Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PHOTOS CHÓ ĐẺ ĐẠI VIỆT GIAN 'BÁC SĨ' 'HĂ NG RẾT' VÕ ÚN LÀI NICK GIÁC HẠNH, XÚ DANH THÍCH C ỐI NON, PATHOLOGICAL DIRTY HYPOCRITE WHO HAS LIED TO STUPI D MEDIA 360 MILLION INFANTS BURNED & KILLED YEARLY by the RV N - HỒNG LOAN và CHÍNH KHÍ VIỆT KÍNH TẶNG MỘT R ỪNG CÂU ĐỐI XUÂN QÚY TỴ 2013 - NHỮNG CÁI TÁT V ÀO MẶT THẰNG HỀ LÙN VÕ VĂN ÁI nick GIÁC (VÔ) H ẠNH VÀ BỌN CHÓ TAY SAI.

Expand Messages
 • Dau Tranh
  From: Joseph Pham Date: 2013/2/10 Subject: *PHOTOS CHÓ ĐẺ ĐẠI VIỆT GIAN BÁC SĨ HĂNG RẾT VÕ ÚN LÀI NICK GIÁC
  Message 1 of 1 , Feb 10, 2013


  From: Joseph Pham <josephpham62@...>
  Date: 2013/2/10
  Subject: PHOTOS CHÓ ĐẺ ĐẠI VIỆT GIAN 'BÁC SĨ'  'HĂNG RẾT' VÕ ÚN LÀI NICK GIÁC HẠNH, XÚ DANH THÍCH CỐI NON, PATHOLOGICAL DIRTY HYPOCRITE WHO HAS LIED TO STUPID MEDIA  360 MILLION INFANTS BURNED & KILLED YEARLY by the RVN -  HỒNG LOAN và CHÍNH KHÍ VIỆT KÍNH TẶNG MỘT RỪNG CÂU ĐỐI XUÂN QÚY TỴ 2013 - NHỮNG CÁI TÁT VÀO MẶT THẰNG HỀ LÙN VÕ VĂN ÁI nick GIÁC (VÔ) HẠNH VÀ BỌN CHÓ TAY SAI.
  To:


  NHỮNG CÂU HỎI CHO CHÓ ĐE? BASSET CHÂN LÙN "BÁC SĨ" HĂNG RẾT VÕ VĂN ÁI, NICK GIÁC (MÁU VÔ) HẠNH), CAO MỘT MÉT LINH LĂM tức 105 CENTIMÈTRES.


  CHO’  ĐẺ CHÂN LÙN BASSET ĐẠI VIỆT GIAN VÕ VĂN ÁI (Nicks GIÁC HẠNH, Sylvia Lê, Email: Sylvia8253@yahoo .com, ĐỨC THÁNH BÀ NỘI ...) XÚ UẾ DANH THÍCH CỐI NON, LÙN QUỐC TẾ,  NGOÀI NI SƯ THÍCH TRÍ HẢI, MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT THÊM BAO NHIÊU ĐỒNG BÀO VN VÔ TỘI CỦA MÀY,  TAY KHÔNG TẤC SẮT TƯ. VÊ. ??? NI SƯ THÍCH TRÍ HẢI ĐÃ BỊ THẢM SÁT BÍ MẬT MAN RỢ NHƯ THỂ NÀO SAU KHI CHUNG SỐNG VÀ CÓ THAI VỚI MÀY. MÀY, THẰNG CHÓ ĐẺ CỰC KỲ VÔ LUÂN, ĐEO MẶT NẠ ĐẠO ĐỨC GIẢ GIÁC HẠNH TỨC VÕ VĂN ÁI, LÙN QUỐC TẾ, LÀ THẰNG CHÓ ĐẺ DUY NHẤT HIỂU RÕ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ. VÕ VĂN ÁI, MÀY ĐÃ PHÁ HỦY THAI  NHI CỦA CHÍNH MÀY VỚI NI SƯ THÍCH TRÍ HẢI (TÀI LIỆU KÈM VÔ CÙNG KINH KHIẾP).  MÀY, Thằng chó đẻ vô luân, vô tâm, vô đạo LÙN  XU?N VÕ VĂN ÁI, chó chân lùn basset, vẫn đang NUÔI CÁI THAI NHI (FETUS) của chính MÀY và NI SƯ THÍCH TRÍ HẢI trong một cái lọ nhỏ và kiêu căng trưng bày thai nhi của MÀY trong phòng ngủ. Học trò của MAO TRẠCH ĐÔNG như MÀY, thằng chó đẻ VÕ VĂN ÁI, quả thật rõ ràng 100%. MÀY, THẰNG ĐIÊN RỒ, LÀM NHƯ CÁI GIỌT TINH KHÍ PHẢN QUỐC CỦA MÀY LÀ GHÊ GỚM LẮM. ĐỒ CHÓ MÁ CHÂN LÙN VÕ VĂN ÁI.


  VÕ VĂN ÁI, MÀY ĐEO MẶT NA. DƠ BẨN, BỊP BỢM, ĐẠO ĐỨC GIẢ, CỰC KỲ LƯU MANH. 1960s, 1970s  MÀY, ĐẠI VIỆT GIAN, ĐÃ VÀO TẬN QUỐC HỘI MỸ và ÂU CHÂU...ĐÒI HỎI CÁC NƯỚC TƯ. DO CẮT ĐỨT 100% VIỆN TRƠ. QUÂN SỰ, KINH TẾ và NHÂN ĐẠO ... CHO VNCH I và II TRONG KHI LIÊN XÔ, TÀU CỘNG và KHỐI CỘNG SẢN ÂU CHÂU VIỆN TRƠ.  ÀO ẠT VÕ  KHÍ và KINH TẾ CHO BẮC VIỆT và MẶT TRỢN PHỎNG G. ĐẠI VIỆT GIAN LÙN VÕ ÚN LÀI,  MÀY VỖ NGỰC NHẬN MÀY LÀ HỌC TRÒ NGU NGỐC (IGNORANT MAOISM FOLLOWER)  CỦA TÊN ĐỒ TÊ? KHA’T MA’U QUÔ’C TÊ’ CHỆT CỘNG MAO TRẠCH ĐÔNG (MAO TSE TUNG).


  ÁI LÙN,  MÀY MẠO DANH, TIÊ’M DANH NÚP BÓNG ĐỨC PHẬT KI’NH MÊ’N SUỐT 77 NĂM MƯU CẦU DANH LỢI BẤT CHÍNH CHO MÀY, CON TRAI MÀY và  NHỮNG MỤ ĐẦM GIÀ NHÂN TÌNH KHĂ‘M THÔ’I MANG BỆNH TÂM THẦN VÔ CÙNG TỤC TĨU, HA. CÂ’P, VÔ LẠI GIÔ’NG HỆT NHƯ MÀY, THẰNG LÙN HO. VÕ (Nicks GIÁC HẠNH, SYLVIA LÊ Email: Sylvia8253@yahoo .com, ĐỨC THÁNH BÀ NỘI ...).

  THIẾU TƯỚNG LÝ TÒNG BÁ, ĐẠI TÁ LÊ THƯƠNG, THIẾU TÁ LIÊN THÀNH, ĐẠI ÚY KHƯƠNG, GS DƯƠNG ĐẠI HẢI, BÁC SĨ NGUYỄN HY VỌNG và ĐỒNG BÀO “Đà ĐI QUÁ XA"  (Sic) NHƯNG CHƯA BAO GIỜ  XA BẰNG MÀY, BỌN CHÓ ĐẺ TRỌC LÓC, ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI (BỌN SKINHEAD ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP ẤN QUANG), MÀY, THẰNG CHÓ TRU ĐẠI VIỆT GIAN VÕ ỦN LÀI THÍCH ĐẦM GIÀ HÔI THỐI.  CHÚNG MÀY Đà NƯỚNG SƯ (BBQ) TT QUẢNG ĐỨC và ĐỐT SỐNG HÀNG TRĂM TU SĨ, CƯ SĨ PHẬT GIÁO. PHẬT PHÁP Đà ĐƯỢC MÀY VA` CHÚNG NÓ ĐỂ SÂU TRONG NHỮNG PHẦN HẠ BỘ THÂN THỂ CỦA CHÚNG ĐỂ CƯỚP CHÍNH QUYỀN VÀ LÊN NGÔI "CHÓ NHẢY BÀN ĐỘC".


  https://hotfile.com/dl/181927707/e78e215/CHIHONG_LOAN_rec1110-144459.mp3.html


  https://hotfile.com/dl/181932342/7fb807b/HoiLuanVoiNhaBaoVietThuong_01-12-12_rec1201-133523.mp3.html

   

   
   
  VỊNH CON ...
  QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
  V ừa rớt nạ mang đã hiện thân
  Õ ng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
  V uốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
  Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
  N hậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
  Á i mộ bao người nay sáng mắt,
  I n như nằm mộng vẵng chuông ngân.
  TDT, NOV-07-12
  Ngô-Phủ

  ----- Forwarded Message -----
  From: Joseph Pham <josephpham62@...>
  To:
  Sent: Wednesday, February 6, 2013 9:49 AM
  Subject: [diendantintuc] Fw: HỒNG LOAN và CHÍNH KHÍ VIỆT KÍNH TẶNG MỘT RỪNG CÂU ĐỐI XUÂN QÚY TỴ 2013 - NHỮNG CÁI TÁT VÀO MẶT THẰNG HỀ LÙN VÕ VĂN ÁI nick GIÁC (VÔ) HẠNH VÀ BỌN CHÓ TAY SAI. [12 Attachments]
   

  ----- Forwarded Message -----
  From: Joseph Pham <josephpham62@...>
  To:
  Sent: Tuesday, February 5, 2013 4:54 PM
  Subject: Fw: HỒNG LOAN và CHÍNH KHÍ VIỆT KÍNH TẶNG MỘT RỪNG CÂU ĐỐI XUÂN QÚY TỴ 2013 - NHỮNG CÁI TÁT VÀO MẶT THẰNG HỀ LÙN VÕ VĂN ÁI nick GIÁC (VÔ) HẠNH VÀ BỌN CHÓ TAY SAI.
  CAU

  ----- Forwarded Message -----
  From: Joseph Pham <josephpham62@...>
  To:
  Sent: Tuesday, January 29, 2013 9:37 AM
  Subject: HỒNG LOAN và CHÍNH KHÍ VIỆT KÍNH TẶNG MỘT RỪNG CÂU ĐỐI XUÂN QÚY TỴ 2013 - NHỮNG CÁI TÁT VÀO MẶT THẰNG HỀ LÙN VÕ VĂN ÁI nick GIÁC (VÔ) HẠNH VÀ BỌN CHÓ TAY SAI.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Kính tng quý c làng net Đôi, BA  Câu Đối Tết
  như mt licu mong
  cho s tht sm tr thành hin thc
   
   
  CAU
   
   
   
  doi xuan an quang
  Vãng Niên Long Đảo Qy n Quang
  Thiên Khai Mãng Cp Thng Nht Tàn
  QUANG
  Đàm Bảo Kiếm Lộn Đầu Quảng Độ Tống Tiễn Rồng Lộn Nhâm Thìn
  Giác Hạnh Ái Đội Đít Falkner Đón Mừng Cỏ Hang Quý Tỵ
  DBK choi kham ram rau quang do 1
  Nhắn Quảng Độ
  Nhắn với Quảng Độ phường chí dâm
  Đi tu kiểu gì bất nhân luân
  Miền Nam tự do tay MÀY phá
  Ấy thế mà nay loa đĩ già
  Nối giáo cho giặc tội bán nước
  Nói láo như Cuội tội bất lương
  Ngày xưa nổi tiếng phường tranh đấu
  Mà nay thỏ đế lộn cái đầu
  Tay MÀY tràng hạt đeo rồiđếm
  Đầu MÀY râu tóc rình đi đêm
  Anh hùng dám thiêu thì lên tiếng
  Chùm mền chửi đổng Phật mất thiêng
  ------------------
  Đời nay ngán ngẫm mấy "ông" sư
  Khoác áo nâu sòng lại thế ư?
  Ham bạc, ham nhà, ham cái í
  Cải kinh, cải kệ, cải đường tu
  Tam bành chỉ xứng danh thầy Hĩm
  Lục tặc rằng nên chức bố cu
  Nếu chửa có tên tăng phái ấy
  Khuyên ông nên đặt: Đạo ù...ù...
  Thơ Đoàn Đào tặng Viện Hú Đạo 2

   

  CAU DOI XUAN QUY TY.Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.