Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - BTNQTNQ.html

Expand Messages
 • TinhThuong36-A@yahoogroups.com
  TUYÊN NGÔN QUC T NHÂN QUYN TUYÊN NGÔN QUC T NHÂN QUYN (10.12.1948) LI M U Xét rng vic tha nhn phm giá bm sinh và nhng quyn bình ng bt kh chuyn nhng
  Message 1 of 94 , Nov 1, 2006
   TUY�N NG�N QUỐC TẾ NH�N QUYỀN

   TUY�N NG�N QUỐC TẾ NH�N QUYỀN (10.12.1948)


   LỜI MỞ ĐẦU


   X�t rằng việc thừa nhận phẩm gi� bẩm sinh v� những quyền
   b�nh đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả c�c phần tử trong đại gia đ�nh nh�n loại l� nền tảng của tự do, c�ng l� v� ho� b�nh thế giới,

   X�t rằng việc coi thường v� khinh miệt nh�n quyền đ� đưa
   tới những h�nh động d� man l�m phẫn nộ lương t�m nh�n
   loại, v� việc đạt tới một thế giới trong đ� mọi người
   được tự do ng�n luận v� tự do t�n ngưỡng, được giải tho�t khỏi sự sợ h�i v� khốn c�ng, được tuy�n xưng l� nguyện vọng cao cả nhất của con người,

   X�t rằng điều cốt yếu l� nh�n quyền phải được một chế
   độ ph�p trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn v�o thế
   c�ng, phải nổi dậy chống �p bức v� bạo quyền,

   X�t rằng điều cốt yếu l� phải ph�t triển những tương quan
   hữu nghị giữa c�c quốc gia,

   X�t rằng, trong Hiến Chương Li�n Hiệp Quốc, c�c d�n tộc đ�
   t�i x�c nhận niềm tin v�o những nh�n quyền căn bản, v�o
   phẩm c�ch v� gi� trị của con người, v�o quyền b�nh đẳng nam
   nữ, c�ng quyết t�m th�c đẩy tiến bộ x� hội v� n�ng cao
   mức sống trong một m�i trường tự do hơn,

   X�t rằng c�c quốc gia hội vi�n đ� cam kết hợp t�c với
   Li�n Hiệp Quốc để ph�t huy sự t�n trọng v� thực thi tr�n
   to�n cầu những nh�n quyền v� những quyền tự do căn bản,

   X�t rằng một quan niệm chung về tự do v� nh�n quyền l�
   điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấỵ

   V� vậy,

   ĐẠI HỘI ĐỒNG LI�N HIỆP QUỐC

   C�ng bố bản Tuy�n Ng�n Quốc Tế Nh�n Quyền n�y như một ti�u
   chuẩn thực hiện chung cho tất cả c�c d�n tộc v� quốc gia,
   sao cho mỗi c� nh�n v� đo�n thể x� hội lu�n nhớ tới bản
   tuy�n ng�n n�y, nỗ lực ph�t huy sự t�n trọng c�c quyền tự
   do n�y bằng học vấn v� gi�o dục, v� bằng những biện ph�p
   lũy tiến tr�n b�nh diện quốc gia v� quốc tế, bảo đảm sự
   thừa nhận v� thực thi tr�n to�n cầu c�c quyền tự do n�y cho
   c�c d�n tộc thuộc c�c quốc gia hội vi�n hay thuộc c�c l�nh
   thỗ bị gi�m h�..

   Điều 1:
   Mọi người sinh ra tự do v� b�nh đẳng về phẩm c�ch v�
   quyền lợi, c� l� tr� v� lương tri, v� phải đối xử với
   nhau trong t�nh b�c �ị

   Điều 2:
   Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuy�n
   Ng�n n�y kh�ng ph�n biệt đối xử v� bất cứ l� do n�o, như
   chủng tộc, m�u da, nam nữ, ng�n ngữ, t�n gi�o, ch�nh kiến hay
   quan niệm, nguồn gốc d�n tộc hay x� hội, t�i sản, d�ng d�i
   hay bất cứ th�n trạng n�o kh�c.
   Ngo�i ra kh�ng được ph�n biệt về quy chế ch�nh trị, ph�p l�
   hay quốc tế của quốc gia hay l�nh thổ m� người đ� trực
   thuộc, d� l� nước độc lập, bị gi�m hộ, mất chủ quyền
   hay bị hạn chế chủ quyền.

   Điều 3:
   Ai cũng c� quyền được sống, tự do, v� an to�n th�n thể.

   Điều 4:
   Kh�ng ai c� thể bị bắt l�m n� lệ hay n� dịch; chế độ n�
   lệ v� sự mua b�n n� lệ dưới mọi h�nh thức đều bị cấm
   chỉ.

   Điều 5:
   Kh�ng ai c� thể bị tra tấn hay bị những h�nh phạt hoặc những
   đối xử t�n �c, v� nh�n đạo, l�m hạ thấp nh�n phẩm.

   Điều 6:
   Ai cũng c� quyền được c�ng nhận l� con người trước ph�p
   luật bất cứ tại đ�ụ

   Điều 7:
   Mọi người đều b�nh đẳng trước ph�p luật v� được ph�p
   luật bảo vệ b�nh đẳng kh�ng kỳ thi.. Mọi người đều
   được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay x�i giục kỳ thị tr�i
   với Tuy�n Ng�n n�ỵ

   Điều 8:
   Ai cũng c� quyền y�u cầu t�a �n quốc gia c� thẩm quyền can
   thiệp chống lại những h�nh động vi phạm những quyền căn
   bản được hiến ph�p v� luật ph�p thừa nhận.

   Điều 9:
   Kh�ng ai c� thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một c�ch
   độc đo�n.

   Điều 10:
   Ai cũng c� quyền, tr�n căn bản ho�n to�n b�nh đẳng, được
   một to� �n độc lập v� v� tư x�t xử một c�ch c�ng khai v�
   c�ng bằng để ph�n xử về những quyền lợi v� nghi� vụ của
   m�nh, hay về những tội trạng h�nh sự m� m�nh bị c�o buộc.

   Điều 11:
   Bị c�o về một tội h�nh sự được suy đo�n l� v� tội cho
   đến khi c� đủ bằng chứng phạm ph�p trong một phi�n xử c�ng
   khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện h�..
   Kh�ng ai c� thể bị kết �n về một tội h�nh sự do những
   điều m�nh đ� l�m hay kh�ng l�m, nếu những điều ấy kh�ng
   cấu th�nh tội h�nh sự chiếu theo luật ph�p quốc gia hay
   luật ph�p quốc tế hiện h�nh; m� cũng kh�ng bị tuy�n phạt
   một h�nh phạt nặng hơn h�nh phạt được �p dụng trong thời
   gian phạm ph�p.

   Điều 12:
   Kh�ng ai c� thể bị x�m phạm một c�ch độc đo�n
   v�o đời tư, gia đ�nh, nh� ở, thư t�n, hay bị x�c phạm đến
   danh dự hay thanh danh. Ai cũng c� quyền được luật ph�p bảo
   vệ chống lại những x�m phạm ấỵ

   Điều 13:
   Ai cũng c� quyền tự do đi lại v� cư tr� trong quản hạt quốc
   gia. Ai cũng c� quyền rời khỏi bất cứ quốc gia n�o, kể cả quốc
   gia của m�nh, v� c� quyền hồi hương.

   Điều 14:
   Khi bị đ�n �p, ai cũng c� quyền t�m nơi tị nạn v� được
   hưởng quyền tị nạn tại c�c quốc gia kh�c.
   Quyền n�y kh�ng được viện dẫn trong trường hợp sự truy
   tố thực sự chỉ căn cứ v�o những tội trạng kh�ng c� t�nh
   c�ch ch�nh trị hay v�o những h�nh động tr�i với mục đ�ch v�
   t�n chỉ của Li�n Hiệp Quốc.

   Điều 15:
   Ai cũng c� quyền c� quốc ti.ch.
   Kh�ng ai c� thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi
   quốc tịch một c�ch độc đo�n.

   Điều 16:
   Đến tuổi th�nh h�n, thanh ni�n nam nữ c� quyền kết h�n v�
   lập gia đ�nh m� kh�ng bị ngăn cấm v� l� do chủng tộc, quốc
   tịch hay t�n gi�ọ Họ c� quyền b�nh đẳng khi kết h�n, trong
   thời gian h�n th� cũng như khi ly h�n.
   H�n th� chỉ c� gi� trị nếu c� sự thuận t�nh ho�n to�n tự
   do của những người kết h�n.
   Gia đ�nh l� đơn vị tự nhi�n v� căn bản của x� hội, v� phải
   được x� hội v� quốc gia bảo v�..

   Điều 17:
   Ai cũng c� quyền sở hữu, hoặc ri�ng tư hoặc h�n hiệp với
   người kh�c.
   Kh�ng ai c� thể bị tước đoạt t�i sản một c�ch độc đo�n.

   Điều 18:
   Ai cũng c� quyền tự do tư tưởng, tự do lương t�m
   v� tự do t�n gi�o; quyền n�y bao gồm cả quyền tự do thay
   đổi t�n gi�o hay t�n ngưỡng v� quyền tự do biểu thị t�n
   gi�o hay t�n ngưỡng qua sự giảng dạy, h�nh đạo, thờ phụng v�
   nghi lễ, hoặc ri�ng m�nh hoặc với người kh�c, tại nơi c�ng
   cộng hay tại nh� ri�ng.

   Điều 19:
    Ai cũng c� quyền tự do quan niệm v� tự do ph�t
   biểu quan điểm; quyền n�y bao gồm quyền kh�ng bị ai can
   thiệp v� những quan niệm của m�nh, v� quyền t�m kiếm, tiếp
   nhận c�ng phổ biến tin tức v� � kiến bằng mọi phương
   tiện truyền th�ng kh�ng kể bi�n giới quốc giạ

   Điều 20:
   Ai cũng c� quyền tự do hội họp v� lập hội c� t�nh c�ch ho�
   b�nh.
   Kh�ng ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đo�n.

   Điều 21:
   Ai cũng c� quyền tham gia ch�nh quyền của quốc gia m�nh, hoặc
   trực tiếp hoặc qua c�c đại biểu do m�nh tự do lựa chọn.
   Ai cũng c� quyền b�nh đẳng tham gia c�ng vụ trong nước.
   � nguyện của quốc d�n phải được coi l� căn bản của mọi
   quyền lực quốc gia; � nguyện n�y phải được biểu lộ qua
   những cuộc tuyển cử c� định kỳ v� trung thực, theo phương
   thức phổ th�ng đầu phiếu k�n, hay theo c�c thủ tục tuyển
   cử tự do tương tư..

   Điều 22:
   Với tư c�ch l� một th�nh vi�n của x� hội, ai cũng
   c� quyền được hưởng an sinh x� hội, cũng như c� quyền
   đ�i được hưởng những quyền kinh tế, x� hội v� văn ho�
   cần thiết cho nh�n phẩm v� sự tự do ph�t huy c� t�nh của
   m�nh, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp t�c quốc tế, v�
   theo c�ch tổ chức c�ng t�i nguy�n của quốc giạ

   Điều 23:
   Ai cũng c� quyền được l�m việc, được tự do lựa chọn
   việc l�m, được hưởng những điều kiện l�m việc c�ng
   bằng v� thuận lợi v� được bảo vệ chống thất nghiệp.
   C�ng l�m việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang
   nhau, kh�ng ph�n biệt đối xử.
   Người l�m việc được trả lương tương xứng v� c�ng bằng,
   đủ để bảo đảm cho bản th�n v� gia đ�nh một đời sống
   xứng đ�ng với nh�n phẩm, v� nếu cần, sẽ được bổ sung
   bằng những biện ph�p bảo trợ x� hội kh�c.
   Ai cũng c� quyền th�nh lập nghiệp đo�n hay gia nhập nghiệp
   đo�n để bảo vệ quyền lợi của m�nh.

   Điều 24:
   Ai cũng c� quyền nghỉ ngơi v� giải tr�, được
   hưởng sự hạn định hợp l� số giờ l�m việc v� những ng�y
   nghĩ định kỳ c� trả lương.

   Điều 25:
   Ai cũng c� quyền được hưởng một mức sống khả quan về
   phương diện sức khỏe v� an lạc cho bản th�n v� gia đ�nh kể
   cả thức ăn, quần �o, nh� ở, y tế v� những dịch vụ cần
   thiết; ai cũng c� quyền được hưởng an sinh x� hội trong
   trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, g�a bụa, gi�
   yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những ho�n cảnh ngo�i �
   muốn.
   Sản phụ v� trẻ em được đặc biệt săn s�c v� gi�p đỡ.
   Tất cả c�c con, dầu l� ch�nh thức hay ngoại h�n, đều được
   hưởng bảo trợ x� hội như nhaụ

   Điều 26:
   Ai cũng c� quyền được hưởng gi�o dục. Gi�o dục phải được
   miễn ph� �t nhất ở cấp sơ đẳng v� căn bản. Gi�o dục sơ
   đẳng c� t�nh c�ch cưỡng b�ch. Gi�o dục kỹ thuật v� chuy�n
   nghiệp phải được phổ cập. Gi�o dục cao đẳng phải được
   phổ cập cho mọi sinh vi�n tr�n căn bản b�nh đẳng, lấy th�nh
   t�ch l�m ti�u chuẩn.
   Gi�o dục phải nhằm ph�t huy đầy đủ nh�n c�ch, tăng cường
   sự t�n trọng nh�n quyền v� những quyền tự do căn bản; phải
   đề cao sự th�ng cảm, bao dung v� hữu nghị giữa c�c quốc gia,
   c�c cộng đồng sắc tộc hay t�n gi�o, đồng thời yểm trợ
   những hoạt động của Li�n Hiệp Quốc trong việc duy tr� ho�
   b�nh.
   Cha mẹ c� quyền ưu ti�n lựa chọn gi�o dục cho c�c con.

   Điều 27:
   Ai cũng c� quyền tự do tham gia v�o đời sống văn ho� của
   cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng c�c
   tiến bộ khoa học v� lợi �ch của những tiến bộ ấỵ
   Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần v�
   vật chất ph�t sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay
   nghệ thuật của m�nh.

   Điều 28:
   Ai cũng c� quyền được hưởng một trật tự x�
   hội v� trật tự quốc tế trong đ� những quyền tự do ghi
   trong bản Tuy�n Ng�n n�y c� thể được thực hiện đầy đủ.

   Điều 29:
   Ai cũng c� nghi� vụ đối với cộng đồng trong đ� nh�n c�ch
   của m�nh c� thể được ph�t triển một c�ch tự do v� đầy
   đủ.
   Trong khi h�nh xử những quyền tự do của m�nh, ai cũng phải
   chịu những giới hạn do luật ph�p đặt ra ng� hầu những
   quyền tự do của người kh�c cũng được thừa nhận v� t�n
   trọng, những đ�i hỏi ch�nh đ�ng về đạo l�, trật tự c�ng
   cộng v� an lạc chung trong một x� hội d�n chủ cũng được
   thỏa m�n.
   Trong mọi trường hợp, những quyền tự do n�y kh�ng thể h�nh
   xử tr�i với những mục ti�u v� t�n chỉ của Li�n Hiệp Quốc.

   Điều 30:
   Kh�ng một điều khoản n�o trong Tuy�n Ng�n n�y c�
   thể giải th�ch để cho ph�p một quốc gia, một đo�n thể, hay
   một c� nh�n n�o được quyền hoạt động hay l�m những h�nh
   vi nhằm ti�u hủy những quyền tự do liệt k� trong Tuy�n Ng�n
   n�ỵ
    

  • TinhThuong36-A@yahoogroups.com
   TUYÊN NGÔN QUC T NHÂN QUYN TUYÊN NGÔN QUC T NHÂN QUYN (10.12.1948) LI M U Xét rng vic tha nhn phm giá bm sinh và nhng quyn bình ng bt kh chuyn nhng
   Message 94 of 94 , Oct 1 12:36 AM
    TUY�N NG�N QUỐC TẾ NH�N QUYỀN

    TUY�N NG�N QUỐC TẾ NH�N QUYỀN (10.12.1948)


    LỜI MỞ ĐẦU


    X�t rằng việc thừa nhận phẩm gi� bẩm sinh v� những quyền
    b�nh đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả c�c phần tử trong đại gia đ�nh nh�n loại l� nền tảng của tự do, c�ng l� v� ho� b�nh thế giới,

    X�t rằng việc coi thường v� khinh miệt nh�n quyền đ� đưa
    tới những h�nh động d� man l�m phẫn nộ lương t�m nh�n
    loại, v� việc đạt tới một thế giới trong đ� mọi người
    được tự do ng�n luận v� tự do t�n ngưỡng, được giải tho�t khỏi sự sợ h�i v� khốn c�ng, được tuy�n xưng l� nguyện vọng cao cả nhất của con người,

    X�t rằng điều cốt yếu l� nh�n quyền phải được một chế
    độ ph�p trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn v�o thế
    c�ng, phải nổi dậy chống �p bức v� bạo quyền,

    X�t rằng điều cốt yếu l� phải ph�t triển những tương quan
    hữu nghị giữa c�c quốc gia,

    X�t rằng, trong Hiến Chương Li�n Hiệp Quốc, c�c d�n tộc đ�
    t�i x�c nhận niềm tin v�o những nh�n quyền căn bản, v�o
    phẩm c�ch v� gi� trị của con người, v�o quyền b�nh đẳng nam
    nữ, c�ng quyết t�m th�c đẩy tiến bộ x� hội v� n�ng cao
    mức sống trong một m�i trường tự do hơn,

    X�t rằng c�c quốc gia hội vi�n đ� cam kết hợp t�c với
    Li�n Hiệp Quốc để ph�t huy sự t�n trọng v� thực thi tr�n
    to�n cầu những nh�n quyền v� những quyền tự do căn bản,

    X�t rằng một quan niệm chung về tự do v� nh�n quyền l�
    điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấỵ

    V� vậy,

    ĐẠI HỘI ĐỒNG LI�N HIỆP QUỐC

    C�ng bố bản Tuy�n Ng�n Quốc Tế Nh�n Quyền n�y như một ti�u
    chuẩn thực hiện chung cho tất cả c�c d�n tộc v� quốc gia,
    sao cho mỗi c� nh�n v� đo�n thể x� hội lu�n nhớ tới bản
    tuy�n ng�n n�y, nỗ lực ph�t huy sự t�n trọng c�c quyền tự
    do n�y bằng học vấn v� gi�o dục, v� bằng những biện ph�p
    lũy tiến tr�n b�nh diện quốc gia v� quốc tế, bảo đảm sự
    thừa nhận v� thực thi tr�n to�n cầu c�c quyền tự do n�y cho
    c�c d�n tộc thuộc c�c quốc gia hội vi�n hay thuộc c�c l�nh
    thỗ bị gi�m h�..

    Điều 1:
    Mọi người sinh ra tự do v� b�nh đẳng về phẩm c�ch v�
    quyền lợi, c� l� tr� v� lương tri, v� phải đối xử với
    nhau trong t�nh b�c �ị

    Điều 2:
    Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuy�n
    Ng�n n�y kh�ng ph�n biệt đối xử v� bất cứ l� do n�o, như
    chủng tộc, m�u da, nam nữ, ng�n ngữ, t�n gi�o, ch�nh kiến hay
    quan niệm, nguồn gốc d�n tộc hay x� hội, t�i sản, d�ng d�i
    hay bất cứ th�n trạng n�o kh�c.
    Ngo�i ra kh�ng được ph�n biệt về quy chế ch�nh trị, ph�p l�
    hay quốc tế của quốc gia hay l�nh thổ m� người đ� trực
    thuộc, d� l� nước độc lập, bị gi�m hộ, mất chủ quyền
    hay bị hạn chế chủ quyền.

    Điều 3:
    Ai cũng c� quyền được sống, tự do, v� an to�n th�n thể.

    Điều 4:
    Kh�ng ai c� thể bị bắt l�m n� lệ hay n� dịch; chế độ n�
    lệ v� sự mua b�n n� lệ dưới mọi h�nh thức đều bị cấm
    chỉ.

    Điều 5:
    Kh�ng ai c� thể bị tra tấn hay bị những h�nh phạt hoặc những
    đối xử t�n �c, v� nh�n đạo, l�m hạ thấp nh�n phẩm.

    Điều 6:
    Ai cũng c� quyền được c�ng nhận l� con người trước ph�p
    luật bất cứ tại đ�ụ

    Điều 7:
    Mọi người đều b�nh đẳng trước ph�p luật v� được ph�p
    luật bảo vệ b�nh đẳng kh�ng kỳ thi.. Mọi người đều
    được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay x�i giục kỳ thị tr�i
    với Tuy�n Ng�n n�ỵ

    Điều 8:
    Ai cũng c� quyền y�u cầu t�a �n quốc gia c� thẩm quyền can
    thiệp chống lại những h�nh động vi phạm những quyền căn
    bản được hiến ph�p v� luật ph�p thừa nhận.

    Điều 9:
    Kh�ng ai c� thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một c�ch
    độc đo�n.

    Điều 10:
    Ai cũng c� quyền, tr�n căn bản ho�n to�n b�nh đẳng, được
    một to� �n độc lập v� v� tư x�t xử một c�ch c�ng khai v�
    c�ng bằng để ph�n xử về những quyền lợi v� nghi� vụ của
    m�nh, hay về những tội trạng h�nh sự m� m�nh bị c�o buộc.

    Điều 11:
    Bị c�o về một tội h�nh sự được suy đo�n l� v� tội cho
    đến khi c� đủ bằng chứng phạm ph�p trong một phi�n xử c�ng
    khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện h�..
    Kh�ng ai c� thể bị kết �n về một tội h�nh sự do những
    điều m�nh đ� l�m hay kh�ng l�m, nếu những điều ấy kh�ng
    cấu th�nh tội h�nh sự chiếu theo luật ph�p quốc gia hay
    luật ph�p quốc tế hiện h�nh; m� cũng kh�ng bị tuy�n phạt
    một h�nh phạt nặng hơn h�nh phạt được �p dụng trong thời
    gian phạm ph�p.

    Điều 12:
    Kh�ng ai c� thể bị x�m phạm một c�ch độc đo�n
    v�o đời tư, gia đ�nh, nh� ở, thư t�n, hay bị x�c phạm đến
    danh dự hay thanh danh. Ai cũng c� quyền được luật ph�p bảo
    vệ chống lại những x�m phạm ấỵ

    Điều 13:
    Ai cũng c� quyền tự do đi lại v� cư tr� trong quản hạt quốc
    gia. Ai cũng c� quyền rời khỏi bất cứ quốc gia n�o, kể cả quốc
    gia của m�nh, v� c� quyền hồi hương.

    Điều 14:
    Khi bị đ�n �p, ai cũng c� quyền t�m nơi tị nạn v� được
    hưởng quyền tị nạn tại c�c quốc gia kh�c.
    Quyền n�y kh�ng được viện dẫn trong trường hợp sự truy
    tố thực sự chỉ căn cứ v�o những tội trạng kh�ng c� t�nh
    c�ch ch�nh trị hay v�o những h�nh động tr�i với mục đ�ch v�
    t�n chỉ của Li�n Hiệp Quốc.

    Điều 15:
    Ai cũng c� quyền c� quốc ti.ch.
    Kh�ng ai c� thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi
    quốc tịch một c�ch độc đo�n.

    Điều 16:
    Đến tuổi th�nh h�n, thanh ni�n nam nữ c� quyền kết h�n v�
    lập gia đ�nh m� kh�ng bị ngăn cấm v� l� do chủng tộc, quốc
    tịch hay t�n gi�ọ Họ c� quyền b�nh đẳng khi kết h�n, trong
    thời gian h�n th� cũng như khi ly h�n.
    H�n th� chỉ c� gi� trị nếu c� sự thuận t�nh ho�n to�n tự
    do của những người kết h�n.
    Gia đ�nh l� đơn vị tự nhi�n v� căn bản của x� hội, v� phải
    được x� hội v� quốc gia bảo v�..

    Điều 17:
    Ai cũng c� quyền sở hữu, hoặc ri�ng tư hoặc h�n hiệp với
    người kh�c.
    Kh�ng ai c� thể bị tước đoạt t�i sản một c�ch độc đo�n.

    Điều 18:
    Ai cũng c� quyền tự do tư tưởng, tự do lương t�m
    v� tự do t�n gi�o; quyền n�y bao gồm cả quyền tự do thay
    đổi t�n gi�o hay t�n ngưỡng v� quyền tự do biểu thị t�n
    gi�o hay t�n ngưỡng qua sự giảng dạy, h�nh đạo, thờ phụng v�
    nghi lễ, hoặc ri�ng m�nh hoặc với người kh�c, tại nơi c�ng
    cộng hay tại nh� ri�ng.

    Điều 19:
     Ai cũng c� quyền tự do quan niệm v� tự do ph�t
    biểu quan điểm; quyền n�y bao gồm quyền kh�ng bị ai can
    thiệp v� những quan niệm của m�nh, v� quyền t�m kiếm, tiếp
    nhận c�ng phổ biến tin tức v� � kiến bằng mọi phương
    tiện truyền th�ng kh�ng kể bi�n giới quốc giạ

    Điều 20:
    Ai cũng c� quyền tự do hội họp v� lập hội c� t�nh c�ch ho�
    b�nh.
    Kh�ng ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đo�n.

    Điều 21:
    Ai cũng c� quyền tham gia ch�nh quyền của quốc gia m�nh, hoặc
    trực tiếp hoặc qua c�c đại biểu do m�nh tự do lựa chọn.
    Ai cũng c� quyền b�nh đẳng tham gia c�ng vụ trong nước.
    � nguyện của quốc d�n phải được coi l� căn bản của mọi
    quyền lực quốc gia; � nguyện n�y phải được biểu lộ qua
    những cuộc tuyển cử c� định kỳ v� trung thực, theo phương
    thức phổ th�ng đầu phiếu k�n, hay theo c�c thủ tục tuyển
    cử tự do tương tư..

    Điều 22:
    Với tư c�ch l� một th�nh vi�n của x� hội, ai cũng
    c� quyền được hưởng an sinh x� hội, cũng như c� quyền
    đ�i được hưởng những quyền kinh tế, x� hội v� văn ho�
    cần thiết cho nh�n phẩm v� sự tự do ph�t huy c� t�nh của
    m�nh, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp t�c quốc tế, v�
    theo c�ch tổ chức c�ng t�i nguy�n của quốc giạ

    Điều 23:
    Ai cũng c� quyền được l�m việc, được tự do lựa chọn
    việc l�m, được hưởng những điều kiện l�m việc c�ng
    bằng v� thuận lợi v� được bảo vệ chống thất nghiệp.
    C�ng l�m việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang
    nhau, kh�ng ph�n biệt đối xử.
    Người l�m việc được trả lương tương xứng v� c�ng bằng,
    đủ để bảo đảm cho bản th�n v� gia đ�nh một đời sống
    xứng đ�ng với nh�n phẩm, v� nếu cần, sẽ được bổ sung
    bằng những biện ph�p bảo trợ x� hội kh�c.
    Ai cũng c� quyền th�nh lập nghiệp đo�n hay gia nhập nghiệp
    đo�n để bảo vệ quyền lợi của m�nh.

    Điều 24:
    Ai cũng c� quyền nghỉ ngơi v� giải tr�, được
    hưởng sự hạn định hợp l� số giờ l�m việc v� những ng�y
    nghĩ định kỳ c� trả lương.

    Điều 25:
    Ai cũng c� quyền được hưởng một mức sống khả quan về
    phương diện sức khỏe v� an lạc cho bản th�n v� gia đ�nh kể
    cả thức ăn, quần �o, nh� ở, y tế v� những dịch vụ cần
    thiết; ai cũng c� quyền được hưởng an sinh x� hội trong
    trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, g�a bụa, gi�
    yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những ho�n cảnh ngo�i �
    muốn.
    Sản phụ v� trẻ em được đặc biệt săn s�c v� gi�p đỡ.
    Tất cả c�c con, dầu l� ch�nh thức hay ngoại h�n, đều được
    hưởng bảo trợ x� hội như nhaụ

    Điều 26:
    Ai cũng c� quyền được hưởng gi�o dục. Gi�o dục phải được
    miễn ph� �t nhất ở cấp sơ đẳng v� căn bản. Gi�o dục sơ
    đẳng c� t�nh c�ch cưỡng b�ch. Gi�o dục kỹ thuật v� chuy�n
    nghiệp phải được phổ cập. Gi�o dục cao đẳng phải được
    phổ cập cho mọi sinh vi�n tr�n căn bản b�nh đẳng, lấy th�nh
    t�ch l�m ti�u chuẩn.
    Gi�o dục phải nhằm ph�t huy đầy đủ nh�n c�ch, tăng cường
    sự t�n trọng nh�n quyền v� những quyền tự do căn bản; phải
    đề cao sự th�ng cảm, bao dung v� hữu nghị giữa c�c quốc gia,
    c�c cộng đồng sắc tộc hay t�n gi�o, đồng thời yểm trợ
    những hoạt động của Li�n Hiệp Quốc trong việc duy tr� ho�
    b�nh.
    Cha mẹ c� quyền ưu ti�n lựa chọn gi�o dục cho c�c con.

    Điều 27:
    Ai cũng c� quyền tự do tham gia v�o đời sống văn ho� của
    cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng c�c
    tiến bộ khoa học v� lợi �ch của những tiến bộ ấỵ
    Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần v�
    vật chất ph�t sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay
    nghệ thuật của m�nh.

    Điều 28:
    Ai cũng c� quyền được hưởng một trật tự x�
    hội v� trật tự quốc tế trong đ� những quyền tự do ghi
    trong bản Tuy�n Ng�n n�y c� thể được thực hiện đầy đủ.

    Điều 29:
    Ai cũng c� nghi� vụ đối với cộng đồng trong đ� nh�n c�ch
    của m�nh c� thể được ph�t triển một c�ch tự do v� đầy
    đủ.
    Trong khi h�nh xử những quyền tự do của m�nh, ai cũng phải
    chịu những giới hạn do luật ph�p đặt ra ng� hầu những
    quyền tự do của người kh�c cũng được thừa nhận v� t�n
    trọng, những đ�i hỏi ch�nh đ�ng về đạo l�, trật tự c�ng
    cộng v� an lạc chung trong một x� hội d�n chủ cũng được
    thỏa m�n.
    Trong mọi trường hợp, những quyền tự do n�y kh�ng thể h�nh
    xử tr�i với những mục ti�u v� t�n chỉ của Li�n Hiệp Quốc.

    Điều 30:
    Kh�ng một điều khoản n�o trong Tuy�n Ng�n n�y c�
    thể giải th�ch để cho ph�p một quốc gia, một đo�n thể, hay
    một c� nh�n n�o được quyền hoạt động hay l�m những h�nh
    vi nhằm ti�u hủy những quyền tự do liệt k� trong Tuy�n Ng�n
    n�ỵ
     

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.