Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: [HoiNghi] PHA^`N IV: BA`I THUYE^'T TRI`NH CU?A NHA` NGHIE^N CU*'U CHIE^'N LU*O*.C NGUYE^~N CAO QUYE^`N HO^M 2-11-2003 TA.I VIRGINIA (DL 68)

Expand Messages
 • But Vang
  ... THÀNH TÍCH U TRANH VÀ KT HP CA KHI NGI VIT QUC GIA Nguyn Cao Quyn (Ghi li Bài Thuyt Trình chiu 2 tháng 11 nm 2003 trong bui Hi Tho Chính Tr và Ra
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2003
  • 0 Attachment   >From: "vietmarketing"
   >Reply-To: HoiNghi@yahoogroups.com
   >To: , , , , , , , , ,
   >Subject: [HoiNghi] PHA^`N IV: BA`I THUYE^'T TRI`NH CU?A NHA` NGHIE^N CU*'U CHIE^'N LU*O*.C NGUYE^~N CAO QUYE^`N HO^M 2-11-2003 TA.I VIRGINIA (DL 68)
   >Date: Mon, 1 Dec 2003 01:28:56 -0800
   >

   TH�NH T�CH ĐẤU TRANH V� KẾT HỢP


   CỦA KHỐI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA


   Nguyễn Cao Quyền


   (Ghi lại B�i Thuyết Tr�nh chiều 2 th�ng 11 năm 2003 trong buổi Hội Thảo Ch�nh Trị v� Ra Mắt S�ch của Phong Tr�o Hiến Chương 2000 tại Mason District Government Center, Annandale, VA)

   Ng�y 30 th�ng 4 năm 1975 l� ng�y chiến tranh Việt Nam chấm dứt giữa Mỹ v� Việt cộng nhưng ng�y đ� lại l� khởi điểm của một cuộc chiến kh�c : cuộc chiến do người Việt quốc gia, đại diện cho xu hướng tiến bộ của nh�n loại, tiến h�nh chống lại bọn độc t�i, tho�i h�a v� tham nhũng hiện đang đưa đất nước đi v�o ng� cụt.

   Căn cứ v�o hiện t�nh của thế giới hậu cộng sản, cảm tưởng chung của nh�n loại l� lịch sử đang c� những chuyển động mạnh theo chiều hướng d�n chủ để đưa con người vĩnh viễn ra khỏi đ�m m�y m� X� Hội Chủ Nghĩa. Tuy nhi�n ri�ng đối với trường hợp của Việt Nam, cảm tưởng n�y chưa được đ�n nhận rộng r�i với nhiều tin tưởng .

   Những bộ �c bi quan cho rằng sau khi tho�t chết v�o năm 1986, CSVN nay đ� khỏe lại. Với bản chất ngoan cố như mọi người đều biết, ch�ng sẽ ở lại ch�nh quyền v� sẽ kh�ng bao giờ tự � r�t lui mặc dầu ch�ng biết rất r� l� chủ nghĩa cộng sản đ� đi v�o sọt r�c của lịch sử. Những người d�n chủ trong nước cũng như cộng đồng nguời Việt tự do hải ngọai đ� chẳng l�m được g� nhiều trong 28 năm qua để chuyển thể ch�nh trị tại qu� hương v� cũng c� rất �t hy vọng l� họ sẽ l�m được việc g� cụ thể trong thời gian trước mắt.

   N�i kh�c, ph�i bi quan cho rằng h�n đ� tảng Việt cộng vẫn nằm nguy�n vẹn giữa lối ch�ng ta đi. Nhận x�t n�y buộc ta phải x�t lại " thực tế " của cả hai phe : ta v� địch. X�t lại thật v� tư v� ch�nh x�c để củng cố niềm tin ng� hầu ho�n tất th�nh c�ng qu�ng đường đấu tranh c�n lại.


   I - THỰC TẾ CỦA PHE TA

   Về phần ch�ng ta, kiểm điểm những g� đ� l�m được trong 28 năm qua tr�n lộ tr�nh đấu tranh d�n chủ, ch�ng ta thấy 3 giai đoạn đ� th�nh h�nh r� rệt.

   � Giai đoạn thứ nhất từ 1975 đến 1990 : Trong suốt thời kỳ n�y ch�ng ta chỉ khi�m tốn đấu tranh cho nh�n quyền tại Việt Nam. Sau năm 1986, lợi dụng kẽ hở " Đổi Mới " của H� Nội, bằng những đợt du lịch về qu� ăn Tết v� thăm th�n nh�n, ch�ng ta đ� �o ạt đổ v�o Việt Nam nền văn h�a d�n chủ T�y Phương. Hậu quả l� v�o l�c n�y d�n ch�ng trong nước đ� được xem c�c chương tr�nh giải tr� của thế giới tự do tr�n truyền h�nh của nh� nước độc t�i, đ� c� nhiều sản phẩm �u Mỹ để mua sắm, s�ch b�o d�n chủ để đọc v� đồ ăn đến từ nước ngo�i để thưởng thức. Những kh�a cạnh sinh hoạt n�y đ� tạo n�n một sự chuyển động ngầm trong x� hội, một sự chối bỏ c�c gi� trị cộng sản lỗi thời. Chuyển động n�y tạo nứt rạn giữa quần ch�ng v� ch�nh quyền, đồng thời trang bị cho n�o trạng ch�nh trị của người d�n nhậ�n thức cần thiết về những � niệm d�n chủ v� nh�n quyền.

   � Giai đoạn thứ hai từ 1990 đến 2000 : Sau khi bức tường � nhục B� Linh bị ph� bỏ ( 1989 ) ch�ng ta tiến h�nh đấu tranh d�n chủ. Với phương tiện truyền th�ng hiện đại ch�ng ta thường trực bao v�y bọn l�nh đạo CSVN bằng những tiếng n�i v� tư tưởng d�n chủ, đồng thời, phổ biến rộng r�i những tư tưởng n�y trong quần ch�ng. Trong lớp người trẻ tượng trưng cho 60% to�n khối d�n tộc hiện nay, � thức d�n chủ đ� lan nhanh về cả bề mặt lẫn chiều s�u. Trước sức �p của � thức d�n chủ đến từ tứ ph�a, CSVN đ� phải ch�n tay đ�n �p. Mảnh đất độc t�i của ch�ng đ� thu hẹp lại rất nhiều v� c�n tiếp tục thu hẹp th�m khi thương ước Việt-Mỹ trở th�nh những mối li�n hệ kinh tế kh�ng thể thiếu, v�o một tương lai kh�ng xa lắm.

   � Giai đoạn thứ ba l� giai đoạn hiện nay : T�c dụng của những chuyển động x� hội vừa tr�nh bầy, diễn biến c�ng nhịp độ với đ� ph�t tiển kinh tế trong thời kỳ " Đổi Mới ", đ� bỏ đảng CSVN rớt lại đằng sau. Hiện tượng tụt hậu n�y sẽ đưa đến t�nh trạng giống hệt như những g� đ� xảy ra tại Đ�ng �u năm 1989. Mất khả năng cai trị, đảng sẽ phải tự điều chỉnh v� hợp thức h�a � nguyện của nh�n d�n hoặc sẽ bị loại khỏi vị thế cầm quyền. " Đổi Mới " l� giai đoạn ch�t trong chu kỳ ph�t triển của một chế độ ch�nh trị độc t�i x�y dựng theo mẫu h�nh Stalin�t.


   II - THỰC TẾ CỦA PH�A ĐỊCH

   Về ph�a đich h�y thử lượng định một c�ch thật ch�nh x�c v� v� tư những g� đ� xảy ra trong c�ng một thời gian. Trong 28 năm qua, trước sức �p của tr�o lưu d�n chủ h�a to�n cầu v� của khối người Việt tự do hải ngoại, CSVN đ� kinh qua 3 giai đoạn khủng hoảng, được ghi nhận như sau :

   � Khủng hoảng thứ nhất : Loại khủng hoảng n�y c� t�n l� khủng hoảng ch�nh danh. Ch�nh danh m� CSVN vẫn thường vỗ ngực khoe khoang l� c�ng lao đ�nh đuổi ngoại x�m v� thống nhất đất nước. Hai chi�u b�i n�y gần đ�y đ� bị lật tẩy v� kh�ng c�n � ăn kh�ch ". Để giải quyết khủng hoảng thứ nhất n�y ch�ng liền đưa ra chi�u b�i " Kinh tế thị trường với định hướng XHCN " với hy vọng lấy lại được t�n nhiệm của to�n d�n.

   � Khủng hoảng thứ hai : Tr�n thực tế c�i chi�u b�i ngớ ngẩn " Kinh tế thị trường với định hướng XHCN " cũng kh�ng giải quyết được vấn đề. Ch�ng liền �p dụng một ng�n nghề ch�nh trị trắng trợn hơn l� "thay ngựa giữa d�ng". Với sự thay thế n�y, ch�ng hy vọng g�y được ảo tưởng l� những kh� khăn đương gặp sẽ được nh�m l�nh đạo mới giải quyết. Hiện tượng l�n ng�i vội v� của L� Khả Phi�u c�ch đ�y kh�ng l�u, c� thể d�ng để minh họa cho loại khủng hoảng thứ hai n�y.

   � Khủng hoảng thứ ba : Khủng hoảng n�y xuất hiện khi mọi tiểu xảo d�ng để giải th�ch ch�nh danh kh�ng c�n sức thuyết phục nữa v� phương c�ch thay ngựa giữa d�ng cũng kh�ng gi�p được việc g�. Phản ứng cố hũu của c�c ch�nh quyền cộng sản stalin�t , trong trường hợp n�y, l� quay về ch�nh s�ch d�ng bạo lực v� khủng bố� để cưỡng �p nh�n d�n tu�n theo đường lối cai trị của ch�ng. Khủng hoảng n�y hiện đang xảy ra tại Việt Nam.

   Loại khủng hoảng thứ tư, d�nh sẵn cho t� quyền H� Nội, c� t�n l� khủng hoảng về bản chất của thể chế (Identity crisis ). Đ�y l� khủng hoảng ch�t trước khi sụp đổ. Đặc t�nh của loại khủng hoảng n�y được m� tả như sau. C�c l�nh tụ cộng sản tự biết l� ch�ng� đ� lầm nhưng v� đang ở thế "cưỡi lưng cọp " n�n ch�ng phải nhắm mắt đi theo con đường cũ. T�c giả Hasegawa, sau khi nghi�n cứu trường hợp của Trung Quốc v� Việt Nam, cho rằng nếu kh�ng c� sự lật đổ bằng một cuộc c�ch mạng th� sự chuyển thể ch�nh trị tại hai quốc gia n�y sẽ diễn biến qua 3 giai đoạn :

   � Giai đoạn đầu : Ch�nh quyền CS bắt buộc phải chuyển từ to�n t�i ( totalitarianism ) sang độc t�i (authoritalianism ). Sự thức tỉnh ch�nh trị của người d�n, t�c động của hiện tượng to�n cầu h�a v� cuộc c�ch mạng truyền th�ng kh�ng cho ph�p ch�nh quyền ở c�c nuớc n�y qu� lộng h�nh. Ch�nh trị vẫn bị kiểm so�t chặt chẽ nhưng kinh tế bắt buộc phải nới lỏng đ�i phần. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đang ở trong t�nh trạng n�y.

   � Giai đoạn thứ hai : Giai đoạn n�y l� giai đoạn d�n chủ hiến định . Chế độ độc đảng vẫn c�n nhưng mọi thực thể ch�nh trị trong nước, kể cả đảng cộng sản , đều phải tu�n h�nh hiến ph�p v� luật ph�p. Trung Quốc đang cố gắng tiến sang giai đoạn thứ hai n�y trong khi Việt Nam vẫn ngoan cố ki�n định con đường x� hội chủ nghĩa một c�ch rất tối tăm v� lạc hậu.

   � Giai đoạn thứ ba : Đ�y l� giai đoạn d�n chủ h�a thực sự. Độc quyền l�nh đạo của đảng cộng sản bị hủy bỏ để nhường chỗ cho những cuộc bầu cử định kỳ bằng phổ th�ng đầu phiếu. X� hội l� một x� hội trong đ� c�ng d�n được hưởng mọi h�nh thức của tự do v� trong đ� d�n quyền v� nh�n quyền được tuyệt đối t�n trọng v� bảo vệ bởi ch�nh quyền. Nếu kh�ng c� g� bất thường xẩy ra th� Trung Quốc sẽ bước v�o giai đoạn thứ ba n�y trong v�i thập kỷ nữa. Việt Nam c� thể tiến nhanh hơn v� k�ch thước nhỏ hơn, nếu những người l�nh đạo cộng sản chịu nh�n thấy đường đi.


   Như vậy, ta thấy l� th�nh t�ch đấu tranh cho d�n chủ của khối người Việt quốc gia trong 28 năm qua, mặc dầu chưa c� g� l� ngoạn mục nhưng cũng kh�ng phải l� kh�ng đ�ng kể. Ch�ng ta đ� ghi một v�i b�n thắng cụ thể trong hiệp đầu v� CSVN đang bị bắt buộc lui về thế thủ.Tuy vẫn c�n nhiều dị biệt trong phương c�ch đấu tranh nhưng mẫu số chung " chống cộng " của tập thể người Việt hải ngoại l� bất di bất dịch. Sự kết hợp giữa khối n�y v� khối kh�c tuy c�n lỏng lẻo nhưng vẫn tiếp tục ph�t triển tr�n một căn bản hợp l� hơn v� hữu hiệu hơn.

   Sự gia nhập của giới trẻ, thuộc thế hệ thứ hai v� thứ ba, v�o tiến tr�nh đấu tranh c�ng ng�y c�ng đ�ng đảo v� họ cũng đ� tạo được những th�nh t�ch c� t�c dụng bổ t�c, thay thế v� ho�n chỉnh những phương thức vận động d�n chủ của cha anh nhiều khi đ� kh�ng c�n ứng dụng.

   Chiến dịch cờ v�ng, th�nh c�ng v� nở rộ khắp mọi nơi đang l�m CSVN lo �u v� ch�ng mặt. Phương thức đấu tranh bằng c�ch hội nhập v�o " d�ng ch�nh " của x� hội Hoa Kỳ để từ đ� d�ng ngay những c�ng cụ của trung t�m quyền lực n�y đ�nh trả bọn độc t�i B�c Bộ Phủ, đang l�m ch�ng đi�n đầu. Khi nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc s�u đậm v�o nền kinh tế của Hoa Kỳ qua việc thi h�nh Hiệp Định Thương Mại Việt - Mỹ th� ch�ng ta sẽ c� nhiều c�ch đ�nh kh�c hũu hiệu hơn nữa để phục vụ cho nh�n quyền v� d�n chủ tại Việt Nam, những c�ch đ�nh m� ch�ng kh�ng c�n khả năng chống đỡ. Nếu trong tương lai ch�ng được th�u nhận v�o Tổ Chức Thương Mại Thế Giới ( WTO ) th� sinh mạng ch�nh trị của ch�ng sẽ chẳng c�n được bao l�u.

   Do đ� c� thể n�i rằng , sự thiếu kết hợp của cộng đồng Việt Nam tự do hải ngoại nh�n từ ph�a ngoại h�nh thật ra chỉ l� một ảo gi�c. Từ b�n trong, những lực lượng thầm lặng, trong đ� c� tuổi trẻ Việt Nam nay đ� trưởng th�nh v� nhiều kinh nghiệm, đang tiếp tục ghi những b�n thắng quyết định trong trận cầu Quốc Gia-Cộng Sản, để chấm dứt một lần v� vĩnh viễn nạn độc t�i tr�n tổ quốc ch�ng ta ./.

       From the hottest toys to tips on keeping fit this winter, you�ll find a range of helpful holiday info here.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.