` trao cho anh\. Sa'ng ho^m sau cha Jerzy Popieluszko ddu+o+.c pho'ng thi'ch\. Cha no'i vo+'i ke? sa't nha^n la` cha ra^'t vui vi` ddu+o+.c tra?i qua mo^.t dde^m kho^ng ngu? tha^.t nhie^`u y' nghi~a\.

   Sau khi vi. linh hu+o+'ng cu?a Co^ng ddoa`n DDoa`n Ke^'t bi. co^ng an nha` nu+o+'c co^.ng sa?n thu? tie^u, mo^.t la`n so'ng tro+? la.i dda.o Co^ng gia'o dda~ bu`ng no^? tre^n kha('p la~nh tho^? Ba lan\. Phu'c tri`nh cu?a gia'o ho^.i cho tha^'y ta^'m gu+o+ng cha Jerzy dda~ thu'c dda^?y ha`ng loa.t gio+'i tre? ddu+o+.c o+n go.i la`m linh mu.c\. Lo`ng ye^u thu+o+ng va` su+. hy sinh cu?a o^ng cu~ng cha^m ngo`i cho nhu+~ng hoa.t ddo^.ng trong bo'ng to^'i cu?a Co^ng ddoa`n va` dda~ ta.o ne^n mo^.t ddo^.ng lu+.c mo+'i thu'c dda^?y mo.i ngu+o+`i da^'n tha^n hoa.t ddo^.ng cho quye^`n so^'ng, quye^`n tu+. do va` quye^`n la`m ngu+o+`i\. Theo ky' gia? John Fox thi` trong khi che^' ddo^. Varsovie ti`m he^'t ca'ch bo^i nho. cha Jerzy va` ke^'t a'n nhu+~ng ke? theo cha thi` qua^`n chu'ng Ba lan dda~ to^n xu+ng cha nhu+ mo^.t vi. Tha'nh, mo^.t Tha'nh Tu+? DDa.o vi~ dda.i nha^'t cu?a da^n to^.c Ba lan ke^? tu+` sau cha Maximilian Kolbe\.

   * * *

   Tro+? la.i vo+'i tru+o+`ng ho+.p linh mu.c Tadde^o^ Nguye^~n Va(n Ly' va` nhu+~ng lo+`i chu+'ng cu?a thi si~ va` cu~ng la` ngu+o+`i tu` no^?i danh Nguye^~n Chi' Thie^.n, ngu+o+`i ta ru't ra ddu+o+.c nhu+~ng nha^.n ddi.nh ti'ch cu+.c sau dda^y\. Tru+o+'c he^'t no' chi'nh danh vi. the^', lo+`i no'i va` nhu+~ng vie^.c la`m cu?a cha Ly' trong suo^'t ho+n mo^.t pha^`n tu+ the^' ky? vu+`a qua, nha^'t la` tho+`i gian ta'i pha't ddo^.ng cuo^.c dda^'u tranh cho tu+. do to^n gia'o hie^.n nay\. No' la` mo^.t lo+`i ca?i chi'nh hu`ng ho^`n nhu+~ng lua^.n ddie^.u xuye^n ta.c cu?a nhu+~ng ngu+o+`i co^.ng sa?n va` nhu+~ng ke? theo dduo^i nha(`m bo^i ba'c ha`nh vi va` nha^n ca'ch cha Ly'\. Cu~ng nhu+ cha Jerzy Popieluszko, nhu+ dda~ dde^` ca^.p trong pha^`n dda^`u ba`i vie^'t, cha Nguye^~n Va(n Ly' dda~ ha`nh xu+? mo^.t ca'ch qua^n bi`nh tu+ ca'ch con ngu+o+`i va` o+n go.i linh mu.c cu?a o^ng dde^? nhu+ lo+`i xu+ng tu.ng cu?a ta'c gia? "Tie^'ng Vo.ng Tu+` DDa'y Vu+.c": "Cha Ly' xu+'ng dda'ng la` ba^.c tru+o+.ng phu, ngu+?a ma(.t le^n kho^ng the.n vo+'i Tro+`i, cu'i ma(.t xuo^'ng kho^ng ho^? vo+'i DDa^'t"\. Mai dda^y du` ba^'t cu+' chuye^.n gi` se~ xa?y dde^'n cho ngu+o+`i tu` lu+o+ng ta^m Nguye^~n Va(n Ly' (nhu+ bi. ba.o ha`nh trong nha` giam, bi. gie^'t cho'c, thu? tie^u du+o+'i hi`nh thu+'c na`y hay hi`nh thu+'c kha'c, hoa(.c vi` bi. a'p lu+.c quo^'c te^', Ha`no^.i pha?i tra? tu+. do cho o^ng), thi` nha^.n ddi.nh cu?a nha` tho+ Nguye^~n Chi' Thie^.n ve^` con ngu+o+`i va` phong ca'ch cha Ly' ho^m Chu'a nha^.t 24-6-01 ta.i DDa.i ho.c Lua^.t khoa George Mason va^~n mang gia' tri. nhu+~ng lo+`i chu+'ng kha? ti'n cho mai sau\.

   Cha Ly' xu+'ng dda'ng ddu+o+.c ke^? va`o so^' nhu+~ng chu+'ng nha^n Tin Mu+`ng cu?a Chu'a Gie^su trong tho+`i dda.i chu'ng ta\. Ngoa`i ra, tu+` dda^'y co^ng lua^.n trong va` ngoa`i nu+o+'c cu~ng hie^?u the^m ddu+o+.c gia' tri. ddi'ch thu+.c cu?a nhu+~ng gi` ca'c linh mu.c Nguye^~n Hu+~u Gia?i, Phan Va(n Lo+.i va` gia'o da^n Nguye^.t Bie^`u, An Truye^`n dda~ va` ddang ddo'ng go'p cho gia'o ho^.i va` que^ hu+o+ng Vie^.t nam ho^m nay\.
       Do You Yahoo!?
   HotJobs, a Yahoo! service - Search Thousands of New Jobs
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.